Pieniądz i banki na Śląsku 18-19 listopada 2010 roku w Poznaniu Konferencja jest drugą z cyklu projektu badawczego zatytułowanego „Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”Pobieranie 13.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.63 Kb.Szanowni Państwo,

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu i Zakładu Historii Gospodarczej UAM w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w konferencji naukowej


Pieniądz i banki na Śląsku

18-19 listopada 2010 roku w Poznaniu
Konferencja jest drugą z cyklu projektu badawczego zatytułowanego „Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”. Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku i jej efektem była wydana rok później publikacja „Pieniądz i banki w Wielkopolsce” (Poznań 2009). Celem projektu rozpisanego na kilka lat jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienia wskazane w temacie konferencji, a jednocześnie zintegrowanie środowiska naukowego, które niejednokrotnie prowadzi interesujące badania w sposób autonomiczny, uwzględniający tylko jeden aspekt zagadnień zgodny z ich zainteresowaniami naukowymi. Zamiarem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wymiany wyników badań i otwarcia się na nowe środowiska.
Druga edycja konferencji kieruje spojrzenie na Śląsk, który posiada bardzo bogate tradycje numizmatyczne i bankowe. Nie są one jednak – jak się wydaje – w sposób dostateczny uświadamiane u współczesnego odbiorcy. Spowolnione tempo rozwoju badań nad szeroko pojętą historią pieniądza i bankowości jest być może wynikiem braku zarówno spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, które tematycznie się z nią wiążą, lub też ograniczoną liczbą wydawnictw poświęconych wyłącznie tej problematyce w odniesieniu do Śląska. Aby przełamać powyższe bariery postanowiliśmy zgłosić propozycję tej konferencji i zaprosić Państwa do udziału w poznańskiej konferencji.
Kierując się głównie oceną merytoryczną poruszanych zagadnień i bazując na doświadczeniach z naszego pierwszego spotkania proponujemy szeroką formułę konferencji zarówno w ujęciu chronologicznego, jak i terytorialnego. Zakres przestrzenny obejmuje historyczny Śląsk (z podziałem na Śląsk Dolny i Górny) – jego terytoria wchodzące w skład różnych organizmów państwowych. Organizatorzy planowanej konferencji proponują następujące płaszczyzny do dyskusji, w których ramach nastąpiłaby wymiana informacji i wiedzy na temat szczegółowych problemów charakterystycznych dla poszczególnych dziedzin nauki:

  • Numizmatyka

  • Ekonomia

  • Historia sztuki

  • Historia gospodarcza

  • Archiwistyka

Obrady odbędą się w Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza (Muzeum Historii Miasta Poznania – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu). Przewidywany czas trwania referatu to 20 minut. Organizatorzy zapewniają możliwość ilustracji referatów przy użyciu komputera i rzutnika multimedialnego (w przypadku szczególnych potrzeb technicznych z Państwa strony prosimy o uprzednie ich zgłoszenie).


Zgłoszenia prosimy nadsyłać listownie do dnia 15 czerwca 2010 roku lub e-mailem (formularz w załączeniu) na jeden z następujących adresów:


Zakładu Historii Gospodarczej UAM

61-809 Poznań ul. św. Marcin 78zhg@amu.edu.pl
lub
dr Lucyna Błażejczyk-Majka majkal@amu.edu.pl

Muzeum Narodowego w Poznaniu

61-745 Poznań Aleje Karola Marcinkowskiego 9mnp@mnp.art.pl
lub
dr Witold Garbaczewski garbaczewski@mnp.art.pl

z dopiskiem „Pieniądz i banki na Śląsku”Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru wystąpień z uwagi na merytoryczną zawartość konferencji. Informacji na temat konferencji można zasięgać pod adresem: dr Witold Garbaczewski, sekretarz naszej konferencji: tel.: (+ 48 +61) 85-68-170, e-mail: garbaczewski@mnp.art.pl

Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie (obiady) podczas konferencji. Program konferencji wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną przesłane uczestnikom konferencji w lipcu 2010 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

W imieniu organizatorówdr hab. Roman Macyra, prof. ndzw.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy