Strona główna

Otwock, dnia 21 stycznia 2011 r. Komunikat


Pobieranie 14.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.43 Kb.

Otwock, dnia 21 stycznia 2011 r.

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.), ogłaszam:


OTWARTY KONKURS
NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W ZAKRESIE

profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zadanie szczegółowe obejmuje:

L. p.

Nazwa zadania

Przeznaczone środki na realizację zadania w 2011 r.

1.

Realizację programów i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia

28 000 zł.Zlecenie realizacji ww. zadania nastąpi w formie wspierania w rozumieniu zapisów ustawy


z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.).
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:


  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

  • dysponują odpowiednio wyszkolona kadrą zdolną do realizacji zadania,

  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

  • dysponują odpowiednia baza lokalową,

  • przedstawiają poprawnie sporządzoną ofertę.


Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25) można składać (pocztą za potwierdzeniem odbioru lub osobiście) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka – budynek B, pokój nr 2, ul. Armii Krajowej 5, 05 – 400 Otwock, do dnia 14 lutego 2011 r. do godz. 12.00.
Oferta powinna zostać przygotowana na podstawie opracowania „Wytyczne dla oferentów– Realizacja programów i działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia”, które dostępne są na stronie internetowej www.otwock.pl, w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej przy ul. Czaplickiego 7 lub w Urzędzie Miasta Otwocka bud. A, pok. nr 2 przy ul. Armii Krajowej 5, tel. 779 – 70 – 98 lub 779 – 20 – 01 wew. 173.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona wizytówką wg wzoru, który jest załącznikiem nr 1 do „Wytycznych dla oferenta”.


Kryteria oceny ofert zamieszczone są w opracowaniu „Wytyczne dla oferentów”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
Od decyzji Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka www.otwock.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Urząd Miasta Otwocka zawiadomi w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

Sporządziła:


Aleksandra Zych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość