Strona główna

Pieczęć kolegium


Pobieranie 17.37 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.37 Kb.

..................................................


pieczęć kolegium

I NKJO wchodzące w skład ZNKJO w Sosnowcu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROGRAM NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2008/2009Przedmiot:

GRAMATYKA OPISOWA

Forma zajęć:

ćwiczenia

Rok:

I

Semestr:

1 i 2

Ilość godzin tygodniowo:

2

Całkowita ilość godzin:

60

Forma zaliczenia:

po semestrze1 i 2: zaliczenie na ocenę

po semestrze 2: egzaminJęzyk wykładowy:

angielski

Opracowanie programu:

dr Elżbieta Krawczyk-NeifarCele: • Zapozanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonologii i morfologii.

 • Rozwijanie u słuchaczy dociekliwości i ciekawości badawczej oraz krytycznego podejscia do przekazywanych tresci.

 • Rozwijanie u słuchaczy postawy odpowiedzialności za własny proces kształcenia.

 • Rozwijanie u słuchaczy umiejętności samodzielnego studiowania literatury językoznawczej.

 • Rozwijanie u słuchaczy umiejętnosci samodzielnego zdobywania wiedzy.


Treści programowe:


 1. Fonetyka a fonologia

 2. Narządy mowy

 3. Podział spółgłosek ze wzgledu na miejsce i sposób artykulacji

 4. Fonem, allofon, pary minimalne, cechy dystynktywne

 5. Klasyfikacja i opis samogłosek angielskich

 6. Klasyfikacja i opis dyftongów angielskich

 7. Klasyfikacja i opis spółgłosek angielskich

 8. Upodobnienia, neutralizacja, uproszczenia, łączenia międzywyrazowe

 9. Sylaba

 10. Cechy prozodyczne, paralingwistyczne i ekstralingwistyczne

 11. Morfem, morf, allomorf

 12. Podstawa słowotwórcza i rdzeń

 13. Fleksja aderywacja

 14. Produktywność

 15. Procesy słowotwórczeMetody i techniki pracy:
Wspólna dyskusja na tematy związane z przerabianym materiałem z podręcznika

Kryteria oceniania:
Zaliczenie:
Zaliczenie: pozytywne oceny z dwóch testów w każdym semestrze, obecnoś na zajęciach
Egzamin: egzamin pisemny, 60% poprawnych odpowiedzi na zaliczenie
Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą słuchacz musi opanować materiał przewidziany programem.
Słuchacz otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli testy wykażą, iż nie opanował materiału z danego semestru.

Bibliografia:
Cruttenden, A. 1994 Gimson's Introduction to the Pronunciation of English, London:Edward Arnold

Szymanek, B. 1989 Introduction to Morphological Analysis,Warszawa: PWN
................................................................

czytelny podpis nauczyciela
.........................................................................

podpis i pieczęć kierownika specjalności I NKJO

Zatwierdzam do realizacji................................................................

podpis i pieczęćprzewodniczącego Rady Programowej I NKJO
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość