Strona główna

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia


Pobieranie 27.89 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.89 Kb.
Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:
A - Roboty konserwacyjno -naprawcze w kotłowni w budynku WSzW ul. Batorego 56 w Zielonej Górze .

CPV -511351100-8(naprawa /wymiana skorodowanego kołnierza kotła)

B - Roboty konserwacyjno -naprawcze w kotłowni w budynku WŁ al. Niepodległości 34 w Zielonej Górze .

CPV -42122000-0(wymiana pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody)

C - Roboty konserwacyjno -naprawcze w kotłowni w budynku nr 1 ul. Leśna w Mozowie k/Sulechowa .

CPV -511351100-8(wymiana płyty sterownika typ PCB 817)

 1. Termin wykonania zamówienia: - 30 dni od dnia podpisania umowy( lipiec, sierpień)

 2. Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

CZĘŚĆ A

Roboty będą prowadzone w budynku WSzW ul. Batorego 56 w Zielonej Górze. Pomieszczenie kotłowni w której będą wykonywane roboty naprawcze(naprawa/wymiana skorodowanego kołnierza kotła gazowego Vissmann Paromat Duplex), usytuowane jest w piwnicy.CZĘŚĆ B

Roboty będą prowadzone w budynku Węzła Łączności ul. Niepodległości 34 w Zielonej Górze. Pomieszczenie kotłowni w której będą wykonywane roboty naprawcze ( wymiana pompy cyrkulacyjnej i zamontowaniu izolacji kolektora), usytuowane jest w części piwnicznej.CZĘŚĆ C

Roboty będą prowadzone w budynku na terenie zamkniętym w miejscowości Mozów

k/ Sulechowa. Pomieszczenie kotłowni w której będą wykonywane roboty naprawcze (wymiana płyty sterownika kotła Ariston), usytuowane jest na parterze.

Wykonawca jest zobowiązany douzyskania stosownych zezwoleń upoważniających do wejścia na teren prowadzenia robót, oraz konieczność koordynacji robót z użytkownikiem obiektu odnośnie terminu i czasu pracy.


Naprawami objęte są:

WSzW ul. Batorego 56 w Zielonej Górze.

Kotłownia usytuowana jest na terenie budynku WSzW i jest obiektem biurowo-sztabowym ,dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Robotami objęte są: naprawa/wymiana kołnierza kotła gazowego Vissmann Paromat Duplex, uzupełnienie izolacji termicznej na rurociągu kotłowni i kolektorze.
Węzeł Łączności ul. Niepodległości 34 w Zielonej Górze
Kotłownia usytuowana jest na terenie budynku WŁ i jest obiektem biurowo-sztabowym ,dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Robotami objęte są: Wymiana pompy cyrkulacyjnej i zamontowanie brakującej części izolacji na kolektorze i części rurociągu, przy pompie obiegowej.


J.W. 4408 Budynek nr. 1 w miejscowości Mozów k/ Sulechowa
Kotłownia usytuowana jest na terenie J.W. 4408 w budynku służby dyżurnej i jest obiektem jednokondygnacyjnym.

Robotami objęte są: Wymiana płyty sterownika kotła Ariston.
 1. Zakres robót i usług do realizacji:

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:

.Kotłownia WSzW ul. Batorego 56 w Zielonej Górze.


- rozłączenie kołnierza łączącego kocioł z instalacją grzewczą,

- wymiana uszczelki,

- wyczyszczenie z korozji i pomalowanie części kołnierza,

- zamontowanie kołnierza,

- sprawdzenie szczelności montowanego kołnierza i kotła,

- włączenie kotła – próba działania, ustawienie płomienia spalania

- sprawdzenie działania regulatora pogodowego (sprawdzenie krzywej grzewczej)

- uzupełnienie izolacji termicznej na kolektorze i części rurowej instalacji grzewczej

(6 m, średnica rury ɸ 3ʺ)
KotłowniaWęzeł Łączności ul. Niepodległości 34 w Zielonej Górze
- demontaż pompy

- montaż nowej pomp

- sprawdzenie szczelności montowanej pompy

- sprawdzenie zaworu szybkozamykającego dopływ gazu

- sprawdzenie istniejącego systemu detekcji typu ,, ALKASTER,,

- uzupełnienie izolacji termicznej na kolektorze i części rurowej instalacji grzewczej

(8 m, średnica rury ɸ 3ʺ)

- włączenie kotła – próba działania, ustawienie płomienia spalania,


Kotłownia J.W. 4408 Budynek nr. 1 w miejscowości Mozów

k/Sulechowa
- montaż płyty sterownika kotła Ariston typ PCB 817

- sprawdzenie instalacji gazowej kotła.

- próba działania, ustawienie płomienia spalania


 1. Wykonanie robót

W kotłowni WSZW po spuszczeniu wody z układu zdemontowaćkołnierz łączący kocioł z instalacją grzewczą, wyczyścić części kołnierza z pozostałości starego uszczelnienia, korozji i kamienia, pomalować farbą antykorozyjną.Wyczyszczone częścipo wyschnięciu i założeniu uszczelniacza skręcić za pomocą śrub kołnierz rurociągu z kotłem.Po zalaniu układu wodą sprawdzić szczelność łączenia. Na części rurociągu i kolektora założyć izolację termiczną. Sprawdzić szczelność kotła i ustawić płomień spalania według obowiązujących charakterystyk

W kotłowni Węzła Łączności należy wymienić uszkodzoną pompę cyrkulacyjną na nowątypu 15Pwr14c i po zamontowaniu, należy sprawdzić szczelność wykonanej pracy. Na części rurociągu i kolektora założyć izolację termiczną. Sprawdzić szczelność kotła i ustawić płomień spalania według obowiązujących charakterystyk.

w kotłowni JW 4408 Budynek nr. 1 należy wymienić uszkodzony panel płyty sterownika kotła Ariston, typ płytki PCB 817. Sprawdzić szczelność kotła i ustawić płomień spalania według obowiązujących charakterystyk.


 1. Odbiór robót

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.Wykonane roboty i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.


 1. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca musi dysponować kadrą pracowników posiadającą uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót,

 2. Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zarejestrowaną w KRS lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej,

 3. Roboty budowlane należy wykonać wyłącznie przy użyciu wyrobów nowych, pierwszego gatunku, posiadających wymagane obowiązującymi przepisami atesty i certyfikaty,

 4. Roboty budowlane należy wykonać w ten sposób, aby teren był zabezpieczony przed osobami postronnymi (teren robót zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą),

 5. Termin wykonania prac - 30 dni od dnia podpisania umowy. 1. Informacja o możliwości podzielenia zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części.

 1. Informacja o ubezpieczeniach, gwarancjach, aprobatach technicznych:

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty jego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,

 2. Wykonawca zapewni na czas trwania gwarancji nieodpłatny serwis oraz konserwację w pełnym zakresie, zgodnie z warunkami opisanymi w karcie gwarancyjnej.

 3. Na okoliczność wykonania przedmiotu zamówienia (przy odbiorze końcowym robót) Wykonawca sporządza i przedstawia Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą: protokoły wykonania i odbioru robót, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów budowlanych, kartę odpadu wywiezionych i zutylizowanychmateriałów z rozbiórki.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową za wykonanie robót i usług towarzyszących. Wycenić należy pozycje ujęte w przedmiarze robót. Cena oferty musi być podana
w złotych polskich netto i brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium w %

Maksymalna ilość punktów (MP)

1.

Cena brutto

100

MPc

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy:

 1. kosztorys ofertowy,

 2. kserokopię dokumentów potwierdzających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji gazowych oraz aktualne zaświadczenie (ksero) potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 3. kserokopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania prowadzonej działalności w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł.) na cały okres obowiązywania niniejszej umowy, podpisana „za zgodność z oryginałem”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość