Strona główna

Patrycja Gębala, Adam Mickiewicz


Pobieranie 50.93 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar50.93 Kb.
SPIS TREŚCI–CONTENTS
Patrycja Gębala, Adam Mickiewicz: Spinosad - badanie podatności na biodegradację w wodzie; Spinosad – ready biodegradability test in water
Wacław Adamczyk, Artur Jachimowski: Eutrofizacja wód powierzchniowych

kierowanych do uzdatnienia; Eutrophication of surface waters sent to non-chemical treatmentAleksandra Ziembińska , Aleksandra Gatlik: Biodegradacja folii polilaktydowych przez autochtoniczne bakterie glebowe; Polylactide foil biodegradation performed by autochthonic soil microorganisms
Ewa Nogaj, Jerzy Kwapuliński , Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko, Małgorzata Suflita , Piotr Brewczyński, Marcin Babula, Jolanta Kowol: Wykorzystanie współczynnika wzbogacenia, współczynnika kumulacji oraz równania podziału, do oceny intoksykacji Pb lub Cu migdałka gardłowego; The use of enrichment factor, accumulation factor and equation of division to estimate Pb and Cu intoxication of pharyngeal tonsil
Edyta Dudkiewicz: Wymagania dla instalacji wodociągowej w zakładach przyrodoleczniczych dla dzieci; Requirements for the water supply system in the institute of natural medicine for children

Dariusz A. Waniczek, Krzysztof K. Buda, Marek K. Rudzki, Adam Jurkiewicz: Własna metoda cyfrowej dokumentacji stanu miejscowego owrzodzeń żylnych podudzi; The author’s own method of digitally recording the local state of venous leg ulcersPatricia Dobríková, Katarína Blažová, Miriam Šramatá: Burnout of healthcare workers at inpatient facilities, Zespół wypalenia zawodowego pracowników służby zdrowia w placówkach szpitalnych
Oksana Seroka-Stolka: Czynniki implementacji dobrych praktyk środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach; Factors of implementing good environmental practises in small and medium enterprises

STRESZCZENIA:Patrycja Gębala, Adam Mickiewicz: Spinosad - badanie podatności na biodegradację w wodzie

Wstęp

Spinosad jest insektycydem powstającym na skutek fermentacji bakteryjnej, stosowanym w rolnictwie ekologicznym. Opisywany jest jako bezpieczny dla środowiska środek o szerokim zastosowaniu. Jest podatny na fotodegradację, jednak dane na temat jego rozkładu w innych warunkach są wciąż niepełne. Celem badania było określenie podatności spinosadu na biodegradację w wodzie.
Materiały i metody

W doświadczeniu zastosowano metodę manometrycznej respirometrii wg Wytycznej OECD nr 301 F. Badanie prowadzono w ciemności przez 28 dni. Jako inokulum zastosowano osad czynny pochodzący z oczyszczalni ścieków komunalnych w Pszczynie.

Wyniki.

Wyniki pokazały brak podatności spinosadu na rozkład w danych warunkach doświadczalnych. Wykazano również brak toksycznego wpływu spinosadu na inokulum bakteryjne.

Wnioski

Dane uzyskane w doświadczeniu wskazują na konieczność dalszych badań tej substancji w bardziej złożonych układach doświadczalnych.
Słowa kluczowe: spinosad, biodegradacja, respirometria manometryczna, inokulum bakteryjne
Wacław Adamczyk, Artur Jachimowski: Eutrofizacja wód powierzchniowych

kierowanych do uzdatnienia


Eutrofizacja stanowi najbardziej znaczący wpływ antropogenicznego przekształcenia ekosystemów wodnych. Wiąże się to z dostarczaniem do wód pierwiastków biogennych pochodzenia komunalnego i ze źródeł rolniczych.

W artykule przedstawiono ocenę wód powierzchniowych ujmowanych przez Zakłady Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie w latach 2007 – 2010. Analizie poddano wybrane wskaźniki czystości wody pod kątem eutrofizacji ze źródeł komunalnych, jak i rolnych.
Słowa kluczowe: eutrofizacja, związki biogenne, rolnictwo, ścieki komunalne, antropopresja, jakość wód

Aleksandra Ziembińska, Aleksandra Gatlik: Biodegradacja folii polilaktydowych przez autochtoniczne bakterie glebowe
Wstęp

Coraz szerzej rozpowszechnione wykorzystywanie opakowań foliowych niesie ze sobą znaczne zagrożenie dla środowiska. Z tego względu coraz większym powodzeniem cieszą się folie z materiałów biodegradowalnych. Jednym z przykładów takich związków jest polilaktyd (ang. polylactide, PLA), w pełni biodegradowalny polimer kwasu mlekowego. Koniecznym warunkiem wprowadzenia opakowań biodegradowalnych do obrotu handlowego jest sprawdzenie możliwości ich biologicznej degradacji, najlepiej w środowisku naturalnym. Środowisko glebowe jest miejscem, do którego najczęściej trafiają odpady foliowe. Dlatego też w tym eksperymencie podjęto próbę oszacowania możliwości i tempa biodegradacji folii polilaktydowej w środowisku glebowym przez mikroorganizmy autochtoniczne.

Materiały i metody

W badaniach użyto komercyjnie dostępnej, biodegradowalnej folii polilaktydowej. Eksperyment mikrobiologiczny prowadzono w środowisku glebowym przez 6 miesięcy. Liczebność mikroflory zasiedlającej powierzchnię folii badano po 1, 3, i 6 miesiącach eksperymentu. Jednocześnie dokonywano mikroskopowego badania powierzchni folii w celu oszacowania stopnia jej biodegradacji.

Wyniki

Badanie wykazało, że liczebność bakterii autochtonicznych zasiedlających folię polilaktydową zwiększała się w trakcie trwania eksperymentu. Jednak dopiero po 6 miesiącach eksperymentu obserwowano na folii zmiany powierzchni.

Wnioski

Eksperyment potwierdził, że folia polilaktydowa może być biodegradowana w warunkach środowiska glebowego z użyciem naturalnie tam występującej flory bakteryjnej, jednak czas takiej biodegradacji przekracza 6 miesięcy. Oznacza to, że produkty polilaktydowe stanowią ekologiczny materiał opakowaniowy, który rozkłada się samoistnie w środowisku glebowym.
Słowa kluczowe: autochtoniczne bakterie glebowe, biodegradacja, polilaktyd
Ewa Nogaj, Jerzy Kwapuliński , Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko, Małgorzata Suflita , Piotr Brewczyński, Marcin Babula, Jolanta Kowol: Wykorzystanie współczynnika wzbogacenia, współczynnika kumulacji oraz równania podziału, do oceny intoksykacji Pb lub Cu migdałka gardłowego
W pracy przedstawiono rezultaty obliczeń współczynników wzbogacenia i kumulacji, które wykorzystano do oceny zróżnicowania stopnia intoksykacji migdałka gardłowego Pb lub Cu dzieci zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Współczynniki równania podziału wskazują na większe znaczenie obecności tych pierwiastków w pyle zawieszonym w powietrzu w porównaniu do wtórnej emisji cząstek glebowych. Migdałek gardłowy jest dobrym bioindykatorem Pb i Cu.

Pb i Cu oznaczoną metodą ICP za pomocą aparatu Solar 2000 z dokładnością do 0,01 μg/g.

Słowa kluczowe: Pb, Cu, migdałek gardłowy, współczynnik wzbogacenia, współczynnik kumulacji, równanie podziału

Edyta Dudkiewicz: Wymagania dla instalacji wodociągowej w zakładach przyrodoleczniczych dla dzieci
W artykule przedstawiono ośrodki leczenia uzdrowiskowego dla dzieci, znajdujące się w 19 miejscowościach uzdrowiskowych w Polsce. W zależności od profilu leczniczego uzdrowiska, najczęściej stosowane metody w lecznictwie uzdrowiskowym dzieci to hydroterapia, balneologia, peloidoterapia oraz klimatoterapia, a także fizykoterapia i fototerapia. W artykule omówiono te metody, opisano zasady korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego. Podano wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, wskazano zależność do obliczania wartości przepływu obliczeniowego wody, która jest miarodajna do doboru średnic przewodów i urządzeń w instalacji wodociągowej w zakładzie przyrodoleczniczym.
Słowa kluczowe: uzdrowisko, metody leczenia uzdrowiskowego, przepływ obliczeniowy wody

Dariusz A. Waniczek, Krzysztof K. Buda, Marek K. Rudzki, Adam Jurkiewicz: Własna metoda cyfrowej dokumentacji stanu miejscowego owrzodzeń żylnych podudziNieregularność kształtu owrzodzeń oraz ich umiejscowienie na zakrzywionej powierzchni goleni są przyczyną dużych trudności pomiarowych.


Celem pracy jest opracowanie własnej metody cyfrowej dokumentacji stanu miejscowego owrzodzeń żylnych goleni.

Opracowana metoda obejmuje własną technikę fotografowania rany, obróbki cyfrowej uzyskanych obrazów oraz własną metodę pomiaru pola powierzchni z przetworzonego cyfrowo obrazu przy pomocy programu „Pole”

W pracy dokonano kontrolnej analizy dokładności odwzorowania owrzodzeń oraz dokładności pomiaru pola ich powierzchni dokonanego zaproponowaną metodą własną.

Wyniki analizy wykazały wysoką precyzję pomiaru wielkości owrzodzenia naszą metodą oraz dowiodły, że umożliwia ona obiektywną ocenę zmian pola powierzchni i wyglądu rany.
Słowa kluczowe: owrzodzenie żylne, gojenie się ran, dokumentacja medyczna, fotografia – metody
Patricia Dobríková, Katarína Blažová, Miriam Šramatá: Burnout of healthcare workers at inpatient facilities

Nearly every individual faces stressful events in his personal and professional life, but each of us has a unique ability to cope with such situations. The need to tackle the high demands at work or in one's personal life over the long term can lead to the mental, physical and emotional exhaustion known as burnout. Its occurrence has been tracked in research studies and surveys in different professions, but the predominant focus of this article is on the helping professions, such as the work of healthcare workers.

Our goal was to determine the degree of professional burnout among health professionals working at inpatient facilities in Slovakia. We focused on the relation between burnout and dissatisfaction with the choice of profession, workplace equipment and financial evaluation. We surveyed the dependence of burnout on the age and gender of the workers. To identify burnout, we used a standardized questionnaire MBI with three dimensions – emotional exhaustion (EE), depersonalization (DP) and personal accomplishment (PA). The sample included 315 healthcare workers from 11 hospitals in Slovakia.

We assert that burnout occurs when an individual scores 2-3 times in the third stage, which was found in 33% of the workers. In the EE subscale a high degree of burnout was achieved by 46% of the workers, in the DP subscale by 29% and in the PA subscale by 45% of the workers. We confirmed a significant relationship between burnout and dissatisfaction with the choice of occupation, with the equipment and the financial evaluation of the workplace. A burnout dependence on gender and age was not confirmed.

The results of our study confirmed an increased occurrence of burnout and show the importance of preventive measures in the field of burnout.
Keywords: burnout syndrome, stress, healthcare workers, emotional exhaustion, working environment factors
Oksana Seroka-Stolka: Czynniki implementacji dobrych praktyk środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
W artykule zaprezentowano przegląd wyników badań empirycznych dotyczących wpływu wybranych czynników determinujących zastosowanie dobrych praktyk środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). W pracy zaakcentowano szczególnie rolę indywidualnego zaangażowania właściciela/menedżera w implementację praktyk środowiskowych, wyrażone poprzez jego świadomość ekologiczną i proekologiczną postawę. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczny model uwarunkowań zewnętrznych świadomości ekologicznej i stosowanych praktyk środowiskowych

Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, proekologiczne postawy, przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

SUMMARY:
Patrycja Gębala, Adam Mickiewicz: Spinosad – ready biodegradability test in water
Introduction

Spinosad is an insecticide that is produced as a result of bacterial fermentation and is used in organic farming. It is described as being an environmentally safe insecticide with a wide spectrum of use. Spinosad is fotodegradable but data on its degradation in other conditions are still incomplete. The aim of this study was to determine the ready biodegradability of spinosad in a water environment.

Materials and methods

In this study manometric respirometry was used (according to OECD Guideline No 301 F). The study was conducted in the dark for 28 days. An activated sludge taken from sewage treatment plant in Pszczyna was used as an inoculum.

Results

Results showed that spinosad is not ready biodegradable in water under study conditions. The study also showed no toxicity of spinosad to microbial inoculum.

Conclusion

The data attained during this study shows an necessity for further research under more complex study conditions.
Keywords: spinosad, biodegradation, manometric respirometry, microbial inoculum
Wacław Adamczyk, Artur Jachimowski: Eutrophication of surface waterssent to non-chemical treatment
Eutrophication has the most significant impact on the anthropogenic transformation of aquatic ecosystems. This is related to the water supply of biogenic elements from urban and agricultural sources. This paper presents an evaluation of surface water accounted for by the Municipal Waterworks and Sewer Enterprise in Kraków in the years 2007 - 2010. We analyzed selected indicators of water purity in terms of eutrophication from municipal sources and agricultural products.
Keywords: eutrophication, nutrients, agriculture, municipal sewage, anthropopressure, water quality

Aleksandra Ziembińska , Aleksandra Gatlik: Polylactide foil biodegradation performed by autochthonic soil microorganisms
Introduction

The increased usage of foil packing is harmful to the environment, which is why biodegradable materials are becoming more and more popular. An example of such material is polylactide (PLA), a completely biodegradable lactic acid polymer. In order for the biodegradable material to be introduced to the market, it is essential first to analyse its biodegradation, preferably in the natural environment. The most common place where foil is disposed is the soil, therefore the aim of this experiment was to estimate the possibility and the rate of PLA foil biodegradation by autochthonic soil microorganisms.

Materials and methods

In the experiment commercially available PLA foil was used. The research was performed in a soil environment for 6 months. Estimations of the number of bacteria colonizing the foil were conducted after 1, 3, and 6 month intervals during the experiment. At the same time the foil surface was analyzed at the microscopic level to estimate the degree of its biodegradation.

Results

The experiment revealed that soil autochthonic bacteria colonizing the PLA foil surface increased during the experiment. However, physical changes to the foil surface were observed after 6 months of incubation.

Conclusion

The experiment confirmed that PLA foil is biodegradable in a soil environment by autochthonic bacteria, but biodegradation requires more than 6 months to occur. It means that PLA products are an ecological type of polymer which will decompose spontaneously in the environment.
Keywords: autochthonic soil bacteria, biodegradiation, polylactide
Ewa Nogaj, Jerzy Kwapuliński , Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko, Małgorzata Suflita , Piotr Brewczyński, Marcin Babula, Jolanta Kowol: The use of enrichment factor, accumulation factor and equation of division to estimate Pb and Cu intoxication of pharyngeal tonsil
This work presents the results of enrichment and accumulation factor calculations which were used to estimate the level of Pb and Cu intoxication of pharyngeal tonsils of children living in the Silesian Region. The parameters of the equation of division indicate a higher significance of the presence of these elements in dust suspended in the air in comparison to secondary emission of soil particles. Pharyngeal tonsils are a good bio-indicator of Pb or Cu.

Using the ICP method with the help of the Solar 2000 apparatus, the estimated accuracy of Pb and Cu were 0.01 μg/g
Keywords: Pb, Cu, pharyngeal tonsils, enrichment factor, accumulation factor, equation of division

Edyta Dudkiewicz: Requirements for the water supply system in the institute of natural medicine for children
This article presents the treatment centers for children situated in nineteen spas in Poland. Depending on the medical profile of a particular spa, the most frequently used methods in the treatment of children are: hydrotherapy, balneology, mud therapy and climate therapy, as well as physical therapy and phototherapy. The article discusses these methods and describes the principles of spa treatment for children. The water flow rate was provided to determine the pipe diameter and the selection of plumbing equipment for the water supply system of natural medicine institutes.
Keywords: SPA, SPA treatments, calculation of water flowDariusz A. Waniczek, Krzysztof K. Buda, Marek K. Rudzki, Adam Jurkiewicz: The author’s own method of digitally recording the local state of venous leg ulcers
Venous ulcers are usually flat wounds of varying size and irregular shape. One of the important elements included in the documentation of venous ulcer treatment is the size of their surface area.

Consecutive measurements of the area are the basis for assessing progress in treatment.

The irregular shape and location of venous ulcers on a curved surface are the main causes of difficulties in their measurement.


The aim of the study was to elaborate the author’s own method of digitally recording the local state of venous leg ulcers.

The elaborated method involves the author’s own method of photographing the wound, digitally processing the obtained images, and the author’s own method of measuring the surface area directly from the digitally processed image using the computer program "Pole".

In the study an analysis of the imaging accuracy of a leg ulcer and the measuring accuracy of the surface area using the author’s own method was carried out.

Results of the analysis proved the high precision of the author’s own method of venous ulcers size measurement and showed that the method enables an objective assessment of the appearance of the wound and changes to the surface area
Keywords: venous ulcer, wound healing, medical documentation, photography– methods
Patricia Dobríková, Katarína Blažová, Miriam Šramatá: Zespół wypalenia zawodowego pracowników służby zdrowia w placówkach szpitalnych

Niemal każdy w życiu osobistym jak i zawodowym spotyka się z sytuacjami stresogennymi, jednak każdy z nas ma swoją własną metodę radzenia sobie w tych sytuacjach. Zwłaszcza długoterminowa potrzeba stawania naprzeciw wysokim wymaganiom w pracy jak i w życiu osobistym może prowadzić do wycieńczenia zarówno umysłowego, fizycznego jak i emocjonalnego, określanego "wypaleniem". Próbuje się je opisać przez badania i ankiety pracowników różnych zawodów. Jednak główny nacisk kładzie się na pracowników zawodów pomocy, jak na przykład pracowników służby zdrowia.

Naszym celem było określenie stopnia wypalenia zawodowego pracowników służby zdrowia pracujących w placówkach szpitalnych w Słowacji. Skupiliśmy się na związku pomiędzy wypaleniem a niezadowoleniem wynikającym z wyboru profesji, wyposażenia miejsca pracy i oceny zarobków. Ankietowaliśmy stopień „wypalenia“ w zależności od wieku i płci pracowników. Aby zidentyfikować „wypalenie“ użyliśmy znormalizowanego kwestionariusza MBI z trzema wymiarami – przemęczenie emocjonalne (ee), depersonalizacja (dp) i osobiste spełnienie (pa). Próbę przeprowadzono na 315 pracownikach służby zdrowia z 11 szpitali w Słowacji.

Objawy wypalenia zawodowego stwierdzono u 33% pracowników. W kategorii ee wysoki stopień „wypalenia“ został osiągnięty przez 46% badanych, w kategorii dp przez 29% , a w kategorii pa przez 45% badanych.Potwierdziliśmy znaczący związek pomiędzy „wypaleniem“ a niezadowoleniem związanym z wyborem profesji, z wyposażeniem i z oceną finansów placówek. Zależność „wypalenia“ od płci i wieku nie zostało potwierdzone.

Wyniki naszych badań potwierdziły wzrost występowania zespołu wypalenia, co wskazuje na konieczność podjęcia działań profilaktycznych.

Słowa kluczowe: syndrom burnout, stres, pracownicy służby zdrowia, wyczerpanie emocjonalne, czynniki środowiska pracy

Oksana Seroka-Stolka: Factors of implementing good environmental practises in small and medium enterprises
The article presents a review of the results from empirical studies relevant to the influence of specific factors that determine the implementation of good environmental practices in the SME sector. The concern, the understanding of environmental awareness and the pro-environmental attitude in implementing environmental practices as they relate to the individual entrepreneur was particularly emphasized. The article presents a theoretical model of external influences on environmental awareness and practices in SMEs.
Keywords: environmental awareness, pro-environmental attitudes, entrepreneurs, small and medium enterprises.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość