Strona główna

`````````````````````Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)


Pobieranie 86.47 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar86.47 Kb.
``````````````````````````````````````````Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)


Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu1):

Biologia

ECTS 2)

4

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Biology

Kierunek studiów4):

Bezpieczeństwo żywności

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Wojciech Borucki

Prowadzący zajęcia6):

1., 1. Pracownicy Katedry Botaniki

1., 2. Pracownicy Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Jednostka realizująca7):

1., 1. Pracownicy Katedry Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii

1., 2. Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Wydział Leśny

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Wydział Nauk o Żywności

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I rok I

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski
Założenia i cele przedmiotu12):

Przekazanie wiedzy z zakresu budowy i rozwoju ciała rośliny nasiennej. Opanowanie podstaw systematyki, morfologii i biologii kręgowców lądowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki będące źródłem żywności.
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

 1. wykład; liczba godzin 15;

 2. ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 30;Metody dydaktyczne14):

Interpretacja obrazów mikroskopowych, proste doświadczenie, konsultacje. Praca z kluczem do oznaczania roślin.

Praca z eksponatami (odpowiednio spreparowane płazy i gady i wypchane okazy ptaków i ssaków, czaszki, skóry, kał i pogryzy), atlasami i kluczami do oznaczani kręgowców, konsultacje.
Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady: Budowa ciała rośliny nasiennej. Charakterystyka tkanek roślinnych. Budowa i rozwój korzenia i pędu. Anatomia rozwojowa kwiatu, owocu i nasienia. Podstawy morfologii i anatomii oraz charakterystyka i przegląd światowej fauny ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zwierząt stanowiących źródło żywności.


Ćwiczenia: Roślinne substancje zapasowe – reakcje barwne na obecność w komórkach skrobi, białka aleuronowego i tłuszczów. Budowa i funkcje ściany komórkowej – reakcje barwne na obecność celulozy, ligniny, suberyny i kutyny. Powstawanie i budowa owoców suchych pękających i niepękających (np. mieszek, strąk, torebka, łuszczyna, niełupka, orzeszek, i ziarniak). Powstawanie i budowa owoców soczystych (np. różne typy jagód, pestkowiec, owoc szupinowy, owoc zbiorowy). Systematyka roślin okrytozalążkowych. Charakterystyka wybranych rodzin z klasy dwu- i jednoliściennych. Charakterystyka ptaków (przystosowanie do trybu życia, wybrane elementy biologii ptaków). Charakterystyka ssaków (radiacja jako wyraz przystosowania do różnych środowisk, zróżnicowanie budowy czaszki i zębów ssaków – adaptacja do rodzaju pokarmu i trybu życia). Wykorzystanie atlasów i kluczy do oznaczania najważniejszych gatunków kręgowców będących źródłem żywności.


Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):

brak

Założenia wstępne17):

Podstawowe informacje z zakresu biologii i ochrony przyrody ze szkoły średniej.

Efekty kształcenia18):

01 - zna budowę ciała rośliny nasiennej oraz charakterystykę jej tkanek

02 – potrafi zastosować podstawowe reakcje barwne w celu określenia substancji zapasowych w komórkach i podstawowych substancji budulcowych ściany komórkowej

03 - zna budowę i powstawanie owoców suchych i soczystych

04 - potrafi rozpoznać gatunki płazów, gadów, ptaków i ssaków na podstawie klucza

05 – potrafi rozpoznać czaszki ssaków i uzębienie charakterystyczne dla poszczególnych taksonów ssaków

06 - zna podstawy morfologii i anatomii kręgowców lądowych będących źródłem żywności
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Botanika: kolokwium pisemne z rozpoznawaniem preparatów

Zoologia: kolokwium pisemne 30 zagadnień/pytań (po 10 z herpetologii, ornitologii i teriologii)

Kolokwium ustne – rozpoznawanie okazów

Egzamin pisemnyForma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20):

Arkusze pytań z ocenami (dotyczy części pisemnej), lista z ocenami (dotyczy części ustnej)

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):

50% część botaniczna oraz 50% część zoologiczna

Ocena z botaniki: 50% kolokwium pisemne, 50% egzamin

Ocena z zoologii: 25% kolokwium pisemne, 25% kolokwium ustne, 50% egzamin

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna oceny z botaniki i oceny z zoologii

Miejsce realizacji zajęć22):

Część botaniczna: sala laboratoryjna Katedry Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii

Część zoologiczna: sala dydaktyczna Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Wydział Leśny. Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. „Botanika” T. 1 i 2. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999

2. „Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne”. Zygmunt Hejnowicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

3. „Ćwiczenia z botaniki”. Red. Tadeusz Gorczyński, PWN, Warszawa 1979.

4. Aulak W., Rowiński P. 2010. Tabele biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

5. Berger L., 2000: Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Blab J. i Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

7. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska , Warszawa.

8. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

9. Juszczyk W. 1974: Płazy i gady krajowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

10. Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

11. Pucek Z. (red.) 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

12. Sokołowski J. 1977. Ptaki Polski. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.


UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 15h wykładów, 30h ćwiczenia laboratoryjne, 6h obecność na kolokwium i egzaminie, 15h konsultacje, 24h przygotowanie do kolokwium i egzaminu: Łącznie 90h.
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

90 h; 4 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01

zna budowę ciała rośliny nasiennej oraz charakterystykę jej tkanek

K_W01++, K_W02++, K_W04+, K_U01++, K_U16+++, K_K03+, K_K05++

02

potrafi zastosować podstawowe reakcje barwne w celu określenia substancji zapasowych w komórkach i podstawowych substancji budulcowych ściany komórkowej

K_W07+, K_U01++, K_K03+, K_K05++

03

zna budowę i powstawanie owoców suchych i soczystych

K_W01++, K_W02++, K_W04+, K_U01++, K_U16+++, K_K03+, K_K05++

04

potrafi rozpoznać gatunki płazów, gadów, ptaków i ssaków na podstawie klucza

K_W01++, K_W02++, K_U01++, K_U16+++, K_K03+, K_K05++

05

potrafi rozpoznać czaszki ssaków i uzębienie charakterystyczne dla poszczególnych taksonów ssaków

K_W02++, K_U01++, K_U16+++, K_K03+, K_K05++

06

zna podstawy morfologii i anatomii kręgowców lądowych będących źródłem żywności

K_W01++, K_W02++, K_W04+, K_W21+, K_U01++, K_U16+++, K_K03+, K_K05++Instrukcja wypełniania pól opisu modułu kształcenia/przedmiotu
Opis przedmiotu kształcenia jest dokumentem ogólnodostępnym. Wypełnienie opisu przedmiotu stanowi zobowiązanie, że treści przedmiotu, jego zaliczenie (wpływ poszczególnych elementów na ocenę ostateczną), dokumentowanie osiąganych efektów kształcenia i inne zawarte w nim elementy będą prowadzone zgodnie
z opisem. 1. „Nazwa przedmiotu” - dokładna, jednoznaczna nazwa modułu/przedmiotu. Wpisana do formularza nazwa zostanie umieszczona w systemie HMS i będzie powielana w dokumentach dot. przebiegu studiów (protokoły zaliczeń, karty przebiegu studiów, wykazy zajęć, itp.) oraz wydrukowana w suplemencie do dyplomu.

 2. „Punkty ECTS” - liczba całkowita, należy wpisać liczbę punktów ECTS przyporządkowaną przedmiotowi wynikającą
  z sumarycznej liczby godzin pracy studenta potrzebnych do osiągnięcia efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu (sumy godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz godzin pracy własnej studenta) Objaśnienia dot. punktów ECTS znajdują się w punkcie dotyczącym wskaźników ilościowych charakteryzujących przedmiot 25).

 3. „Tłumaczenie nazwy na język angielski” - informacja ta, podobnie jak „Nazwa przedmiotu”1), będzie powielana
  w dokumentach pochodnych oraz wydrukowana w suplemencie do dyplomu w tłumaczeniu na jęz. angielski.

 4. „Kierunek studiów” - kierunek studiów w ramach którego realizowany jest moduł/przedmiot.

 5. „Koordynator przedmiotu” - należy wpisać osobę odpowiedzialną za moduł/przedmiot - imię, nazwisko wraz ze stopniem i tytułem naukowym. Koordynator modułu/przedmiotu prowadzi zajęcia ze studentami z opisywanego modułu/przedmiotu. Osoba ta będzie wpisana do Systemu Elektronicznej Obsługi Studentów jako odpowiedzialna za przedmiot, wprowadzenie oceny i będzie podlegała studenckiej ocenie.

 6. „Prowadzący zajęcia” - na etapie projektowania programu kształcenia dopuszczalny jest zapis - „pracownicy katedry/zakładu”. Kierownik jednostki realizującej7) przedmiot zobowiązany jest do określenia składu zespołu realizującego przedmiot w każdym roku akademickim. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia ze studentami będą podlegały studenckiej ocenie.

 7. „Jednostka realizująca” - należy podać pełną nazwę jednostki realizującej przedmiot. Należy podać nazwę Wydziału, Katedry, Zakładu.

 8. „Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany” - pole wypełniane wyłącznie w przypadku, gdy moduł/przedmiot jest realizowany dla Wydziału innego niż macierzysty.

 9. „Status” - należy zamieścić informacje: a) czy przedmiot jest podstawowy, kierunkowy, fakultatywny, itp.,
  b) na którym stopniu i roku studiów jest realizowany, c) dla jakiej formy studiów jest realizowany (studia stacjonarne, niestacjonarne).

 10. „Cykl dydaktyczny” - należy wpisać informację w jakim cyklu dydaktycznym przedmiot jest realizowany,
  np. semestr zimowy (jeżeli przedmiot jest realizowany wyłącznie w semestrze zimowym); semestr letni (jeżeli przedmiot jest realizowany wyłącznie w semestrze letnim).

 11. „Język wykładowy” - należy podać w jakim języku przedmiot jest realizowany - w języku polskim, w jęz. angielskim, lub jednocześnie w jęz. polskim i angielskim (np. dla potrzeb programów wymiany).

 12. „Założenia i cele przedmiotu” - należy umieścić krótki opis treści modułu/przedmiotu, rozszerzający sformułowania zawarte w „Nazwie przedmiotu”1). Wskazane jest pokazanie powiązań z innymi przedmiotami lub dziedzinami.

 13. „Formy dydaktyczne, liczba godzin” - należy podać informacje, w jakiej formie dydaktycznej przedmiot jest realizowany (wykład, ćwiczenia audytoryjne / ćwiczenia laboratoryjne / ćwiczenia projektowe / ćwiczenia terenowe / ćwiczenia seminaryjne / praktyka zawodowa itp., zgodnie z normatywami wewnętrznymi SGGW). Jeżeli przedmiot jest realizowany w kilku formach dydaktycznych, należy wskazać wszystkie. W polu tym należy również podać liczbę godzin zajęć dla danej formy dydaktycznej (odrębnie dla każdej).

 14. „Metody dydaktyczne” - należy wpisać informacje o stosowanych przez prowadzących zajęcia metodach dydaktycznych np. dyskusja, projekt, rozwiązywanie problemu, doświadczenie/eksperyment, studium przypadku, gry symulacyjne, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie, konsultacje itp.

 15. „Pełny opis przedmiotu” - należy rozszerzyć informacje zawarte w polu „Założenia i cele przedmiotu”12). Umieszczamy w miarę możliwości zwięzły opis treści modułu/przedmiotu. Jeżeli przedmiot realizowany jest w kilku formach
  (np. wykład i ćwiczenia), należy zwięźle opisać każdą z tych form. Sposób opisu przedmiotu (tekst ciągły/punktory
  i numeracja) w ramach kierunku powinien być jednolity.

 16. „Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)” - należy podać ewentualne nazwy przedmiotów, których wcześniejsze formalne zaliczenie jest niezbędne do realizacji opisywanego modułu/przedmiotu.

 17. „Założenia wstępne” - należy podać zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem modułu/przedmiotu (o ile występują).

 18. „Efekty kształcenia” - należy zamieścić efekty kształcenia (opisane za pomocą tzw. „czasowników akcji”) - wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne, które student nabywa poprzez realizację danego modułu/przedmiotu. Jeżeli przedmiot jest realizowany w kilku formach (np. wykład i ćwiczenia), należy w tym polu przedstawić zdefiniowane efekty kształcenia wspólnie dla wszystkich form. Efekty kształcenia należy przyporządkować do tabeli zgodności efektów dla programu kształcenia (efektów kierunkowych), znajdującej się pod tabelą opisu modułu/przedmiotu26). Zalecana liczba efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu to 4-8.

 19. „Sposób weryfikacji efektów kształcenia” - należy przedstawić, w jaki sposób weryfikowane będzie osiąganie przez studenta efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu - dla każdego z wymienionych w polu nr 18 efektów; dopuszczalne jest weryfikowanie w dany sposób kilku efektów (Przykład: efekt 01, 03 - kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych / praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta / ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć / ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć / ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat / ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć / przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu / obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)/ egzamin pisemny / test komputerowy / egzamin ustny… itp.). Zawartość tego pola powinna korespondować z zawartością pól „Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20)” oraz „Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21)).

 20. „Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia” - należy wpisać sposoby dokumentowania osiąganych przez studenta efektów (np. okresowe prace pisemne, złożone projekty, imienne karty oceny studenta, treść pytań egzaminacyjnych z oceną, itp.), które będą przechowywane i udostępniane w procesie oceny rezultatów realizacji programu, kształcenia, akredytacji itp.

 21. „Elementy i ich wagi mające wpływ na ocenę końcową” - Uwaga! Student z każdego modułu/przedmiotu realizowanego w dowolnych formach zajęć (jednej lub wielu) uzyskuje jedną ocenę. Ocena ta wpisywana jest do elektronicznego systemu obsługi studentów/indeksu przez koordynatora5), prowadzącego zajęcia ze studentami i wskazanego w opisie. Student zaliczając dany moduł/przedmiot (po osiągnięciu wszystkich zakładanych dla modułu/przedmiotu efektów kształcenia18) w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena dostateczna - 3), co jest wykazane
  i udokumentowane we właściwej formie
  20)) otrzymuje pełną liczbę określonych dla modułu/przedmiotu punktów ECTS2). Nie stosuje się ocen binarnych (zaliczone/niezaliczone).

W polu tym należy przyporządkować elementom służącym weryfikacji wszystkich osiąganych efektów kształcenia wagi niezbędne do ustalenia oceny końcowej.

Przykład: do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena eksperymentów w trakcie zajęć, 2. ocena wykonanie zadania projektowego, 3. pisemna analiza studium przypadku, 4. egzamin; dla każdego z tych elementów określona jest maksymalna liczba punktów do uzyskania, np. 100 (razem 400); przyporządkowując odpowiednią wagę do każdego z tych elementów odpowiednio 1-25%, 2-20%, 3-15%, 4-40% uzyskuje się liczbę punktów, za które przyznaje się ocenę wg podanych kryteriów - punkty/ocena. Student, który nie złożył analizy studium przypadku / nie uzyskał wcześniej określonej minimalnej akceptowalnej liczby punktów z oceny eksperymentów w trakcie zajęć, mimo uzyskania najwyższych not z pozostałych elementów, nie powinien uzyskać zaliczenia modułu/przedmiotu.

 1. „Miejsce realizacji przedmiotu” - należy podać informację, czy moduł/przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej, laboratorium, w terenie, w formie kształcenia na odległość, w sposób „mieszany” (blended learning).

 2. „Literatura” - należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do ostatecznego zaliczenia modułu/przedmiotu. Zalecana literatura powinna być czytelnie opisana i osiągalna dla studentów.

 3. „Uwagi” - w polu tym można podać wszystkie uwagi o charakterze informacyjno-organizacyjnym dotyczące modułu/przedmiotu (np. opisaną w przykładzie z pkt. 21 punktację i przyporządkowane punktom oceny).

 4. Wskaźniki ilościowe - należy wpisać wyliczone wskaźniki dla modułu kształcenia/przedmiotu.

Wskaźniki ilościowe dla modułu/przedmiotu są podstawą dokumentacji wskaźników ilościowych dla całego programu kształcenia. Dla wskaźników ilościowych dopuszczalne jest podawanie liczby ECTS w zaokrągleniu do 0,5 pkt ECTS.

Przyporządkowanie ECTS - 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta (sumy godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz godzin pracy własnej studenta) potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Roczny wymiar nakładu pracy studenta wynosi 1500-1800 godzin, co odpowiada 60 punktom ECTS. Semestralnie 750 - 900 godzin, co odpowiada 30 punktom ECTS. Nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS (75-90 godz.), stanowi ok.10% semestralnego obciążenia studenta.Przykład:

Moduł (przedmiot) prowadzony jest przez cały semestr (15 tygodni), składa się z wykładów (1h/tydzień x 15 tygodni), ćwiczeń laboratoryjnych (2h/tydzień x 15 tygodni), dodatkowych ćwiczeń terenowych (4 h - jednorazowo, na początku semestru). Ponadto jest możliwość korzystania z konsultacji - również praktycznych - 1h/tydzień x 15 tygodni (student korzysta z 1/3 wszystkich dostępnych konsultacji).

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: kolokwia (2/semestr), ocenę realizacji eksperymentów w trakcie ćwiczeń - ocena sprawozdania, ocena z przygotowanej pisemnej pracy po odbyciu ćwiczeń terenowych.
Po zakończeniu cyklu odbywa się 2 godzinny egzamin pisemny - problemowy, stanowiący 50% wagi oceny końcowej. W trakcie egzaminu student może korzystać z dowolnych materiałów dydaktycznych.

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):

Wykłady

15h

Ćwiczenia laboratoryjne + terenowe

30h + 4h - 34h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Obecność na egzaminie

2h

Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

0,5h x15 - 7,5h

Przygotowanie do kolokwium

2 x 2 h - 4h

Przygotowanie pracy pisemnej

18h

Przygotowanie do egzaminu

8h

Razem:

93,5 h
3 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady

15h

Ćwiczenia laboratoryjne + terenowe

30h + 4h - 34h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Egzamin

2h

Razem:

56 h
1,8 (2) ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Ćwiczenia laboratoryjne

30h

Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

0,5h x15 - 7,5h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Razem:

42,5h
1,4 (1,5) ECTS


 1. Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami kształcenia określonymi dla modułu/przedmiotu. W tabeli należy, dla każdego z efektów określonych dla modułu/przedmiotu18), przyporządkować odpowiadające im efekty zdefiniowane dla programu kształcenia, z zastosowaniem stosownych oznaczeń:

W kolumnie „Nr/Symbol efektu”:

01, 02, … - numer efektu dla modułu/przedmiotu

W kolumnie „Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku”:

K - (przez podkreślnikiem „ _” - zdefiniowany efekt dla programu kształcenia;

W - wiedza; U - umiejętności; K - (po podkreślniku „ _” ) kompetencje społeczne;

01 - cyfra przy oznaczeniu kategorii efektów (W,U,K) - numer efektu dla programu kształcenia (w określonej kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), do którego odnosi się dany efekt opisywanego modułu/przedmiotu
Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01

zna podstawowe…

K_W07, K_W10

02

projektuje…

K_W18, K_U09, K_U10,

03

pracuje w zespole

K_U03, K_K02

0405

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość