Strona główna

Opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)


Pobieranie 34.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.38 Kb.
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Wiedza o kulturzeNazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Culture studies

Jednostka prowadząca przedmiot

Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych

Kod przedmiotu/modułu

21-FP-S1-E4-WoKCw

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

obowiązkowy

Kierunek studiów

filologia polska

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

II rok
Semestr (zimowy lub letni)

semestr letniForma zajęć i liczba godzin

ćwiczenia, 30 godzin11

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Magdalena Gołaczyńska dr hab., Rafał Augustyn dr hab., Piotr Rudzki dr, Milan Lesiak dr, Ewa Serafin dr, Tobiasz Papuczys mgr, Grzegorz Małecki mgr

12

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

Brak formalnych wymagań wstępnych. Przedmiot stanowi całość z wykładem pod tą samą nazwą.13

Cele przedmiotu

Nabycie podstawowej wiedzy na temat kultury jako bytu społecznego, jej wybranych aspektów i metod jej badania.14

Zakładane efekty kształcenia

WIEDZA:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię z zakresu badań kulturoznawczych.

Student ma uporządkowaną syntetyczną wiedzę z zakresu teorii grup społecznych i ich kulturowego znaczenia .

Student ma podstawową wiedzę na temat kulturowych kontekstów czasu i przestrzeni, ich waloryzacji, symboliki i historycznej zmienności.

Student ma podstawową wiedzę na temat sytuacji we współczesnej kulturze symbolicznej, włącznie ze zjawiskami globalizacji/partykularyzacji, rzeczywistości medialnej / hiperrzeczywistości, a także sposobów organizowania i symbolizacji świata przez kulturę i jej uczestników.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w zakresie badań interdyscyplinarnych i kulturoznawczychStudent posiada elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, formułowanie i przedstawienie wyników) pozwalające na analizę współczesnych zjawisk kuturowych, zarówno tych wyrażonych w tekstach (językowych/literackich) jak i w szeroko rozumianych tekstach kultury.

Student potrafi przeprowadzić analizę tekstów kultury (dawnej i współczesnej) z uwzględnieniem ich struktury i funkcji

Student posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu badań interdyscyplinarnych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i literatury w języku polskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Student potrafi korzystać równolegle z różnych źródeł informacji, wykorzystując także kontakty osobiste.


Symbole kierunkowych efektów kształcenia:

- K_W03

- K_W06

- K_W09

- K_W10

- K_U01

- K_U04

-K_U02

- K_U06

- K_U07

- K_K01

- K_K02


15

Treści programowe:

Część I - ogólna

Definicje kultury; morfologia kultury; system(y) nauk o kulturze

Grupy i więzi społeczne a kultura

Czas i przestrzeń w kulturzeCzęść II – przekrojowa: współczesna kultura symboliczna

Globalizacja; Globalizacja a kultura symboliczna

Oryginał i kopia a kultura w dobie masowej reprodukcji

Problem centrów kulturowych, kultur narodowych i obiegów kultury we współczesności

Myślenie mityczne

Psychoanaliza Z. Freuda, psychologia głębi C.G. Junga

Kontrkultura


16

Zalecana literatura:

Wiedza o kulturze. T. 1. Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów. oprac. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp i red. Andrzej Mencwel. WUW, Warszawa 1995 (i wyd. nast.) T. 2. Antropologia słowa : zagadnienia i wybór tekstów. oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima; wstęp i red. Grzegorz Godlewski WUW, Warszawa 2003 (i wyd. nast.). Tu: wybrane rozdziały.

Burszta Wojciech, Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Bauman Zygmunt, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika; przeł. Ewa Klekot. PIW, Warszawa 2000. Tu: rozdział Turyści i włóczędzy, s. 92-120.

Caillois Roger, Gry i ludzie [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Wstęp i red. Leszek Kolankiewicz, s. 163 – 174.Czas w kulturze. Wybrał, opracował, wstępem opatrzył Andrzej Zajączkowski. PIW, Warszawa 1988. Tu: G. Pattarò: Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie, J. le Goff: Czas Kościoła i czas kupca, Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego, F. Haber: Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu.

Czeremski Maciej, Sadowski Jakub, Mit i utopia, Warszawa 2012. Tu: rozdz. 2: Mit, s. 55-111. http://historia.upjp2.edu.pl/pro_instytut/zasoby/files/publikacje_pracownikow/czeremski_sadowski_mit_i_utopia.pdf

Diamond Jared, Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało. Przeł. Jacek Lang et al., Prószyński i S-ka, Warszawa 2007. Tu: Prolog. Opowieść o dwóch farmach, s. 13-32 oraz jeden z następujących rozdziałów: Zmierzch Wyspy Wielkanocnej, s. 75-109; Starożytni: Anasazi i ich sąsiedzi, s. 124-141; Upadki Majów, s. 142-159; Różne drogi do sukcesu, s. 245-272; Malthus w Afryce: ugandyjskie ludobójstwo, s. 275-289; Chiny, chwiejny olbrzym, s. 315-333; Świat jako polder: co dziś oznacza to dla nas? s. 431-468.

Eco Umberto, Semiologia życia codziennego; przeł. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa; wstępem poprzedziła Joanna Ugniewska. Czytelnik, Warszawa 1999 (i wyd. nast.). Tu: Podróż do hiperrealności; Nowe średniowiecze.

Van Gennep Arnold, Obrzędy przejścia: systematyczne studium ceremonii; przeł. Beata Biały; wstępem opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir. PWN, Warszawa 2006. Tu rozdziały: Klasyfikacja obrzędów, Przejście fizyczne, Jednostki i grupy, Obrzędy inicjacji.

Guriewicz Aron, Kategorie kultury średniowiecznej. Przeł. Józef Dancygier. PIW, Warszawa 1976. Tu rozdział: “Czymże jest… czas”.

Jung Carl Gustav, Archetypy i symbole, Warszawa 1976. Tu: rozdział Psychologia i literatura; oraz: Jolande Jacobi, Psychologia C.G. Junga. Przedmowa C.G. Jung, Wyd. Szafa, 2001. Tu: wybrane rozdziały.

Jawłowska, Kontrkultura [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Kłoskowskiej, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.

Kołakowski Leszek, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990. Albo: Kołakowski Leszek, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999. Tu: wybrane rozdziały.

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, pod red. Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper, PWN, Warszawa 2009. Tu: Słowo wstępne, s. 9-67.

Nobis Adam, Datowanie początków globalizacji, w: Historia – kultura – globalizacja, vol. II, pod red. Adama Nobisa i Piotra Badyny, Wrocław 2010, s. 99-111.

Tatarkiewicz Władysław, Parerga, Warszawa 1978. Tu: Cywilizacja i kultura, s. 74-92.

Tradycja wynaleziona. Red. Eric Hobsbawm, Terence Ranger; przeł. Mieczysław Godyń. WUJ, Kraków 2008. Tu: E. Hobsbawm: Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, s. 9-23.

Yi Fu-Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987. Tu: wybrane rozdziały.17

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Zaliczenie na ocenę na podstawie:
- aktywności podczas zajęć: udziału w dyskusjach, opracowywaniu powierzonych zadań (w grupie)
- odpowiedniej frekwencji (wymagania podane podczas I spotkania).


18

Język wykładowy

język polski19

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia: 30 godzin


30

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć: 10 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

- przygotowanie prezentacji lub pracy zal.: 10 godzin30

Suma godzin

60

Liczba punktów ECTS

2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość