Strona główna

Otwarcie konferencji – prof dr hab. Romuald Szeremietiew


Pobieranie 37.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.45 Kb.


WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

18 kwietnia 2011 r. - Stalowa Wola, WZPiNoG KUL

Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis

09.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Gospodarce KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

10.05 – Słowo wstępne – dr Damian Gil – Opiekun Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa Viribus Unitis

10.10-10.30 prof. dr hab. Aleksander Mereżko (KUL) – „Sprawa Beilisa w kontekście wymiaru sprawiedliwości: historia a współczesność"

Część I. PANEL KARNISTYCZNY- prowadzenie – dr Damian Gil

10.30-10.40mgr Marcin Berent (UMK) – „Problem wymiaru kary przy usiłowaniu nieudolnym.
Uwagi
de lege lata na tle art. 14 § 1 k.k. wraz z zarysem stanowiska własnego na płaszczyźnie lex ferenda

10.40-10.50Barbara Sozańska (WZPiNoG w Stalowej Woli) – „Wybrane aspekty europeizacji prawa karnego procesowego”

10.50-11.00Marek Tatarczuk (UMCS), Rafał Rejmaniak (KUL) – „Problematyka karalności przekroczenia granic obrony koniecznej
11.00-11.10Aleksandra Narowska, Małgorzata Pańczyk, Magdalena Szybowska (WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim) – „Skarga subsydiarna oraz rola oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego w polskim procesie karnym
11.10-11.20Agata Maria Jakieła (WZPiNoG, WZNoS KUL w Stalowej Woli) – „Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego”
11.20-11.30mgr Grzegorz Skrobotowicz (KUL) – „Ugoda mediacyjna w sprawach karnych, korzyści z niej wynikające (uwagi de lege lata i de lege ferenda)”
11.30-11.40mgr Marek Smarzewski (KUL)„Retrybutywizm, sprawiedliwość naprawcza, czy trzecia droga?
Z rozważań na tle koncepcji podmiotu biernego przestępstwa"

11.40-11.50Marek Sławiński (UJ) – „Odpowiedzialność za szkodę majątkową w polskim procesie karnym"
11.50-12.00Przerwa kawowa

Część II. PANEL CYWILISTYCZNY – prowadzenie – mgr Iwona Butryn


12.00-12.10 mgr Monika Ordowska (UŁ)„Wykładnia orzeczeń sądów cywilnych"

12.10-12.20 mgr Aneta Tyc (UŁ) – „Ograniczenia zasady prawdy materialnej w postępowaniu cywilnym”

12.20-12.30 PhD Olena Rym (National University of Lviv Ukraina, doktorantka na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym) – „The legal protection of trade secrets under the Ukraine’s labour legislation” (Prawna ochrona tajemnic handlowych w ramach
przepisów prawa pracy na Ukrainie).


12.30-12.40 Kamil Stolarski (UJ) – „Elektroniczne postępowanie upominawcze – zarys problematyki (uwagi de lege lata)”

12.40-12.50 Janusz Luty (WZPiNoG KUL w Stalowej Woli) – „Zastrzeżenia co do ustawy nowelizującej Kodeks cywilny w zakresie ratio legis służebności przesyłu (uwagi de lege ferenda”

12.50-13.00mgr Ziemowit Bielak (Komornik Sądowy w Żorach)„Europejski tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji w Polsce”

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

Część III. PANEL SPOŁECZNO- POLITYCZNY- prowadzenie Arkadiusz Górka

14.00-14.10 mgr Mariusz Kusion (KA im. A. Frycza-Modrzewskiego) Interpretowanie twórczości artystycznej przez organy wymiaru sprawiedliwości na potrzeby kontratypu sztuki”

14.10-14.20Jacek Wojciechowski (UMK)Rola i znaczenie obowiązywania ciszy wyborczej w polskim porządku prawnym”

14.20-14.30 – dr. Kathy Rohr, Aleksandra Brzoza (College of St. Elizabeth, USA - wideokonferencja)„Sprawa imigrantów a wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych”

14.30-14.40 mgr Jakub Krajewski (UJ) Sądowe stosowanie prawa w dobie multikulturalizmu”

14.40-14.50 mgr Paweł Szwagierek (KUL) – „Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”

14.50-15.00 Natalia Daśko (UMK) – „Teoria precedensu. Konwergencja między anglosaską, a kontynentalną wizją precedensu

15.00-15.10 ks. dr Edward Sitnik (KUL) „Poradnictwo rodzinne w świetle ustawy o pomocy społecznej”

15.10-15.20 Tomasz Kowalczyk (UMK) – „Zasady prawa wyborczego w świetle orzeczeń TK”

15.20-15.30 Michał Czech (UŚ MISH) – „Pewność prawa a praktyka jego interpretacji

15.30-15.40 mgr Mirosław Dębniewski (UAM) – „Prawo do sądu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej"

15.40-15.50 Robert Mróz (UW) – „Prawo ochrony własności intelektualnej – zarys problematyki (sąd - obywatel)"

15.50-16.00 Mirosław Kalisiak (URZ) – „Dlaczego polscy przedsiębiorcy rzadko zgłaszają upadłość? – analiza problemu, próba porównania sytuacji w Polsce do problemów w Niemczech przed wejściem w życie Insolvenzordnung w 1999 roku”
16.00-16.10mgr Joanna Paulina Kufel (UŁ) – „Ocena pracy kuratorów sądowych w percepcji społeczeństwa polskiego”
16.10-16.20 Przerwa kawowa

Część IV. PANEL ADMINISTRACYJNO- WOJSKOWY- prowadzenie- Katarzyna Mastalerczyk

16.20-16.30 Katarzyna Witkowska (UJ) – „Obowiązek zmiany rejestracji pojazdu w niektórych państwach Unii Europejskiej”

16.30-16.40 Maciej Kawęcki, Karol Kozieł (UJ – wideokonferencja) – „Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki adresu IP komputera"

16.40-16.50 mgr Małgorzata Pyrcak, mgr Szymon Goliński (UJ) „Sądownictwo wojskowe – likwidować
czy utrzymywać?”


16.50-17.00 mgr Piotr Kopeć (KA im. A. Frycza Modrzewskiego) Decyzje wojewody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”

17.00-17.10 Rafał Mierkiewicz (UW) – „Mediacje w postępowaniu sądowo administracyjnym a idea sprawiedliwości proceduralnej”

17.10-17.20 Anna Marlena Germanowicz- Zabrocka (Uniwersytet w Białymstoku) – „Postępowanie przed sądami wojskowymi ( uwagi de lege lata i de lege ferenda)”

17.20-17.30 – Jędrzej Tomasz Trojanowski (UW) – „Sądownictwo administracyjne w Niemczech

17.40 – 18.00 – Dyskusja
18.00 – Podsumowanie dr Damian Gil

Program Konferencji - „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”

19 kwietnia 2011 r. - Stalowa Wola, WZPiNoG KUL

Organizator: Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis

09.00-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00- Wprowadzenie – dr Damian Gil – Opiekun Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa Viribus Unitis

Część I. PANEL KARNISTYCZNY- prowadzenie – Agata Maria Jakieła


10.10-10.20mgr Krystian Browarny (absolwent WPiA UMCS) – „Wykorzystanie wyników czynności operacyjno- rozpoznawczych w procesie karnym”

10.20-10.30 Kamil Mamak (UJ) „Idea sprawiedliwości naprawczej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Karnego”


10.30-10.40 dr Damian Gil (KUL) – „Sprzeciw oskarżonego od wyroku zaocznego a sytuacja innych stron postępowania uproszczonego”

10.40-10.50 mgr Bogumiła Zofia Lubera, mgr Agnieszka Sikorska (UŚ) – „Wybrane problemy wykonywania długoterminowych kar izolacyjnych w polskim systemie penalnym”

10.50-11.00 Karolina Milka (WZPiNoG w Stalowej Woli) – „Nieważność orzeczeń z mocy samego
prawa – jej zniesienie w 2003 r. i propozycje de lege ferenda”


11.00-11.10 Karolina Popek (WZPiNoG KUL w Stalowej Woli) – „Realizacja zasady prawdy materialnej
a przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji małoletnich ofiar przestępstw”


11.10-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.40 Małgorzata Czerwińska (UJ) – „Ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania – czy istnieje skuteczna alternatywa?

11.40-11.50 mgr Katarzyna Furman-Łajszczak (UW) „Realizacja zasady swobodnej oceny dowodów
w obliczu osiągnięć współczesnej kryminalistyki


11.50-12.00 Dominik Jarosiński (UMCS) – „Konfrontacja jako metoda weryfikacji zeznań”

12.00-12.10Aleksandra Surma (UW) – „Zbieżność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych
i sądów krajowych- charakterystyka, przykłady, kontrowersje”


12.10-12.20 Maciej Andrzejewski (UJ) – „Dominus litis postępowania przygotowawczego- sędzia śledczy czy prokurator ?”

12.20-12.30 Marzena Cios (WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim) „Nadzwyczajne środki zaskarżenia
(uwagi de lege lata i de lege ferenda)”

Część II. PANEL CYWILISTYCZNY – prowadzenie – mgr Dominik Tyrawa


12.30-12.40 ks. dr Zdzisław Jancewicz (KUL) – „ Regulacja kontaktów rodziców z dzieckiem w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”

12.40-12.50 dr Paweł Bucoń (KUL) - „Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości ( uwagi dotyczące postępowania cywilnego)”

12.50-13.00 Patryk Bender (UJ) – „Problematyka zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości przejętych
w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”


13.00-13.10 Magdalena Filipiak (UAM) – „Perspektywa prawna i psychologiczna wysłuchania dziecka w sprawie rodzinnej i opiekuńczej”

13.10-13.20 Szymon Raniszewski (UKW) – „Prawo kanoniczne w orzecznictwie sądów (problemy stwierdzenia nieważności małżeństwa w Kościele na tle orzecznictwa Sądów Kościelnych)”
13.20-13.30 Sebastian Wijas (UW) „Arbitraż a konstytucyjna zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości. Zagadnienia wybrane”

13.30-13.40 mgr Mirosław Kopeć (KUL)„Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłość postępowania
w prawie polskim”


13.40-13.50 Tomasz Sudoł (WZPiNoG KUL w Stalowej Woli) – „Szybkość i koszty postępowania sądowego
a alternatywne sposoby rozwiązywania sporów cywilnoprawnych


13.50-14.00 mgr Łukasz Kucwaj „Ochrona praw dłużnika a egzekucja opróżnienia lokalu mieszkalnego
w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego”


14.00-15.00Przerwa obiadowa

15.00-15.10 Michał Mościcki (KUL) – „Współczesne granice swobody testowania

15.10-15.20 Ewelina Świerczek (WZPiNoG KUL w Stalowej Woli)Problematyka hipoteki w świetle ustawy
z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece”


15.20-15.30 Arkadiusz Erchardt (UW) – „Doręczanie pism procesowych w sprawach cywilnych i handlowych
a postulat szybkości postępowania”


15.30-15.40 Joanna Uchańska (UJ) – „Z problematyki prawa własności przemysłowej - prawo do informacji jako nietypowa postać zabezpieczenia dochodzonych roszczeń"

Część IV. PANEL ADMINISTRACYJNO- WOJSKOWY- prowadzenie - dr Damian Gil

15.40-15.50 mgr Justyna Wilkosz- Kopeć (KA im. A. Frycza Modrzewskiego)Postępowanie dyscyplinarne
a proces sądowy w służbach mundurowych na przykładzie służby celnej”


15.50-16.00 mgr Dominik Tyrawa (KUL) – „Umiędzynarodowienie prawa administracyjnego jako nowy problem badawczy w polskiej nauce prawa administracyjnego

16.00-16.10 mgr Kamil Woźniak (KUL) „Wyrokowanie wojewódzkich sądów administracyjnych -wybrane problemy”

16.10-16.20 Katarzyna Mastalerczyk (WZPiNoG KUL w Stalowej Woli)„Problematyka postępowania
sądowoadministracyjnego (zagadnienia wybrane)”


16.20-16.30 – mgr Artur Lis (KUL) – „Dokument w aspekcie historyczno-prawnym (zagadnienia wybrane)”

16.30-17.00 – Dyskusja

17.00 – Podsumowanie dr Damian Gil

Słowo końcowe – Agata Maria Jakieła – Prezes Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa Viribus Unitis©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość