Strona główna

OŚwiadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu


Pobieranie 25.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.35 Kb.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Sanok dnia 30.04.2003 r.

(miejscowość)Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".


3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Jan Paszkiewicz

(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)08.04.1956r. w Dębnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku - dyrektor

(miejsce zatrudnienia,

stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia


5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

.............................................................

.............................................................

- papiery wartościowe: nie dotyczy

.................. na kwotę: nie dotyczyII.

1. Dom o powierzchni: ok. 260 m2, o wartości: 450.000 tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: 51 m2, o wartości: 50.000 tytuł prawny: współwłasność małżeńska

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: o wartości:

rodzaj zabudowy: nie dotyczy tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: 18 arów o wartości: ok. 500 zł

tytuł prawny: współwłasność małżeńskaIII.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

.............................................................................................................................

...............................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

...............................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

.............................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: działkę pod dom jak w II..1. o pow.11ar - 1994r.VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę

prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście ...............................................

.........................................................

- wspólnie z innymi osobami ...............................

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście ...............................................

.........................................................

- wspólnie z innymi osobami ...............................

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

...........................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.....

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.....

...........................................................

...........................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.....

.........................................................

.........................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy.....

.........................................................

.........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.....

...........................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:nie dotyczy.....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.....

.........................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.....

.........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

...........................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczyIX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód Alfa Romeo 146 z 1999r. ok. 300.000X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości: kredyt na dokończenie domu - 13.400 Bank PKO SĄ - Kredyt na ROR

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Sanok 30.04.2003

(miejscowość, data) (podpis)

_____________

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość