PAŃstwowy instytut badawczyPobieranie 21.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.28 Kb.

INSTYTUT ZOOTECHNIKI

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION

D-ZP-01/01/11 Balice, 10.01.2011 r.


Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na „Utrzymanie czystości i gotowości eksploatacyjnej budynków oraz terenów Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego” informuje, iż na podstawie art. 38 ust 4 dokonuje zmianę - Załącznika numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymuje poniższą treść


ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ


  1. Sieci elektrycznych w Balicach, Aleksandrowicach i w Krakowie (obiekt przy ul. Sarego 2):

   1. zapewnienie dyżuru elektrycznego gwarantującego bezawaryjną pracę sieci energetycznej (całodobowo w Balicach i Aleksandrowicach)-konieczność posiadania przez obsługę ( trzy osoby ) aktualnych kwalifikacji i uprawnień do obsługi urządzeń elektrycznych:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

- urządzenia elektrotermiczne

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

- elektryczna sieć trakcyjna

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji   1. wymiana uszkodzonych elementów sieci (przełączniki, bezpieczniki, gniazdka, żarówki, itp.)

   2. wykonanie prac konserwatorskich jak:

    • okresowe przeglądy tablic rozdzielczych i usuwanie usterek

    • utrzymanie w sprawności zakładowej sieci oświetleniowej placów i obiektów

   3. montaż i podłączanie nowych urządzeń

   4. wykonanie innych prac gwarantujących bezawaryjne zasilanie w energię elektryczną

   5. natychmiastowa reakcja na zagrożenia w obiektach hodowlanych ( kurniki, króliczarnia i owczarnia ) sygnalizowane zaniki prądu, gazu oraz innych zdarzeń,

   6. minimum jednorazowa kontrola obiektów biurowych, laboratoryjnych i hodowlanych w godzinach 1600 – 600 potwierdzona wpisem do książki zdarzeń poszczególnych obiektów.

   7. zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego Instytutu zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne wynikłe z realizacji pkt. 1 a, b, c, d, e niniejszego zestawienia

   8. dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych elektrycznych i przekazywanie danych odczytu do Działu Administracyjno – Technicznego Instytutu

  1. Sieci gazowej w Balicach, Aleksandrowicach i w Krakowie (obiekt przy ul. Sarego 2)

   1. Zapewnienie dyżuru hydraulicznego gwarantującego bezawaryjną pracę sieci gazowej i urządzeń gazowych (całodobowo w Balicach i Aleksandrowicach) –konieczność posiadania przez obsługę ( trzy osoby) aktualnych kwalifikacji i uprawnień do obsługi urządzeń gazowych:

- kotły parowe oraz wodne na paliwa gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa   1. usuwanie usterek gazowych

   2. sprawdzanie szczelności – na bieżąco

   3. naprawa urządzeń gazowych – laboratoria i kotłownia

   4. okresowa kontrola i konserwacja sieci gazowej w tym malowanie na obowiązujące kolory rur, skrzynek, opisywanie miejsc usytuowania zaworów, itp.

   5. Zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego Instytutu zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne wynikłe z realizacji pkt. 2 a, b, c, d niniejszego zestawienia

   6. Dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych gazowych i przekazywanie danych odczytu do Działu Administracyjno-Technicznego Instytutu

  1. Sieci centralnego ogrzewania – Balice, Aleksandrowice i w Krakowie (obiekt przy ul. Sarego 2).

   1. pełnienie całodobowego dozoru kotłowni w okresie grzewczym (Balice, Aleksandrowice) – konieczność posiadania przez obsługę ( trzy osoby ) aktualnych kwalifikacji i uprawnień do obsługi kotłowni gazowych

   2. dokonywanie bieżących napraw w okresie grzewczym i po zakończeniu sezonu grzewczego mających wpływ na nieprzerwaną dostawę ciepła i ciepłej wody

   3. konserwowanie kotłowni (kotły, pompy, sieć, zawory, itp.)

   4. utrzymywanie wymaganego normami stanu jakościowego wody w obiektach ciepłowniczych

   5. zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego zapotrzebowania na materiały wynikłe z realizacji pkt. 3 a, b, c, d niniejszego zestawienia
  1. Sieci zasilania wodnego w Balicach i Aleksandrowicach

   1. zapewnienie bezawaryjnej całodobowej dostawy wody

   2. utrzymywanie wymaganego przepisami stanu jakościowego(fizycznego i bakteriologicznego) wody

   3. usuwanie na bieżąco usterek i awarii

   4. na czas przerw wynikłych z usuwania awarii zapewnić odbiorcy (Instytut, osiedle Balice, osiedle Aleksandrowice) dostawy wody beczkowozami w ilościach niezbędnych dla minimalnych potrzeb

   5. przeprowadzać okresową konserwację urządzeń i sieci (studnia głębinowa wraz z urządzeniami pomp i ich sterowaniem)

   6. zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego zapotrzebowania na materiały wynikłe z realizacji pkt. 4 a, b, c, e niniejszego zestawienia

   7. Dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych wody i przekazywanie danych odczytu do Działu Administracyjno-Technicznego Instytutu  1. Sieci zasilania wodnego w Krakowie

   1. naprawy bieżące sieci i urządzeń w obiekcie Sarego 2

   2. konserwacja

   3. zgłaszanie do Działu Administracyjno-Technicznego zapotrzebowania na materiały wynikłe z realizacji pkt. 5 a, b niniejszego zestawienia
  1. Sieci kanalizacyjne

   1. zapewnienie całodobowego bezawaryjnego odbioru ścieków z obiektów zlokalizowanych w Balicach, Aleksandrowicach i Krakowie

   2. usuwanie na bieżąco awarii sieci kanalizacyjnej(wewnętrznej)

   3. sprawdzanie szczelności i stanu sieci kanalizacyjnej min. 1 x miesięcznie

   4. kontrola pokryw studzienek na ciągach kanalizacyjnych min. 1 x dziennie

   5. zgłaszanie do działu Administracyjno-Technicznego zapotrzebowania na materiały wynikłe z realizacji pkt. 5 a, b, c, d niniejszego zestawienia
  1. Zagwarantowanie środka transportu dla pracowników obsługi z punktów 1 – 6 umożliwiającego w czasie nie dłuższym niż 20 minut podjęcie interwencji w obiektach Balice lub Aleksandrowice ( reakcja na sygnalizowane zagrożenia zaniku napięcia, przerwy w ciągłości dostawy wody, gazu )

Z-ca Dyrektora

ds. Infrastruktury Naukowo – Badawczej
inż. Józef ŚliwaAdres do korespondencji: Adres siedziby:

32-083 BALICE, ul. Krakowska 1 31-047 KRAKÓW, ul. Sarego 2

tel. 12-3572500 - Centrala tel. 12-4228852 fax 12-4228065

tel. 12- 3572700, 12-3572800 - Sekretariatfax 12-2856733 KRS 0000125481

www.izoo.krakow.pl NIP 675-000-21-30

e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl REGON 000079728

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy