Strona główna

Olsztyn, dnia Porozumienie


Pobieranie 10.08 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.08 Kb.
Olsztyn, dnia ............................
Porozumienie
zawarte w Olsztynie pomiędzy:
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska 89, reprezentowaną przez:

 1. mgr inż. Mirosława Nicewicza - Dyrektora Oddziału

 2. mgr inż Romana Grzelkę - Zastępcę Dyrektora Oddziału

a Gminą Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz reprezentowaną przez:

Jana Alickiego - Burmistrza Pisza

przy kontrasygnacie Aldony Klimek - Skarbnika Gminy Pisz


§ 1
Przedmiotem porozumienia jest ustalenie warunków wspólnej realizacji budowy chodnika w ciagu drogi krajowej nr 58 Ruciane Nida-Pisz w msc. Snopki od km 117+310 do km 117+910.
§ 2

Gmina Pisz zobowiązuje się do:

 1. współfinansowania opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 50% kosztów

 2. przekazania nieodpłatnie gruntów, które są własnością Gminy pod budowę chodnika.

 3. sfinansowania budowy nowego oświetlenia na podstawie art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).

 4. przyjęcia bez dodatkowych warunków, po zakończeniu inwestycji utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, na podstawie porozumień spisanych po zakończeniu realizacji inwestycji,

 5. przyjęcia po zakończeniu inwestycji, bez dodatkowych warunków, letniego
  i zimowego utrzymania chodnika w zakresie określonym przepisem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm).

§ 3
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zobowiązuje się do:

 1. zlecenia opracowania dokumentacji projektowej

 2. współfinansowania opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 50% kosztów

 3. czynienia starań w celu pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji wymienionej w § 1 z wyłączeniem robót branżowych wymienionych w § 2 pkt. 3.

 4. przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót dla całego zadania.

 5. prowadzenia i nadzorowania inwestycji wymienionej w § 1 po uzyskaniu środków finansowych.


§ 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 5
Sprawy sporne mogące wynikać z niniejszego porozumienia podlegają orzecznictwu właściwych sądów powszechnych w Olsztynie.
§ 6
Zmiany warunków porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 7
Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 8
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.


GDDKiA Gmina Pisz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość