Strona główna

{peti}Komisja Petycji {24/10/2012}24. 10. 2012


Pobieranie 15.23 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.23 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{PETI}Komisja Petycji

{24/10/2012}24.10.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓWPrzedmiot: Petycja 1326/2011, którą złożyli Moritz Diehl (Niemcy) oraz Wubbo Ockels (Holandia) w imieniu „Airborne Wind Energy”, z 74 podpisami, w sprawie rozwoju sektora powietrznej energii wiatrowej w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdzają, że ma miejsce szybki postęp technologiczny w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu aparatów powietrznych takich jak latawce, które wykorzystują silne prądy powietrzne na dużych wysokościach (powietrzna energia wiatrowa – PEW). Przeprowadzono już znaczną część pionierskich prac mających na celu urzeczywistnienie PEW, a następny krok to walidacja i wprowadzenie na rynek tej technologii. Takie posunięcie będzie wymagało współpracy ze wspólnotami naukowymi i przemysłowymi, jak również wsparcia ze strony UE. Składający petycję wzywają do uwzględnienia PEW w agendzie UE na rzecz wspierania energetyki wiatrowej. Precyzując, uwzględnienie w ósmym programie ramowym w zakresie badań i rozwoju technologicznego odniesienia do innowacyjnych technologii w dziedzinie energetyki wiatrowej, czy nawet technologii z zakresu powietrznej energii wiatrowej mogłoby w znaczący sposób promować rozwój PEW. Składający petycję są przekonani, że PEW może przynieść istotne korzyści gospodarcze i pomóc UE w realizacji ambitnych celów w zakresie emisji CO2.2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 października 2012 r.

Składający petycję stwierdzają, że ma miejsce szybki postęp technologiczny w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu aparatów powietrznych takich jak latawce, które wykorzystują silne prądy powietrzne na dużych wysokościach. Składający petycję wzywają do uwzględnienia PEW (powietrznej energii wiatrowej) w agendzie UE na rzecz wspierania energetyki wiatrowej, a konkretniej – w programie „Horyzont 2020”. Składający petycję przesłali tę samą petycję Komisji.


Chociaż składający petycję tego nie potwierdzili, Komisja już obecnie wspiera projekty związane z PEW w siódmym programie ramowym. Po pierwsze, w ramach tematu dotyczącego energii zaproszenie do składania wniosków dotyczących przyszłych i powstających technologii (FET) poskutkowało wsparciem projektu HAWE1. Po drugie, w ubiegłym roku Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyznała dotację jednemu ze składających petycję na jego program HIGHWIND2. Po trzecie, w ramach tematu dotyczącego transportu wspierany jest projekt KITVES3.
Petycja dowodzi, że istnieje duże zainteresowanie i wsparcie zainteresowanych stron, zarówno w sektorze badawczym, jak i przemysłowym, co jest bardzo zachęcające z punktu widzenia przyszłego rozwoju tej technologii. Jednakże zrozumiałe jest, że w ramach procesu innowacji oraz z myślą o ewentualnym wykorzystaniu tej technologii pozostaje jeszcze do pokonania wiele poważnych przeszkód, zarówno technicznych, jak i o innym charakterze. Oprócz technologicznych zawiłości przeszkody te obejmują kwestie regulacyjne, a także dotyczące bezpieczeństwa i konkurencji w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej na omawianych wysokościach.
Na razie, biorąc pod uwagę stan rozwoju tej technologii, nie ma powodów do odstępowania od ogólnej zasady zachęcania do konkurencji pomiędzy różnymi podejściami i propozycjami. Jednakże Komisja będzie śledziła rozwój wypadków i może rozważyć skierowanie uwagi na tę konkretną technologię, w szczególności w trakcie realizacji programu „Horyzont 2020”.
Podsumowanie

Komisja będzie nadal śledzić postępy w tej dziedzinie i rozważy PEW jako możliwe podejście do efektywnego wykorzystania energii wiatrowej. Dalsze zajmowanie się konkretnie tym zagadnieniem wydaje się przedwczesne, ale może być rozważone w późniejszym terminie, podczas wdrażania programu „Horyzont 2020”.

1 High Altitude Wind Energy (czyli energia wiatru na dużych wysokościach) – http://www.omnidea.net/hawe.

2 „Simulation, Optimization and Control of High-Altitude Wind Power Generators” (czyli symulacja i optymalizacja generatorów wiatrowych na dużych wysokościach oraz sterowanie nimi) – www.highwind.be.

3 Airfoil based solution for vessel on board energy production destined to traction and auxiliary services (czyli rozwiązanie oparte na profilach łopatkowych dla statku – produkcja energii na pokładzie przeznaczonej do świadczenia usług trakcyjnych i pomocniczych) – http://www.kitves.com/wind.aspx.

CM\917158PL.doc


PE498.097v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość