Strona główna

Organizatorzy konkursu


Pobieranie 8.16 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.16 Kb.
REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ

dla tratwy zbudowanej z okazji jubileuszu XXXV lecia NSZZ „Solidarność”

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU
  Parafialno Uczniowski Klub Sportowy Viktoria i Region Płocki NSZZ „Solidarność”


II. TERMIN

Konkurs rozpoczyna się 16 lipca 2015 r. i kończy 28 lipca 2015.


III. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wybór nazwy dla tratwy, zawierającej do dwóch wyrazów. Nazwa będzie wykorzystywana do celów promocyjnych i reklamowych.



IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba.

 2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

I etap – przyjmowanie propozycji nazwy

II etap – dokonanie wyboru przez Komisję konkursową 1 nazwy



 1. Propozycje nazwy należy zgłaszać indywidualnie.

 2. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę propozycji nazw.

 3. Propozycje nazw o innej tematyce niż określona w wymaganiach, naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą za ich zgodą wyrażoną w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). dla potrzeb konkursu.

 4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.

 5. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.

 6. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Regionu Płockiego NSZZ „S” www.solidarnoscplock.pl


V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Przystąpienie do konkursu polega na przesłaniu propozycji nazwy, na adres: Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” , 09-400 Płock Plac Stary Rynek 5 z dopiskiem „Konkurs na nazwę dla tratwy”, w terminie do 28 lipca 2015 r.

2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru 1 nazwy w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.,

3. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone na stronie internetowej Regionu Płockiego NSZZ „S” www.solidarnoscplock.pl,



4. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Wraz z propozycją nazwy, Uczestnik zobowiązany jest przekazać oświadczenie – Karta Zgłoszenia Uczestnictwa – z własnoręcznym podpisem

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.


VII. NAGRODA

 1. Nagrodą główną w konkursie są 2 wejściówki na koncert Zespołu „Dżem” w płockim Amfiteatrze w dniu 28 sierpnia 2015 roku.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość