Strona główna

Opis przedmiotu / modułu kształcenia (sylabus)


Data18.06.2016
Rozmiar46 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

1.

Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim

Analiza i interpretacja dzieła literackiego I i interpretacja dzieła literackiego

2.

Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim

Analysis and Interpretation of a Literary Work I

3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej

4.

Kod przedmiotu / modułu

21-FP-S1-E2-AnaDzLit

5.

Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

obowiązkowy

6.

Kierunek studiów

filologia polska

7.

Poziom studiów (I lub II stopień)

I stopień

8.

Rok studiów

I rok

9.

Semestr (zimowy lub letni)

semestr letni

10.

Forma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia - 30 godzin

11.

Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Anna Kochan dr, Aleksandra Oszczęda dr, Jerzy Kroczak dr, Bogusław Bednarek dr hab., Tomasz Ślęczka dr

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:podstawowa wiedza z zakresu poetyki oraz znajomość wybranych tekstów poetyckich doby staropolskiej, dobra znajomość języka polskiego

13.

Cele przedmiotu:

- zdobycie podstawowej wiedzy o dziele poetyckim, terminologii literaturoznawczej i metodach badania dzieł literackich

- wykształcenie umiejętności skutecznego czytania oraz rozumienia i interpretowania tekstów poetyckich epok dawnych (badanie stylu, języka, tropów poetyckich, zabiegów kompozycyjnych, związków z rzeczywistością literacką i pozaliteracką)

- umiejętność zastosowania narzędzi badania utworu lirycznego dostarczanych przez poetykę

- wiedza o zasadach i strategiach analizy tekstu lirycznego

- wiedza o gatunkach lirycznych, ich charakterze i wyznacznikach

- znajomość wybranych konwencji literackich i form relacji intertekstualnych

- znajomość modelowych prac o charakterze analityczno-interpretacyjnym14.

EK_01


EK_02

EK_03

EK_04

EK_05

EK_06

EK_07


EK_08

EK_09


EK_10

EK_11


EK_12

EK_13
EK_14
Zakładane efekty kształcenia:
WIEDZA:

- ma wzbogaconą wiedzę z zakresu poetyki, zna terminologię literaturoznawczą i potrafi odpowiednio jej używać; ma uporządkowaną wiedzę o zasadach i strategiach analizy tekstu lirycznego; potrafi dostosować narzędzia analizy tekstu do konkretnego utworu i zadań poznawczych

- rozpoznaje system wersyfikacyjny i zjawiska składniowo-wersyfikacyjne i nazywa je; rozróżnia typy rymów i układów wersowych; identyfikuje i potrafi określić funkcje głównych tropów stylistycznych

- potrafi identyfikować gatunki liryczne i określać ich wyznaczniki (rozpoznaje i charakteryzuje: sonet, epigramat, epitafium, odę, fraszkę, pieśń, tren, hymn, psalm, elegię, serenadę, epitalamium, sielankę)

- ma wiedzę o wybranych konwencjach literackich i formach relacji intertekstualnych (ironia, groteska, stylizacja, pastisz, parafraza, parodia, aluzja literacka, plagiat, trawestacja), potrafi wskazywać i nazywać związki zachodzące między tekstami; rozróżnia i nazywa metody badania dzieł literackich; poznał modelowe prace o charakterze analityczno-interpretacyjnym

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie poprawnie odczytać sensy utworów liryki dawnej wskazując różne możliwe sposoby ich interpretacji; sprawnie posługuje się narzędziami analizy literackiej, dostosowuje techniki analityczne do konkretnych dzieł literackich

- porównuje teksty i formułuje wnioski interpretacyjne

- efektywnie posługuje się terminologią literaturoznawczą

- korzysta z wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej (operuje wiedzą z zakresu wersologii, genologii, stylistyki i kompozycji literackiej)

- analizuje, ocenia i selekcjonuje szczegółowe informacje o zjawiskach tekstowych; potrafi ocenić przydatność zróżnicowanych metod, procedur i praktyk interpretacyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi kierować małym zespołem, rozdzielać zadania analityczne, zbierać wyniki prac cząstkowych, ma świadomość odpowiedzialności za efekty przydzielonych prac i swojej roli w grupie

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań i hierarchizować czynności poznawcze; odpowiednio gospodaruje czasem, potrafi dostosować czas pracy własnej i grupy do wyznaczonego terminu, bierze udział w dyskusji, określa swoje stanowisko

- zna i rozumie problemy związane z swoimi zróżnicowanymi rolami i funkcjami społecznymi (obserwator, uczestnik, twórca, mentor, pośrednik, znawca)

- akceptuje konieczność i potrzebę ciągłego rozwoju, samokształcenia i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności

- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z czasopism literackich i innych środków społecznego kontaktu


Symbole kierunkowych efektów kształcenia:
KW_08;

K_W09;

KW_10;

K_W14;

K_U03;

K_U04;


K_U05;

K_U06;


K_U07

K_K01;

K_K02;

K_K03;


K_K04;
K_K06


15.

Treści programowe:

1. Wiersz polski

- systemy wersyfikacyjne, prozodia, rym, rytm, wers a zdanie

- stroficzność i stychiczność,

- składnia w utworze lirycznym (parataksa, hipotaksa, inwersja, elipsa, enumeracja, paralelizm, refren)

- zjawiska foniczne: aliteracja, onomatopeja, eufonia, kalambur, homonim, poliptoton, figura etymologiczna

- epitet i jego rodzaje

- odmiany metafor (personifikacja, animizacja, hiperbola, metonimia, synekdocha, oksymoron)

- inne tropy stylistyczne: alegoria, symbol.

2. Autor, podmiot liryczny, bohater liryczny, adresat – relacje między instancją nadawczą a odbiorcą (odbiorcami).

3. Gatunki liryczne: wzorzec i transformacje (stylizacja, parafraza, parodia, pastisz).

4. Obrazowanie poetyckie, styl i stylizacje. Realizm, deformacja, fantastyka. Komizm.

5. Kompozycja w utworze lirycznym. Kompozycja a układ graficzny.

6. Tytuł w dziele literackim.

7. Tekst liryczny między tekstami: aluzja, cytat, motto, autocytat, parafraza, przekład, imitacja, emulacja, sekwencje tematyczne.

8. Metody literaturoznawczej interpretacji tekstu.16.

Zalecana literatura:

S. Balbus, Między stylami, Universitas, Kraków 1996, (w wyborze).

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, wyd. 3 zmien., WSiP, Warszawa 2000, (w wyborze)

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, WSiP, Warszawa 1991.

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 2, pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, PWN, Warszawa 2008

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, PWN, Warszawa 1990 (i wyd. nast.).

Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2001, (w wyborze)

A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, (w wyborze).Poetyka, wybór i wstęp D. Ulicka, t. 1, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005 (tu: L. Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny, s. 8–21; M. Dłuska, Wiersz, s. 22–65; M. R. Mayenowa, Wiersz i proza. Organizacja fonetyczna tekstu, s. 250–291).

J. Sławiński, Miejsce interpretacji, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2006, (tu: O problemach sztuki interpretacji, s. 5–19; Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła, s. 21–55).Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, pod red. T. Michałowskiej, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. 2 popr. i uzup., Ossolineum, Wrocław 1998 (i wyd. nast.).

Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Universitas, Kraków 2006.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. 3 poszerz. i popr., Ossolineum Wrocław 1998 (i wyd. nast.).

G. Spivak, Alegoria i dzieje poezji, W: Alegoria, pod red. J. Abramowskiej, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 92–113.

Cz. Zgorzelski, Uwagi o trzech typach monologu lirycznego, W: tegoż: Obserwacje, PWN, Warszawa 1993, s. 294–311.

Literatura uzupełniająca (przykładowa):

S. Grzeszczuk, Jan z Kijan Janowi Kochanowskiemu na jego kompozycyje, W: Lektury polonistyczne. Średniowiecze – Renesans − Barok, t. 2, pod red. A. Borowskiego i J. S. Gruchały, Universitas, Kraków 1997, s. 231–251.

R. Grześkowiak, Okno Cyceryny – wymiary i głębia, [w:] Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, pod red. R. Krzywego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 9–32.

J. Pelc, Jan Kochanowski: Tren X, W: Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 17–30.

M. Ryszka, „Qui Romam in media quaeris…” Janusa Witalisa oraz „Epitafium Rzymowi” M. Sępa Szarzyńskiego – próba lektury retorycznej, W: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki, 2, pod red. M. Hanczakowskiego i J. Niedźwiedzia, Universitas, Kraków 2003, s. 88–111.17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,

sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:Obecność na zajęciach (więcej niż dwie należy zaliczyć na konsultacjach u prowadzącego ćwiczenia); zaliczenie cząstkowych zadań pisemnych; końcowa praca pisemna o charakterze analityczno-interpretacyjnym

18.

Język wykładowy

polski

19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin

na zrealizowanie aktywnościGodziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:

- ćwiczenia:
30

Praca własna studenta

- przygotowanie do zajęć:

- czytanie wskazanej literatury:

- przygotowanie pracy pisemnej:
5

15

10

Suma godzin

60

Liczba punktów ECTS

2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość