Strona główna

OŚwiadczenie o spełnianiu kryteriów mśP


Pobieranie 204.44 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar204.44 Kb.
  1   2   3


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (numer działania).........................

.........................................................................................................................................................................

(numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu)

.........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wnioskodawcy/Partnera w Projekcie* zgodnie z dokumentem rejestrowym)

oświadcza, że jest 1:mikroprzedsiębiorcą 

małym przedsiębiorcą 

średnim przedsiębiorcą
spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
1.Wnioskodawca/Partner w Projekcie: (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)2. Data rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy/Partnera*
(zgodnie z dokumentem rejestrowym: miesiąc/rok)
*niepotrzebne skreślić
3.Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy

Status Wnioskodawcy/Partnera*


W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego
(od dd.mm.rr

do dd.mm.rr)W okresie sprawozdawczym
za 1 rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

(od dd.mm.rr

do dd.mm.rr)W ostatnim okresie sprawozdawczym2

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)mikroprzedsiębiorcamały przedsiębiorcaśredni przedsiębiorcaprzedsiębiorca inny niż MŚPZmiana statusu – opis (jeśli dotyczy)3:4. Typ przedsiębiorstwa:

4a. Przedsiębiorstwo niezależne w rozumieniu art. 3 Załącznika
I do rozporządzenia Komisji (WE) 800/20084

UWAGA:

W przypadku gdy Wnioskodawca/Partner w Projekcie jest przedsiębiorcą niezależnym w pkt 4a zaznacza opcję „tak” oraz wypełnia Załącznik 1 do Oświadczenia. W pkt 4b i 4c wybiera opcję „nie”. tak


 nie


4b. Przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu art. 3 Załącznika
I do rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008.5

UWAGA:

W przypadku, gdy Wnioskodawca/Partner nie wpisuje się w definicję przedsiębiorstwa niezależnego i pozostaje z innym/innymi przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw partnerskich, w pkt 4a i 4c wybiera opcję „nie”, natomiast w pkt 4b zaznacza opcję „tak”.

Następnie wypełnia Załącznik 2 do Oświadczenia.

 tak

 nie


4c. Przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008.6

UWAGA:

W przypadku, gdy Wnioskodawca/Partner nie wpisuje się w definicję przedsiębiorstwa niezależnego i pozostaje z innym/ innymi przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw powiązanych, w pkt 4a i 4b wybiera opcję „nie”, natomiast w pkt 4c zaznacza opcję „tak”.

Następnie wypełnia Załącznik 3 do Oświadczenia.

 tak

 nie


5. Czy w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/Partnera* 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka organów publicznych, np. Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego7?

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nieData i podpis:

…………………………………….Uwaga:
Do Oświadczenia należy załączyć Załącznik 1 albo 2 albo 3, w zależności od tego czy przedsiębiorstwo jest niezależne, pozostaje z innym podmiotem/podmiotami w relacji partnerstwa (przedsiębiorstwo partnerskie) czy też jest powiązane z innym podmiotem/podmiotami.
ZAŁĄCZNIK 1 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO NIEZALEŻNE


  1. Czy którakolwiek z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy/Partnera* w Projekcie, a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi?8
1a. posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/Partnera w Projekcie*.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1b. korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/Partnera* w Projekcie?

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1c. Jeśli w 1 a) lub b) zaznaczono opcję „tak”, czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy/Partnera* posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1d. Jeśli w 1 a) lub b) zaznaczono opcję „tak”, czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/Partnera*.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1e. Jeśli zaznaczono opcję „tak” w pytaniu 1d), czy wartość progowa wynosząca 25 % kapitału lub głosów została przekroczona przez poniższych inwestorów:

• publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy: 1 250 000 EUR;

• uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;

inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju;

• samorządy lokalne z rocznym budżetem poniżej

10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000- i ww. podmioty te nie są powiązane indywidualnie lub wspólnie,
z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu i żaden z tych podmiotów nie posiada więcej niż 50% udziałów w przedsiębiorstwie**
** tylko pod takim warunkiem dane tego podmiotu nie są uwzględniane przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy/Partnera.

 tak

 nie


Opis:
1f. możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy/Partnera*.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1g. wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy/Partnera*, wynikający np.
z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub
umowy spółki itp.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1h. dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź też wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy/Partnera* 9.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
  1. Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania skonsolidowane?10

 tak

 nie


  1. Dane dot. przedsiębiorcy w Projekcie stosowane do określenia kategorii MSP
Dane stosowane do określenia kategorii MSP

W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego
(od dd.mm.rr

do dd.mm.rr)W okresie sprawozdawczym
za 1 rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

(od dd.mm.rr

do dd.mm.rr)W ostatnim okresie sprawozdawczym11

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr)3a. Wielkość zatrudnienia12


3b. Obroty ze sprzedaży netto13

(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)3c. Suma aktywów bilansu 14

(w tys. EUR)
Data i podpis:

………………………………………ZAŁĄCZNIK 2 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERSKIE


  1. Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy/Partnera*
    w Projekcie, a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia
    z podmiotami trzecimi?15


*niepotrzebne skreślić

1a. posiadane udziały/akcje w innym podmiocie bądź też inny podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/Partnera*.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1b. korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta
z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/Partnera* w Projekcie.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie

Opis:
1c. Jeśli w 1a) lub b) zaznaczono opcję „tak”, czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy/Partnera* posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie?

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1d. Jeśli w 1 a) lub b) zaznaczono opcję „tak”, czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/Partnera*.

*niepotrzebne skreślić

 tak


 nieOpis:
1e. możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy/Partnera w Projekcie*.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1f. wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp. bądź też wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy/Partnera w Projekcie* wynikający np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:
1g. dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź też wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy/Partnera w Projekcie*?16

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


Opis:  1. Dane dot. podmiotów partnerskich


Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw pozostających z Wnioskodawcą/Partnerem* w relacji przedsiębiorstw partnerskich

*niepotrzebne skreślić


Udział % Wnioskodawcy/Partnera
w Projekcie*
w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa partnerskiego
(jeśli dotyczy)
(do proporcjonalnego obliczenia danych dot. przedsiębiorstw partnerskich należy zastosować spośród tych dwóch udziałów ten, którego wartość jest wyższa)


Udział % przedsiębiorstwa partnerskiego w kapitale lub prawach głosu Wnioskodawcy/Partnera
w Projekcie*

w Projekcie

(jeśli dotyczy)
(do proporcjonalnego obliczenia danych dot. przedsiębiorstw partnerskich należy zastosować spośród tych dwóch udziałów ten, którego wartość jest wyższa

1)2)3)4)3. Czy Wnioskodawca/Partner w Projekcie* sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, obejmujące na zasadzie konsolidacji, dane innego przedsiębiorstwa oraz nie jest ujęte, na zasadzie konsolidacji, w sprawozdaniach skonsolidowanych innego przedsiębiorstwa z nim związanego?17

*niepotrzebne skreślić

 tak

 nie


3a. Jeśli w pkt 3 wybrano opcję „tak”
- Czy przedsiębiorstwo to jest zobowiązane na podstawie obowiązujących regulacji prawnych do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych?

 tak nie
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość