Strona główna

Opowiadamy o fascynujących przygodach Tomka Wilmowskiego


Pobieranie 11.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.89 Kb.

Opowiadamy o fascynujących przygodach Tomka Wilmowskiego (na podstawie fragmentu „Tajemniczej wyprawy Tomka”).

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń :

  • wie, co to były rozbiory Polski i rozumie przyczyny zesłań Polaków na Syberię,

  • rozumie różnice między narracją w pierwszej i w trzeciej osobie,

  • wie, jakie są cechy powieści przygodowo – podróżniczej.

b) Umiejętności


Uczeń:

2. Metoda i forma pracy


Burza mózgów, metoda heurystyczna, praca w grupach.

3. Środki dydaktyczne


1. Szklarski A., Tajemnicza wyprawa Tomka, Muza S.A., Warszawa 2005.

2. Mapa Europy i Azji.


4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Uczniowie przypominają wiadomości dotyczące elementów świata przedstawionego powieści “Tajemnicza wyprawa Tomka”. Nauczyciel nawiązuje do wiadomości poznanych przez uczniów na lekcjach historii: Polski pod zaborami, walki o odzyskanie niepodległości, zesłań więźniów politycznych na Sybir. Prosi o wskazanie na mapie trasy podróży łowców zwierząt. Nauczyciel zachęca uczniów do zastanowienie się, czy zetknęli się już z podobnym typem powieści podrózniczej, w której losy bohaterów rozgrywają się na szerszym tle historycznym. Uczniowie powinni powiązać powieść Szklarskiego z powieścią H. Sienkiewicza “W pustyni i w puszczy”, którą poznali w klasie

5 -tej. Uczniowie porównując obie powieści, utrwalają wiadomości o cechach powieści przygodowo –podróżniczej dla młodzieży.


b) Faza realizacyjna


1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem zajęć. Uczniowie przypominają, co to jest “narrator” i “narracja” oraz, jakie rodzaje narracji poznali (pierwszoosobową i trzecioosobową). Podają odpowiednie przykłady.

2. Uczniowie odczytują głośno fragmenty lektury ( np. fragment dotyczący odkrycia agenta carskiej ochrany i pojedynku z Gołosowowem,ewentualnie ucieczki z Ałdanu ).


3. Uczniowie samodzielnie piszą plan szczegółowy (około 15 minut). Następnie kilkoro uczniów odczytuje swoją notatkę.
4. Nauczyciel dzieli uczniów na niewielkie zespoły. Uczniowie przypominają zasady zgodnej pracy w grupach i wybierają liderów grup czuwających nad przebiegiem pracy oraz reprezentanta zespołu, który potem przeczyta ich opowiadanie odtwórcze.
5. Nauczyciel wyznacza każdej z grup konkretny fragment wcześniej czytanego tekstu. Podstawą pracy jest lektura oraz wcześniej napisany szczegółowy plan wydarzeń.

Każdy z zespołów tworzy opowiadanie odtwórcze z narracją w pierwszej osobie. Nauczyciel prosi, aby członkowie zespołów wcielili się w postać Tomasza Wilmowskiego ( grupa 1), Nataszy Władomirowej Bestużewej (grupa 2 – pojedynek z Gołosowowem; grupa 3 –ucieczka z Ałdanu ), Andrzeja Wilmowskiego (grupa 4 ), agenta Pawłowa (grupa 5). Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, w jakim stopniu zmienia się sposób postrzegania zdarzeń w zależności od postaci, np. polski patriota Andrzej Wilmowski (bohater pozytywny) i agent tajnej policji Pawłow (bohater negatywny) fakt ratowania zesłańca politycznego Zbyszka Karskiego odbierają odpowiednio - jako czyn szlachetny i jako zdradę państwa.


c) Faza podsumowująca


Przedstawiciele grup głośno odczytują swoje opowiadania. Nauczyciel poprawia ewnetualne błędy stylistyczne i gramatyczne. Pozostali uczniowie oceniają prace kolegów, uzasadniając swoje zdanie. Nauczyciel prosi o przepisanie opowiadań do zeszytów.

5. Bibliografia


1. Szklarski A., Tajemnicza wyprawa Tomka, Muza S.A., Warszawa 2005.

6. Załączniki


brak

7. Czas trwania lekcji


2 x 45 min.

8. Uwagi do scenariusza


brak

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość