Strona główna

Pan/Pani specjalista w Zespole Organizacyjnym zakres czynnośCI


Pobieranie 16.17 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.17 Kb.
Opole, dnia

Pan/Pani

specjalista

w Zespole Organizacyjnym
ZAKRES CZYNNOŚCI

Niniejszym informuję Pana/ Panią, że w związku z zatrudnieniem Pana/Pani na stanowisku specjalisty w Zespole Organizacyjnym do obowiązków Pana/Pani będą należały:
 1. Obowiązki ogólne:

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy.

 2. Terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie interesantów, udzielanie im wyczerpujących informacji.

 3. Przestrzeganie zasad porządku i dyscypliny pracy.

 4. Dbałość o poprawne kształtowanie atmosfery pracy, służącej efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy oraz umiejętności i doświadczenia zespołu pracowniczego.

 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w drodze samokształcenia, udziału w szkoleniach oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Funduszu w sprawach wynikających
  z obowiązków określonych w części II zakresu czynności.

 6. Dbałość o powierzone mienie i zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych.

 7. Udzielanie wstępnych informacji interesantom Funduszu.

 8. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma kierowane do Zespołu.

 9. Gromadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującym w Funduszu rzeczowym wykazem akt.

 10. Opracowywanie materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

 11. Udział w opracowywaniu i aktualizacji systemu informatycznego Funduszu.

 12. Opracowywanie analiz, informacji, ocen i sprawozdań wynikających z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym redagowanie pism i tekstów z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania komputerowego.

 13. Wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem Funduszu z Samorządem Województwa Opolskiego, Wojewodą Opolskim, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym w sprawach wynikających z porozumień zawartych przez Fundusz z tymi jednostkami.

 14. Udział w pracach doraźnych zespołów problemowych powołanych przez Prezesa Zarządu do zbadania, opracowania lub zaopiniowania określonego zagadnienia, którego zakres lub stopień skomplikowania wymaga współpracy różnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Funduszu.

 15. Udział w opracowywaniu i aktualizacji księgi procedur Funduszu.

 16. Współdziałanie z Zespołem Planowania i Kontroli w zakresie przeprowadzanych kontroli wewnętrznych oraz z innymi Zespołami Funduszu w zakresie wykonywanych zadań.

 17. Sporządzanie pisemnych notatek służbowych w sprawach mogących mieć istotny wpływ na prowadzone sprawy i decyzje podejmowane przez organy statutowe Funduszu oraz przekazywanie sporządzonych notatek członkom Zarządu Funduszu.

 18. Rzetelne prowadzenie i przechowywanie dokumentów na zajmowanym stanowisku oraz przestrzeganie zasady pisemnego załatwiania spraw.

 19. Systematyczne przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego w rocznych cyklach.

 20. Przestrzeganie regulaminów, procedur i przepisów obowiązujących w Funduszu.

 21. Poddawanie się badaniom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.II. Obowiązki szczegółowe:

 1. Organizacja posiedzeń, protokołowanie, przedkładanie protokołów do podpisu oraz przechowywanie protokołów, uchwał i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu.

 2. Nadzór nad terminową realizacją ustaleń Rady Nadzorczej i Zarządu oraz informowanie o jej przebiegu członków Zarządu.

 3. Współpraca przy prowadzeniu wewnętrznej strony komunikacyjnej Funduszu.

 4. Przekazywanie innym pracownikom Funduszu do realizacji decyzji Rady Nadzorczej i Zarządu.

 5. Kompletowanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i przygotowanie ich do wysyłki.

 6. Wykonywanie działań związanych z terminową realizacją ustaleń Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informowanie o ich przebiegu dyrektora biura i członków Zarządu.

 7. Współpraca z biurem prawnym w zakresie obsługi prawnej Funduszu.

 8. Sporządzanie planu szkoleń i sprawozdań z realizacji planu szkoleń pracowników Funduszu.

 9. Współdziałanie z innymi Zespołami Funduszu w zakresie wykonywanych zadań.

 10. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności innego pracownika w Zespole – zgodnie z dyspozycją dyrektora biura lub nadzorującego Zespół prezesa Zarządu.

 11. Wykonywanie innych prac zleconych przez prezesa, zastępców prezesa Zarządu Funduszu i dyrektora biura, niewymienionych, a wynikających z przepisów prawa oraz obowiązujących w Funduszu regulaminów, zasad, instrukcji i opisów procedur.III. Odpowiedzialność:

 1. Ponosi Pani odpowiedzialność:

 1. za prawidłową realizację powierzonych obowiązków wg kryteriów celowości, legalności, rzetelności, terminowości, sprawności i gospodarności oraz za zaniechanie niezbędnego działania lub działania nieprawidłowe;

 2. za prawidłowe przechowywanie dokumentów znajdujących się na stanowisku pracy;

 3. szczególną w zakresie przewidzianym dla stanowiska pracy wynikającą m.in. z niniejszego zakresu oraz innych wewnętrznych regulacji prawnych, w tym za treść udzielanych/wytwarzanych informacji oraz sporządzanych dokumentów;

 4. za nieprzestrzeganie regulacji prawnych związanych z działalnością Funduszu.

 1. Ponosi Pani odpowiedzialność materialną za powierzone mienie Funduszu.IV. Uprawnienia i upoważnienia:

 1. W zakresie praw pracowniczych korzysta Pani z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Funduszu.

 2. Na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Funduszu korzysta Pani z następujących uprawnień:

 1. żądania od pracowników Funduszu dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją terminowych poleceń Zarządu i Rady Nadzorczej;

 2. żądania od koordynatorów Zespołów wskazań dotyczących przygotowania planów szkoleń pracowników Funduszu.

Przyjmuję do wiadomości i wykonania:


………………………………………..

(data i podpis pracownika)

Otrzymują:   1. Adresat;

   2. a/a.

/
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość