Strona główna

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych we współpracy z Klubem Twórczości Żar oraz Kwartalnikiem Kulturalnym „Sekrety ŻARu” ogłasza VII edycję Konkursu Małej Formy Literackiej


Pobieranie 7.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.54 Kb.Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych we współpracy z Klubem Twórczości ŻAR oraz Kwartalnikiem Kulturalnym „Sekrety ŻARu” ogłasza

VII edycję Konkursu Małej Formy Literackiej

w kategoriach:


Organizacyjne Warunki Uczestnictwa

REGULAMIN


 1. Konkurs organizowany jest dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.

 2. Utwory literackie muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu.

 3. Prace należy przesłać w postaci wydruku komputerowego w 5-ciu egzem­pla­rzach, podpisane godłem wraz z dołączoną zamkniętą kopertą, opatrzoną rów­nież godłem, za­wierającą podpisaną Kartę zgłoszenia z danymi osobowymi uczestnika, adresem, numerem te­lefonu kontaktowego oraz krótką informacją o sobie. Mile widziana załączona dyskietka z utworami konkursowymi (opisana tylko godłem).

 4. Prace nie mogą przekraczać 5 znormalizowanych stron prozy i/lub 5 wierszy.

 5. Nie będą przyjmowane do konkursu zestawy przekraczające ww. ilości (np. więcej niż dwa utwory prozatorskie).

 6. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2007 roku na adres:

  Okręg Mazowiecki PZN
  Klub Twórczości „ŻAR”
  ul. Jasna 22
  00-054 Warszawa
  z dopiskiem „KONKURS LITERACKI”
 7. Prace oceniać będzie jury w składzie:
        - Bogdan Bartnikowski – poeta, prozaik, ZLP
        - Jan Zdzisław Brudnicki – krytyk literacki, ZLP
        - Irena Pursa – filolog, pedagog, Klub ŻAR
        - Stanisław Stanik – poeta, tłumacz, krytyk literacki, ZLP
        - Andrzej Zaniewski – poeta, prozaik, autor tekstów piosenek, ZLP

 8. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udo­stępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium  tylko w ramach promocji  na stronach internetowych oraz w innych  mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

 9. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.


Koordynator konkursu: Piotr Stanisław Król – red. nacz. Kwartalnika Kulturalnego „Sekrety ŻARu”

tel.: 0 504 784 316informacja o konkursie: (0-22) 827-21-30, 892-40-61

e-mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość