Strona główna

Opis patentowy rzeczpospolita


Pobieranie 26.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.24 Kb.

polska OPIS PATENTOWY

RZECZPOSPOLITA

127380
Patent dodatkowy do patentu nr

Zgłoszono: 26.06.81

Pierwszeństwo

(P. 231914)

Int. Cl. G01J 3/50 G01B 21/28


PATENTOWY PRL

Zgłoszenie ogłoszono: 10.05.82

Opis patentowy opublikowano: 25.10.1984


Twórcy wynalazku: Grzegorz Kawka, Józef Żychowski
Uprawniony z patentu: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji

Narodowej, Kraków (Polska)

Układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz

Przedmiotem wynalazku jest układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz, znajdujący zastosowanie zwłaszcza w kartografii.

Znany układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz, składa się fototelegrafu, połączonego poprzez wzmacniacz napięcia z układem dyskryminatorów napięcia. Dyskryminatory napięcia są połączone szeregowo poprzez układ logiczny z układem bramkującym, sprzężonym z generatorem sterowniczym, przy czym wyjścia układu bramkującego są połączone z układem liczników.

Niedogodnością tego układu są ściśle określone progi różnicowania barw, uniemożliwiające rozróżnienie odcieni danej barwy oraz wynoszący około 20 minut czas odczytu obrazu o powierzchni 0,25 metra kwadratowego. Układ jest przystosowany do odczytu powierzchni obrazu znormalizowanej lub mniejszej.

Celem wynalazku jest zwiększenie rozdzelności różnicowania zwłaszcza odcieni barw oraz około trzykrotne skrócenie czasu odczytu i przystosowania układu do odczytu powierzchni obrazu o różnej wielkości.

Istotą wynalazku jest układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz, zawierający analizator fotoelektryczny złożony z czujnika powierzchni pola, sprzężonego mechani­cznie z blokiem usytuowanych szeregowo fotoelementów, połączonych poprzez układ kluczujący z układem komparacji.

Układ komparacji jest połączony poprzez układ bramkujący z układem liczników barw, zaś z układem bramkującym oraz układem kluczującym jest połączony czujnik powierzchni pola. Blok fotoelementów jest wyposażony w źródło światła, służące do oświetlania odczytywanej powierzchni obrazu, zaś układ komparacji jest wyposażony w potencjometry służące do ustawienia progów komparacji odpowiadających wybranym barwom lub ich odcieniom.
Zaletą układu pomiarowego powierzchni plam barwnych tworzących obraz, według wyna­lazku, jest prosta budowa i duża niezawodność działania.

Układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz, według wynalazku, jest przedstawiony blokowo w przykładowym wykonaniu na rysunku.127380

Przedmiot wynalazku zawiera analizator fotoelektryczny, złożony z czujnika powierzchni pola l sprzężonego z blokiem usytuowanych szeregowo fotoelementów 2, połączonych poprzez układ kluczujący 3 z układem komparacji 4. Układ komparacji 4 jest połączony poprzez układ bramkujący 5 z układem liczników barw 6, zaś z układem bramkującym 5 oraz z układem kluczującym 3 jest połączony czujnik powierzchni pola l. Blok fotoelementów 2 jest wyposażony w źródło światła 7 o stałym natężeniu, służące do oświetlania badanej powierzchni obrazu, zaś układ komparacji 4 jest wyposażony w nieuwidocznione na rysunku potencjometry służące do ustawienia progów komparacji, odpowiadających wybranym barwom.

W warunkach eksploatacyjnych układ pomiarowy powierzchni plam barwnych tworzących obraz, według wynalazku, współpracuje ze znanym urządzeniem umożliwiającym przesuwanie analizatora wzdłuż zadanych kolejno linii poziomych.

Przed pomiarem powierzchni plam barwnych obrazu, obraz mocuje się na powierzchni stołu, do którego mocuje się również urządzenie do przesuwania analizatora, z analizatorem usytuowa­nym nad obrazem. Następnie załącza się układ pomiarowy i potencjometrami układu komparacji 4 ustawia się żądane progi komparacji odpowiadające czterem wybranym barwom badanego obrazu, czerwonej, niebieskiej, zielonej i żółtej, po czym ustawia się analizator w położeniu odpowiadającym początkowi pomiaru i zeruje się układ liczników barw. W czasie pomiaru odbite światło źródła światła bloku fotoelementów 2 od powierzchni obrazu, padając na fotoelementy 2 analizatora fotoelektrycznego, zostaje w nich przetworzone na napięcie elektryczne, które jest podawane poprzez układ kluczujący 3 na wejście komparatorów układu komparacji 4, w którym jest porównywane z napięciem odniesienia ustalającym progi komparacji.

Z kolei impulsy wyjściowe z komparatorów są podawane do układu bramkującego 5, w którym następuje rozdzielenie impulsów z czujnika powierzchni pola l pomiędzy poszczególne liczniki barw układ liczników barw 6. Pomiar pola powierzchni następuje przy pomocy czujnika powierzchni pola l, który jednocześnie steruje układem kluczującym 3, powodując dla danego wycinka pola powierzchni tylko jedno połączenie usytuowanego nad nim fotoelementu z wejściem komparatorów układu komparacji 4.

W przypadku pomiaru innych barwnych powierzchni badanego obrazu należy przed pomia­rem ustawić progi komparacji odpowiadające tym barwom lub ich odcieniom.

Zastrzeżenie patentowe

Układ pomiarowy powierzchni plam tworzących obraz, znamienny tym, że zawiera analizator fotoelektryczny złożony z czujnika powierzchni pola (1), sprzężonego mechanicznie z blokiem usytuowanych szeregowo fotoelementów (2), połączonych poprzez układ kluczujący (3) z układem komparacji (4), przy czym układ komparacji (4) jest połączony poprzez układ bramkujący (5) z układem liczników barw (6), zaś z układem bramkującym (5) oraz z układem kluczującym (3) jest połączony czujnik powierzchni pola (1), a ponadto blok fotoelementów (2) jest wyposażony w źródło światła (7), służące do oświetlania odczytywanej powierzchni obrazu, zaś układ komparacji (4) jest wyposażony w potencjometry służące do ustawienia progów komparacji odpowiadających wybranym barwom lub ich odcieniom.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość