Strona główna

Pan Andrzej Pruszkowski


Pobieranie 13.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.01 Kb.


Lublin, 25 września 2006 r.
RIO - II – 60/104/2005

Pan Andrzej Pruszkowski


Prezydent

Miasta Lublin


Szanowny Panie Prezydencie,


W związku z uzyskaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów art. 80 ust. 2 i 2a oraz art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (pismo DE – 3 – AR/DJ-339-10/2006 z 5 września 2006 r.), w nawiązaniu do pisma RIO – II – 60/104/2005 z 8 marca 2006 r., poniżej podaję nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli problemowej gospodarki finansowej miasta Lublin w zakresie finansowania przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz rozliczeń z tego tytułu z innymi gminami, przeprowadzonej w dniach od 20 grudnia 2005 r. do 16 stycznia 2006 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: Arkadiusza Kołacza, Marka Kwiecińskiego i Wojciecha Szukałę w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz sposób ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
1. Nieprawidłowe ustalenie stawek dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych na 2005 r. i udzielenie tych dotacji w nieprawidłowych wysokościach wskutek przyjęcia do ich obliczenia:

- kwoty wydatków bieżących:

* zaniżonych o 100.000 zł w stosunku do zaplanowanych w układzie wykonawczym przyjętym zarządzeniem nr 6/2005 Prezydenta Miasta Lublin z 20.01.2005 r.,

* pomniejszonych o planowane wpływy z tytułu czesnego wpłacanego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli;

- liczby uczniów w przeliczeniu na oddziały 10-godzinne i 5- godzinne zamiast faktycznej liczby uczniów zapisanych do przedszkoli.

Stawki dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina ustalać:

- w przypadku przedszkoli publicznych - w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nieniższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do przepisów art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

- w przypadku przedszkoli niepublicznych - w wysokości nieniższej niż 75 % wydatków bieżących ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości nieniższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do przepisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty – str. 3 protokołu.


2. Niezamieszczanie daty wpływu na dokumentach wpływających do Urzędu Miasta.

Przestrzegać obowiązku zamieszczania na wszystkich wpływających do Urzędu Miasta dokumentach daty ich wpływu oraz ujmowania ich w prowadzonej ewidencji wpływających dokumentów (dzienniku korespondencji), stosownie do postanowień § 6 ust. 11 oraz § 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) – str. 5, 6 ,7 protokołu.

Jednocześnie informuję, że pełna treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (DE – 3 – AR/DJ-339-10/2006 z 5 września 2006 r.) została zamieszczona na stronie www.lublin.rio.gov.pl. Z pisma tego wynika konieczność wprowadzenia zmian w uchwale Nr 1148/XLIV/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Lublina w zakresie m.in. wykreślenia postanowień dotyczących obowiązku rozliczania dotacji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola w poszczególnych miesiącach oraz przedstawiania w rozliczeniu dotacji wartości wydatkowanych środków finansowych na poszczególne rodzaje wydatków określonych w klasyfikacji budżetowej.

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że - stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - jest Pan zobowiązany zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania - w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Test Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub na dyskietce) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia.

Marek Poniatowski


Do wiadomości:

Rada Miasta Lublin

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość