Strona główna

Opracowano na podstawie


Pobieranie 113.26 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar113.26 Kb.
PROCEDURY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18

W ZIELONEJ GÓRZE.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( DZ.U. Nr 135 z dnia 26 listopada 2001 roku poz. 1516 )

 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 ROKU w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz. 69 )

 3. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU
  w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. ( Dz. U. Nr 57, poz. 358).
  Załącznik nr 3 – Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach ( DZ.U. Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997r. , poz. 358 )

 4. ROZPORZĄDZENIEAMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 21 STYCZNIA 1997R. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12 z 1997r. poz. 67 z póź. Zm. Dz. U. Nr 18 z 1997r. poz. 102 ). Na podst. art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496)

 5. USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001R. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 129, poz. 1444)

 6. USTAWA Z DNIA 20 CZERWCA 1997R. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97,98, poz. 602)

 7. ZARZĄDZENIE NR 18 § 5 UST. 2 MEN Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1997R. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 8. USTAWA Z DNIA 18 STYCZNIA 1996R. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty – zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podst. ustawy.


I. CELE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ

     Turystyka jest elementem Planu Pracy Szkoły oraz Szkolnego Programu Pracy Wychowawczej. Za realizację odnośnych zapisów w powyższych dokumentach odpowiedzialni są: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele szkoły.


Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

 1. Poznanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii.

 2. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

 3. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym.

 4. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

 5. Podnoszenie sprawności fizycznej.

 6. Poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie.

 7. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

 8. Przeciwdziałania patologii społecznej.

 9. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 10. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach takich jak:

  1. środki komunikacji publicznej

  2. obiekty muzealne

  3. obiekty przyrodnicze ( Parki Narodowe, lasy)

  4. kąpieliska i akweny wodne

  5. tereny górskie

 Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

 • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych

 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych zwane dalej wycieczkami

 • imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje

 • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się sprzętem specjalistycznym

 • imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe od klasy III.


II. ORGANIZACJA WYCIECZKI

    Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  

Dyrektor wyraża zgodę na wycieczkę lub imprezę po złożeniu przez kierownika kompletnej dokumentacji w terminie:


 • wycieczka krajowa jednodniowa lub kilkudniowa -- 1 tydzień przed wyjazdem

 • wycieczka zagraniczna – 2 tygodnie przed wyjazdem

Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 • Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających w szkole i dostarczeniu jej do dyspozycji wicedyrektorowi szkoły.

 • Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodziców / opiekunów /.

 • Dokumentacja powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje w sekretariacie, drugi u zastępcy dyrektora, a trzeci zabiera ze sobą kierownik wycieczki. (wycieczki zagraniczne 4 egzemplarze). Po wycieczce karta wycieczki pozostaje w teczce wychowawcy do zakończenia etapu edukacyjnego.

 • Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki.

 • Wszystkie wyjścia poza teren szkoły prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych (wycieczki przedmiotowe) w obrębie tej samej miejscowości powinny być wpisane do zeszytu wyjść oraz odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Organizujący wyjście wychowawca lub nauczyciel zobowiązany jest zapoznać uczestników z regulaminem wyjścia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo uczniów.

III. DOKUMENTY:

 1. Karta wycieczki lub imprezy. (wzór stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001 roku) - wymóg dotyczący karty wycieczki lub imprezy zatwierdzanej przez dyrektora szkoły dotyczy wszystkich form wycieczek i imprez (tak krajowych, jak i zagranicznych).

 2. Lista uczestników wycieczki - powinna zawierać:

 • nazwisko i imię ucznia

 • adres zamieszkania

 • numer telefonu rodziców/opiekunów

 • w przypadku wycieczki zagranicznej numer Paszportu/Dowodu Osobistego oraz PESEL.

3. Pisemna zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce

oraz informacje dla wyjeżdżających (dla rodziców).4. Regulamin uczestnika wycieczki

5. Zadania kierownika danej wycieczki/imprezy

6. Zadania opiekuna danej wycieczki/imprezy.

7. Rozliczenie finansowe wycieczki

IV. FINANSOWANIE WYCIECZKI

 1. Organizator zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

 2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł :

 3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.

 4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.

 5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.

 6. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki.

 7. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia.

 8. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.


V. OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW WYCIECZKI

    Dyrektor szkoły wyznacza spośród kadry pedagogicznej kierownika wycieczki szkolnej lub inną osobę pełnoletnią, zgodnie z wymogami rozporządzenia w tym zakresie.


I. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel lub inna osoba, która: • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

 • jest instruktorem harcerskim

 • posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

Do obowiązków kierownika należy:

 1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy

 2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników

 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie

 4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania w szczególności omawia zasady bezpieczeństwa: na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach tramwajowych, w lasach, nad wodą, w miejscach postoju, w czasie podróży, w czasie spacerów po mieście i górskimi szlakami turystycznymi.

 5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy

 6. odpowiada za apteczkę pierwszej pomocy

 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników dokonuje podziału zadań wśród uczestników

 8. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy

 9. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, rozliczając się z uczniami i ich rodzicami.

 10. zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki

 11. dopilnowuje, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt i ekwipunek

 12. informuje szkolnego inspektora BHP o ewentualnych wypadkach, które miały miejsce w trakcie wycieczki

II. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być:   • nauczyciel,

   • inna pełnoletnia osoba, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności opiekunów za powierzonych mu uczniów, uczestników wycieczki. Oświadczenie jest częścią karty wycieczki, ale może być podpisane również na oddzielnym piśmie.
     Do obowiązków opiekunów należy :

 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami

 2. współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy

 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom

 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika

     Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.

(Zobowiązuje się nauczycieli i opiekunów do niepalenia papierosów w obecności dzieci i młodzieży).VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.


Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniu tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego. Uczniowie nie posiadający ubezpieczenia nie powinni być jej uczestnikami lub powinni zostać w związku z nią ubezpieczeni.  Na okres przebywania na wycieczce, organizator może wykupić także (na prośbę uczestników) dodatkowa polisę, powodującą podwyższenie ewentualnego odszkodowania.
W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą.
     W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. W związku z tym, lista uczestników wycieczki powinna być skonsultowana z lekarzem lub pielęgniarką szkolną i pisemnie zatwierdzona.

  

   SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH I IMPREZACH • przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie (w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi)

 • przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględnić dodatkowo ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek, środki transportu rodzaj i charakter wycieczki

 • wycieczki autokarowe - 1 opiekun na 15 uczniów

 • wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania z publicznych środków transportu - 1 opiekun na 30 uczniów

 • wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego 1- opiekun na 15 uczniów

 • wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m n. p. m. -1 opiekun na 10 uczniów + górski przewodnik turystyczny (wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia)

 • wycieczki innymi środkami lokomocji - przejazdy kolejowe - 1 nauczyciel na 7 uczniów (przedział klasy II)

 • wycieczki rowerowe - 2 opiekunów na grupę 13 uczniów (uczniowie muszą posiadać kartę rowerową, poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, powinni posiadać strój odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę, rower wyposażony musi być zgodnie z przepisami ruchu drogowego).

 • uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach do tego wyznaczonych i pod kontrolą ratowników - 1 opiekun na 15 uczestników (uczestnicy wycieczek posługujących się sprzętem pływackim muszą posiadać Kartę Pływacką)

 • Każda wycieczka lub impreza powinna zaczynać się i kończyć na terenie szkoły. Rodzice zobowiązani są do odebrania uczniów po zakończonej imprezie czy wycieczce.

(Szczegółowo warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne określa rozporządzenie rady ministrów z dnia 6 maja 1997 roku (dz. u. nr 57 poz. 358)


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodę na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły.

 2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym i w specjalnym zeszycie wycieczek.

 3. Uczniowie którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą, imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podział dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 4. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki , dyrektor szkoły może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki .

 5. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 6. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innymi przepisami wyższego rzędu.

Załączniki:

 1. Karta wycieczki z harmonogram wycieczki (załącznik nr 1)

 2. Lista uczestników wycieczki (załącznik nr 2)

 3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów, informacja dla wyjeżdżających (załącznik nr 3)

 4. Regulamin wycieczki (załącznik nr 4)

 5. Zadania kierownika danej wycieczki/imprezy (załącznik nr 5)

 6. Zadania opiekuna danej wycieczki/imprezy (załącznik nr 6)

 7. Rozliczenie finansowe wycieczki (załącznik nr 7)

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1


Załącznik do rozporządzenia

ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1516)

WZÓR
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)


Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy) .......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Termin wycieczki (imprezy) ................................. ilość dni .......................... klasa/grupa .......................................................................................................................................................

Liczba uczestników ..............................................................................................................................

Kierownik (imię, nazwisko) ................................................................................................................

Liczba opiekunów ................................................................................................................................

Środek lokomocji .................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki/imprezy Kierownik wycieczki (imprezy)
................................................... ....................................................

.................................................. ....................................................

.................................................. ....................................................

(imiona i nazwiska oraz podpisy) (podpis)HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)


Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego


Adnotacje organu prowadzącego

i sprawującego nadzór pedagogiczny Zatwierdzam

......................................... (pieczęć i podpis dyrektora)Informuję, że:


 • Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku (potwierdzenia znajdują sie w dokumentacji szkoły).

 • Zgodnie z § 15 rozp. uczestnicy wycieczki zostali ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Nazwa firmy ubezpieczającej: ……................................... nr polisy: ……………………………………………………………

 • Zgodnie z § 14 rozp. znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie sie w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki posiada ………………………….............................................................................

W załączeniu:

 • Lista uczestników (§ 10.1).

Załącznik nr 2

------------------------------

(pieczątka szkoły)

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI kl. ……

Numer i nazwa polisy ……………………..


Wycieczka organizowana do ………………………….. w dniu ………………


Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Numer PESEL

Numer Paszportu/

Dowodu Osobistego

Nr telefonu do rodziców/opiekunów

Imię i nazwisko osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem ( numer i nawa polisy): ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..


………………………………..

( podpis wychowawcy)

Załącznik nr 3

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
1). Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki ……………………………………………., ucznia klasy …………… na wycieczkę ( imię i nazwisko)

do ………………………………………………….. w dniu ............................... .


2). Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ………………………..
3). Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.
4). Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.
5). Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.
Informacje o dziecku: syn/córka

 • dobrze/źle znosi jazdę autokarem.

 • Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

 • w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki / „zielonej szkoły”.


6). Dane osobowe uczestnika wycieczki:

- adres zamieszkania ………………………………………………………………………..

- telefon domowy (komórkowy) ……………………………………………………………

- data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………

- PESEL dziecka …………………………………………………………………………….

data .………………….. …………………………………………

(czytelny podpis (rodziców/opiekunów)

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

(DLA RODZICÓW)


  1. Termin

  2. Koszt

  3. Uczestnicy

  4. Miejsce zamieszkania (nr telefonu)

  5. Imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz opiekunów (nr telefonów)

  6. Wyjazd godz…………………………………..

  7. Powrót godz…………………………………...

  8. Program wycieczki (uwzględnić przerwy na posiłki oraz ciszę nocną

  9. Lista rzeczy, które należy ze sobą zabrać.

Załącznik nr 4REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.

 2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.

 3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.

 4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.

 5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.

 6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).

 7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych).

 8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom.

 9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów.

 10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).

 11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki.

 12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad.

Podpisy uczestników wycieczki:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Podpis ucznia
Załącznik nr 5OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI


Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na wycieczkach

i imprezach dla dzieci i młodzieży


……………………………………………….

(podpis)
Obowiązki kierownika wycieczki: 1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

 2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

 4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

 5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

 6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

 8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

DEKLARACJA

W sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce


W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo – turystycznej w okresie od dnia ……………….. do dnia ………………..oświadcza co następuje:

 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.

 2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna i kierownika wycieczki turystyczno – krajoznawczej.

………………………………..

podpis kierownika

Zielona Góra, dn. ………………………..

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI/IMPREZY


………………………………..

………………………………..

………………………………..

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Z 1992r. Nr 65, poz. 331 z późn. Zmianami) oraz regulaminem wycieczki.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania wycieczki.


Zakres czynności opiekuna wycieczki


 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami.

 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 4. Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom.

 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

DEKLARACJA


w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo – turystycznej w okresie od dnia ……………….. do dnia ………………..oświadcza co następuje: 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem(am) się z materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.

 2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna i kierownika wycieczki turystyczno – krajoznawczej.

………………………………..

………………………………..

………………………………..

podpisy opiekunów

Zielona Góra, dn. ………………………..

Załącznik nr 7


ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI
klasy…….. do………………………………. w dniach ……………...
WPŁYWY

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE


KWOTA

1.

Odpłatność uczestników
2.

Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

3.

InneRazem wpływyKOSZTY

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

1.

Transport
2.

Wyżywienie3.

Noclegi
4.

Przewodnik5.

Bilety wstępu do muzeum, teatru, kina itp.
6.

Opłaty za parking
7.

Ubezpieczenie
8.

InneRazem wydatki


Pozostała kwota ……………… zostaje przeznaczona na ………………………………………………………………………………… .


……………………………………….. (podpis kierownika wycieczki)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość