Strona główna

Opracowanie: mgr Iwona Nocoń – nauczyciel plastyki mgr Anna Kuziorowicz – nauczyciel matematyki spis treśCI


Pobieranie 70.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar70.53 Kb.


PROGRAM INTEGRACYJNEJ –

-DWUDNIOWEJ WYCIECZKI

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

W ZŁOTYM POTOKU

Opracowanie:


mgr Iwona Nocoń – nauczyciel plastyki

mgr Anna Kuziorowicz – nauczyciel matematyki

SPIS TREŚCI
 1. WPROWADZENIE, ZAŁOŻENIA PROGRAMU..............................str.3
 1. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.........................................str.4
 1. PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMU............................................str.5

 • Moduł 1: Podnoszenie integracji i spójności uczniów..........................str.5

 • Moduł 2: Pogłębienie więzi z regionem. Dziedzictwo kulturowe.......str.9

 • Moduł 3: Natura, jej różnorodność, bogactwo i piękno....................str.11
 1. OPIS PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.......................................str.13
 1. PLAN WYCIECZKI.................................................................................str.14 1. ZAŁĄCZNIKI..........................................................................................str.14
  1. WPROWADZENIE. ZALOŻENIA PROGRAMU.

Pomysł na zorganizowanie wycieczki integrującej uczniów klas I powstał

w porozumieniu z moimi koleżankami – wychowawcami równorzędnych klas I, podczas spotkania na warsztatach WDN n/t ” Jak być dobrym zespołem”. Postanowiłam przygotować program wycieczki i zastanowić się nad jego celami, treściami, dobierając odpowiednie do nich zadania, metody i formy realizacji, gry i zabawy zespołowe..

Program skierowany jest dla uczniów klas pierwszych gimnazjalnych .

Realizowany jest podczas dwudniowego pobytu na wycieczce w środowisku naturalnym w Złotym Potoku. Większość zadań uczniowskich powinna być realizowana przez grupę uczniów, ponieważ takie ćwiczenia przynoszą korzyści klasie jako grupie( jednoczą klasę), poszczególnym uczniom oraz nauczycielowi. Obok zadań integrujących klasę, pojawiają się treści związane z pogłębianiem więzi z naszym regionem, dziedzictwem kulturowym, kontaktem z dziełami sztuki oraz różnorodnością i pięknem krajobrazu naszego regionu.

Nauczyciel ma być organizatorem poznania przez uczniów faktów, zjawisk i procesów, ma stawiać uczniów w sytuacjach, w których oni, wykorzystując posiadane informacje, dochodzą do prawidłowych rozwiązań.

Zadaniem wycieczki jest wzbogacenie istniejących oraz stwarzanie nowych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. Należy zatem kształcić umiejętność współdziałania w grupie poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów i sytuacji oraz kształcić umiejętność przyswajania wiedzy poprzez bezpośrednie przeżycia w zetknięciu z bogactwem pamiątek i pomników kultury i sztuki, z pięknem krajobrazu i życiem lasu. Zapewne efekty wycieczki będą bez porównania pełniejsze, bogatsze i trwalsze aniżeli wiadomości zdobyte w szkole podczas lekcji.  1. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
 1. Podnoszenie integracji i spójności grupy poprzez;

   • Ułatwienie wzajemnego poznania się

   • Pomoc w zaadoptowaniu się do nowych warunków, w nowym środowisku

   • Stwarzanie okazji do zobaczenia siebie, innych ludzi koło siebie oraz siebie na tle innych

   • Zacieśnienie stosunków pomiędzy wychowawcą a uczniami

   • Budowanie klimatu zaufania i otwartości

   • Rozwiązywania problemów i konfliktów

   • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności

 • Przeciwdziałanie naturalnej tendencji do podziału klasy na kilkuosobowy aktyw

 • Pobudzanie uczniów do zaradności, podejmowania działań w sytuacjach niepewnych i otwartych

 • Kształtowanie empatycznego współdziałania w grupie

 • Stymulowanie różnych form aktywności twórczej uczniów

 1. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością bogactwem i pięknem

 2. Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych

 3. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko i wrażliwości na problemy środowiska

 4. Pobudzenie wszechstronnego rozwoju uczniów a w szczególności

   • Rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata

   • Rozwijanie ogólnej wrażliwości ucznia

   • Rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania i patrzenia

 1. Kształcenie potrzeby i nawyku włączenia sztuki we własne życie, poprzez możliwość kontaktu ze sztuką np. Dworek Krasińskich,

 2. Zdobywanie informacji z zakresu treści programowych ścieżek edukacyjnych: „Edukacja regionalna”, „Edukacja Ekologiczna”, „Edukacja prozdrowotna”.  1. PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMU

Moduł 1: Podnoszenie integracji i spójności uczniów.


Moduł ten zawiera zbiór ćwiczeń, gier i zabaw opartych na metodzie uczenia się przez doświadczenie, które mają za zadanie wywoływać pozytywne przeżycia uczestników i dotyczą ich problemów.

Dzięki tym ćwiczeniom uczeń powinien nauczyć się czuć bezpiecznie wśród swoich rówieśników czyli klasy, uwierzyć, że otaczający go ludzie darzą go sympatią i zaufaniem, że może wobec nich otwarcie mówić o swoich odczuciach i kłopotach, że w razie potrzeby otrzyma wsparcie. Czuć się wartościowym, zdolnym, akceptowanym i uzyskiwać od innych potwierdzające to dowody uznania i aprobaty oraz dzielić się radością z innymi. Podczas ćwiczeń powinniśmy dążyć do wyrobienia w uczniach; pozytywnych odczuć związanych z przebywaniem z innymi, dążeniem do chęci uczestniczenia we wspólnych działaniach i przeżyciach w obrębie klasy, poczucia przynależności do klasy, nawiązywania przyjaźni, angażowania się w sprawy ważne i mieć przekonanie, że jego „bycie” w grupie jest użyteczne i sensowne. Nauczyciel powinien podczas każdego ćwiczenia nie zapominać o tym, że uczeń ma prawo podkreślać własną tożsamość , odrębność i mieć swoje zdanie.

Ćwiczenia grupowe skłaniają do;


 • Aktywności wszystkich uczniów, a więc przeciwdziałają naturalnej tendencji do podziału klasy na kilkuosobowy aktyw i bierną większość

 • Ułatwiają wzajemne poznanie

 • Wzmagają poziom integracji i spójności grupy poprzez budowanie klimatu zaufania i otwartości

 • Podejmowania decyzji i odpowiedzialności

 • Uczenia konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów

Nauczyciel powinien zadbać o to, aby ćwiczenia odbywały się w atmosferze życzliwości, co powoduje wzrastanie atrakcyjności klasy i efekty uczenia się. Ćwiczenia grupowe, oprócz tego że, pogłębiają spójność klasy, angażują każdego ucznia w sposób odrębny i indywidualny oraz odkrywają w uczniu nowe, nieświadome jeszcze obszary osobowości. Przebywanie przez dwa dni z uczniami na wspólnym wyjeździe oraz wprowadzenie takich ćwiczeń podczas wycieczki ułatwi wychowawcy nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami i lepsze ich poznanie. Nauczyciel dzięki rozmowie i ćwiczeniom może odkrywać prywatne oblicze ucznia, zauważyć bogactwo jego osobowości i lepiej zrozumieć trudności z jakimi się boryka. Również sam nauczyciel ma okazję pokazać siebie jako człowieka odsłaniając odrobinę swojej prywatności.

Nie zostały zaplanowane ścisłe reguły dotyczące stosowania ćwiczeń grupowych na wycieczce, na pewno nie będą to typowe lekcje wychowawcze prowadzone w klasie, szkole.

Zaplanowano jako pierwsze spotkania i zabawy uczniów z jego wychowawcą w celu wzajemnego poznania się, budujące zaufanie, rozwijające umiejętności nawiązywania kontaktów , budujące poczucie wspólnoty klasowej oraz zabawy, gry i zawody międzyklasowe stwarzające okazję do zacieśniania stosunków pomiędzy uczniami , uczniami i wychowawcą w obrębie jednej klasy oraz zajęcia prowadzące do rywalizacji pomiędzy poszczególnymi klasami, która prowadzi do spójności i integracji klasy. Zajęcia odbywać się powinny w środowisku naturalnym , na otwartej przestrzeni. Odejście od rutyny dobrze zaplanowanej i zgodnej z metodycznymi wymogami lekcji zapewne okaże się bogatym doświadczeniem dla uczniów i nauczycieli. Nauczyciel nie tylko aranżuje ćwiczenia, ale sam bierze w nich czynny udział. Poniżej przygotowałam zadania, ćwiczenia do wykorzystania podczas wycieczki.
Faza 1.

Zajęcia w obrębie jednej klasy– Wychowawca wśród swoich wychowanków
Zadanie 1. – ćwiczenia umożliwiające poznawanie się

Celem ćwiczenia pierwszego jest obniżenie napięcia, rozluźnienie i przełamanie onieśmielenia. Uczniowie siadają w kręgu. Jedna osoba (najlepiej n-el) stoi po środku. Osoba ta wymyśla hasło zaczynające się od słów: „ Wszyscy którzy... np. • Mają na sobie coś czerwonego

 • Lubią lody

 • Lubią wakacje

 • Nie byli jeszcze na środku itp.

i wówczas wszyscy, którzy mieszczą się w danej kategorii muszą wstać i usiąść w innym miejscu.
Zadanie 2. Poznajemy się

Każdy z uczestników przedstawia się, mówi jak ma na imię, czy lubi swoje imię, jaką akceptuje formę imienia, kto wymyślił mu to imię, o swoich pasjach, zainteresowaniach, co lubi robić, gdzie najchętniej spędza czas itp.


Zadanie 3.Bank pytań

Każdy uczeń na małej kartce zapisuje pytanie, które uważa za szczególnie ważne dla lepszego poznania drugiej osoby np.: Czego nie lubisz, a co lubisz u innych ludzi, jak chciałbyś spędzić randkę, itp.

Karteczki z pytaniami wkładamy do pudełka. Uczniowie losują po jednym pytaniu i udzielają na nie odpowiedzi na forum klasy.
Zadanie 4. Indiańskie znaki

Uczniowie siadają w kręgu, każdy z nich pokazuje dowolny znak dłońmi, mimiką, gestem. Każdy kolejny uczeń zapamiętuje poprzednie znaki i pokazuje je.


Zadanie 5. Jurty

Uczestnicy tworzą duże koło i stojąc w odległości na wyciągnięcie ręki jeden od drugiego, trzymają się za ręce. Odliczają do dwóch. Na dany znak jedynki powoli lecz zdecydowanie wychylają się do przodu, a dwójki do tyłu ( bez zginania się w pasie ). Pozycję taką należy przez chwilę utrzymać, po czym ćwiczenie powtórzyć zamieniając się rolami.


Zadanie 6. Ślepiec – ćwiczenia budujące zaufanie w grupie

Uczniowie dobierają się parami. Jedna osoba gra role niewidomego, a druga-jego przewodnika. Na hasło prowadzącego pary równocześnie poruszają się po sali. Przewodnik pomaga osobie z zamkniętymi oczami wymijając realne i wyimaginowane przeszkody. Po jakimś czasie następuje zamiana ról. Ćwiczenie powtarza się kilkakrotnie zmieniając skład par.


Zadanie 7. Struktury – ćwiczenia budujące poczucie wspólnoty grupowej

Dzielimy klasę na grupy 3 – 5 osobowe. Każda grupa ma za zadanie skonstruować „ Żywą budowlę” poprzez łączenie się i przybieranie charakterystycznych pozycji. Np.: wiszący most, antena, samolot, armata, spychacz, koparka. Podsumowaniem w tym ćwiczeniu będzie rozmowa o swoich odczuciach w trakcie wykonywania ćwiczenia, co było najtrudniejsze a z czego są zadowoleni.


Zadanie 8. Rzeźba

Klasa dzieli się na dwie, w miarę możliwości równe co do liczebności grupy. Jedna z nich ustawia się na wzór rzeźby grupowej lub zbiorowej fotografii. Druga obserwuje przez trzy minuty wszystkie szczegóły gotowej rzeźby, a następnie ustawia się w taki sam sposób. Kiedy już rzeźba lub fotografia są gotowe, pierwsza grupa poprawia nieścisłości i błędy naśladowców, doprowadzając do repliki własnego „dzieła”. Następuje zamiana ról.

Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie odpowiadają na pytania” Czy łatwo było wymyślić wspólną rzeźbę/, Co pomagało, a co utrudniało ten proces?, Dlaczego repliki rzeźb czy fotografii nie były identyczne z pierwowzorem?”


Faza 2.

Zajęcia w obrębie wszystkich uczestników wycieczki – rywalizacja między klasami ( do wykorzystania np. na ognisku lub na podsumowanie dnia)
Zadanie 1. Abecadło imion.

Zadaniem uczniów jest ustawienie się według alfabetycznej kolejności ich imion. Wygrywa klasa która wykonała zadanie najszybciej.Zadanie 2.Uszeregować wg wielkości

Zadaniem uczniów jest ustawienie się według wielkości. Wygrywa klasa która wykonała zadanie najszybciej.


Zadanie 3. Butelkowiec

Na szyję zawodnika i na obie ręce zakładamy sznurki z doczepionymi długopisami. Na podłodze w rzędzie stoją 5 puste butelki. Zadanie polega na włożeniu długopisów do butelek. Wygrywa klasa która wykonała zadanie najszybciej.Zadanie 4. Kręgle wodne

Na ziemi ustawiamy 9 plastikowych butelek wypełnionych wodą. Uczeń z wyznaczonej odległości ma strącić butelki – kręgle przy pomocy piłki. Wybieramy 5 uczniów z klasy, każdy z nich ma po 2 rzuty. Wygrywa klasa, która ma najwięcej strąconych kręgli.


Zadanie 5. Przeprowadzka

Wyznaczamy dwa dowolne miejsca, oddalone od siebie / 2 – 3 metry/, na jednym z nich układamy około 10 przedmiotów /kamieni/ . Wybieramy 4 uczniów z każdej klasy. Zadaniem uczniów jest przeniesienie wszystkich rzeczy na drugie miejsce, przenosząc tylko po jednym przedmiocie. Wygrywa klasa która wykonała zadanie najszybciej.Zadanie 6. Kangurze skoki

Ustawiamy uczniów każdej klasy w osobnym rzędzie. Pierwszy uczeń skacze z miejsca w dal, następny skacze z miejsca, w którym skończył poprzednik. Wygrywa klasa, która dotrze najdalej.


Zadanie 7.

Zadaniem uczniów jest w ciągu 3 minut uzbierać jak najwięcej czerwonych rzeczy. Wygrywa klasa która uzbierała najwięcej czerwonych rzeczy.


Zadanie 8. Mumia egipska.

Jeden uczeń z klasy zostaje wybrany za mumię, dwie inne osoby z klasy owijają go papierem, która szybciej.


Zadanie 9. Podchody

Każda klasa to jedna z grup która bierze udział w podchodach. Grupy wychodzą w plener w poszukiwaniu znaków i zadań. Trasa wyznaczona jest wcześniej przez nauczycieli. Zadaniem uczestników jest odszukanie i przejście całej wyznaczonej trasy oraz wykonanie zadań tj. 1. Poszukajcie i zabierzcie ze sobą; liść dębu, kawałek kory, mech, grzyb. szyszkę

 2. zróbcie ze znalezionych szyszek korale dla waszej przewodniczącej. Igła jest w załączeniu

 3. Wyobraźcie sobie, że podróżujecie wehikułem czasu, który przeniósł was w przeszłość, wybierzcie dla siebie nowe indiańskie imiona. Zapamiętajcie je.

 4. Do następnego zadania macie głośno śpiewać dowolną piosenkę

 5. W promieniu 6 kroków pod jednym kamieniem ukryte jest zadanie.................................. Ułóżcie rymowankę o waszej klasie, uczniach lub wychowawcy.

 6. W zasięgu wzroku, w promieniu 1 metra znajduje się flamaster. Waszym zadaniem jest narysowanie uśmiechniętej buźki na lewej ręce każdego ucznia z klasy. Zachowajcie rysunek.

Moduł 2: Pogłębienie więzi z regionem.Dziedzictwo kulturowe.
Głównym celem wycieczki jest integracja klasy, niemniej nie można w niej pominąć treści związanych bezpośrednio z regionalnym dziedzictwem kulturowym. Wycieczka ta również będzie typu przedmiotowego, na której zostaną zrealizowane niektóre treści ścieżki Edukacja Regionalna- Dziedzictwo Kulturowe Regionu. Wycieczka została poprzedzona lekcjami na których, nauczyciel zainteresował uczniów wiadomościami o naszym regionie i pięknem jego krajobrazu. Uczniowie wspólnie z nauczycielem poszukiwali wiadomości o Złotym Potoku korzystając z książek, albumów, folderów, przewodników turystycznych. Dowiadywali się o legendach dotyczących tamtych terenów, zabytkach kultury i sztuki, sławnych ludziach, pomnikach przyrody. Wyszukiwali wiadomości na temat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz rezerwatach „Parkowe” i „Ostrężnik”. Na wycieczce mają możliwość skonfrontowania swoich wiadomości z rzeczywistością mogą swobodnie wypowiadać swoje zdanie i polemizować na temat oglądanych obiektów. Zapoznają się z regionem stosując formy poszukujące czyli dyskusję, stawianie umiejętnych pytań problemowych , umiejętność postrzegania i wyciągania wniosków.

ZWIEDZANIE MUZEUM W ZESPOLE PARKOWYM W ZŁOTYM POTOKU


Złoty Potok jest miejscowością letniskowo-wypoczynkową leżącą na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Janów. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1153 roku. W pobliżu znajduje się „Grodzisko Wały” – istniejące prawdopodobnie już w VIII wieku.ruiny Już w XIII wieku istniał tu murowany kościół. Obecny zbudowany w XV wieku był dwukrotnie przebudowywany i posiada cech stylu neoklasycznego z elementami gotyku (prezbiterium, zakrystia idzwon). Na uwagę zasługują żelazne drzwi, które wg. podań pochodzą z zamku w Ostrężniku, oraz pomniki z napisami staropolskimi. Najświetniejszy rozkwit miejscowości przypada na wiek XIX. Z tego okresu pochodzą najbardziej godne uwagi zabytki Dworek Krasińskich i Pałac Raczyńskich. Dworek został wybudowany przez generała Wincentego Krasińskiego w 1852 roku. Jest to parterowy budynek z pięknym frontonem na kolumnach, który był malowniczo położony wśród drzew i obrośnięty dzikim winem. Syn założyciela, znany poeta Zygmunt Krasiński, przebywał tutaj wraz ze swoją rodziną po powrocie z długiej podróży. Tutaj zmarła jego ukochana córeczka Elżbietka, która już w chwili przyjazdu nie czuła się dobrze. To smutne wydarzenie jeszcze bardziej związało poetę ze Złotym Potokiem. W podziemiach miejscowego kościoła leży trumna ze zwłokami Elżbietki, a na posadzce widnieje tablica z wyrytym napisem:

„ To dziecię cudownej było urody

-I nigdy w życiu nie skłamało-

Takie mu świadectwo wraz ze łzami na grobie

-składają rodzice”.

Po śmierci Zygmunta Krasińskiego zamieszkała w Złotym Potoku Maria z Krasińskich Raczyńska. Mąż jej, hrabia Edward Aleksander Raczyński zlecił wybudowanie nieopodal dworku pałacu. Przedsięwzięciem kierował Zygmunt Hendel, późniejszy budowniczy Krakowa, a następnie inny znany architekt Jan Heurich. Pałac ten w stylu klasycystycznym został ukończony pod koniec XIX wieku. Część frontowa ozdobiona jest portykiem, przy którym stoją dwa kamienne lwy . Front zwieńczony jest trójkątnym naczółkiem z herbem Potockich i Raczyńskich. Wokół który pałacu znajduje się park, który na przełomie XIX i XX wieku był przekomponowany przez Franciszka Szaniora z Warszawy. W parku zachowało się wiele starych drzew, piękne aleje, oraz romantyczny mostek ze sztuczną kaskadą na Wiercicy. Z mostku widoczny jest naturalnie utrzymany rozległy staw „Irydion”. Nazwa ta została nadana przez poetę Zygmunta Krasińskiego podczas jego pobytu.


Ponadto do obiektów zabytkowych należy zaliczyć:

 • Pstrągarnia i zespół stawów hodowlanych w Złotym Potoku, które zostały założone w roku 1881 przez Michała Girdwojna, jako pierwszy tego typu obiekt w kraju

 • Pamiątkowy obelisk na Wilczej Górze, który przetrwał do naszych czasów, a wystawiony został ponad 100 lat temu ku czci pomordowanych przez żołnierzy carskich, polskich powstańców z 1863 roku.

Moduł 3: Natura, jej różnorodność, bogactwo i piękno.

PIESZY RAJD SZLAKIEM TURYSTYCZNYM.


Miejscowość Potok Złoty położona jest wśród wzniesień porośniętych lasami sosnowymi i bukowymi w dolinie rzeki Wiercicy. W najbliższej okolicy występują skały i groty o fantastycznych kształtach. Występuje tu specyficzny mikroklimat w szczególności na obszarze rezerwatu ”Parkowe”, który sprzyja turystyce pieszej po wielu szlakach tego regionu. Podczas pieszego rajdu uczniowie mają możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą i zaobserwowania niezwykłych jej wytworów. Wędrując po szlaku poszukują charakterystycznych form krajobrazu jurajskiego (ostańców ,wywierzysk, jaskiń) , obserwują przyrodę starając się odnaleźć znaną i nieznaną sobie roślinność, zastanawiając się jednocześnie, które rośliny są rzadkimi i szczególnie chronionymi okazami. Podczas takiej wędrówki wychowawca ma okazję zaobserwować sposób zachowania uczniów i ich stosunek do przyrody. Jest to najlepszy moment aby wśród tak pięknego otoczenia wspomnieć o ekologii i konieczności pozostawienia tych miejsc w stanie niezmienionym, niech przyroda i jej piękno otacza nas zawsze. Możemy wspomnieć o degradacji środowiska poprzez nierozważne działania człowieka, podyskutować jaki jest wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego. Wchodząc do rezerwatu „ Parkowe” przypominamy uczniom zasady i regulamin zachowania w rezerwatach, należy wspomnieć o bezpieczeństwie i zachowaniu ostrożności podczas wędrówki. Podstawową zasadą jest „Dbamy o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i swoich kolegów”. Wędrując wyznaczonym szlakiem uczniowie kształtują orientację w terenie, umiejętność posługiwania się mapą, wyznaczają kierunki świata. Praca ich jest ciekawa ponieważ jest elementem rywalizacji między klasami i ma formę dobrowolnego wypełniania kart pracy, na podstawie zaobserwowanych podczas rajdu zjawisk, oraz usłyszanych wiadomości. Mobilizuje to uczniów do wnikliwej obserwacji terenu oraz dokładnej analizy usłyszanych i znanych wiadomości.

TREŚCI I WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE RAJDU TURYSTYCZNEGO


Szlaki turystyczne okolic Złotego Potoku:

 • Szlak Orlich Gniazd

 • Szlak Warowni Jurajskich

 • Szlak Zamonitu

 • Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty-wrzesień 1939

 • Szlak Gór Gorzkowskich.Charakterystyka Jury Krakowsko Częstochowskiej

Jura rozciąga się od południowego wschodu na północny zachód ,od Krakowa po Wieluń na długości ok. 160 km. Krajobraz części północnej zwanej Wyżyną Częstochowską charakteryzuje się przede wszystkim ostańcami wapienia skalistego o przeróżnych kształtach (Brama Twardowskiego, Diabelskie Mosty), powstałymi w wyniku działań erozyjnych. Innymi charakterystycznymi elementami ukształtowania terenu są jaskinie( Jaskinia Niedźwiedzia, Ostrężnicka), jamy i wywierzyska. Znajduje się tu niewiele, choć bardzo wydajnych źródeł( Źródło Zygmunta ), z których niektóre okresowo zanikają (źródło w okolicy Ostrężnika).


Budowa geologiczna

Wyżyna zbudowana jest z wapieni pochodzących z okresu górnojurajskiego sprzed ok. 150 tys. lat. Powstały one przez osadzanie się na dnie morza, które pokrywało wówczaste ziemie, obumierających głowonogów, ramienionogów i innych organizmów. Przybrały one różne formy np. wapienia skalistego, płytowego i gruboławicowego.


Przyroda

Przyrodę tego obszaru wspaniale opisuje Stefan Michalik w książce pt. „Wyżyna Krakowsko-Wieluńska”, mówi on: „... jest krainą niezwykłych kontrastów, łączącą w sobie cechy wielu regionów fizjograficznych naszego kraju. Występują tu obok siebie, jak gdyby w wielkim muzeum natury, elementy przyrody różnych, bardzo odległych nieraz obszarów....”Charakterystyczne dla terenów wapiennych są buki, które na zboczach wzgórz przyjmują bardzo ciekawe kształty, którym warto się przyjrzeć podziwiając ich piękno. Mogą być inspiracją do wielu prac plastycznych i literackich. W obniżeniach terenu występują bory sosnowe lub mieszane. Bardzo licznie reprezentowana jest flora kwiatowa, żaden region nie może się poszczycić tak wielkim bogactwem gatunków (występuje ich na terenie jury ok. 1600). Większość roślin kwiatowych jest łatwa do zaobserwowania wiosną i latem. Jesienią możemy obserwować krzaki dzikiej róży, głogu, tarniny i leszczyny. Na skałach możemy spotkać dziewięćsił bezłodygowy oraz skalnice i rojniki. Typowe dla jury są również jałowce sterczące pomiędzy ostańcami , paprocie, mchy i porosty.

Fauna nie jest zbyt urozmaicona ze względu na bliską obecność i działalność człowieka. Z ciekawszych okazów możemy tu spotkać jastrzębia oraz symbol jury – nietoperza.


  1. OPIS PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Głównym zadaniem programu jest wyjazd z klasą na zorganizowaną wycieczkę / środowisko naturalne/, integracja klasy oraz poznawanie i ugruntowanie wiedzy na temat naszego regionu.. Koniecznym wymogiem jest praca w terenie, w środowisku naturalnym.

Do osiągnięcia celów, zajęcia przeprowadzane będą metodami aktywnymi,

w grupach, co będzie przygotowywać ich do dojrzałego i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Stosowanie metod aktywnych podtrzymuje motywację poznawania, uczenia się, daje satysfakcję z efektów pracy, formy nauki przez zabawę, stwarzają możliwość przeżycia sukcesu nawet uczniowi mniej zdolnemu. Ograniczenie ilości faktów do zapamiętania, wyposażą ucznia nie zainteresowanego w podstawową wiedzę.

Nauczyciel ma inicjować przez uczniów fakty, zjawiska, spostrzeżenia, doprowadzając uczniów do trafnych wniosków i prawidłowych rozwiązań. Powinien rozbudzić motywację i świadomość wykorzystywania zdobytej wiedzy do;


 • pogłębiania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego swojego regionu

 • dbania o zabytki sztuki i przyrody,

 • poprawy stanu środowiska,

 • uczenia zachowań wspierających inicjatywę,

 • wdrażania uczniów do współpracy w grupie,

 • zacieśniania stosunków pomiędzy wychowawcą a uczniami,

 • zwiększenia wzajemnego zaufania

 • wzmożenie poziomu integracji i spójności uczniów danej klasy
  1. PLAN WYCIECZKI


dzień pierwszy

 • wyjazd z Poczesnej o godz. 800

 • zakwaterowanie w ośrodku WOM w Złotym Potok

 • zajęcia integracyjne w obrębie jednej klasy –faza I (Wychowawca wśród swoich wychowanków)

 • obiad

 • wycieczka do muzeum

 • zajęcia integracyjne w obrębie wszystkich uczestników –faza II (Współzawodnictwo między klasami)

 • ognisko

  • spotkanie z bajarzem.

  • pieczenie kiełbasek

  • zajęcia integracyjne

  • wspólne pieśni i zabawy

  • podsumowanie dnia

 • capstrzyk

dzień drugi

 • toaleta poranna

 • śniadanie

 • rajd szlakiem turystycznym

 • obiad

 • podsumowanie współzawodnictwa międzyklasowego

 • podchody

 • pożegnanie

 • powrót
  1. ZAŁĄCZNIKI
 • Regulamin wycieczki

 • Mapa ze szlakiem turystycznym

 • Karta pracy

 • Schematyczny plan miejscowości

 • Rzeczy do zabrania na wycieczkę

KARTA PRACY DLA KLASY
- Idziemy na rajd, chcemy wypocząć i spędzić mile czas w swoim towarzystwie.

- Pamiętajmy, że otaczająca nas przyroda zachwyca swoim pięknem, nie pozwólmy aby cokolwiek umknęło naszej uwadze.

- Podczas spaceru nie zakłócajmy spokoju mieszkańcom lasu.

Dla urozmaicenia wycieczki spróbujcie wykonać następujące zadania:
ZADANIE 1 (niekoniecznie najłatwiejsze)

Jak nazywa się najbardziej charakterystyczne drzewo na terenie rezerwatu „Parkowe”, załączcie jeden liść z tego drzewa, wymieńcie nazwy innych spotkanych drzew lub roślin.


ZADANIE 2 ( bardzo ważne)

Zapiszcie najważniejszy wg was punkt z regulaminu rezerwatu przyrody.

ZADANIE 3 (dla wytrawnych turystów)

Wymieńcie szlaki turystyczne przebiegające w okolicy Złotego Potoku. Który z nich spotkaliśmy na naszej trasie?

ZADANIE 4 (dla tych co lubią patrzeć w słońce)

Określcie w jakich kierunkach odbywał się nasz marsz na szlaku (zaznaczcie to na mapce).
ZADANIE 5 (dla dociekliwych i dokładnych)

Zaznaczcie na mapce gdzie znajdują się odwiedzone przez nas miejsca.( zróbcie legendę do mapki)

ZADANIE 6 ( dla wszystkich zainteresowanych)

Opiszcie w kilku zdaniach miejsce, które najbardziej was zainteresowało.

ZADANIE 7 ( dla dobrych obserwatorów)

Wypiszcie, jakie charakterystyczne formy ukształtowania terenu widzieliśmy na szlaku?


ZADANIE 8 ( nie tylko dla artystów)

Naszkicujcie jeden z charakterystycznych ostańców, które widzieliśmy i podpiszcie jaką nosi nazwę.

ZADANIE 9 (dla romantyków i poetów)

Zróbcie piękny bukiet z jesiennych liści dla swojej pani, a może ktoś ułoży wiersz


z życzeniami z okazji minionego „Dnia Nauczyciela”?

MAPKA – SZLAK TURYSTYCZNY

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość