Opisy kursów kod kursu: etd 9261 Nazwa kursu: Elektronika polimerowa I molekularna Język wykładowy: polski Forma kursu WykładPobieranie 45.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.23 Kb.
OPISY KURSÓWForma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Tygodniowa liczba godzin ZZU *

2

Semestralna liczba godzin

ZZU*
Forma zaliczenia

zaliczenie

Punkty ECTS

2

Liczba godzin CNPS

60 • Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): studia II stopnia stacjonarne, zaawansowany

 • Wymagania wstępne: Technologie mikro- nano-, Optoelektronika I, Optoelektronika II

 • Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Andrzej Dziedzic, dr hab. inż., prof. PWr

 • Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Ryszard Korbutowicz, dr inż.

 • Rok: .....I....... Semestr:...........2.............

 • Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy

 • Cele zajęć (efekty kształcenia): Poznanie podstawowych procesów technologicznych charakterystycznych dla elektroniki polimerowej i molekularnej oraz podstawowych materiałów, elementów biernych i przyrządów aktywnych elektroniki organicznej

 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna

 • Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs dotyczy materiałów elektroniki organicznej (materiałów mało- i wielkocząsteczkowych), mechanizmów przepływu ładunków, oraz mechanizmów absorpcji światła i rekombinacji promienistej par elektron-dziura w tych materiałach. Omawiane są także elementy i podzespoły bierne i czujniki oparte na kompozytach wypełniacz proszkowy/lepiszcze organiczne i przyrządy aktywne elektroniki organicznej (emitery promieniowania optycznego, wyświetlacze, detektory promieniowania, pamięci masowe, czujniki chemiczne oparte na półprzewodnikach organicznych, tranzystory organiczne i układy scalone).

 • Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin):

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

 1. Materiały organiczne – charakterystyka ogólna

 2. Właściwości elektryczne materiałów polimerowych i molekularnych

 3. Wybrane elementy teorii perkolacji

 4. Kompozyty wypełniacz proszkowy/lepiszcze organiczne

 5. Elementy bierne na bazie kompozytów wypełniacz proszkowy/lepiszcze organiczne

 6. Kleje elektroniczne

 7. Elementy czujnikowe na bazie kompozytów wypełniacz proszkowy/lepiszcze organiczne

 8. Mechanizm transportu ładunku w materiałach mało- i wielkocząsteczkowych.

 9. Mechanizm rekombinacji par elektron-dziura. Absorpcja fotonów w materiałach mało- i wielkocząsteczkowych.

 10. Tranzystory organiczne.

 11. Emitery światła. Budowa przyrządu. Metody wytwarzania. Kolor emitowanego promieniowania. Materiały stosowane na katody i anody.

 12. Wyświetlacze. Budowa. Metody wytwarzania. Zastosowania.

 13. Detektory promieniowania. Budowa. Metody wytwarzania. Materiały stosowane na katody i anody. Ogniwa słoneczne.

 14. Pamięci organiczne, polimerowe i ferropolimerowe.

 15. Czujniki chemiczne oparte na półprzewodnikach organicznych

 16. Kolokwium

2

2

2

2

2
2

2
2
1
2

2
2

2
1

2

2

 • Ćwiczenia - zawartość tematyczna:

 • Seminarium - zawartość tematyczna:

 • Laboratorium - zawartość tematyczna:

 • Projekt - zawartość tematyczna:

 • Literatura podstawowa:

Müllen, Klaus, Scherf, Ullrich (eds.), Organic Light Emitting Devices. Synthesis, Properties and Applications, December 2005, Wiley-VCH, Weinheim

Klauk, Hagen (ed.), Organic Electronics. Materials, Manufacturing and Applications, 2006, Wiley-VCH, Weinheim

Zallen Richard, Fizyka ciał amorficznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1994

Przygodzki W, Włochowicz A., Fizyka polimerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2000

Harper, Charles A. (Editor), Electrinic Packaging and Interconnection handbook, Mc Graw-Hill, 2000

 • Literatura uzupełniająca:

Dziedzic Andrzej, Grubowarstwowe rezystywne mikrokompozyty polimerowo-węglowe, Oficyna Wydawnicza PWr, 2001

Adamczyk Katarzyna, Organiczne emitery promieniowania, WPPT PWr, 2004, pr. dyplomowa

Pięda Marcin, Przyrządy elektroniki organicznej, Wydział Elektroniki PWr, 2005, pr. dyplomowa

 • Warunki zaliczenia: kolokwium

* - w zależności od systemu studiówDESCRIPTION OF THE COURSES


 • Course code: ETD 9261

 • Course title: Polymer and molecular electronics

 • Language of the lecturer: Polish
Course form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week*

2

Number

of hours/semester*
Form of the course completion

mark

ECTS credits

2

Total Student’s Workload

60

 • Level of the course (basic/advanced): Second-cycle studies, mode of study: full-time studies, advanced

 • Prerequisites: Micro- nano- technologies, Optoelectronics I, Optoelectronics II

 • Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Andrzej Dziedzic, PhD, DSc, Prof.

 • Names, first names and degrees of the team’s members: Ryszard Korbutowicz, PhD

 • Year:......I......... Semester:.........2.............

 • Type of the course (obligatory/optional): obligatory

 • Aims of the course (effects of the course): Study of basic technological processes characteristic for polymer and molecular electronics and basic materials, passive components and active devices of organic electronics.

 • Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional

 • Course description: The course is connected with materials for organic electronics (small molecular compounds and polymers), mechanisms of charge transport, absorption and recombination in organic materials. Moreover passive components and sensors based on powdered filler/organic binder composites as well as active devices of organic electronics (optical emitters, displays, photodetectors, memories, organic semiconductor-based chemical sensors, organic transistors and integrated circuits) are also presented.

 • Lecture:

Particular lectures contents

Number of hours

 1. Organic materials – a general characteristics

 2. Electrical properties of polymer and molecular materials

 3. Chosen elements of percolation theory

 4. Composites powdered filler/organic binder

 5. Passive components based on powdered filler/organic binder composites

 6. Electronic adhesives

 7. Sensors based on powdered filler/organic binder composites

 8. Charge transport mechanism in small molecular compounds and polymers.

 9. Recombination electron-hole couples mechanism. Photon absorption in small molecular materials and polymers

 10. Organic transistors

 11. Light emitters. Devices. Method of manufacturing. Color of emitting light. Materials of electrical contacts.

 12. Displays. LED arrays. Method of manufacturing. Applications

 13. Photodetectors. Method of manufacturing. Materials of electrical contacts. Solar cells

 14. Organic, polymer and ferropolymer memories

 15. Organic semiconductor-based chemical sensors

 16. Colloquium

2

2

2

2

2
2

2

2
1
2

2
2

2
1

2

2

 • Classes – the contents:

 • Seminars – the contents:

 • Laboratory – the contents:

 • Project – the contents:

 • Basic literature:

Müllen, Klaus, Scherf, Ullrich (eds.), Organic Light Emitting Devices. Synthesis, Properties and Applications, December 2005, Wiley-VCH, Weinheim

Klauk, Hagen (ed.), Organic Electronics. Materials, Manufacturing and Applications, 2006, Wiley-VCH, Weinheim

Zallen Richard, Fizyka ciał amorficznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1994

Przygodzki W, Włochowicz A., Fizyka polimerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2000

Harper, Charles A. (Editor), Electrinic Packaging and Interconnection handbook, Mc Graw-Hill, 2000

 • Additional literature:

Dziedzic Andrzej, Grubowarstwowe rezystywne mikrokompozyty polimerowo-węglowe, Oficyna Wydawnicza PWr, 2001

Adamczyk Katarzyna, Organiczne emitery promieniowania, WPPT PWr, 2004, pr. dyplomowa

Pięda Marcin, Przyrządy elektroniki organicznej, Wydział Elektroniki PWr, 2005, pr. dyplomowa

 • Conditions of the course acceptance/credition: colloquium


* - depending on a system of studies


: kursy -> IIS
kursy -> Rafał Bułka, 2pp Prowadzący: dr Magdalena Mlek
kursy -> Urszula Chojnowska, II pp rozwój państwa rzymskiego a przebieg I klasyfikacja dróg, szlaki transkontynentalne, szlaki morskie, lokalizacja najważniejszych miast w lądowej I morskiej sieci transportowej
kursy -> Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej
kursy -> Kolonizacja I osadnictwo
kursy -> Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej
kursy -> Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej
kursy -> Studia I stopnia, stacjonarne I niestacjonarne Kierunek: Kulturoznawstwo; specjalność: Rosjoznawstwo Rok akademicki 2010/2011
IIS -> Opisy kursów kod kursu: etd 9367
IIS -> Opisy kursów kod kursu: etd 9262 Nazwa kursu: Zastosowania analogowych I cyfrowych układów scalonych II język wykładowy: polski Forma kursu Wykład
IIS -> Opisy kursów kod kursu: etd 8061 Nazwa kursu: Elektronika ciała stałego II język wykładowy: polski Forma kursu Wykład
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy