Strona główna

pieczątka Wykonawcy)


Pobieranie 38.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.69 Kb.

załącznik nr 2 do SIWZ - postępowanie nr A120-211-127/14/MP…………………………………..

(pieczątka Wykonawcy)FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWYTABELA 1

Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego

(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę

(opis oferowanego sprzętu)*

 1. Funkcja/ parametry

 1. Czytnik mikropłytek wyposażony w moduł pomiaru intensywności fluorescencji FI włączając FRET

 2. Pomiar płytek od 6 dołkowych do 1536 dołkowych oraz płytek Terasaki, PCR, Petri

 3. Źródło światła – wysokoenergetyczna lampa ksenonowa

 4. Wbudowana optyka do pomiarów od góry płytki

 5. Automatyczna zmiana optyki do wybranej metody pomiarowej dokonywana z poziomu oprogramowania

 6. Automatyczny fokus w osi „Z” z dokładnością do min. 0,1mm

 1. Minimalne zakresy spektralne:

 1. dla fluorescencji (emisja i wzbudzenie) 230–900 nm

 2. dla fluorescencji TR (emisja i wzbudzenie) 230-900 nm

 3. dla luminescencji 230 – 900 nm

 4. dla absorbancji 220 – 1000 nm

 1. Rodzaje odczytu:

 1. endpoint,

 2. kinetyczne,

 3. szybkie kinetyczne

 4. skanowanie dna dołka

 1. Moduł optyczny absorbancji – do późniejszego wbudowanania

 1. Wyposażony w matrycę diodową do pomiaru absorbancji w pełnym zakresie spektralnym

 2. Wybór długości fali z użyciem Spektrometru UV/Vis

 3. Pomiar w zakresie 0 – 4,000 Abs z dokładnością ±1%

 4. Maksymalny czas wykonania pełnego skanu spektralnego w zakresie 220-1000nm < 1,5 sekundy

 5. Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie gorszy niż 8 s

 6. Możliwość badań kinetycznych z wielokrotnym pomiarem pełnego skanu spektralnego w zakresie 220 – 1000nm

 7. Możliwość pomiaru jednocześnie min. 16 próbek o objętościach rzędu 2l bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych

 8. Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm

 1. Moduł optyczny fluorescencji

 1. wbudowany

 2. Detektor – fotopowielacz z automatycznym ustawianiem wzmocnienia

 3. Wybór długości fali z użyciem monochromatorów LVF oraz filtrów interferencyjnych

 4. Pomiar intensywność fluorescencji włączając FRET

 5. Pomiar widma wzbudzenia i emisji w przedziale minimum 320-850nm

 6. Rozdzielczość skanowania widma minimum 0,1nm

 7. Automatyczne dopasowanie lustra dichroicznego

 8. Zakres spektralny lustra dichroicznego minimum 320-740 nm

 9. Regulowana szerokość szczeliny optycznej w zakresie 8-100nm

 10. Zakres dynamiki nie gorszy niż 7 dekad

 11. Czułość pomiaru nie gorsza niż 0,5 pM fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej

 12. Możliwość rozbudowy o TRF/TR-FRET

 13. Możliwość rozbudowy urządzenia o metodę pomiaru polaryzacji fluorescencji

 14. Czułość pomiaru polaryzacji fluorescencji nie gorsza niż 0,7mP / 1nM fluoresceiny

 1. Moduł optyczny luminescencjido późniejszego wbudowania

 1. Odczyt luminescencji typu flash i glow

 2. Możliwość pomiaru aplikacji typu BRET

 3. Wybór długości fali z użyciem monochromatorów LVF oraz filtrów interferencyjnych

 4. Pomiar widma luminescencji w zakresie minimum 320-850nm

 5. Zakres dynamiki nie gorszy niż 7 dekad

 6. Czułość pomiaru w szybkim teście ATP nie gorsza niż 8 amol/dołek płytki 384-dołkowej

 1. Moduł optyczny AlphaScreen/AlphaLISA – do późniejszego wbudowania

 1. Laser dedykowany do modułu AlphaScreen/AlphaLISA

 2. Czułość nie gorsza niż 100 amol/dołek P-Tyr100

 1. Dodatkowe wyposażenie

 1. Wyposażony we wbudowany inkubator o zakresie temperatur +3oC powyżej temperatury otoczenia do +45oC z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury po włączeniu urządzenia.

 2. Możliwość późniejszego wyposażenia w dwa (2) wbudowane niezależne dozowniki odczynników o zakresie dozowania 3ul do 350ul i dokładności 1ul z regulacją szybkości dozowania oraz z funkcją back flush.

 3. Wyposażony w funkcję okien kinetycznych pozwalających na ustawienie różnych częstości pomiarów w różnych oknach czasowych – minimum 4 okna czasowe

 4. Wyposażony we wbudowane wytrząsanie w trzech trybach: liniowym, orbitalnym oraz podwójnym orbitalnym z regulacją czasu i szybkości wytrząsania.

 5. Wyposażony w oprogramowanie sterujące pracą czytnika, oprogramowanie bazodanowe do przechowywania wyników, oprogramowanie obliczeniowe do analizy danych – minimum 6 licencji.

 1. Funkcje oprogramowania sterującego

 1. każdy z użytkowników musi posiadać osobne konto zabezpieczone hasłem z własnymi ustawieniami oraz pomiarami

 2. definiowanie protokołów pomiarowych, typów płytek, opisu płytki

 3. definiowanie tabel dozowania odczynników przez wbudowane dozowniki

 4. automatyczne obliczanie czasu pomiaru dla pojedynczego cyklu oraz całego protokołu

 5. funkcja pomiarów jednoczasowych (equidistant kinetics)

 6. funkcja definiowania okien kinetycznych

 7. funkcja definiowania kierunku odczytu płytki (rzędy lub kolumny)

 8. funkcja odczytu dołka lub płytki

 9. funkcja automatycznego ustawiania wzmocnienia według pojedynczego dołka lub całej płytki

 10. funkcja podglądu danych w czasie rzeczywistym ze zobrazowaniem w postaci: ilości zliczeń, krzywej, wykresu barwnego, wykresu z wartościami progowymi

 11. funkcja pomiaru skanującego

 12. funkcja zaprogramowanego zastopowania pomiaru

 13. wbudowana biblioteka fluoroforów z automatycznym wyborem filtrów i luster

 1. Funkcje oprogramowania bazodanowego

 1. dane zabezpieczone hasłem

 1. dane w formacie dBase oraz ASCI z możliwością analizy za pomocą dowolnego oprogramowania (nie tylko dostarczonego z urządzeniem)

 2. funkcje kopiowania i usuwania danych z bazy wyników.

 1. Funkcje oprogramowania do analizy

 1. wyświetlanie danych pomiarowych nieobrobionych wraz z informacjami o typach danych (kontrola, blank próba), temperaturą podczas pomiaru, wartościami dozowanych odczynników

 2. definiowanie zakresów obliczeniowych (min. 2 zakresy)

 3. wyświetlanie krzywych pomiarowych oraz krzywych standardowych

 4. wbudowane algorytmy dopasowania krzywej

 5. wyświetlanie wyników w formie tabelarycznej

 6. wyświetlanie wyników w formie graficznej

 7. wyświetlanie wyników w formie skumulowanej (wiele danych w jednej tabeli)

 8. wbudowane kreatory obliczeń

 9. wbudowane kreatory dopasowania krzywej

 10. możliwość definiowania dowolnych formuł obliczeniowych

 11. łatwy eksport danych graficznych i cyfrowych do innych pakietów programowych MS Windows
  (MS Windows 7 posiadany przez Zamawiającego)

 12. tworzenie skumulowanych arkuszy kalkulacyjnych
  w MS Excel za pomocą jednego kliknięcia

 13. wbudowany kreator wydruku

 14. możliwość wydruku bezpośrednio do formatu pdf
Należy podać:
Producent………………………………

Model………………………………………

Gwarancja…………………………...miesięcy

Należy zaznaczyć:spełnia/nie spełnia*


*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (niepotrzebne skreślić).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

TABELA 2


Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto w PLN

Wartość netto w PLN

Kwota podatku VAT w PLN

Wartość brutto/netto**
w PLN


1

Sprzęt opisany w tabeli 1

Producent ……………..

Model ………………………


1

RAZEM


Wartość brutto, netto i VAT należy przenieść odpowiednio do formularza ofertowego – załącznika nr 1
do SIWZ
.


** dotyczy: Wykonawcy, który nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski (zgodnie z zapisami w rozdziale XI SIWZ)

miejscowość, dnia podpis Wykonawcy i pieczątka imiennalub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem
............................................... ……………………………………………………………………………………………………..


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość