Strona główna

OR. en) Komunikat prasowy


Pobieranie 59.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar59.67 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

C/08/153

10021/08 (Presse 153)(OR. en)


KOMUNIKAT PRASOWY

2871. posiedzenie Rady


Konkurencyjność (rynek wewnętrzny, przemysł i badania)
Bruksela, 29-30 maja 2008 r.
Przewodniczący Andrej Vizjak
słoweński minister gospodarki
Gregor Virant
słoweński minister administracji publicznej
Mojca Kucler Dolinar
słoweńska minister szkolnictwa wyższego, nauki i techniki


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła konkluzje w sprawie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu europejskiego.

Przyjęła także konkluzje w sprawie lepszych uregulowań prawnych, a zwłaszcza zmniejszenia obciążeń administracyjnych wobec przedsiębiorców, upraszczania prawa oraz sporządzania ocen skutków regulacji.

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające wspólną inicjatywę technologiczną dotyczącą wodoru i ogniw paliwowych.

Rada przyjęła rezolucję w sprawie zarządzania własnością intelektualną podczas transferu wiedzy.

Przyjęła także konkluzje z zakresu badań naukowych, a mianowicie:

  • konkluzje w sprawie europejskich infrastruktur badawczych i ich wymiaru regionalnego;

  • konkluzje w sprawie sprzyjających życiu rodzinnemu ścieżek rozwoju dla naukowców;

  • konkluzje w sprawie zapoczątkowania procesu lublańskiego (ku pełnemu urzeczywistnieniu europejskiej przestrzeni badawczej);

  • konkluzje w sprawie oceny i monitorowania unijnych ramowych programów badań.
SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 5

OMAWIANE PUNKTY

KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO – konkluzje Rady 7

PRZEGLĄD INICJATYWY DOTYCZĄCEJ LEPSZYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH – konkluzje Rady 7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: ULEPSZANIE SYSTEMU PATENTOWEGO W EUROPIE 8

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PODCZAS TRANSFERU WIEDZY – rezolucja Rady 9

WSPÓLNA INICJATYWA TECHNOLOGICZNA DOTYCZĄCA WODORU I OGNIW PALIWOWYCH 11

EUROPEJSKIE INFRASTRUKTURY BADAWCZE I ICH WYMIAR REGIONALNY – konkluzje Rady 13

BADANIA NAUKOWE A ŚCIEŻKI ROZWOJU NAUKOWCÓW – konkluzje Rady 13

URZECZYWISTNIANIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ: PROCES LUBLAŃSKI – konkluzje Rady 13

SPRAWY RÓŻNE 14

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

BADANIA


Ocena unijnych ramowych programów badań: sprawozdanie 09/2007 Trybunału Obrachunkowego – konkluzje Rady 17

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Poparcie UE dla globalnej inicjatywy na rzecz zwalczania terroryzmu jądrowego 17

Specjalny przedstawiciel UE przy Unii Afrykańskiej 17

RYBOŁÓWSTWO

Środki ochrony zasobów i egzekwowania prawa na obszarze NAFO 18UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Vincent VAN QUICKENBORNE minister przedsiębiorczości i uproszczeń administracyjnych

Patricia CEYSENS minister gospodarki, przedsiębiorczości, nauki, innowacji i handlu zagranicznego

Bułgaria:

Nina RADEWA wiceminister gospodarki i energiiRepublika Czeska:

Ondrzej LISZKA minister edukacji, młodzieży i sportu

Martin TLAPA wiceminister przemysłu i handlu

Dania:

Helge SANDER minister nauki, techniki i rozwoju

Michael DITHMER sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu

Niemcy:

Michael GLOS federalny minister gospodarki i techniki

Brigitte ZYPRIES federalna minister sprawiedliwości

Annette SCHAVAN federalna minister edukacji i badań naukowychEstonia:

Tõnis LUKAS minister edukacji i naukiIrlandia:

Mary COUGHLAN wicepremier i minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnieniaGrecja:

Christos FOLIAS minister rozwojuHiszpania:

Diego LÓPEZ GARRIDO sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej

Carlos MARTÍNEZ ALONSO sekretarz stanu ds. badań naukowych

Francja:

Valérie PÉCRESSE minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Hervé NOVELLI sekretarz stanu ds. przedsiębiorstw i handlu zagranicznego

Włochy:

Vincenzo GRASSI zastępca stałego przedstawicielaCypr:

Antonis PASCHALIDES minister handlu, przemysłu i turystykiŁotwa:

Mareks GRUŠKEVICS sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Artūrs BERGHOLCS sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Litwa:

Vytas NAVICKAS minister gospodarkiLuksemburg:

François BILTGEN minister pracy i zatrudnienia, minister kultury, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, minister ds. wyznańWęgry:

Gordon BAJNAI minister do spraw samorządu lokalnego i rozwoju regionalnego

Géza EGYED sekretarz stanu (ze specjalnymi uprawnieniami) w Ministerstwie Gospodarki i Transportu

Malta:

Jason AZZOPARDI sekretarz stanu ds. przychodów i gruntów państwowych w Ministerstwie Finansów, Gospodarki i InwestycjiNiderlandy:

Maria van der HOEVEN minister gospodarkiAustria:

Johannes HAHN federalny minister nauki i badań naukowych

Christine MAREK sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Pracy

Polska

Barbara KUDRYCKA minister nauki i szkolnictwa wyższego

Marcin KOROLEC wiceminister gospodarki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Portugalia:

José MARIANO GAGO minister nauki, techniki i szkolnictwa wyższego

Manuel PINHO minister gospodarki i innowacji

João Tiago SILVEIRA sekretarz stanu ds. wymiaru sprawiedliwościRumunia:

Anton ANTON sekretarz stanu ds. badań naukowych, przewodniczący Krajowego Urzędu ds. Badań Naukowych w Ministerstwie Edukacji i Badań NaukowychSłowenia:

Mojca KUCLER DOLINAR minister szkolnictwa wyższego, nauki i techniki

Gregor VIRANT minister administracji publicznej

Andrej VIZJAK minister gospodarkiSłowacja:

Ján MIKOLAJ wicepremier i minister edukacji

Ivan RYBÁRIK sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Finlandia:

Tarja CRONBERG minister pracySzwecja:

Maud OLOFSSON wicepremier i minister przedsiębiorczości i energii

Gunnar WIESLANDER sekretarz stanu przy Ministrze Handlu

Zjednoczone Królestwo:

Ian PEARSON wiceminister ds. nauki i innowacji

Shriti VADERA parlamentarna podsekretarz stanu ds. działalności gospodarczej i konkurencyjności

Komisja:

Günter VERHEUGEN wiceprzewodniczący

Danuta HÜBNER członek Komisji

Janez POTOCZNIK członek Komisji

Charlie McCREEVY członek Komisji

OMAWIANE PUNKTY

KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO – konkluzje Rady

Rada przeprowadziła debatę dotyczącą kierunków polityki na rzecz konkurencyjności i innowacyjności przemysłu europejskiego i przyjęła konkluzje zamieszczone w dok. 10174/08.PRZEGLĄD INICJATYWY DOTYCZĄCEJ LEPSZYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH – konkluzje Rady

Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję drugi strategiczny przegląd inicjatywy dotyczącej lepszych uregulowań i przyjęła konkluzje zamieszczone w dok. 9491/08.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: ULEPSZANIE SYSTEMU PATENTOWEGO W EUROPIE

Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie prezydencji (dok. 9473/08) i przeprowadziła dogłębną debatę o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem systemu patentowego w Europie: m.in. o przyszłym sądowym systemie rozstrzygania sporów patentowych i o patencie wspólnotowym.

Debatę nad sprawozdaniem prezydencji poświęcono postępom poczynionym podczas przewodnictwa Słowenii i wcześniej, po tym jak Komisja w kwietniu 2007 roku wystosowała komunikat pt. „Ulepszenie systemu patentowego w Europie” (dok. 8302/07).

Niektóre delegacje wolałyby oddzielić prace nad sądowym systemem rozstrzygania sporów patentowych od prac nad patentem wspólnotowym, gdy tymczasem inne uważają, że porozumienie w obu tych dziedzinach należy wypracować równocześnie.

Jeżeli chodzi o rozstrzyganie sporów patentowych, dyskusje skoncentrowały się na najważniejszych nierozwiązanych kwestiach dotyczących utworzenia nowego jednolitego systemu rozstrzygania takich sporów, m.in. na jego zgodności z przepisami wspólnotowymi i na systemie językowym.

Jeżeli chodzi o patent wspólnotowy, głównymi tematami dyskusji były uzgodnienia w sprawie tłumaczeń oraz podział dochodów z opłat za przedłużenie patentów.

Rada zgodziła się, że kolejne państwa sprawujące przewodnictwo w UE będą musiały kontynuować prace nad poszukiwaniem stosownych rozwiązań, i wydała odpowiednie instrukcje swoim organom przygotowawczym.

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PODCZAS TRANSFERU WIEDZY – rezolucja Rady

Rada przyjęła poniższą rezolucję, zaprezentowaną wcześniej przez Komisję:

„RADA UNII EUROPEJSKIEJ

UZNAJE znaczenie efektywnego zarządzania własnością intelektualną i jej ochrony, promowania transferu wiedzy w całej Europie oraz skutecznego propagowania innowacji naukowych i technologicznych w europejskiej przestrzeni badawczej w celu maksymalnego zwiększenia społeczno-gospodarczego wpływu działań badawczych prowadzonych przez instytucje publiczne;

PRZYPOMINA o pracach prowadzonych w ramach: inicjatywy w sprawie karty własności intelektualnej, podjętej przez prezydencję niemiecką w roku 2007 i zatwierdzonej przez Radę Europejską w czerwcu 2007 roku1; komunikatu Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r.2 zatytułowanego „Poprawa transferu wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie”; konkluzji Rady z dnia 25 czerwca 2007 r.3 w sprawie transferu wiedzy i korzystania z własności intelektualnej w ramach europejskiej przestrzeni badawczej oraz konkluzji Rady Europejskiej z marca 2008 roku4; PRZYPOMINA o pracach CREST-u w kontekście otwartej metody koordynacji (OMC);

POZYTYWNIE OCENIA I POPIERA zalecenie Komisji w sprawie zarządzania własnością intelektualną podczas transferu wiedzy oraz w sprawie zasad postępowania na uniwersytetach i w innych publicznych organizacjach badawczych, zamieszczone w załączniku do niniejszej rezolucji i stanowiące jedną z inicjatyw politycznych podejmowanych przez Komisję w ramach realizacji założeń zielonej księgi zatytułowanej „Europejska przestrzeń badawcza: nowe perspektywy”5,

ZWRACA SIĘ do państw członkowskich, by aktywnie poparły zalecenie i by propagowały skuteczne stosowanie zasad postępowania przez uniwersytety i inne publiczne organizacje badawcze, przy pełnym poszanowaniu ich autonomii w zakresie praw własności intelektualnej;
APELUJE do wszystkich uniwersytetów i innych publicznych organizacji badawczych, by należycie uwzględniły treść zasad postępowania przygotowanych przez Komisję i stosowały je zgodnie ze specyficznymi warunkami, w jakich działają, m.in. wykazując odpowiednią elastyczność w kwestii badań na zlecenie1;
ZWRACA SIĘ do Komisji, by w odpowiednich politykach i aktach prawnych UE uwzględniała reguły ustanowione w zaleceniu dotyczącym zasad postępowania;
ZWRACA SIĘ do państw członkowskich i Komisji, by jako partnerzy ustalili jasne i skuteczne zasady zarządzania, obejmujące kwestię monitorowania i oceny stosowania i wpływu zalecenia oraz zasad postępowania; zasady te powinny być oparte na wskaźnikach, wymianie najlepszych wzorców z aktywnym udziałem zainteresowanych stron, co mogłoby – w uzasadnionych przypadkach – doprowadzić do określenia dalszych wytycznych w konkretnych dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
ZALECA szefom państw i rządów zatwierdzenie tej rezolucji podczas następnego szczytu”.

WSPÓLNA INICJATYWA TECHNOLOGICZNA DOTYCZĄCA WODORU I OGNIW PALIWOWYCH

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające wspólną inicjatywę na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (dok. 8541/08).

Rozporządzenie zostało przyjęte w wyniku porozumienia, które Rada osiągnęła w dniu 25 lutego 2008 r.

Inicjatywa ma służyć skoordynowaniu wysiłków badawczych, ponieważ stworzy ramy prawne, które będą zachęcać przedsiębiorstwa europejskie do wzajemnej współpracy, wraz z innymi stronami zainteresowanymi technologiami ogniw paliwowych i technologiami wodorowymi.

Do najważniejszych szczegółowych celów inicjatywy należą:


  • doprowadzenie do przełomu na rynku technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych, co sprawi, że dzięki siłom rynkowym znaczne korzyści odniesie całe społeczeństwo;

  • zapewnienie Europie miejsca w światowej czołówce, jeżeli chodzi o technologie ogniw paliwowych i technologie wodorowe;

  • zapewnienie takiej ilości prac badawczych, która zachęci przemysł, inwestorów publicznych i prywatnych, osoby podejmujące decyzje i inne zainteresowane strony do uczestnictwa w programie długoterminowym;

  • pozyskanie od przemysłu oraz ze źródeł krajowych i regionalnych dalszych środków na rozwój badań i technologii.

Inicjatywa jest programem badawczym mającym zwiększyć tempo rozwoju technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie w ciągu najbliższych sześciu lat, a co za tym idzie umożliwić ich sprzedaż pomiędzy rokiem 2010 a 2020. Wkład UE wynosi 470 mln EUR; sektor prywatny ma wnieść podobną kwotę.

Obecnie technologie ogniw paliwowych ani technologie wodorowe nie są dostępne w sprzedaży, a zanim będą mogły zostać wprowadzone do użytku, potrzeba dalszych badań i rozwoju technicznego.

Wspólne inicjatywy technologiczne zostały wprowadzone w siódmym ramowym programie badawczym UE (2007–2013) jako metoda tworzenia na szczeblu europejskim partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie badań.

Pierwsze cztery inicjatywy tego typu zostały podjęte w grudniu 2007 r. (zob. komunikat prasowy 16183/1/07, s. 27).EUROPEJSKIE INFRASTRUKTURY BADAWCZE I ICH WYMIAR REGIONALNY – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje zamieszczone w dok. 10220/08.BADANIA NAUKOWE A ŚCIEŻKI ROZWOJU NAUKOWCÓW – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje zamieszczone w dok. 10212/08.URZECZYWISTNIANIE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ: PROCES LUBLAŃSKI – konkluzje Rady

Podczas publicznej sesji Rada dokonała wymiany poglądów na temat najważniejszych działań, które w najbliższym czasie państwa UE zamierzają podjąć, by w ramach procesu lublańskiego urzeczywistnić wizję europejskiej przestrzeni badawczej, m.in. pod względem zasad jej funkcjonowania.

Na zakończenie debaty Rada przyjęła konkluzje zamieszczone w dok. 10231/08.

SPRAWY RÓŻNE

Rada przyjęła do wiadomości informacje w następujących sprawach:Bezpieczeństwo zabawek

Komisja przedstawiła projekt dyrektywy na wyżej wymieniony temat. Została on przedłożona Radzie i Parlamentowi Europejskiemu na początku bieżącego roku i obecnie jest w Radzie analizowana przez ekspertów (dok. 10032/08).Akt w sprawie drobnej przedsiębiorczości w Europie

Komisja przedstawiła informacje o stanie prac nad tą inicjatywą, której celem ma być przede wszystkim pakiet środków na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Zostanie ona zaprezentowana w lipcu.Strategie i programy w dziedzinie polityki spójności na lata 2007–2013

Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję komunikat na powyższy temat.Transpozycja dyrektywy w sprawie usług

Komisja przypomniała, że ważne jest, by dyrektywa w sprawie usług została wdrożona w sposób pełny, spójny i terminowy. Państwa członkowskie UE muszą ją wdrożyć najpóźniej do grudnia 2009 roku (dok. 10013/08).Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (Brdo, Słowenia, 15–16 kwietnia)

Prezydencja poinformowała Radę o wynikach wyżej wymienionego posiedzenia.Emisja CO2 z pojazdów

Rada przyjęła do wiadomości informacje o stanie prac nad projektem rozporządzenia w wyżej wymienionej sprawie (dok. 9850/08).Opłaty pobierane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Rada przyjęła do wiadomości uwagi delegacji portugalskiej oraz informacje Komisji (dok. 9874/08).Wpływ rosnących cen ropy naftowej na gospodarkę europejską

Rada przyjęła do wiadomości uwagi delegacji portugalskiej (dok. 10048/08).Rozwój kariery i zwiększona mobilność: europejskie partnerstwo na rzecz naukowców

Temat poruszony w komunikacie Komisji to jedna z pięciu inicjatyw, którym w 2008 roku nadana zostanie najwyższa waga w ramach procesu lublańskiego. Założeniem tej akurat inicjatywy jest przezwyciężanie istniejących jeszcze przeszkód administracyjnych i prawych, które nie pozwalają naukowcom swobodnie przemieszczać się w ramach europejskiego jednolitego rynku.Wniosek dotyczący programu badawczo-rozwojowego, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (program „Technologie informatyczne na rzecz jakości życia”)


Wniosek dotyczący decyzji w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-
-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju (wspólny program Eurostars)

Prezydencja poinformowała o stanie prac na oboma powyższymi wnioskami w sprawie programów badawczo-rozwojowych.

Oba wnioski dotyczą inicjatyw, o których mowa w art. 169 traktatu WE; w artykule tym przewidziano możliwość finansowego udziału Wspólnoty Europejskiej w inicjatywach podejmowanych przez kilka państw członkowskich, które wspólnie realizują krajowe programy badań w niektórych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu europejskiego.

W przypadku obu aktów osiągnięto porozumienie z Parlamentem Europejskim, a zatem wkrótce zostaną one przyjęte.Kodeks postępowania dotyczący odpowiedzialnych badań w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii

W lutym Komisja przedstawiła kodeks postępowania poświęcony wyżej wymienionemu tematowi i zaleciła, by go przyjąć i tym samym przyczynić się do europejskich badań w tej dziedzinie. Kodeks opiera się na siedmiu ogólnych zasadach, którymi są: znaczenie; zrównoważony charakter; ostrożność; inkluzywność; wybitny poziom; innowacyjność i odpowiedzialność.Posiedzenie UE – Rosja w sprawie badań i rozwoju

Rada przyjęła do wiadomości wyniki pierwszego posiedzenia Stałej Rady Partnerstwa UE – Rosja w sprawie badań naukowych; posiedzenie odbyło się w Lublanie (Słowenia) w dniu 26 maja.

Podczas posiedzenia obie strony wymieniły poglądy na temat tworzenia wspólnej przestrzeni badań, a zwłaszcza na temat wprowadzania w życie unijno-rosyjskiej umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Posiedzenie było także okazją, by rozważyć możliwość przystąpienia Rosji – jako uczestnika stowarzyszonego – do unijnego ramowego programu badań i rozwoju.

Program prac Francji na czas przewodnictwa w UE

Delegacja francuska przedstawiła przegląd priorytetów z dziedziny konkurencyjności na czas swojego przewodnictwa w UE.INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

BADANIA

Ocena unijnych ramowych programów badań: sprawozdanie 09/2007 Trybunału Obrachunkowego – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje zamieszczone w dok. 9096/08.WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Poparcie UE dla globalnej inicjatywy na rzecz zwalczania terroryzmu jądrowego

Rada przyjęła oświadczenie, w którym wyraziła poparcie dla globalnej inicjatywy na rzecz zwalczania terroryzmu jądrowego. Oświadczenie zostanie podane do wiadomości publicznej przy okazji czwartego posiedzenia plenarnego w ramach wspomnianej inicjatywy, które odbędzie się w Madrycie w dniach 16–17 czerwca.

Cel inicjatywy zapoczątkowanej przez prezydenta Rosji i prezydenta USA w roku 2006 odpowiada niektórym celom wyznaczonym w unijnej strategii przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Od lipca 2007 UE roku ma status obserwatora inicjatywy, a wszystkie państwa członkowskie przychyliły się do jej założeń.Specjalny przedstawiciel UE przy Unii Afrykańskiej

Rada przyjęła wspólne działanie, na mocy którego zmieniona została finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze sprawowaniem przez Koena Vervaeke funkcji specjalnego przedstawiciela UE przy Unii Afrykańskiej (dok. 9321/08).

Całkowita finansowa kwota odniesienia na okres do dnia 31 grudnia 2008 r. wyniesie ok. 2 mln EUR.

Przedmiotowym wspólnym działaniem zmienione zostaje wspólne działanie 2007/805/WPZiB. Koen Vervaeke jest specjalnym przedstawicielem UE od dnia 6 grudnia 2007 r.RYBOŁÓWSTWO

Środki ochrony zasobów i egzekwowania prawa na obszarze NAFO

Rada wprowadziła do prawa wspólnotowego zmiany, których podczas dorocznego posiedzenia w roku 2007 dokonała Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO); w tym celu Rada zmieniła rozporządzenie 1386/2007, które wprowadzało w życie środki ochrony zasobów i środki egzekwowania prawa przyjęte przez NAFO (dok. 8905/08).

Wspomniane zmiany dotyczą przepisów o rozmiarze oczek sieci, przeładunkach, obszarach zamkniętych w celu ochrony koralowców, sprawozdaniach z połowów, definicji poważnych naruszeń przepisów, kodach produktów, formularzu wykorzystywanym w trakcie inspekcji w porcie oraz wymogach technicznych dotyczących trapów.

Ponadto skorygowano błędy znalezione w rozporządzeniu 1386/2007.1 11177/1/07.

2 8323/07.

3 10150/07.

4 7652/08.

5 8322/07.

1 Pojęcie badań prowadzonych we współpracy i badań na zlecenie w tym dokumencie należy interpretować zgodnie ze wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz.U. C 323 z 30.12.2006), w szczególności z pkt 3.2.1. i 3.2.2. tego dokumentu.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 5389 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10021/08 (Presse 153)PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość