Strona główna

Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 Ogłasza


Pobieranie 59.53 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar59.53 Kb.Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Ogłasza

Sprawozdanie Finansowe

PIONEER Pierwszego Polskiego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego
za okres roczny kończący się 31 grudnia 1999 roku

Spis treści


Wstęp

A. Fundusz

Nazwa Funduszu

Podstawy prawne działania

Informacje rejestrowe Funduszu

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu

Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu

Informacja o Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu

Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa

Przekształcenie funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny

Typ Funduszu

B. Zarządzający

Firma Zarządzającego Funduszem

Siedziba i adres Zarządzającego

Dane rejestrowe Zarządzającego

C. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy

D. Podstawowe stosowane zasady rachunkowości oraz metody wyceny

Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu

Księgowanie operacji dotyczących Funduszu

Wycena składników lokat

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Przyjęte w sprawozdaniu finansowym Funduszu kryterium podziału składników portfela lokatBilans

Rachunek wyniku z operacji

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Noty objaśniające

A. Dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów, w tym środków pieniężnych

B. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez fundusz kredytach i pożyczkach

C. Podział kosztów pokrywanych przez towarzystwo

D. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

E. Informacje o podatkach i opłatach

Opodatkowanie Funduszu w roku 1999

Opłaty maklerskie

Opłaty bankowe i koszty obsługi kredytów

F. Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu

G. Inne informacje o lokatach Funduszu

H. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym

I. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa

J. Instytucje obsługujące Fundusz

Zarządzający

Agent Obsługujący Uczestników Funduszu

Depozytariusz / Bank Powiernik

Wstęp

A. Fundusz

Nazwa Funduszu


Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny

(do 7 kwietnia 1999 roku Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy).


Podstawy prawne działania


Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 139, poz. 933).

Informacje rejestrowe Funduszu


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFJ 12 w dniu 7 kwietnia 1999 roku.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu


Fundusz jest funduszem zrównoważonym. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe udziałowe (akcje) i wierzycielskie.

Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu


Do 7 kwietnia 1999 roku Fundusz obowiązywały następujące limity inwestycyjne wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych i Regulaminu Funduszu:

 1. co najmniej 90 % wartości środków Funduszu powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

 2. do 10 % wartości środków Funduszu mogło być lokowane w innych papierach wartościowych, w tym w zagranicznych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny z częstotliwością nie mniejszą niż jest to konieczne dla prawidłowej wyceny Wartości Netto Aktywów Funduszu,

 3. nie więcej niż 5 % wartości środków Funduszu mogło być zainwestowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Łączne zaangażowanie w różne papiery wartościowe jednego emitenta nie mogło przekroczyć 10 % wartości środków Funduszu. Ograniczenie to nie dotyczyło papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Od 8 kwietnia 1999 roku zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Statutem Fundusz może lokować aktywa w:

 1. papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub na regulowanym rynku pozagiełdowym w Polsce i w pozostałych państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

 2. papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego nabywanych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej w Polsce i w pozostałych państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt. 1, oraz gdy dopuszczenie do obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż jeden rok od dnia emisji,

 3. papierach wartościowych innych niż określone w pkt. 1 i 2, lub wierzytelnościach pieniężnych o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem że są one zbywalne i ich wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie (nie rzadziej jednak niż w dniu wyceny), z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości aktywów Funduszu,

 4. za zezwoleniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w papierach wartościowych, które są w obrocie na giełdzie lub oficjalnie uznanym regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w papierach, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Szczegółowe ograniczenia inwestycyjne Funduszu zawarte zostały w Art. 11-18 Statutu.

Informacja o Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu


Statut PIONEER Pierwszego Polskiego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd DFN-409/1-39/98 z dnia 5 listopada 1998 roku o udzieleniu zezwolenia na przekształcenie Pioneer Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty oraz o zatwierdzeniu Statutu Funduszu.

Statut stanowi składnik Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Ostatnia publikacja Prospektu: 22 kwietnia 1999 roku w gazetach: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.

Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa


28 lipca 1992 roku.

Przekształcenie funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny


Fundusz powstał z przekształcenia funduszu Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 roku nr 58, poz. 239 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Pioneer Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego (Regulamin), ostatnio publikowanego 11 maja 1998 roku w gazetach - Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza.

Data przekształcenia: 7 kwietnia 1999 roku. Przekształcenie nastąpiło z chwilą dokonania wpisu w rejestrze funduszy inwestycyjnych. Aktywa funduszu powierniczego stały się aktywami funduszu inwestycyjnego.


Typ Funduszu


Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym.

B. Zarządzający

Firma Zarządzającego Funduszem


Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Siedziba i adres Zarządzającego


00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Dane rejestrowe Zarządzającego


Spółka wpisana jest do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy, pod numerem RHB 31499.

C. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy


Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Pioneer Pierwszego Polskiego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego (do 7 kwietnia 1999 roku Pioneer Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego) obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 1999 roku.

Dniem bilansowym był dzień 31 grudnia 1999 roku.


D. Podstawowe stosowane zasady rachunkowości oraz metody wyceny

Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu


Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz od dnia 9 października 1999 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 77, poz. 868), a do dnia 8 października 1999 roku, w oparciu o Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, funduszy powierniczych (M.P. z 1996 roku nr 4, poz. 38).

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono tylko najbardziej istotne elementy stosowanych zasad rachunkowości.


Księgowanie operacji dotyczących Funduszu


 1. Wszystkie operacje Funduszu są ujmowane w księgach rachunkowych w dniu uzyskania wiarygodnego ich potwierdzenia.
  W przypadku transakcji na papierach wartościowych i prawach, przeprowadzanych na Giełdzie bądź CeTO S.A., do momentu przejścia prawa własności, z chwilą rozliczenia transakcji przez KDPW S.A., Fundusz ma prawo do otrzymania nabytych papierów, bądź zobowiązanie do dostarczenia papierów zbytych.

Dniem ujęcia w księgach Funduszu operacji dotyczących kapitału powierzonego jest dzień uzyskania informacji od Agenta Transferowego o wartości oraz ilości przydzielonych i odkupionych Jednostek Uczestnictwa na podstawie rejestrów uczestników Funduszu.

 1. Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia.

 1. Cena nabycia obejmuje prowizje maklerskie. W cenie nabycia akcji z wykorzystaniem praw poboru uwzględnia się także koszt nabycia praw poboru.

 2. Ceną nabycia akcji NFI uzyskanych w wyniku wymiany PŚU na akcje NFI jest część ceny nabycia PŚU podlegających wymianie, ustalona w proporcji odpowiadającej relacjom między cenami rynkowymi akcji poszczególnych NFI, na moment wymiany.

 1. Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych długoterminowych wyliczana jest metodą ‘najdroższe sprzedaje się jako pierwsze’, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższego kosztu nabycia danych papierów wartościowych.

 2. Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez prawa do dywidendy.

 3. Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane.

 4. Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej.

 5. Koszty operacyjne Funduszu, podlegające limitowi, ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej.

 6. Koszty operacyjne, nie podlegające limitowi, ujmowane są z chwilą ich faktycznego poniesienia.

Wycena składników lokat


Wycena wszystkich papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Funduszu, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

 1. Papiery wartościowe notowane na Giełdzie oraz CeTO S.A. (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa - w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów z ostatniego notowania w systemie kursu jednolitego.

 2. Obligacje Skarbu Państwa o 3 letnim terminie wykupu notowane wyłącznie w systemie notowań ciągłych wyceniane są według kursu zamknięcia.

 3. Odsetki należne od obligacji wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji.

 4. Bony Skarbowe, a także obligacje dwuletnie, pięcioletnie o stałym oprocentowaniu oraz obligacje dziesięcioletnie (w części związanej z nominałem), wyceniane są metodą liniowej amortyzacji dyskonta lub premii. Tę samą metodę stosuje się dla wyceny, nabytych z dyskontem bądź premią, innych wierzycielskich papierów wartościowych nie notowanych na Giełdzie.

 5. Do czasu rozpoczęcia notowań, obligacje (w części związanej z nominałem) wyceniane są według ceny nabycia.

 6. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku regulowanym, wyceniane są według ceny nabycia, poza sytuacjami opisanymi poniżej.

 1. W przypadku akcji nabytych z wykorzystaniem praw poboru do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości.

 2. W przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na Giełdzie, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nie notowanych znajdujących się w portfelu.

 1. Prawo poboru akcji nowej emisji wyceniane jest według ceny podawanej przez Giełdę. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości odniesienia akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru.

 2. Prawa do papierów wartościowych nabytych wyceniane są analogicznie do wyceny papierów wartościowych właściwych. Zobowiązanie dostarczenia papieru wartościowego zbytego skutkuje wyceną tego papieru według wartości rozliczeniowej.

Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego


W okresie sprawozdawczym wprowadzono następującą zmianę stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny:

Zmiany w składzie portfela wynikające z transakcji ujmowane są w księgach Funduszu: 1. w dacie zawarcia umowy, w przypadku, gdy realizacja umowy sprzedaży papierów wartościowych objęta jest systemem gwarantującym prawidłowe rozliczenie,

 2. po otrzymaniu potwierdzenia przeniesienia prawa własności, w innych przypadkach.

Do zmiany przepisów określających szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, transakcje były ujmowane w księgach na dzień zawarcia transakcji.

Powyższa zmiana nie ma wpływu na porównywalność sprawozdań finansowych za lata 1999 i 1998, ponieważ na dzień 31 grudnia 1999 roku nie było transakcji nierozliczonych, do których mają zastosowanie powyższe zasady.

Zmiany te wynikały z przekształcenia Funduszu z funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny oraz objęcia działalności Funduszu nowymi regulacjami prawnymi: Ustawą o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzaniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Sprawozdanie sporządzono w formacie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dane dotyczące lat poprzednich zaprezentowano w tym samym formacie. Format ten różni się od formatu sprawozdań finansowych za lata poprzednie.


Przyjęte w sprawozdaniu finansowym Funduszu kryterium podziału składników portfela lokat


Na potrzeby sprawozdania wykorzystano podział na papiery wartościowe długoterminowe (papiery udziałowe i obligacje o terminie zapadalności dłuższym niż jeden rok) i papiery wartościowe krótkoterminowe (wierzycielskie papiery wartościowe o terminie zapadalności do jednego roku).

Ponadto, w zestawieniu lokat, zastosowano kryterium podziału składników portfela lokat na: • Papiery udziałowe,

 • Papiery wierzycielskie.

W przypadku papierów wartościowych udziałowych, podzielono te papiery zgodnie z rynkiem i systemem ich notowań.

W odniesieniu do papierów wierzycielskich podział wynika z podstawy prawnej emisji papierów (bony skarbowe, obligacje), a następnie rynku i sytemu notowań wykorzystywanych do wyceny, a następnie z emisji i charakteru danych papierów wartościowych (obligacje jednoroczne, trzyletnie, dwuletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie).


Bilans

Rachunek wyniku z operacji

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Noty objaśniające


W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji funduszu

A. Dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów, w tym środków pieniężnych


Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań denominowanych w walutach obcych.

B. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez fundusz kredytach i pożyczkach


Fundusz nie zaciągał pożyczek ani nie wykorzystywał kredytów w kwotach wymagających wykazania w niniejszym sprawozdaniu.

C. Podział kosztów pokrywanych przez towarzystwo


Rozliczenia, w zakresie pokrywania kosztów operacyjnych Funduszu przez Zarządzającego dokonywane są sukcesywnie, wraz ze zmianami stawek limitu, a co za tym idzie i kwoty przekroczenia limitu określonego w Statucie. Fundusz nie alokuje kwot pokrywanych przez Towarzystwo między kategorie kosztów.

D. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat


Fundusz nie prowadzi ewidencji księgowej pozwalającej na podział zysku (straty) ze zbycia lokat, bądź też zmiany zysku (straty) niezrealizowanej między poszczególne grupy lokat. W związku z powyższym podział taki w niniejszym sprawozdaniu nie jest prezentowany.

E. Informacje o podatkach i opłatach

Opodatkowanie Funduszu w roku 1999


W okresie funkcjonowania funduszu powierniczego przychody otrzymane na utworzenie lub zwiększenie Wartości Aktywów Funduszu nie stanowiły przychodu Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fundusze inwestycyjne, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.


Opłaty maklerskie


Z tytułu transakcji giełdowych, ze środków Funduszu w roku 1999 zostały zapłacone prowizje maklerskie w łącznej wysokości 1 704.0  tys. zł (w roku 1998: 922.0  tys. zł).

Opłaty bankowe i koszty obsługi kredytów


W roku 1999 opłaty bankowe i inne koszty, w tym koszty obsługi kredytu krótkoterminowego w ciężar rachunku bieżącego u Depozytariusza (do przekształcenia: Banku Powiernika) oraz w innym banku wyniosły łącznie 25.6  tys. zł.

F. Informacje o dystrybucji dochodów Funduszu


Wszystkie dochody i zyski z operacji są reinwestowane i powiększają wartość Funduszu. Nie wypłaca się odsetek ani dywidendy.

G. Inne informacje o lokatach Funduszu


Fundusz nie dokonywał lokat w instrumentach pochodnych, innych prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem lokat ani transakcji terminowych.

H. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym


Nie było znaczących zdarzeń, dotyczących lat ubiegłych, wymagających ujęcia w Sprawozdaniu.

I. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa


W przypadku osób fizycznych, dochód uzyskany przy odkupieniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, będący różnicą między wypłaconą z tego tytułu kwotą, a wydatkami poniesionymi na nabycie Jednostek Uczestnictwa, jest zwolniony od podatku dochodowego.

W przypadku osób prawnych, podatek od dochodu uzyskanego przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa naliczany jest w roku 1999 na ogólnych zasadach (obowiązująca stawka podatku - 34 %).


J. Instytucje obsługujące Fundusz

Zarządzający


Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer International Corporation.

Adres Towarzystwa: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (022) 635 62 02.

Zmiany Statutu Towarzystwa, Statutu Funduszu, jak również powoływanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa wymagają zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Komisja ma także prawo wglądu w dokumenty Towarzystwa oraz Funduszu.

Zarządzający pobiera wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem w wysokości 2 % rocznie średnich Aktywów Netto Funduszu.

Zarządzający ma obowiązek pokrywać koszty działalności operacyjnej Funduszu (z wyłączeniem prowizji maklerskich za transakcje portfelowe, podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe) w części przekraczającej limit wyznaczony w Regulaminie i Statucie – po przekształceniu, wynoszący rocznie 4 % (w tym 2 % wynagrodzenie Zarządzającego) średnich Aktywów Netto Funduszu. W roku 1999 limit wydatków nie został przekroczony.

Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. organizuje i nadzoruje system dystrybucji Jednostek Uczestnictwa. Z kwoty wpłat uczestników Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną, którą przekazuje do Towarzystwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem sieci dystrybucji Jednostek Uczestnictwa. Zgodnie z Regulaminem i Statutem stawka opłaty manipulacyjnej wynosi maksymalnie 5.5 % ceny w Ofercie Publicznej. Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. W roku 1999 obowiązywały następujące Uchwały Zarządu Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych dotyczące stawki opłaty manipulacyjnej:


 • z dnia 10 lipca 1997 roku, zgodnie z którą stawka maksymalna opłaty manipulacyjnej, do odwołania, określona została na poziomie 4.5 %.

 • z dnia 27 lutego 1998 roku, zgodnie z którą w przypadku transakcji nabycia Jednostek Uczestnictwa dokonywanych bez pośrednictwa podmiotów zbywających Jednostki Uczestnictwa Funduszu, tabela opłat zawiera stawki obniżone w stosunku do stawek standardowych.

Inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo to: Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Wierzycielskich Papierów Wartościowych (Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać 13 czerwca 1995 roku), Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania (Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać 18 grudnia 1995 roku) oraz Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Polskiej Prywatyzacji (Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać 28 lipca 1997 roku). Są to fundusze inwestycyjne o różnych profilach inwestycyjnych. Wszystkie te fundusze powstały z przekształcenia funduszy powierniczych Pioneer.

Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z bezpłatnej telefonicznej linii informacyjnej: tel. w Polsce 0 800 555 552. Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: Fund@Pioneer.com.PL. Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną stroną w Internecie: www.Pioneer.com.PL. Inne źródła informacji o codziennych wycenach Funduszy to: Telegazeta TVP S.A. (str. 641).


Agent Obsługujący Uczestników Funduszu


Pioneer Financial Services Sp. z o.o. (Agent) jest spółką prawa polskiego. 100 % kapitału zakładowego należy do Pioneer International Corporation.

Adres Agenta: ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa, tel. (022) 640 47 00.

Agent zajmuje się prowadzeniem rejestrów uczestników oraz rozlicza transakcje zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowy zakres czynności realizowanych na rzecz Funduszu wymieniony został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Wynagrodzenie za wymienione usługi wyliczane jest w zależności od liczby rejestrów uczestników.

Agent, na zlecenie Zarządzającego, obsługuje telefoniczną automatyczną informację o wynikach wycen Funduszy: tel. (022) 640 48 48.

Depozytariusz / Bank Powiernik


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest spółką prawa polskiego, której akcje notowane są na Giełdzie. Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonuje, zgodnie z umową z Funduszem, obowiązki depozytariusza (do przekształcenia Funduszu w fundusz inwestycyjny: banku powiernika). Szczegółowy zakres obowiązków opisany został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji depozytariusza obliczane jest na bazie Wartości Netto Aktywów Funduszu.Adres Depozytariusza: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Wydział Operacji Powierniczych w Departamencie Zarządzania Płynnością i Aktywami Banku Pekao S.A., ul. Łucka 11, 00 950 Warszawa, tel. (022) 656 33 30.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2000 roku.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość