Strona główna

Organ egzekucyjny


Pobieranie 25.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.21 Kb.
Załącznik nr 6

WZÓR


Organ egzekucyjny

................................................

w ............................................


…………………………..

data wpłynięcia wniosku
o wydanie zaświadczenia (wypełnia organ egzekucyjny)ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

I. Zaświadczam, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy egzekucja alimentów należnych od

....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko zobowiązanego, PESEL1), adres zamieszkania)

przyznanych dla .........................................................................................................................

(imię i nazwisko, PESEL1))

wyrokiem sądu ............................................ w wysokości miesięcznie ........ zł .... gr.

(data, sygnatura sprawy)

II.


EGZEKUCJA I NALEŻNOŚCI:
1.


Okazała się bezskuteczna2): tak nie
2.


Kwota zobowiązań dłużnika alimentacyjnego na dzień wystawiania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji z tytułu:

1) wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ......... zł ........ gr;


2) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych .............. zł ........ gr;

3) należności wierzyciela alimentacyjnego .............. zł ........ gr;


4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych przed dniem 1 maja 2004 r. ............... zł …….. gr.

III. PRZYCZYNY BEZSKUTECZNOŚCI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO:

..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................


IV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU WYEGZEKWOWANIA ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW:

..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
...........................................


………...………………………

.........................................


…………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)Informacja dla organu właściwego wierzyciela

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.


o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859,
z późn. zm.).

Ustalając wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bierze się pod uwagę wyłącznie wysokość zasądzonych alimentów (tabela I rubryka 3) oraz informację o bezskuteczności egzekucji (tabela II poz. 1).

Pozostałe informacje zawarte w zaświadczeniu organu egzekucyjnego nie mają wpływu na wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego i są zbierane wyłączenie w celach sprawozdawczych.

______


1) W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców  serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2) Za bezskuteczność egzekucji uważa się także brak możliwości wszczęcia egzekucji  art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość