Strona główna

Organizacje pozarządowe powiatu górowskiego


Pobieranie 288.54 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar288.54 Kb.
  1   2   3
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POWIATU GÓROWSKIEGOL.p.


Nazwa Organizacji


Cele działania


Siedziba - adres


Telefon


Osoba do kontaktu


1.

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

Organizacja Pożytku Publicznego

www.osrodekrehabilitacji.com.pl


Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

56-200 Góra

kontakt - ul. Piłsudskiego 58

siedziba - ul. Osiedle K. Wielkiego 25


65 543 33 63

Florian Polowy

osrodekrehabilitacji@op.pl


2.

Dolnośląskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „ISKIERKA”

Organizacja Pożytku Publicznego


Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży. Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.

Rozwijanie idei wolontariatu


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Korczaka 6

56-210 Wąsosz65 543 79 25

Justyna Dąbrowska

soswwasosz@

op.pl

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny

Organizacja Pożytku Publicznego


Działania na rzecz i dla dobra dzieci.

56 -200 Góra

ul. Piłsudskiego 58, skr. poczt. 22
609 069 792

Bogumiła Górska4.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Miejski


Działania w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy i samorządności.

56-200 Góra

Skwer Księdza Stanisława Chłopeckiego 1A65 543 23 79


5.

Stowarzyszenie Samarytanin

Pomoc charytatywna rodzinom i osobom żyjącym w niedostatku.
Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu.
Organizacja i prowadzenie (finansowanie) punktów bezpłatnej pomocy żywnościowej.

56-200 Góra Osiedle Kazimierza Wielkiego 24

65 543 23 79

ks. Arkadiusz Wysokiński

6.

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna

Udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi, Litwie i Łotwie, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie poczucia tożsamości narodowej, a także pomocy rzeczowej i materialnej dla osiągnięcia przez nich wyższego statusu społecznego w kraju ich zamieszkania.

56-200 Góra ul. Reymonta 4

691 679 224

Jerzy Jakuczun

jerzy.jakuczun@wp.pl

7.

Związek Sybiraków Oddział Góra Śląska


Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


56-200 Góra

ul. Armii Polskiej 865 543 52 61

Eugeniusz Chowański

8.

Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina i Trzeźwość” w Górze


Abstynencja, uczenie kultury życia bez alkoholu.

56-200 Góra

ul. Sosnowa 2/365 544 13 55,

609 498 751Jerzy Bajor

9.

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej


Edukacja i wychowanie.

56-200 Góra

Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Żeromskiego 1565 543 23 34

Aleksandra Pacholska

alpach@wp.pl


10.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Starszych „Aktywni” w Jemielnie

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i koordynowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia członków stowarzyszenia, udział w życiu kulturalnym i sportowym.


56-209 Jemielno

Jemielno 81
65 544 74 58

882 525 384

782 923 429


Antoni Rutkowski

inotna-one@wp.pl


11.

Stowarzyszenie „Aktywni Niepełnosprawni” we Wronińcu

Aktywizacja osób niepełnosprawnych, ich integracja w lokalnej społeczności.

56-215 Niechlów

Wroniniec 59
65 543 65 95

Joanna Haręzga12.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień”


Działalność w zakresie pomocy społecznej emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji życiowej.


56-209 Jemielno

Luboszyce 46 A65 544 83 50

691 223 958August Wasiluk

13.

Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”

Rozwijanie, kultywowanie, popularyzacja tańca i śpiewu chóralnego. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej emerytom i rencistom. Kształtowanie wzorców wzajemnej życzliwości. Aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa.


56-200 Góra

ul. Słowackiego 4692 285 080

699 205 253Bronisław Barna

14.

Stowarzyszenie „I Ty możesz - Jemielno, Polska, Europa, Świat”

Wspomaganie demokracji społecznej, ekonomicznej, politycznej. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie: kultury, edukacji, turystyki, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej. Pomoc innym państwom w procesie integracji z Unią Europejską56-209 Jemielno

Jemielno 29608 748 547

Augustyn Mykita

jemielno@
interia.pl


15.

Polski Związek Niewidomych


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.


56-210

Wąsosz, Rudna Wielka65 543 60 83

Maria Tylicka

16.

Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy Góra - Głogów


Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

67 - 200 Głogów ul. Kamienna Droga 2,

 


609 570 020


Krzysztof Kitajewski 56-200 Góra ul. Chrobrego 28/2


17.

Towarzystwo Ziemi Górowskiej

Opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi, przyrodniczymi, zabytkami ziemi górowskiej.


56-200 Góra

ul. Plac Chrobrego 2765 544 12 77

Mirosław Żłobiński

18.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego w Górze


Odbudowa i renowacja obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.


56-200 Góra

ul. Korczaka 4/365 543 38 01

Jan Jastrzębski

19.

Górowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego przy Domu Kultury
w Górze


Krzewienie kultury fizycznej i rozwijanie zdolności psychofizycznych wśród młodzieży.


56-200 Góra

ul. Armii Polskiej 365 543 23 20

Jerzy Ryndak

20.

Górowskie Towarzystwo Tenisowe


Propagowanie tenisa ziemnego, organizowanie imprez tenisowych, szkolenie dzieci i młodzieży.


56-200 Góra

ul. Sportowa 1693 648 878

Ryszard Wawer

ryszard72@onet.pl

21.

Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego
i Społecznego


Krzewienie kultury fizycznej, pracy społecznej, naukowej wśród dzieci, młodzieży

i dorosłych. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Integrowanie mieszkańców regionu, wspieranie demokracji

i budowanie społeczeństwa obywatelskiego56-200 Góra

Ślubów 2A/1660 748 540

Tomasz Pilawka

22.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem Możemy Więcej” Ślubów

Wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi Ślubów.


56-200 Góra Ślubów 2A/1

65 543 68 79

Agnieszka Jędryczka

agnieszkajedryczka@wp.pl

23.

Stowarzyszenie Młodzi Górą


Zwalczanie uzależnień wśród młodzieży (alkoholizm, narkomania), reprezentowanie młodego pokolenia w życiu publicznym.


56-200 Góra Oś. Kazimierza Wielkiego 22a/2

609 205 611

Marek Zagrobelny

marekzagrobelny@interia.pl

24.

Stowarzyszenie „Młodzi - Młodym”

Krzewienie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Promowanie historii ziemi górowskiej. Promocja kultury i działania na rzecz ochrony jej dóbr. Promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Promocja zdrowia i higieny.


56-200 Góra

ul. Szkolna 165 543 23 41

725 169 875Arkadiusz Gortych

25.

Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach

www.siciny.euPromocja sołectw należących do stowarzyszenia, wspieranie inicjatyw gospodarczych w zakresie: małych firm, ekologii i infrastruktury technicznej, wspieranie dziedzictwa kulturowego.


56-215 Niechlów

Siciny 82/6
601 437 511

Katarzyna Kurdek

26.

Lokalna Grupa Działania „Wspólna Wieś” w Kietlowie


Wspieranie rozwoju wsi. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców. Integracja mieszkańców. Promocja wsi. Aktywizowanie ludności wiejskiej. Edukacja mieszkańców.


56-209 Jemielno

Kietlów 1607 443 282

Radosław Kazikowski

27.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów

Wspieranie rozwoju wsi. Integracja mieszkańców. Rozwój zdolności twórczych i intelektualnych dzieci i młodzieży. Promocja wolontariatu. Aktywizowanie ludności wiejskiej. Poradnictwo obywatelskie. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia. Pomoc stypendialna i socjalna dla dzieci i młodzieży.


56-215 Niechlów

Naratów 565 543 65 23

601 728 335Lilla Różańska

lilla5@vp.pl

28.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kresowiak”

w Witoszycach

Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ochrona wartości historycznych, kulturowych. Integracja mieszkańców. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej. Prowadzenie szkoły, przedszkola na zasadach przewidzianych prawem.


56-200 Góra

Witoszyce 1065 543 13 23
Czesława Zabłocka -601 490 498

Leszek Stecki

lstecki@interia.pl

29.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czernina Górna

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Integracja mieszkańców. Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. Wspieranie demokracji.


56-200 Góra Czernina Górna 31

65 543 16 52

Dariusz Występski

cz.gorna@gmail.com

30.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”


Wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych służących rozwojowi lokalnej społeczności. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Działalność edukacyjna, kulturalna. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.


56-200 Góra

Ligota 28 C/1667 725 197

Piotr Iskra

1piotr@poczta.
onet.pl


31.

Stowarzyszenie „Nasz Niechlów”

Promocja sołectwa Niechlów. Wspieranie i integracja twórców ludowych. Integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. Współpraca z właściwymi organami w razie klęsk żywiołowych.


56-215 Niechlów

ul. Krótka 13


Stanisław Galant

32.

Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wroniniec”

Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego w tym osób niepełnosprawnych.


56-215 Niechlów

Wroniniec 47


Agata Wolicka

33.

Miejski Klub Sportowy „ORLA” Wąsosz

Organizacja Pożytku Publicznego


Działalność sportowa.

56-210 Wąsosz

ul. Korczaka 10
65 543 78 36

601 141 682Stanisław Kosarzewski

swkosarzewski@gmail.com


34.

Górowskie Stowarzyszenie Badmintona „SMECZ”

Rozwój i promowanie dyscypliny sportowej badminton w różnych środowiskach. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej. Wspieranie rozwoju rekreacji. Promocja idei wolontariatu. Promocja regionu górowskiego.


56-200 Góra

ul. Armii Polskiej 2 A664 127 241

Robert Brojek

Zdzisław Żmiejewski35.

Stowarzyszenie „Moto Club Góra”

(w likwidacji)

Propagowanie sportów motorowych. Organizowanie imprez sportowych. Działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.


56-200 Góra

Glinka 14A605 331 237

Robert Słabik

motoclubgora
2010@wp.pl


36.

Stowarzyszenie Sto Procent Pasji

www.stoprocentpasji.plPropagowanie, upowszechnianie i wspieranie pozytywnej kultury hip-hop, w tym tańca muzyki, grafitti, beatboksu i sztuki. Wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie różnych dziedzin sportu ze szczególnym uwzględnieniem ulicznej koszykówki – streetball, biegów oraz maratonów rowerowych.


56-200 Góra

ul. Os. K. Wielkiego 6C/6788 629 547

Eryk Koziołkowski

erykoz@wp.pl
Marcin Sobański

605 956 79137.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywy Turystycznej „Sezesko”

www.sezesko.plRozwój turystyki oraz wspieranie i organizowanie aktywnych form wypoczynku. Podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego. Popularyzacja wiedzy historycznej i przyrodniczej.


56-200 Góra,

Stara Góra 29721 052 492

Grzegorz Krzyżanowski

g.krzyzanowski@sezesko.pl

38.

Stowarzyszenie Pracodawców w GórzeDziałania na rzecz pracodawców.

56-200 Góra

ul. Przylesie 2
65 543 39 56

602 612 643Wiesław Pluta

wieslaw.pluta@

op.pl

39.

Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków przy PPZ S.A. w Niechlowie

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia i obrona ich praw, tworzenie warunków sprzyjających produkcji i wzrostowi wydajności produkcji ziemniaków oraz poprawa jakości uzyskiwanego surowca, usprawnianie i ułatwianie pracy producentom szczególnie poprzez propagowanie i wprowadzanie postępu technicznego. Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty do ziemniaków z Agencji Rynku Rolnego.


56-215 Niechlów

ul. Przemysłowa 8
65 543 56 26 wew. 109

609 518 228Henryk Kowalik

40.

Bezpartyjny Blok „Wspólnie”

Inicjatywy społeczne na rzecz Miasta i Regionu Górowskiego, udział w wyborach samorządowych, działania na rzecz samorządu.


56-200 Góra

ul. Dworcowa 44


Joanna Iwanicka

41.

Stowarzyszenie Unia Górowian

www.uniagorowian.cba.pl

Działania na rzecz rozwoju miasta i regionu górowskiego, uczestnictwo w życiu publicznym, udział w wyborach samorządowych.


56-200 Góra

ul. Mickiewicza 2A507 160 770

722 976 802Zbigniew Józefiak

unia.gorowian@wp.pl

42.

Cech Rzemiosł Różnych w Górze

Utrwalanie więzi środowiskowych, podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno –organizacyjnej , kulturalnej, oświatowej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.


56-200 Góra

ul. Starogórska 2A65 543 23 84

Iwona Birecka

cechgora@wp.pl

43.

Stowarzyszenie Górowski Klub Jeździecki „Cwał”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Promocja, rozpowszechnianie i prowadzenie rekreacji, turystyki i sportu konnego wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Tworzenie udostępnianie bazy rekreacyjno – sportowej. Wyznaczanie szlaków konnych. Ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska naturalnego.


56-200 Góra

ul. Mickiewicza 17601 877 014

Ryszard Hołownia

44.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Szkoły w Glince „Szkoła Naszym Sercem”

(w likwidacji)

Wspieranie działań szkoły. Integracja mieszkańców wsi., przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.


56-200 Góra Glinka 14 A

691 633 358

Natalia Słabik

abi-auto@wp.pl

45.

Stowarzyszenie Dolnośląski Związek Hodowców Psów


Organizacja hodowli psów w warunkach zapewniających zdrowie fizyczne i psychiczne psów oraz ich potomstwa. Dobór par hodowlanych zapewniający eliminację chorób dziedzicznych i deformacji budowy psa. Prowadzenie szkoleń i propagowanie właściwych warunków bytowych psów. Współpraca z ośrodkami naukowymi, lecznicami weterynaryjnymi. Prowadzenie prac nad utworzeniem nowych ras i reaktywacji starych.


56-200 Góra

ul. Kwiatowa 5265 543 20 00

600 365 127Zbigniew Krumski

46.

Stowarzyszenie

Czas Zmiany”Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. Promocja, kultywowanie tradycji oraz wszechstronna działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi, w szczególności dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób znajdujących się w kryzysie.


56-200 Góra

Chróścina 41


Maria Głowacka

47.
Krajowe Stowarzyszenie Korektorów i Terapeutów Racic

Propagowanie konieczności korekcji racic w świetle dobrostanu zwierząt. Ochrona poprawności korekcji i terapii racic. Propagowanie nowych technologii. Współpraca z krajowymi i europejskimi organizacjami społeczno – zawodowymi.56-200 Góra

Kłoda Górowska 32 A

603 521 108

607 863 500

601 573 500


Jan Weihs48.

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Spełnione Marzenia”


Ochrona praw dzieci i młodzieży. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji i sportu. Prowadzenie ogólnopolskich akcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Popularyzowanie wiedzy historycznej. Promowanie Unii Europejskiej.


56-200 Góra

ul. Armii Krajowej 19/4603 586 061

Ryszard Górski

49.

Maratończyk Góra”

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków stowarzyszenia. Prowadzenie działalności szkoleniowej. Promocja Powiatu Górowskiego. Promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.


56-200 Góra ul. Zielona 13

65 543 37 07

Radosław Skoczylas

50.

Stowarzyszenie Razem dla Kłody


Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi Kłoda Górowska. Integracja mieszkańców. Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. Wspieranie demokracji. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców wsi.


56-200 Góra

Kłoda Górowska 29/1


Małgorzata Makles

51.

Stowarzyszenie Chwytaj Sportowe Marzenia


Pomoc w umożliwieniu startów w zawodach sportowych członków stowarzyszenia. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Propagowanie zdrowego stylu życia. Organizacja zawodów, imprez sportowych i turystycznych. Wydawanie publikacji. Promocja idei wolontariatu.


56-200 Góra

Strumienna 19603 968 483

Michał Uściło

chwytaj.sportowe.marzenia@gmail.com

52.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”


Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Promowanie historii Ziemi Górowskiej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Działalność charytatywna. Turystyka, rekreacja i wypoczynek. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i dyskryminacji. Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.


56-200 Góra

Glinka 6

Weronika Szczepaniak

53.Stowarzyszenie na Rzecz Kształtowania Środowiska oraz Propagowania Życia w Zgodzie z Naturą „Żuraw”

www.stowarzyszenie
zuraw.plDziałalność na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. Podejmowanie działań w zakresie: edukacji ekologicznej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, wypoczynku dzieci i młodzieży, porządku i bezp. publicznego, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania patologiom, upowszechniania i ochrony praw konsumenckich.


56-210 Wąsosz

Borowna 5

Sebastian Miłkowski54.

Stowarzyszenie „Polub Lubów”

www.facebook.com/
polub.lubow


Działalność publiczna na rzecz rozwoju społeczności. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Działalność charytatywna. Ochrona i promocja zdrowia. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa. Ochrona dóbr kultury i tradycji. Ekologia i ochrona zwierząt. Ratownictwo i ochrona ludności. Upowszechnianie praw konsumenta. Promocja i organizacja wolontariatu. Zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności. Upowszechnianie kultury regionalnej.


56-209 Jemielno

Lubów 46

Małgorzata Kmiotek

polublubów@vp.pl

55.

Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Kundelek”


Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania. Zapobieganie okrutnemu traktowaniu zwierząt. Zapobieganie bezdomności zwierząt. Działalność ekologiczna . Działalność charytatywna na rzecz ludzi i zwierząt.


56-210 Wąsosz

ul. 700-Lecia 3


Małgorzata Stanuch-Rokicka

rokdent@gmail.
com56.

Stowarzyszenie „Wioska Cudów” na Rzecz Odnowy Wsi Chocieborowice


Realizacja zadań w zakresie działalności oświatowej, edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej. Pielęgnowanie lokalnych tradycji. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Współpraca z sołectwem wsi Chocieborowice.


56-210 Wąsosz

Chocieborowice 47/6


Krzysztof Królikowski

57.

Stowarzyszenie „Aktywni dla Wsi Irządze”

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Wspieranie i inicjowanie działań kulturalno-oświatowych. Upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.


56-209 Jemielno

Irządze 25


Jarosław Kałas

58.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Błyskawica” Luboszyce

Aktywizowanie środowiska lokalnego. Budowanie świadomości obywatelskiej. Kształtowanie zdrowego stylu życia. Prowadzenie działalności sportowej. Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Promowanie wolontariatu.


56-209 Jemielno

Luboszyce 9884 982 454

Karolina Kruszyna-Nowak

59.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Góra

Ochrona przed budową i eksploatacją nadajników nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego, wysokich częstotliwości w pobliżu skupisk ludzkich. Rozpowszechnianie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.

56-200 Góra

Stara Góra 84


Magdalena Sikorska - Wosik

60.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerninie


Zapobieganie pożarom. Udział w akcjach ratowniczych. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. Działania na rzecz ochrony środowiska. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.


56-200 Góra

Czernina, ul. Zamkowa 365 543 16 92

604 264 503Lech Piotrowski

61.

Ochotnicza Straż Pożarna w Osetnie


Zapobieganie pożarom. Udział w akcjach ratowniczych. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.


56-200 Góra

Osetno 4565 543 35 91

Piotr Buchar

62.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczeniu


Zapobieganie pożarom. Udział w akcjach ratowniczych. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.


56-200 Góra

Ryczeń 22A65 543 28 91

Stanisław Mrozowski

63.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie


Zapobieganie pożarom. Udział w akcjach ratowniczych. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.


56-200 Góra

Chróścina


Zbigniew Pawlak

64.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wronowie

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP. Udział w akcjach ratowniczych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działania na rzecz ochrony środowiska. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.56-215 Niechlów

Wronów 37 A


Gerard Urban

65.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radosławiu

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP. Udział w akcjach ratowniczych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działania na rzecz ochrony środowiska. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.


56-200 Góra

Radosław 26


Dariusz Frankiewicz

66.

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Luboszycach

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP. Udział w akcjach ratowniczych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działania na rzecz ochrony środowiska. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców gminy.


56-209 Jemielno

Luboszyce 35605 123 165

Aneta Kruszyna

67.

Ochotnicza Straż Pożarna Wroniniec

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP. Udział w akcjach ratowniczych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działania na rzecz ochrony środowiska. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.


56-215 Niechlów

Wroniniec 16 A


Maciej Frankowski

68.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płoskach

działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP. Udział w akcjach ratowniczych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działania na rzecz ochrony środowiska. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.


56-210 Wąsosz

Płoski 39661 204 432

Andrzej Łagocki
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość