Strona główna

Patent strzelecki przykładowe pytania egzaminacyjne I pojęcia I definicje


Pobieranie 70.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar70.67 Kb.

PATENT STRZELECKI - przykładowe pytania egzaminacyjne

I - Pojęcia i definicje

1. Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję:tak;

2.Istotnymi częściami broni palnej są:

szkielet broni, baskila, lufa, komora zamkowa, zamek, bęben nabojowy;

3. Bronią szczególnie niebezpieczną jest:

automatyczna broń palna, to jest broń palna przeładowująca się samoczynnie po każdym oddanym strzale, przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie zmian konstrukcyjnych lub przeróbek;

4. Bronią szczególnie niebezpieczną jest:

broń palna, wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku;

5. Która z niżej wymienionych odpowiedzi stanowi definicję broni palnej:

niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzeliwania pocisku lub substancji z lufy albo elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość;

6. Amunicją są wyłącznie:

naboje scalone i naboje ślepe przeznaczone do strzelania z broni palnej;

7. Bronią szczególnie niebezpieczną jest:

broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu;

8. Istotnymi częściami amunicji są:

pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego;

9. Amunicją szczególnie niebezpieczną jest:

amunicja z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;

10. Czy wolno posiadać amunicję pistoletową i rewolwerową z pociskami półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania się po osiągnięciu przeszkody:nie;

11. Czy wolno posiadać amunicję wykonaną niefabrycznie, w tym także taką, do której wytworzenia wykorzystano fabrycznie nowe elementy amunicji:tak, pod warunkiem, że amunicja ta została wytworzona na własny użytek przez osobę posiadającą pozwolenie na broń myśliwską lub sportową;

12. Bronią pneumatyczną jest wyłącznie:niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego, a przez to do rażenia celów na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J;

13. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (0.177") wykonanymi ze stopu ołowiu w tym:pistolety na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 1500 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 500 g, mieszczące się w pudełku w wewnętrznych wymiarach 420 mm x 200 mm x 50 mm;

14. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4,5 mm (0.177") wykonanymi ze stopu ołowiu, w tym:karabiny na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 5500 g, dowolnym oporze języka spustowego, w których odległość od wylotu lufy do końca celownika nie przekracza 850 mm;

15. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:pistolet dowolny to jest pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (0.22"), o dowolnych wymiarach i ciężarze oraz o dowolnym oporze języka spustowego;

16. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:pistolet sportowy i pistolet standardowy, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze 5,6 mm (0.22") przeznaczony do strzelania amunicją "long rifle", o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;

17. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:

pistolet szybkostrzelny, to jest pistolet o kalibrze 5,6 mm (0.22") przeznaczony do strzelania amunicją "long rifle" o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, mieszczący się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;

18. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:karabin sportowy, to jest karabin jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (0.22") przeznaczony do strzelania amunicją "long rifle", o ciężarze nie przekraczającym 8000 g oraz dowolnym oporze języka spustowego;

19. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. małokalibrowa broń palna bocznego zapłonu, w tym:pistolet dowolny, to jest pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (0.22") o dowolnych wymiarach i ciężarze oraz dowolnym oporze języka spustowego;

20. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w tym:pistolet centralnego zapłonu, to jest pistolet i rewolwer o kalibrze od 7,62 mm do 11,43 mm (0.45"), o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nie przekraczającym 1400 g, o oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1360 g, długości lufy nie przekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, mieszczący się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 mm x 150 mm x 50 mm;

21. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w tym:karabin sportowy centralnego zapłonu, to jest karabin sportowy o kalibrze nie przekraczającym 11,43 mm (0.45"), dowolnym oporze języka spustowego, ciężarze całkowitym nie przekraczającym 8000 g;

22. Bronią używaną do celów sportowych może być m.in.:gładkolufowa broń śrutowa, to jest strzelba o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12, z komorą nabojową o długości do 76 mm;

23. Bronią palną jest wyłącznie:broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;

II - Zasady uzyskiwania pozwolenia na broń

1. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni ważne jest:trzy miesiące;

2. Broń palną można posiadać wyłącznie:na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ wojskowy;

3. Czy organy Policji mogą ograniczyć lub wykluczyć możliwość noszenia broni:tak;

4. Nabywca broni ma obowiązek ją zarejestrować w ciągu:5 dni od dnia zakupu;

5. Pozwolenie na broń - z wyłączeniem broni sportowej - wydaje się osobie, która ukończyła:21 rok życia;

6. Czy osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, obowiązana jest dołączyć do niego orzeczenie lekarskie i psychologiczne:tak;

7. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne:nie ma takiej potrzeby;

8. Czy organy Policji mają prawo zobowiązać posiadacza pozwolenia na broń, poddaniu się badaniom lekarskim i psychologicznym:tylko w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, ograniczoną sprawność psychofizyczną oraz zaburzenia psychiczne, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;

9. Amunicję można nabywać na podstawie:legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie do broni, która jest określona w legitymacji lub świadectwie broni;

III - Zasady postępowania z bronią

1. Czy dopuszcza się zbywanie broni i amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń:tylko pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni;

2. Czy broń zakupioną na podstawie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni należy zarejestrować w ciągu:5 dni od daty zakupu;

3. Osoby fizyczne posiadające broń palną i amunicję do niej, są obowiązane przechowywać ją:w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane;

4. Czy dozwolone jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie:nie;

5. Posiadacz broni, w przypadku jej utraty, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Policję, nie później jednak niż w ciągu:24 godziny od chwili stwierdzenia utraty broni;

6. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji, właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania w terminie:14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania;

7. Przesyłanie przez osoby fizyczne broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek jest:dozwolone, w przypadku przesyłania broni z zagranicy dla osób fizycznych posiadających pozwolenie na dany rodzaj broni;

8. Przywóz broni z zagranicy przez obywateli polskich na własne potrzeby wymaga:posiadania zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
9. Wywóz broni i amunicji do niej za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody:

właściwego organu Policji;

10. Czy zaświadczenia uprawniające do nabycia broni traci swoją ważność:po upływie trzech miesięcy od daty jego wystawienia:

11. Czy osoba zgłaszająca przywóz broni i amunicji z zagranicy na własne potrzeby, a nie posiada pozwolenia na broń, jest obowiązana do niezwłocznego złożenia przywiezionej broni i amunicji do depozytu właściwego organu celnego:tak;

12. Czy osoba deponująca broń w jednostce Policji ma prawo do dostępu do niej w celu okazania jej osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz oceny stanu broni:tak, ale dopiero po uzgodnieniu z jednostką deponującą;

13. Broń do celów sportowych przenosi się:bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;

14. W środkach transportu publicznego, służących do przewozów pasażerów, broń przewozi się:w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych

15. Broń w środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, przewozi się:rozładowaną, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych;

16. Broń i amunicję w pasażerskich statkach powietrznych przewozi się:w lukach bagażowych lub w miejscu wskazanym przez przewoźnika, jako bagaż rejestrowany, do którego pasażerowie nie mają dostępu;

17. Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego:powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych;

18. Broń do celów sportowych przenosi się:bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;

19. Osoby posiadające broń palną, są zobowiązane do :przechowywania broni w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach ,posiadających zamki atestowane

20. Broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej broni można użyczać osobom:które posiadają pozwolenie na taką broń;

21. Czy wolno użyczać broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do takiej broni osobom, które posiadają pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich:nie;

22. Czy na podstawie legitymacji posiadacza broni sportowej można zakupić amunicję do broni odpowiadającej celom kolekcjonerskim:nie;

IV - Skutki naruszenia przepisów ustawy o broni i amunicji

1. W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, organ Policji:może cofnąć pozwolenie na broń;

2. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie wydano:nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Organ Policji obligatoryjnie cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano:nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na posiadanie broni;

4. Właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej pozwolenie na broń, która znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego środka, nosi przy sobie broń:cofa pozwolenie na broń;

5. Czy właściwy organ Policji w stosunku do osoby posiadającej - pozwolenie na broń, a uchylającej się od obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego:może cofnąć pozwolenie na broń;

6. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:obowiązku rejestracji broni;

7. Osobie, która nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:cofa się obligatoryjnie pozwolenie na broń;

8. W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, zasady użyczania broni osobie nieuprawnionej:organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń;

9. W przypadku naruszenia zasady używania broni - która jest zdolna do rażenia celów na odległość - przez osobę posiadającą pozwolenie na nią w celach szkoleniowych i sportowych wyłącznie na strzelnicy:organ Policji może cofnąć pozwolenie;

V - Zasady zachowania się na strzelnicy

1. Czy na strzelnicy wolno osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy, wchodzić na stanowiska strzeleckie:nie;

2. Broń palną można przenosić na strzelnicy wyłącznie:rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni;

3. Czy na strzelnicy wolno używać broni innych osób korzystających ze strzelnicy:tak, ale tylko za zgodą użytkownika broni;

4. Czy na terenie strzelnicy wolno spożywać alkohol lub używać środki odurzające oraz czy wolno przebywać na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem:bezwzględnie nie;

5. Wyjmowanie broni na strzelnicy odbywa się wyłącznie na:stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki;

6. Komendę "STOP" może wydać:każda osoba, która uzna, iż istnieje zagrożenie na strzelnicy;

7. Na strzelnicy zwierzęta:obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna;

VI - Odpowiedzialność karna

1. Kto nosi broń po spożyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego podlega:karze aresztu lub grzywny;

2. Kto porzuca broń palną lub amunicję do niej, która pozostaje w jego dyspozycji podlega:grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat;

3. W stosunku do osoby, która nie dopełniła obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni do depozytu można zastosować:karę aresztu lub grzywny;

4. Kto zbywa osobie nieupoważnionej albo bez wymaganego pozwolenia posiada lub wyrabia broń pneumatyczną, miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega:karze aresztu lub grzywny;

5. Kto nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni podlega:karze aresztu lub grzywny;

6. Kto posiadając pozwolenie na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania podlega:karze aresztu lub grzywny;

7. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega wyłącznie:grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;

8. Stan wyższej konieczności jest to wyłącznie działanie w celu:uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, bądź ratowania dobra chronionego prawem, poświęcając dobro o wartości niższej od dobra ratowanego, jeżeli niebezpieczeństwa nie można uniknąć inaczej;

9. Obrona konieczna to działanie wyłącznie w celu:odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiegokolwiek dobro chronione prawem;

10. Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej:tak, gdy jej przekroczenie było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami zamachu;

11. Czy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary bądź zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej:tak, gdy sprawca działał w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem i zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu;

12. Kto nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlega karze:aresztu lub grzywny;

13. Kto używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami podlega karze:aresztu lub grzywny;

14. Kto przywozi z zagranicy albo wywozi za granicę broń i amunicję lub przewozi broń i amunicję przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej lub bez zgody właściwego organu Policji, a także nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni i amunicji przy przekraczaniu granicy podlega karze:aresztu lub grzywny;

VII - Regulaminy strzelań

1. Kiedy i w jaki sposób w czasie trwania konkurencji można odłożyć broń:tylko po wyjęciu magazynka i po wyjęciu naboju z komory nabojowej, z lufą skierowaną w stronę kulochwytu;

2. Strzelectwo sportowe składa się z następujących dyscyplin:strzelanie z broni pneumatycznej, strzelanie z broni kulowej, strzelanie z broni śrutowej;

3. Za nie przestrzeganie regulaminów i przepisów w czasie trwania zawodów strzeleckich stosowane są następujące kary:ostrzeżenie, odjęcie punktów, dyskwalifikacja;

4. Odległości strzelań, które obowiązują w strzelectwie sportowym to:10 m, 25 m, 50 m, 300 m;

5. Iloma nabojami ładowany jest pistolet dowolny w czasie zawodów strzeleckich:1 nabojem;

6. Na zawodach strzeleckich z broni krótkiej na 25 m, magazynek ładujemy nabojami:po komendzie "ŁADUJ";

7. Czy w konkurencji Pistolet sportowy 25 m można strzelać z rewolweru?:można, pod warunkiem zachowania regulaminowych ograniczeń dotyczących danej broni;

8. Jakie są ograniczenia w ubiorze zawodników strzelających z broni krótkiej?:elementy ubioru nie mogą podpierać lub unieruchamiać ciała, ramion, nadgarstka, nóg lub kostek. Buty nie mogą zakrywać kostki;

9. W strzelectwie sportowym konkurencja TRAP to strzelanie do rzutków:wyrzucanych ze schronu znajdującego się w odległości 15 m od linii stanowisk strzeleckich;

10. W strzelectwie sportowym konkurencja SKEET to strzelanie do rzutków:wyrzucanych z dwóch budek (wysokiej i niskiej);

11. Które z niżej wymienionych konkurencji zaliczane są do dyscypliny strzelań śrutowych:skeet, trap, double trap, automatic trap;

VIII - Zasady bezpieczeństwa

1. Jakie czynności należy wykonać po komendzie "STOP!":bezzwłocznie przerwać strzelanie;

2. Jakie czynności należy wykonać po komendzie "ŁADUJ!":należy załadować magazynek nabojami, następnie włożyć go do broni, wprowadzić pierwszy nabój do komory nabojowej i czekać na następne komendy prowadzącego strzelanie;

3. Składanie się, celowanie i strzelanie "na sucho" dozwolone jest:na stanowisku treningowym lub strzeleckim lub w innym miejscu do tego wyznaczonym za zgodą prowadzącego strzelanie;

4. Czy prowadzący strzelanie może usunąć ze strzelnicy osobę nie stosującą się do jego poleceń:tak;

5. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego broń musi być:rozładowana, zabezpieczona;

Egzamin składa się z dwóch części:

- teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,

- praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

- znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

- znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, a warunkiem jego zdania jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 10 pytań (przykładowy test poniżej)


1.IV. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

a/ naruszyła obowiązek rejestracji broni w ciągu 5 dni

b/ naruszyła zakaz użyczania broni osobie nieuprawnionej

c/naruszyła obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Policji o utracie broni


2. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

a/ posiadania miotaczy gazu obezwładniającego

b/ używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu

c/ posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą ładunków elektrycznych


3.I. Istotnymi częściami broni palnej są:

a/ szkielet, baskila, lufa, zamek, magazynek

b/szkielet, baskila, lufa, zamek, uchwyt

c/ szkielet, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa


4. Pozwolenie na broń wydawane jest na czas:

a/ do 5 lat

b/ nieokreślony

c/ do 10 lat


5. Pozwolenie na broń używaną do celów ochrony osobistej może być wydawane na:

a/ broń palną bojową, gazową i alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 6.35 do 9.65 mm

b/ broń palną bojową, gazową i alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 5.6 do 9.65 mm

c/ broń palną bojową, gazową i alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 6.35 do 11.43 mm


6.VI. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni lub amunicji, zgodnie z prawem pozostającą w jego dyspozycji, podlega:

a/ grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

b/ grzywnie,

c/ karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat


7. III. Osoba posiadająca pozwolenia na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania, w terminie:

a/ 7 dni

b/ 14 dni

c/ niezwłocznym


8.II. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni jest ważne:

a/ 1 miesiąc

b/ bezterminowo

c/ 3 miesiące


9.Pozwolenia na broń nie wydaje się:

a/ cudzoziemcom

b/ osobom nie mającym ukończonych 21 lat

c/ podmiotom wykonującym zadania związane z realizacja filmów i innych przedsięwzięć artystycznych


10/ Zbywający broń jest obowiązany jest:

a/ pouczyć kupującego o konieczności niezwłocznego pisemnego powiadomienia właściwego organu Policji o fakcie nabycia broni

b/ niezwłocznie pisemnie powiadomić organ Policji o fakcie zbycia broni

c/ wykreślić (wyrejestrować) posiadaną dotychczas broń w legitymacji posiadacza broni


Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu, która przeprowadza się na strzelnicy, obejmuje:

- sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,- sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,

- przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni
W przypadku nie zaliczenia:

1) części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2) części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia nie zdania egzaminu.

Ustalono, następujące stawki odpłatności za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach:

1) ochrony osobistej - 500 zł,
2) sportowych - 800 zł,
3) kolekcjonerskich - 1000 zł,
4) pamiątkowych - 400 zł,
5) szkoleniowych - 1000 zł,
6) innych - 600 zł.

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość