Strona główna

Oprac. Dagmara roszkowska edukacja kulturalna


Pobieranie 22.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.88 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ INFORMACJI

OPRAC. DAGMARA ROSZKOWSKAEDUKACJA KULTURALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE


EDUKACJA kulturalna w społeczeństwie obywatelskim / red. Jan Żebrowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, 1997
EDUKACJA kulturalna i aktywność artystyczna : praca zbiorowa / red. Dierżymir Jankowski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996
EDUKACJA kulturalna i egzystencja człowieka / red. Bogdan Suchodolski. – Studia prognostyczne. – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1986
EDUKACYJNE konteksty kultury popularnej / red. Witold Jakubowski, Edyta Zierkiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2002
HORBOWSKI Adam : Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych : (analiza systemowa i projekcja modelowa). – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2000
JEDLEWSKA Barbara : Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. – lublin : Wydawnictwo UMCS, 1999
RZĘSIKOWSKI Stanisław : Kształcenie literackie i kulturalne w klasie 8. – Warszawa : WSiP, 1990
SZCZEPAŃSKA Mariola : Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. – Kraków : „Impuls”, 2000
SZTUKA w życiu osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. Ewelina Jutrzyna. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003
TYSZKA Andrzej : Uczestnictwo w kulturze : o różnorodności stylów życia. – Warszawa : PWN, 1971
UCZESTNICTWO młodzieży w kulturze jako element stylu życia : raport z badań : praca zbiorowa / red. Wiesława Bielasińska. – Warszawa : Instytut Kultury, 1991
WARSZTATY edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. – Wrocław : Wydaw. Europa, 2001
ŻURAW Hanna : Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej. –Warszawa : „Żak”, 1996
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
AKTYWNOŚĆ kulturalna młodzieży : z badań CBOS // problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 10, s. 14-17
BIAŁA Alina : Człowiek w świecie kultury : plan pracy polonistycznej w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 1, s. 62-74
BIELAWSKA A. : Edukacja kulturalna : (zadania priorytetowe) // Poradnik Bibliotekarza. – 1993, nr 1/2, s. 1-3
BIELICKA-MARCIŃCZYK U. : Kształcenie kulturalne w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1993/1994, z. 4, s. 7-12
BOSKI Paweł : Z jednej strony wszystkie światy // Charaktery. – 2004, nr 5, s. 8-13
BROSZKIEWICZ Barbara : Edukacja teatralna jako sposób na wychowanie // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 1, s. 33-35

Autorski program klasy aktywności twórczej.


CICIAK Anna : Dom w inicjacji kulturalnej uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1996/1997, z. 1, s. 17-22
CIENIEK Elżbieta : Dzieło filmowe jako integralny element kształcenia kulturalnego w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1996/1997, z. 4, s. 29-33
DANKIEWICZ Małgorzata : Kultura a rozwój człowieka // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 20-21
GAŁAŚ Mieczysław : Edukacja kulturalna jako wyzwanie współczesności // Edukacja. – 1999, nr 3, s. 15-25
GRABIEC Anna : Propozycja systemu wychowawczego szkoły // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 21-22
GRODECKA Ewa : Edukacja kulturalna // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 2, s. 14
JAKUBOWSKI Wiltold : Kultura popularna i edukacja kulturalna // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 1999, nr 1, s. 55-68
JAŃCZYK G. : Edukacja kulturalna to nie tylko teatr i film // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 8, s. 35-38
KADŁUCZKO Wanda, ŻĄTKOWSKA Anastazja : Interdyscyplinarna wycieczka edukacyjna – zakopane młodopolską stolicą życia kulturalnego // Forum Humanistów. – 2001, nr 2, s. 34-38
KOWALEWSKA Małgorzata : Kultura jako źródło wzorców i norm // Język Polski w Szkole Gimnazjum. – 1999/2000, nr 1, s. 62-74
KUJAWSKA Iza : Uczy, bawi, wychowuje ... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 9, s. 22-24

Pałac Młodzieży w Warszawie – największa placówka wychowania pozaszkolnego w Polsce.


LICHOŃ Katarzyna : Wierzchołek góry kulturowej // Charaktery. – 2004, nr 5, s. 14-16
MACH Elżbieta : Polska szkoła a wyzwania międzykulturowości // Edukacja. – 2001, nr 2, s. 87-96
MALINOWSKI Jan A. : Wsparcie społeczno-kulturalne w wiejskich środowiskach lokalnych // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 1, s. 11-12
MAPA wrażliwości na kulturę / oprac. Małgorzata Chojnicka, Monika Biłas, Joanna Więckowska // Charaktery. – 2004, nr 5, s. 17
NAGAJOWA Maria : Kształcenie kulturalne, kształcenie językowe i wychowanie moralne na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1998/1999, z. 6, s. 19-27
NASALSKA Ewa : Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole // Kwartalnik Pedagogiczny // 1999, nr 1, s. 73-86
NOWAK-WOLNA Krystyna : Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna dorosłych w amatorskich zespołach teatralnych // Edukacja Dorosłych. – 2003, nr 3, s. 96-108
OCHOCKI Zbigniew : Animacja społeczno-kulturalna jako specjalność pedagogiki : standardy i oswajanie nowych przestrzeni działania // Edukacja Dorosłych. – 2003, nr 1, s. 75-82
PIELASIŃSKA Wiesława : Edukacja kulturalna jako kategoria możliwości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, dod. Przygotowanie do życia s. 2-6
PIOTROWSKA Anna : Znaczenie muzyki i wychowania muzycznego w kulturze europejskiej // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 50-55
PORADA Ewa : Nurty i zadania kultury // Wychowawca. – 2004, nr 1, s. 5-6
PRZYBYLSKA Jadwiga : Edukacja kulturalna w nowej szkole : (teoria i praktyka) // Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 1/2, s. 77-86
RUTKOWSKA Monika : Muzeum jako ośrodek kulturotwórczy // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 1, s. 11-12
RZĘSIKOWSKI Stanisław : Kształcenie kulturalne w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1995/1996, z. 6, s. 48-58
SOWIŃSKA Lucyna : Integracja działań teatralnych i wychowawczych na przykładzie Studia Poetyckiego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 29-31
TRZYMAŁAM-MOSZYŃSKA Halina : Obcy u siebie, czyli tam i z powrotem // Charaktery. – 2004, nr 5, s. 18-19
ZARĘBA S. : Praca kulturalna w bursie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1002, nr 1, s. 45-46
ZELLMA Anna : Animacja społeczno-kulturalna młodzieży poprzez edukację regionalną // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 1, s. 32-42
ŻARDECKI Wiesław : Animacja kulturalna młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 2, s. 16-19


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość