Strona główna

Okonek, dnia 14 kwietnia 2009 r. Gkm – 7624/18/8/08/09 obwieszczeni e


Pobieranie 4.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar4.75 Kb.
Okonek, dnia 14 kwietnia 2009 r.

GKM – 7624/18/8/08/09


O B W I E S Z C Z E N I E

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Zgodnie z art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Okonka zawiadamia strony, że w dniu 14 kwietnia 2009 r. wydana została decyzja Nr GKM – 7624/18/7/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku ALTIPLANO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Abrahama 1 A, 80-307 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowa dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 150/1 i 145/2 obręb geodezyjny Łomczewo ”
Z dokumentacją sprawy oraz treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Okonku, pokój nr 26, budynek „B”, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Burmistrz Okonka

Romuald M. Duszara


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość