Strona główna

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)


Pobieranie 68.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar68.61 Kb.


Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)


Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu1):

Embriologia roślin nasiennych

ECTS 2)

2,5

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Embryology of Spermatophyta

Kierunek studiów4):

Biologia, specjalność biologia roślin

Koordynator przedmiotu5):

Dr Joanna Kopcińska

Prowadzący zajęcia6):

dr Mirosława Górecka, dr hab. Barbara Łotocka, dr Joanna Kopcińska

Jednostka realizująca7):

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, Katedra Botaniki

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Wydział Rolnictwa i Biologii

Status przedmiotu9):

a) przedmiot obowiązkowy

b) stopień …2…. rok …1

c) stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski
Założenia i cele przedmiotu12):

Przedmiot „Embriologii roślin nasiennych” : • uzupełnia i poszerza podstawową wiedzę o rozwoju generatywnym nasiennych wyniesioną z kursu botaniki na studiach pierwszego stopnia

 • zapewnia studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami embriologii nasiennych w zakresie morfogenezy organów generatywnych i procesów związanych z rozmnażaniem generatywnym

 • dostarcza informacji o molekularnych podstawach przebiegu tych procesów, ich regulacji i wzajemnej korelacji

przedmiot kończy się zaliczeniem ćwiczeń i egzaminem pisemnym


Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

 1. Wykład ; liczba godzin ..15.....;

 2. Ćwiczenia laboratoryjne …………………………………………………; liczba godzin ..30.....;

Metody dydaktyczne14):

Wykłady z prezentacją multimedialną, eksperyment, analiza preparatów mikroskopowych samodzielnie przygotowanych i gotowych, analiza i interpretacja mikrofotografii

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:

 • Biologia kwitnienia roślin nago- i okrytonasiennych: zmiany morfologiczne i molekularne towarzyszące przekształceniu merystemu wegetatywnego w generatywny, genetyczna kontrola morfogenezy kwiatu.

Nagonasienne

 • Mikrosporangium: egzotecjum i endotecjum, tapetum. Mikrosporogeneza. Strukturalne mechanizmy uwalniania pyłku. Zalążek: orientacja i symetria, różnicowanie części zalążka. Makrosporogeneza. Mechanizmy zapylenia. Specjalistyczne typy zapylenia. Entomofilia (sagowce).

 • Gametofit męski: mikrospora, rozwój gametofitu męskiego i charakterystyka jego składowych – ogólny wzór rozwoju i jego zróżnicowanie. Zalążek po zapyleniu, a przed zapłodnieniem. Zamknięcie mikropyle. Komora rodniowa. Typy rozrastania się nucellusa. Substancje zapasowe. Gametofit żeński – ogólny wzór rozwoju i jego zróżnicowanie. Kiełkowanie pyłku, łagiewka pyłkowa i gamety męskie. Rodnia i gameta żeńska. Specyfika Gnetum i Wliwitschia.

 • Zapłodnienie: uwolnienie gamet męskich, fuzja cytoplazmy i jąder gamet męskich. Typy rozwoju prazarodka. Wczesna embriogeneza: system suspensorowy, poliembrionia. Dojrzały zarodek. Rozwój łupiny nasiennej i innych struktur okrywających. Endosperma pierwotna. Długość cyklu reprodukcyjnego nagonasiennych.

Okrytonasienne

 • Determinacja płci okrytonasiennych: genetyczne podstawy, hormonalna regulacja ekspresji płciowości kwiatu.

 • Morfogeneza pręcika. Tapetum: typy struktury, PCD komórek tapetum. Mikrosporogeneza i mikrogametogeneza. Polarność mikrospor, model różnicowania i cytologiczna charakterystyka komórek wegetatywnej i generatywnej. Heterospermia cytoplazmatyczna i jądrowa, zapłodnienie preferencyjne.

 • Morfogeneza i struktura różnych typów zalążków. Makrosporogeneza i makrogametogeneza. Typy rozwojowe woreczka zalążkowego. Cytologiczna charakterystyka komórek woreczka.

 • Faza progamiczna: receptywność znamienia, proces adhezji i hydratacji ziaren pyłku, molekularny mechanizm wzrostu łagiewki po zapyleniu zgodnym. Chemotropizm łagiewki – sporofitowa i gametofitowa regulacja kierunkowego wzrostu łagiewki.

 • Samoniezgodność: lokalizacja i charakterystyka czynników rozpoznania; molekularne mechanizmy samoniezgodności sporofitowej i gametofitowej.

 • Zygota: ultrastruktura, „stan spoczynku”, pierwszy podział. Rozwój zarodka: typy embriogenezy, regulacja genetyczna i hormonalna, cytologiczna charakterystyka komórek zarodka, różnice rozwoju zarodka jedno- i dwuliściennych, zarodki wysokozróżnicowane i zredukowane. Suspensor – budowa i funkcje.

 • Endosperma jako środowisko rozwoju zarodka: typy rozwojowe, rozwój endospermy u roślin modelowych, Arabidopsis i Zea, typy struktury endospermy w dojrzałych nasionach. Ploidalność endospermy, stosunek genomów matczynego i ojcowskiego. Współzależność rozwoju zarodka i endospermy.

 • Powstawanie nasion i owoców. Apomiksja. Budowa nasion z uwzględnieniem wyspecjalizowanych struktur dodatkowych i ich funkcji. Nasiona erozyjne. Owoce w rozumieniu botanicznym i potocznym, owocostany. Autochoria i allochoria


Tematyka ćwiczeń

 • Morfologia ziaren pyłku nago- i okrytonasiennych – barwienie potrójne wg Alexandra, autofluorescencja w ultrafiolecie. Określenie stadiów rozwojowych gametofitów w trakcie wypylania – barwienie DAPI

 • Budowa kwiatów męskich i kwiatostanów żeńskich u różnych taksonów nagonasiennych, struktura zalążków w różnych stadiach rozwoju – analiza preparatów trwałych

 • Kiełkowanie ziaren pyłku i wzrost łagiewki na różnych podłożach, identyfikacja łagiewek w szlaku transmisyjnym słupka – barwienie błekitem aniliny

 • Ocena receptywności znamion w oparciu o: obserwację morfologii znamienia, wykrywanie reaktywnych form tlenu w brodawkach znamieniowych (barwienie NBT, DAB)

 • Ultrastruktura komórek szlaku transmisyjnego słupka – analiza mikrofotografii. Lokalizacja Ca+2 w komórkach znamienia, szlaku transmisyjnym słupka i w zalążkach – barwienie czerwienią alizaryny

 • Obserwacja specyficznie zbudowanych nasion i zarodków np.: nasiona balonowe, zredukowany zarodek (Orchidaceae); bielmo erozyjne (Annona cherimola).

 • Zarodek - morfologia zarodków wybranych roślin, identyfikacja komórek martwych (barwienie błękitem Evansa) i materiałów zapasowych (barwienie płynem Lugola i Sudanem).I dentyfikacja rejonów martwych endospermy (barwienie błękitem Evansa) i materiałów zapasowych (barwienie płynem Lugola i Sudanem)

 • Owoce: różne typy struktur ułatwiających rozsiewanie nasion, typy pulpy (Rutaceae, Citrullus, Musa) – samodzielna analiza wybranych owoców. Demonstracja orzechów i „orzechów” (w rozumieniu botanicznym i potocznym) – orzech: laskowy, włoski, kokosowy, ziemny, brazylijski, nanercz, pistacja, pinia, kotewka, buk pekan. Prawidłowa klasyfikacja botaniczna prezentowanych „orzechów”
Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):

Botanika

Założenia wstępne17):

Zakłada się, że studenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw embriologii okrytonasiennych zawartych w kursie Botaniki na studiach pierwszego stopnia,

Efekty kształcenia18):

Po zdaniu egzaminu z przedmiotu „Embriologia roślin nasiennych” student:

Wiedza

W01 – wyjaśnia procesy związane ze zmianą fazy rozwoju wegetatywnego w generatywny

W02 – opisuje budowę komórek, tkanek i struktur w kontekście ich funkcji/roli w rozmnażaniu generatywnym

W03 – tłumaczy/wyjaśnia mechanizmy kontroli i regulacji procesu rozmnażania

W04 – rozumie powiązania embriologii roślin z innymi naukami przyrodniczymi, w szczególności z genetyką i hodowlą roślin, fizjologią, biochemią.

Umiejętności

U01 - wykonuje, samodzielnie lub w zespole, proste zadania badawcze

U02 – samodzielnie wykonuje obserwacje mikroskopowe, analizuje i interpretuje wyniki obserwacji, zwłaszcza w kontekście powiązania struktury i funkcji


U03 - umie znaleźć, zrozumieć, analizować i wykorzystać informacje z zakresu embriologii pochodzące z różnych źródeł w języku polskim oraz angielskim w stopniu wystarczającym do korzystania ze źródeł wiedzy w tym języku

U04 - logicznie i jasno formułuje wypowiedzi stosując terminologię właściwą dla przedmiotuKompetencje

K01 - w trakcie zajęć w pracowni mikroskopowej stosuje zasady BHP

K02 - pracuje indywidualnie i w zespole, ponosząc odpowiedzialność za zadania wykonane samodzielnie i w grupie

K03 – dokonuje samooceny własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji

K04 - rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego

K05 - potrafi opracować i zrealizować harmonogram pracy zapewniający dotrzymanie terminów
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

efekty W02, U01- U04, K01-K03 - sprawdziany na ćwiczeniach

efekty W01-W04, U03-U04, K03-K05 – egzamin pisemny
Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20):

Wszelkie prace pisemne studentów będą archiwizowane w Katedrze Botaniki do końca odpowiedniego roku akademickiego

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):


Efekty kształcenia są weryfikowane za pomocą ocen za sprawdziany na ćwiczeniach i egzamin pisemny.

Dla każdego z tych elementów oceny określona jest maksymalna liczba punktów do uzyskania. Punkty uzyskane przez poszczególnych studentów, wyrażone jako % maksymalnej liczby punktów, są podstawą do wystawienia oceny za ćwiczenia i egzamin wg kryteriów podanych studentom. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Miejsce realizacji zajęć22):


sala wykładowa, laboratorium ćwiczenioweLiteratura podstawowa i uzupełniająca23):

Artykuły naukowe wskazane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Brak podręczników przedmiotu dostępnych w języku polskim.UWAGI24):

Zasady zaliczenia ćwiczeń i zdawania egzaminu

Zgodnie z regulaminem studiów w SGGW, ćwiczenia są obowiązkowe i student nie może mieć więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Ćwiczenia są zaliczane na podstawie punktów uzyskanych za sprawdziany na ćwiczeniach, raporty z pracy na ćwiczeniach. Aby zaliczyć ćwiczenia, student musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Skala ocen:

ocena

% maksymalnej liczby punktów

Bardzo dobra

91-100

Dobra +

81-90%

Dobra

71-80%

Dostateczna+

61-70%

Dostateczna

50-60%

Niedostateczna

<50%

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim, odpowiednie punkty za raport pracy na ćwiczeniach są tej osobie odliczane od maksymalnej liczby punktów.

W przypadku innych nieobecności odpowiednie punkty NIE są odliczane z maksymalnej liczby punktów i ocena za ćwiczenia jest wystawiona w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów.

Osoby, które nie uzyskały co najmniej 50% punktów za raporty z pracy na ćwiczeniach nie mogą uzyskać zaliczenia.

Osoby, które zaliczyły raporty z pracy na ćwiczeniach, ale nie zaliczyły sprawdzianów uzyskują zaliczenie ćwiczeń pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za sprawdzian poprawkowy.

Sprawdzian poprawkowy odbywa się na ostatnich ćwiczeniach w semestrze oraz ponownie w sesji poprawkowej.
Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :


Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

Wykłady 15h

Cwiczenia 30h

Przygotowanie do sprawdzianów 9h

Przygotowanie do egzaminu 20h

Obecność na egzaminie 1h

Razem 75h

ECTS 2,5


Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

46 h kontaktowych (wykłady +ćwiczenia +egzamin)

1,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

30 h .cwiczeń

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

W01

wyjaśnia procesy związane ze zmianą fazy rozwoju wegetatywnego w generatywny

K_W01, K_W04, K_W05

W02

opisuje budowę komórek, tkanek i struktur w kontekście ich funkcji/roli w rozmnażaniu generatywnym

K_W01, K_W04, K_W05

W03

tłumaczy/wyjaśnia mechanizmy kontroli i regulacji procesu rozmnażania

K_W01, K_W04, K_W05

W04

rozumie powiązania embriologii roślin z innymi naukami przyrodniczymi, w szczególności z genetyką i hodowlą roślin, fizjologią, biochemią

K_W01, K_W04, K_W05

U01

wykonuje, samodzielnie lub w zespole , proste zadania badawcze

K_U04, K_U06

U02

samodzielnie wykonuje obserwacje mikroskopowe, analizuje i interpretuje wyniki obserwacji, zwłaszcza w kontekście powiązania struktury i funkcji


K_U04, K_U06

U03

umie znaleźć, zrozumieć, analizować i wykorzystać informacje z zakresu embriologii pochodzące z różnych źródeł w języku polskim oraz angielskim w stopniu wystarczającym do korzystania ze źródeł wiedzy w tym języku


K_U02, K_U03

U04

logicznie i jasno formułuje wypowiedzi stosując terminologię właściwą dla przedmiotu

K_U10

K01

w trakcie zajęć w pracowni mikroskopowej stosuje zasady BHP

K_K05

K02

pracuje indywidualnie i w zespole, ponosząc odpowiedzialność za zadania wykonane samodzielnie i w grupie


K_K02

K03

dokonuje samooceny własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji

K_K01

K04

rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K01

K05

potrafi opracować i zrealizować harmonogram pracy zapewniający dotrzymanie terminów

K_K03©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość