Strona główna

Parlament europejski


Pobieranie 77.06 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar77.06 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{BUDG}Komisja Budżetowa

BUDG_PV(2011)0922_1

PROTOKÓŁ

posiedzenia w dniu 22 września 2011 r., w godz.09.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

BRUKSELA

Jutta Haug (wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie w czwartek 22 września 2011 r. o godz. 9.00; o godz. 9.30 zastąpił ją Alain Lamassoure (przewodniczący).


1. Przyjęcie porządku dziennego

Decyzja: Projekt porządku dziennego został przyjęty.

Głos zabrała: Jutta Haug2. Protokół posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 8.9.2011 r.

Decyzja: Protokół został zatwierdzony.

Głos zabrała: Jutta Haug3. Komunikaty przewodniczącej

Decyzja:

zob. COBUnews

Głos zabrała: Jutta Haug

BUDŻET 2012

4. Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na 2012 r. zmienionego przez Radę – wszystkie sekcje

BUDG/7/05117

Sprawozdawcy: Francesca Balzani (S&D)
José Manuel Fernandes (PPE)

2011/2020(BUD)

Przedm. właśc. BUDG F - Francesca Balzani (S&D)
José Manuel Fernandes (PPE)

- Wymiana poglądów

- Ostateczny termin składania poprawek: 6.10.2011 r., godz. 17.00

Decyzja: Wymiana poglądów

Głos zabrali: Alain Lamassoure, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Lajos Bokros, Miguel Portas, Helga Trüpel, Alexander Alvaro, László Surján, Dominique Riquet, Vladimír Maňka, Angelika Werthmann, Göran Färm, Jan Mulder, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Giovanni La Via, Ivars Godmanis, Anne E. Jensen, Silvano Presa (dyrektor ds. wydatków w DG ds. Budżetu KE)5. Budżet 2012 – projekty pilotażowe/działania przygotowawcze
Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (S&D)

Nie omówiono.BUDŻET 2011

6. Projekt budżetu korygującego nr 5/2011 – sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych. Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

BUDG/7/06329

Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (Verts/ALE)

2011/2131(BUD)

Przedm. właśc. BUDG F - Helga Trüpel (Verts/ALE)

- Wymiana poglądów

- Ostateczny termin składania poprawek: 27.9.2011 r., godz. 12.00

Decyzja: Wymiana poglądów

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Derek VaughanWRF 2014-2020 / Zasoby własne

7. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

BUDG/7/06443

- Wymiana poglądów

Decyzja: Wymiana poglądów

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Reimer Böge, Anne E. Jensen, Lucas Hartong, Miguel Portas, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, François Alfonsi, Lajos Bokros8. Systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

BUDG/7/06381

- Wymiana poglądów

Decyzja: Wymiana poglądów

Omówiono łącznie z punktem 7.9. Środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

BUDG/7/06469

- Wymiana poglądów

Decyzja: Wymiana poglądów

Omówiono łącznie z punktem 7.10. Metody i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (przekształcenie)

BUDG/7/06473

- Wymiana poglądów

Decyzja: Wymiana poglądów

Omówiono łącznie z punktem 7.11. Zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER

BUDG/7/05957

Sprawozdawca: Reimer Böge (PPE)

2011/2080(ACI)

Przedm. właśc. BUDG F - Reimer Böge (PPE)
- Wymiana poglądów

Decyzja: Wymiana poglądów

Omówiono łącznie z punktem 7.12. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

BUDG/7/06501

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Göran Färm (S&D)

2011/2157(INI)

Przedm. właśc. AFET F - Mário David (PPE)
Marek Siwiec (S&D)

- Rozpatrzenie projektu opinii

- Ostateczny termin składania poprawek: 12.10.2011 r., godz. 12.00

Decyzja: Wymiana poglądów

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Göran Färm, Miguel Portas, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lajos Bokros13. Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka

BUDG/7/06232

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: François Alfonsi (Verts/ALE)

*** 2011/0139(NLE)

Przedm. właśc. PECH F - Carl Haglund (ALDE)

- Wymiana poglądów

- Ostateczny termin składania poprawek: 13.9.2011 r., godz. 12.00

Decyzja: Przełożono na inny termin

14. Zmiana dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

BUDG/7/05851

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Angelika Werthmann (NI)

* 2011/0092(CNS)

Przedm. właśc. ECON F - Astrid Lulling (PPE)

- Wymiana poglądów

- Ostateczny termin składania poprawek: 22.9.2011 r., godz. 12.00

Decyzja: Przełożono na inny termin

15. Udzielenie gwarancji UE dla EBI na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami UE

BUDG/7/06761

Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (S&D)

***II 2010/0101(COD)

Przedm. właśc. BUDG F - Ivailo Kalfin (S&D)
- Wymiana poglądów

- Ostateczny termin składania poprawek: 4.10.2011 r., godz. 19.00Decyzja: Wymiana poglądów

Głos zabrali: Alain Lamassoure16. Reguły finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego Unii

BUDG/7/04994

Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle (PPE)
Crescenzio Rivellini (PPE)

***I 2010/0395(COD)

Przedm. właśc. BUDG F - Ingeborg Gräßle (PPE)
Crescenzio Rivellini (PPE)

- Wymiana poglądów

- Ostateczny termin składania poprawek: 9.6.2011 r., godz. 10.00

Decyzja: Nie omówiono.

***Głosowanie***

17. Projekt budżetu korygującego nr 4/2011: zasoby własne oraz przepływy migracyjne i przepływ uchodźców

BUDG/7/06355

Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)

2011/2128(BUD)

Przedm. właśc. BUDG F - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)

- Przyjęcie projektu sprawozdania

- Ostateczny termin składania poprawek: 14.9.2011 r., godz. 12.00

Decyzja: Projekt sprawozdania został przyjęty 19 głosami za, przy jednym głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się.
Odrzucono 1 poprawkę
Przedstawiono 1 poprawkę

Głos zabrali: Jutta Haug18. Siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012-2013)

BUDG/7/05612

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Carl Haglund (ALDE)

*** 2011/0046(NLE)

Przedm. właśc. ITRE F - Jan Březina (PPE)

- Przyjęcie projektu opinii

- Ostateczny termin składania poprawek: 12.9.2011 r., godz. 12.00

Decyzja: Projekt opinii został przyjęty: 19 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.
Przyjęto 8 poprawek
Odrzucono 25 poprawek
Wycofano 4 poprawki
Przedstawiono 37 poprawek.

Głos zabrała: Jutta Haug19. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2009/019 FR/Renault przedstawiony przez Francję)

BUDG/7/06525

Sprawozdawczyni: Barbara Matera (PPE)

2011/2158(BUD)

Przedm. właśc. BUDG F - Barbara Matera (PPE)

- Przyjęcie projektu sprawozdania

- Ostateczny termin składania poprawek: 8.9.2011 r., godz. 15.00

Decyzja: Przełożono na inny termin

20. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery z Danii)

BUDG/7/06527

Sprawozdawczyni: Barbara Matera (PPE)

2011/2159(BUD)

Przedm. właśc. BUDG F - Barbara Matera (PPE)

- Przyjęcie projektu sprawozdania

- Ostateczny termin składania poprawek: 8.9.2011 r., godz. 15.00

Decyzja: Projekt sprawozdania został przyjęty 18 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.
Przyjęto 3 poprawki
Przedstawiono 7 poprawek

Głos zabrały: Jutta Haug, Barbara Matera21. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/003 DE/Arnsberg i Düsseldorf – przemysł motoryzacyjny w Niemczech

BUDG/7/06619

Sprawozdawczyni: Barbara Matera (PPE)

2011/2163(BUD)

Przedm. właśc. BUDG F - Barbara Matera (PPE)

- Przyjęcie projektu sprawozdania

- Ostateczny termin składania poprawek: 8.9.2011 r., godz. 15.00

Decyzja: Projekt sprawozdania został przyjęty 17 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.
Odrzucono 2 poprawki
Przedstawiono 2 poprawki

Głos zabrały: Jutta Haug, Barbara Matera22. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2010/026 PT/Rohde - Portugalia

BUDG/7/06674

Sprawozdawczyni: Barbara Matera (PPE)

2011/2167(BUD)

Przedm. właśc. BUDG F - Barbara Matera (PPE)

- Przyjęcie projektu sprawozdania

- Ostateczny termin składania poprawek: 8.9.2011 r., godz. 15.00

Decyzja: Projekt sprawozdania został przyjęty 17 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się.

Głos zabrały: Jutta Haug, Barbara Matera


23. Budżet na 2011 r.: Sekcja III – Komisja
Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)
- przyjęto DEC 25, 26, 27, 23, 30, 32, 33 i 35/2011

Głos zabrał: Alain Lamassoure24. Budżet na 2011 r.: Inne sekcje
Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (Verts/ALE)
- CoR INF4/2011 - zatwierdzono
- CoA V/AB-04/C/11 - zatwierdzono
- CoA V/AB-05/A/11 - zatwierdzono

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Helga Trüpel25. Polityka w zakresie budynków

BUDG/7/04688

Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (PPE)

- Wymiana poglądówDecyzja: Wymiana poglądów

Powiadomienie EIGE - umowa najmu w Wilnie

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka

*** Koniec głosowania ***

26. Sprawy różne

Decyzja:

27. Następne posiedzenia

Decyzja:

Poniedziałek 26 września 2011 r., w godz. 19.00 – 21.00

Decyzja:
Wtorek 4 października 2011 r., w godz. 9.00 – 12.30

Wtorek 4 października 2011 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 4 października 2011 r., w godz. 18.30 – 19.30 (posiedzenie koordynatorów)

Środa 5 października 2011 r., w godz. 9.00 – 12.30

Środa 5 października 2011 r., w godz. 15.00 – 18.30

Środa 5 października 2011 r., w godz. 18.30 – 19.30 (posiedzenie koordynatorów)

Czwartek 6 października 2011 r., w godz. 9.00 – 12.30

Decyzja:

------


28. Posiedzenie koordynatorów

Decyzja:

22 września 2011 r., w godz. 12.00 – 14.00


ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter

Edit Herczog, Jan Mulder, François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Peter Šťastný, Kinga Gál187 (2)
193 (3)
49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer


По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan


Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Guffens Y., Tyliacos

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Campilho P., Grahek M., Morillas Ruciero R., Shopova D., Lettens J., Campens F., Clemens D., Munch J., Bellieni S., Presa S., Cervelli F., Proult C., Papadopoulos P.

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

PL Perm Rep

DK Perm Rep

NL Perm Rep

EEAS


Krukowski M.

Slae H., Bierg Sorensen M.

Stok T.

Battista P., Le Bras J.

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D


ALDE

ECR


Verts/ALE

GUE/NGL


EFD

NI


Kazcmarek A., De Mendoza G.

Gorna H., Dutrenit X.

Perrin C., Boveington P.

Grabczewski A.

Koller T.

Hilario C.

Gatto M

Polzer P.


Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat Ġenerali/Directoraten generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL


DG EXPO

DG COMM


DG PERS

DG INLO


DG TRAD

DG INTE


DG FINS

DG ITEC


Emmett P., Katharios


Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice Chair(wo)man/Vice Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman

PV\878257PL.doc


PE472.348v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość