Strona główna

Opisy kursu kod kursu: etp2018


Pobieranie 38.64 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.64 Kb.
OPISY KURSU

 • Kod kursu: ETP2018

 • Nazwa kursu: Elektroniczna aparatura medyczna do badań układu krążenia

 • Język wykładowy: polski


Forma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Tygodniowa liczba godzin ZZU *

1

Semestralna liczba godzin

ZZU*

15

Forma zaliczenia

kolokwium

Punkty ECTS

1

Liczba godzin CNPS

30 • Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): kierunkowy – studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia

 • Wymagania wstępne: Elektroniczna aparatura medyczna

 • Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Barbara Juroszek dr inż.

 • Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego:

 • Rok: III............ Semestr:.VI.......................

 • Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): wybieralny

 • Cele zajęć (efekty kształcenia): Przedstawienie zasady działania, konstrukcji i własności metrologicznych urządzeń medycznych do zaawansowanej diagnostyki układu krążenia.

 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna lub zdalna, wg potrzeb

 • Krótki opis zawartości całego kursu: W wykładzie przedstawiono zaawansowane metody badania serca. Elektrokardiografia wysokich wzmocnień. Badanie automatyzmu pracy serca. Maping serca. Identyfikacja arytmii. Elektrokardiografia holterowska. Fonokardiografia. Koronarografia. Pomiary ciśnienia tętniczego, rejestracja holterowska.

 • Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin):

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

 1. Miejsce zaawansowanych technik badania serca w elektrokardiografii klasycznej. Szczegółowa charakterystyka potencjałów czynnościowych serca. Wymagania dotyczące parametrów aparatury pomiarowej.

 2. Elektrokardiografia wysokich wzmocnień. Konstrukcja elektrod pomiarowych. Parametry wzmacniacza. Interpretacja wyniku badania.

 3. Badanie automatyzmu pracy serca. Wymagania aparaturowe. Koronarografia i istota badania. Charakterystyka stosowanych urządzeń.

 4. Maping serca. Charakterystyka elektrod pomiarowych. Warunki przetwarzania sygnału. Ekspozycja rezultatów pomiaru.

 5. Identyfikacja arytmii. Elektrokardiografia holterowska. Analogowy i cyfrowy zapis sygnału. Sposoby odtworzenia sygnału. Budowa templetów. Ocena rezultatów.

 6. Fonokardiografia. Pomiary ciśnienia tętniczego, rejestracja holterowska ciśnienia.

 7. Kolokwium.

2 h

2 h
2 h
2 h
2 h
2 h

2 h

 • Ćwiczenia - zawartość tematyczna:

 • Seminarium - zawartość tematyczna:

 • Laboratorium - zawartość tematyczna:

 • Projekt - zawartość tematyczna:

 • Literatura podstawowa:

 1. Augustyniak P.: Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych. AGH Kraków 2001.

 2. Dąbrowski A., Dąbrowska B., Piotrowicz R.: Elektrokardiografia holterowska. Wyd. Med. Warszawa 1994.

 3. Nałęcz M. /red/: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. t.1-6. WNT Warszawa 2003.

 4. Sapiński A.: Sfigmomanometria. DHN PAN Poznań 1991.

 • Literatura uzupełniająca:

 1. Amoore J.N., Geake W. B., Scott D.H., Oscillometricnon-invasive blood pressure measurements: the influence of the make instrument or readings? Med. & Biol. Eng. & Comp. 1997, 35, 131-134.

 2. Sapiński A.: Standard algorithm for blood pressure measurement by sphygmo-oscillographic method. Med. & Biol. Eng. & Comp. 1996, 34, 82-83.

 3. Ursino M., Cristalli C., A mathematical study of some biomechanical factors affecting the oscillometric blood pressure measurement. IEEE Tr. Biomed. Eng. 1996, vol. 43, no. 8, p. 761-778.

 • Warunki zaliczenia: Pozytywne zaliczenie kolokwium sprawdzającego wiedzę z wykładu.

* - w zależności od systemu studiówDESCRIPTION OF THE COURSES

Course form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week*

1

Number

of hours/semester*

15

Form of the course completion

test

ECTS credits

1

Total Student’s Workload

30
 • Level of the course (basic/advanced): advanced - the second step

 • Prerequisites: Electromedical instruments

 • Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Barbara Juroszek eng. PhD

 • Names, first names and degrees of the team’s members:

 • Year: III................ Semester:. VI.....................

 • Type of the course (obligatory/optional): optional

 • Aims of the course (effects of the course): The principle of operation, construction and metrological features of measuring instruments for advanced diagnosis of the cardiovascular system.

 • Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional/e-learning, which necessary

 • Course description: Advanced methods of heart testing are presented. Heart’s micropotentials. Heart’s automatism. Body surface potential mapping. Arrhythmia identification. Holter electrocardiography. Phonocardiography. Coronary arteriography. Blood-pressure meters. Holter blood-pressure meters.

 • Lecture:

Particular lectures contents

Number of hours

 1. Advanced methods of heart testing in comparison to classical electrocardiography. Particular characteristics of heart potentials. Requirements for measuring instruments.

 2. Heart’s micropotentials. Electrode’s construction. Amplifier’s parameters. Results interpretation.

 3. Heart’s automatism. Instrumental requirements. Coronary arteriography. Instruments’ characteristics.

 4. Body surface potential mapping. Measuring electrodes. Signal’s processing. Results exposition.

 5. Arrhythmia identification. Holter electrocardiography. Analog and digital Holter recording. Signal’s reproduction. Templets. Results evaluation.

 6. Phonocardiography. Blood-pressure meters. Holter blood-pressure meters. Coronary arteriography.

 7. Test.

2h

2h
2h
2h
2h
2h
2h

 • Classes – the contents:

 • Seminars – the contents:

 • Laboratory – the contents:

 • Project – the contents:

 • Basic literature:

 1. Augustyniak P.: Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych. AGH Kraków 2001.

 2. Dąbrowski A., Dąbrowska B., Piotrowicz R.: Elektrokardiografia holterowska. Wyd. Med. Warszawa 1994.

 3. Nałęcz M. /red/: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. t.1-6. WNT Warszawa 2003.

 4. Sapiński A.: Sfigmomanometria. DHN PAN Poznań 1991.

 • Additional literature:

 1. Amoore J.N., Geake W. B., Scott D.H., Oscillometricnon-invasive blood pressure measurements: the influence of the make instrument or readings? Med. & Biol. Eng. & Comp. 1997, 35, 131-134.

 2. Sapiński A.: Standard algorithm for blood pressure measurement by sphygmo-oscillographic method. Med. & Biol. Eng. & Comp. 1996, 34, 82-83.

 3. Ursino M., Cristalli C., A mathematical study of some biomechanical factors affecting the oscillometric blood pressure measurement. IEEE Tr. Biomed. Eng. 1996, vol. 43, no. 8, p. 761-778.

 • Conditions of the course acceptance/credition: test – knowledge of all presented subjects.


* - depending on a system of studies


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość