Strona główna

Pl bruksela, 6 października 2014 r. Do członków Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu I Energii (enve)


Pobieranie 73.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar73.67 Kb.

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i EnergiiPrzewodniczący


PL

Bruksela, 6 października 2014 r.


Do członków
Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)

Dot.: 25. posiedzenie Komisji ENVE i konferencja w sprawie „Lokalne i regionalne strategie dotyczące zmiany klimatu i ich wpływ na poprawę jakości powietrza”, które odbędą się w dn. 16–17 października 2014 r. w Bolonii (region Emilia-Romania we Włoszech).
Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazuję projekt porządku obrad wyjazdowego posiedzenia Komisji ENVE i zarys programu konferencji nt.: „Lokalne i regionalne strategie dotyczące zmiany klimatu i ich wpływ na poprawę jakości powietrza”, które odbędą się w Bolonii (region Emilia-Romania we Włoszech) w dniach 16 i 17 października 2014 r., na zaproszenie Simonetty Saliery, wiceprzewodniczącej regionu Emilia-Romania.
Uprzejmie proszę Państwa o:


  • zgłoszenie swojego udziału w posiedzeniu Komisji ENVE i konferencji do dnia 22 września 2014 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n24Ll97.

Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia zostaną Państwo poproszeni o utworzenie nazwy użytkownika i hasła. Zalecane jest zachowanie nazwy użytkownika i hasła na wypadek ewentualnej aktualizacji lub zmiany Państwa zgłoszenia.

  • zarezerwowanie noclegu bezpośrednio w jednym z zaproponowanych hoteli do 12 września 2014 r.;

  • przesłanie potwierdzenia udziału oraz przekazanie wszelkich pełnomocnictw do reprezentowania na tym posiedzeniu za pomocą narzędzia on-line, które dostępne jest poprzez portal członków na głównej stronie internetowej KR-u po zalogowaniu się i wpisaniu hasła (www.cor.europa.eu/members);

Będę wdzięczna za możliwie szybką odpowiedź i z radością oczekuję na spotkanie się z Państwem w Bolonii.


Z poważaniem

(podpisano)Marialuisa Coppola
Zał.: ZałącznikiZgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UERue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË — tel. +32 22822211 — faks +32 22822325


Bruksela, 6 października 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
KOMISJA ŚRODOWISKA, ZMIANY KLIMATU I ENERGII (ENVE)


Posiedzenie nr

25

Przewodnicząca

Marialuisa Coppola (IT/EPL)

Miejsce

Sala Polivalente na parterze budynku rady regionalnej pod adresem: Viale Aldo Moro 50, Bolonia (region Emilia-Romania, Włochy)

Data

Czwartek, 16 października 2014 r., od godz. 14.30

Termin składania poprawek

Brak poprawek

Termin udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania na posiedzeniu

upływa o północy w środę, 15 października 2014 r. (o północy dnia poprzedzającego posiedzenie)


godz. 13.00 – kawa powitalna
godz. 13.30 – posiedzenia grup politycznych
Zebranie koordynatorów politycznych odbędzie się przy drzwiach zamkniętych w godz. 14.00–14.30.
Projekt porządku obrad:
godz. 14.30
Powitanie uczestników przez Simonettę Salierę, wiceprzewodniczącą regionu Emilia-Romania, gospodarza spotkania.

Przyjęcie projektu porządku obrad


COR-2014-04032-00-04-CONVPOJ-TRA

Zatwierdzenie protokołu 24. posiedzenia komisji


COR-2014-04002-00-00-PV-TRA

Komunikaty przewodniczącej
Organizacja dalszych prac

Do decyzji:1.1Opinie sporządzane na podstawie wniosku o konsultację (art. 41 lit. a)) – Wyznaczenie sprawozdawców
1.2Opinie z inicjatywy własnej (art. 41 lit. b) ppkt (i))
1.3Opinie z inicjatywy własnej (art. 41 lit. b) ppkt (ii))


  • Decyzja o złożeniu do Prezydium wniosku o zgodę na sporządzenie opinii

  • Wstępne wyznaczenie sprawozdawców1.4Decyzje o odstąpieniu od opracowania opinii (COR-2014-01207-00-01-TCD-TRA)
1.5Program prac bieżących oraz decyzja w sprawie prac przydzielonych przez przewodniczącego (COR-2014-04092-00-00-TCD-TRA)
1.6Propozycje działań wyjazdowych w 2015 r. (COR-2014-04149-00-00-TCD-TRA)

Do wiadomości:1.7Monitorowanie oddziaływania opinii (COR-2014-04297-00-00-TCD-REF)
1.8Sprawozdanie na temat wizyty studyjnej Komisji ENVE w dniu 3 września 2014 r. (COR-2014-05061-00-TCD-REF)
Opinia: wymiana poglądów

Opinia w sprawie „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: przegląd prawodawstwa UE w zakresie odpadów”
dokument Komisji

Komunikat Komisji w sprawie: „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program »zero odpadów« dla Europy”

COM(2014) 398 final

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)Dokument

COR-2014-04083-00-00-DT-TRA

Rodzaj opinii

połączenie konsultacji obligatoryjnych i fakultatywnych

Sprawa

ENVE-V-048

Sprawozdawca

Mariana Gâju (RO/PES)

Wystąpienie

Satu Tietari (FI/ALDE), sprawozdawca opinii KR-u w sprawie planu działań ekologicznych dla MŚP oraz inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia – COR 2014-04331-00-01-DT

Wystąpienie


Małgorzata Gołębiewska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska

Wystąpienie

Vanya Veras, sekretarz generalna, Municipal Waste Europe

Wystąpienie

Giuseppe Bortone, dyrektor generalny ds. środowiska i ochrony gleb, region Emilia-Romania

Pierwsza dyskusja i przyjęcie (planowany termin)

11 grudnia 2014 r.Przyjęcie opinii zaplanowane na sesji plenarnej w dniach

11–12 lutego 2015 r.

Opinia: wymiana poglądów

Opinia w sprawie możliwości zasobooszczędności w sektorze budowlanym
dokument Komisji

Komunikat „W sprawie możliwości zasobooszczędności w sektorze budowlanym”, COM(2014) 445 final

Dokument

COR-2014-04084-00-00-DT-TRA

Rodzaj opinii

Konsultacja fakultatywna

Sprawa

ENVE-V-049

Sprawozdawca

Csaba Borboly (RO/EPL)

Wystąpienie


Małgorzata Gołębiewska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska

Wystąpienie

Cédric Janssens, doradca ds. publicznych, Glass for Europe

Wystąpienie

Andres Jaadla, członek zarządu CECODHAS Housing Europe

Wystąpienie

Stefano Stefani, Wydział ds. Energii i Zielonej Gospodarki, administracja regionu Emilia-Romania

Pierwsza dyskusja i przyjęcie (planowany termin)

11 grudnia 2014 r.Przyjęcie opinii zaplanowane na sesji plenarnej w dniach

11–12 lutego 2015 r.

Sprawy różne
Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia: 11 grudnia 2014 r. w Brukseli.godz. 17.30 – Zakończenie posiedzenia


Języki robocze:

23

BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/HR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV

Tłumaczenie ustne:

(uczestnicy mogą zabierać głos w swoim języku)13

ES/CS/DE/EN/FR/HR/IT/LV/LT/HU/NL/PT/RO

(uczestnicy mogą słuchać wypowiedzi w tych językach)

10

ES/DE/EN/FR/HR/IT/LV/LT/NL/ROUWAGA: Zwrot kosztów przejazdu oraz wypłata diet przysługują tylko członkom komisji oraz zastępcom członków wyznaczonym do udziału w posiedzeniu.
Członkowie proszeni są o korzystanie z internetowego systemu udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania na posiedzeniu i przekazywania praw do głosowania w celu potwierdzenia udziału w posiedzeniu lub powiadomienia sekretariatu o każdym przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania na posiedzeniu innemu członkowi lub zastępcy zgodnie z art. 5 ust. 2 regulaminu wewnętrznego. System jest dostępny poprzez portal członków na głównej stronie internetowej KR-u.
Helpdesk (+32-2-546-9697; e-mail: helpdesk@cor.europa.eu) udzieli Państwu wszelkiej niezbędnej pomocy.

PROGRAM

Czwartek, 16 października 2014 r.
Posiedzenie wyjazdowe Komisji ENVE
godz. 13.00 Kawa na powitanie
godz. 13.30 Posiedzenia grup politycznych
godz. 14.00 Posiedzenie koordynatorów politycznych (przy drzwiach zamkniętych)
godz. 14.30 Posiedzenie Komisji ENVE
godz. 17.30 Zakończenie posiedzenia Komisji ENVE
Miejsce: siedziba władz regionu Emilia-Romania – „Sala Polivalente”, na parterze budynku rady regionalnej pod adresem Viale A. Moro 50

Piątek, 17 października 2014 r.
Konferencja wyjazdowa Komisji ENVE nt. „Lokalne i regionalne strategie dotyczące zmiany klimatu i ich wpływ na poprawę jakości powietrza”
godz. 9.00 Rejestracja uczestników
godz. 9.30 Konferencja Komisji ENVE nt. „Lokalne i regionalne strategie dotyczące zmiany klimatu i ich wpływ na poprawę jakości powietrza”
godz. 10.50 Przerwa na kawę
godz. 13.30 Zakończenie konferencji Komisji ENVE
godz. 13.30 Obiad w formie bufetu
Miejsce: siedziba władz regionu Emilia-Romania – „Sala Polivalente”, na parterze budynku rady regionalnej pod adresem Viale A. Moro 50


WSTĘPNY PROGRAM
Konferencja Komisji ENVE nt. „Lokalne i regionalne strategie dotyczące zmiany klimatu i ich wpływ na poprawę jakości powietrza”

Bolonia, region Emilia-Romania, Włochy, 17 października 2014 r.

Zmiana klimatu jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla europejskich regionów i całej planety. W wielu obszarach Europy zanieczyszczenie powietrza utrzymuje się na krytycznym poziomie, co niesie ze sobą dobrze znane skutki dla zdrowia ludzkiego i ekosystemów.


Zmiana klimatu jest ściśle związana z zanieczyszczeniem powietrza.
Strategie korzystne dla wszystkich stron można realizować za pomocą działań takich jak propagowanie pojazdów niskoemisyjnych i oszczędność energii. Jednocześnie trzeba unikać działań przeciwdziałających zmianie klimatu, które pogarszają jakość powietrza. Konieczne jest zapewnienie większej spójności polityki ochrony środowiska, by zapobiec sprzecznym skutkom i zmaksymalizować dodatkowe korzyści. Do skoordynowania polityki sektorowej (transport, energia, przemysł, rolnictwo itp.) i wdrożenia opartych na synergii strategii na rzecz jakości powietrza i adaptacji do zmiany klimatu niezbędne jest zintegrowane podejście.
Na seminarium dwa zagadnienia omówione zostaną w świetle najnowszych strategii przyjętych przez UE. Przedmiotem rozważań będzie również sposób, w jaki polityka lokalna i regionalna może się przyczynić do poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania zmianie klimatu.
Przedstawione zostaną doświadczenia sieci AIR. Inicjatywa regionów na rzecz jakości powietrza (AIR), która została zapoczątkowana w 2011 r., skupia dwanaście regionów z siedmiu państw członkowskich UE. Są to: Badenia-Wirtembergia, Katalonia, Emilia-Romania, Wielki Londyn, Hesja, Lombardia, Nadrenia Północna-Westfalia, Piemont, Randstad, Steiermark, Veneto i Flandria. Wspólnie regiony te generują 22% PKB UE i są zamieszkiwane przez 18% ludności UE (87,6 mln mieszkańców). Należy do nich kilka z najgęściej zaludnionych i uprzemysłowionych obszarów UE, które w ostatnich latach odgrywają wiodącą rolę w zarządzaniu jakością powietrza.

godz. 9.00 Rejestracja


godz. 9.30 Otwarcie konferencji


  • Marialuisa Coppola, radna regionu Veneto i przewodnicząca Komisji ENVE Komitetu Regionów (IT/EPL)

  • Simonetta Saliera, wiceprzewodnicząca regionu Emilia–Romania i członkini Komitetu Regionów (IT/PES)

godz. 10.00 SESJA 1: Najnowsze wydarzenia w dziedzinie polityki UE dotyczącej zmiany klimatu


Podczas tej sesji przedstawiona zostanie obecna sytuacja w tej dziedzinie na poziomie UE oraz sposób, w jaki mogłaby ona wpłynąć na prace władz lokalnych i regionalnych w ramach ich terytoriów.
Dyskusja
godz. 10.50 Przerwa na kawę

godz. 11.10 SESJA 2: Klimat i jakość powietrza - wyzwania i rozwiązania na poziomie terytorialnym


Sesja będzie okazją do refleksji na tym, jak środki związane z klimatem na poziomie lokalnym i regionalnym mogą wesprzeć poprawę jakości powietrza. Uczestnicy przedyskutują sposoby, na jakie różne szczeble sprawowania władzy w UE mogą wspólnie pracować na rzecz kształtowania przyszłości opłacalnych środków, które jednocześnie złagodzą zmianę klimatu i poprawią jakość powietrza.
Dyskusja

godz. 12.00 SESJA 3: Sprawdzone rozwiązania – synergia i innowacje


Podczas tej sesji prelegenci przedstawią najlepsze praktyki pokazujące sposoby łączenia różnych zmiennych przez władze lokalne i regionalne w celu osiągniecia rezultatów. Zaprezentowane zostaną również projekty dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania do niej (np. „Climate-KIC” i „Mayors Adapt”).
Dyskusja
godz. 12.50 Wnioski


  • Michel LEBRUN (BE/EPL), przewodniczący Komitetu Regionów

  • Gian Luca Galletti, włoski minister odpowiedzialny za przeciwdziałanie zmianie klimatu (do potwierdzenia)

godz. 13.30 Zakończenie konferencjiINFORMACJE PRAKTYCZNE
25. posiedzenie Komisji ENVE i konferencja nt.: „Lokalne i regionalne strategie dotyczące zmiany klimatu i ich wpływ na poprawę jakości powietrza” odbędą się w dn. 16–17 października 2014 r. w Bolonii (region Emilia-Romania we Włoszech).

Miejsce
Zarówno posiedzenie Komisji ENVE, jak i konferencja odbędą się w siedzibie władz regionu Emilia-Romania („Sala Polivalente” na parterze budynku rady regionalnej) pod adresem Viale Aldo Moro 50, Bolonia.
Na posiedzenia grup politycznych w Palazzo della Giunta, Viale Aldo Moro 52, przydzielono następujące sale:


EPLsala C na półpiętrze Palazzo della Giunta, nr 52 di Viale Aldo Moro

PESsala B na półpiętrze Palazzo della Giunta, nr 52 di Viale Aldo Moro

ALDEsala D na półpiętrze Palazzo della Giunta, nr 52 di Viale Aldo Moro

EAsala posiedzeń „Statistica” na 4. piętrze Palazzo della Giunta, nr 52 di Viale Aldo Moro

EKRsala posiedzeń wiceprzewodniczących na 8. piętrze Palazzo della Giunta, nr 52 di Viale Aldo MoroTłumaczenie ustne
Podczas posiedzenia Komisji ENVE zapewnione będzie tłumaczenie ustne z następujących języków:
13: ES/CS/DE/EN/FR/HR/IT/LV/LT/HU/NL/PT/RO (uczestnicy mogą zabierać głos w tych językach)

10: ES/DE/EN/FR/HR/IT/LV/LT/NL/RO (uczestnicy mogą słuchać wypowiedzi w tych językach)


Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie ustne z następujących języków:

8: ES/DE/EN/FR/IT/LV/LT/NL (uczestnicy mogą zabierać głos w tych językach)

6: ES/DE/EN/FR/IT/NL (uczestnicy mogą słuchać wypowiedzi w tych językach)

Rejestracja uczestników
Członkowie są zobowiązani do udzielenia wszelkich pełnomocnictw do reprezentowania na posiedzeniu wyjazdowym Komisji ENVE w dniu 16 października 2014 r. i na konferencji wyjazdowej Komisji ENVE w dniu 17 października 2014 r. lub do potwierdzenia swojego udziału w tych wydarzeniach za pomocą instrumentu on-line, który dostępny jest poprzez portal członków na głównej stronie internetowej KR-u po zalogowaniu się i wpisaniu hasła.
Każdy z członków KR-u otrzymał pismo zawierające bardziej szczegółowe informacje o tym systemie, a także osobisty login i hasło umożliwiające dostęp do systemu.
Mają Państwo także do dyspozycji Helpdesk, który w razie potrzeby udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy. (e-mail: helpdesk@cor.europa.eu, tel. + 32 2 546 96 97)

Bezpośredni dostęp do portalu członków: www.cor.europa.eu/members


Uwaga: Termin udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania na posiedzeniu upływa o północy w środę, 15 października 2014 r. (o północy dnia poprzedzającego posiedzenie).
Prosimy o zgłoszenie udziału w posiedzeniu Komisji ENVE i konferencji do poniedziałku (do północy), 22 września 2014 r., za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n24Ll97. Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia zostaną Państwo poproszeni o utworzenie nazwy użytkownika i hasła. Zalecane jest zachowanie nazwy użytkownika i hasła na wypadek ewentualnej aktualizacji lub zmiany Państwa zgłoszenia.

Zakwaterowanie w hotelu
Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie hotelu kontaktując się bezpośrednio z p. Tinarelli, dyrektorem generalnym grupy hotelowej „Zanhotel Group”. W hotelach grupy zapewniona jest cena ze zniżką (dla pierwszych 80 pokoi). W przypadku braku miejsc w ramach wstępnie zarezerwowanych pokoi, prosimy o skontaktowanie się z innymi hotelami, których dane podane są poniżej. Ze wszystkich tych hoteli można łatwo dojechać do miejsca posiedzenia i konferencji korzystając z transportu publicznego.
TERMIN WSTĘPNEJ REZERWACJI: Prosimy zwrócić uwagę, że nie możemy zagwarantować dostępności wstępnie zarezerwowanych pokoi po 12 września 2014 r.


HOTELE

DANE KONTAKTOWE DO REZERWACJI

CENA ZA 1 NOC


Europa ****
Via Cesare Boldrini 11

40121 Bologna


Hotel położony blisko dworca centralnego Bolonii, w odległości 30 min. pieszo od miejsca posiedzenia i konferencji i dysponujący dobrymi połączeniami w ramach transportu publicznego

p. Tinarelli, dyrektor generalny
tel. +39 051 231991
e-mail: direzionehoteltrevecchi@zanhotel.it

W wiadomości elektronicznej dotyczącej rezerwacji należy podać następujący kod:RER / COR / ENVE pre-booking. Zapewni on uzyskanie ceny z rabatem, jeżeli wciąż dostępne są wstępnie zarezerwowane pokoje.

Pokój jednoosobowy: 81 EUR

Pokój dwuosobowy: 91 EUR

Pokój dwuosobowy dla jednej osoby: 91 EUR

Opłata recepcyjna:


1,50–2,50 EUR

Tre Vecchi ****
Via Indipendenza 47

40121 Bologna


Hotel położony blisko dworca centralnego Bolonii, w odległości 30 min. pieszo od miejsca posiedzenia i konferencji i dysponujący dobrymi połączeniami w ramach transportu publicznego

Pokój jednoosobowy: 81 EUR

Pokój dwuosobowy: 91 EUR

Pokój dwuosobowy dla jednej osoby: 91 EUR

Opłata recepcyjna:


1,50–2,50 EUR

Il Canale ***
Via Bertiera 2, 40121 Bologna
Hotel położony w historycznej części Bolonii, w odległości 30 min. pieszo od miejsca posiedzenia i konferencji i dysponujący dobrymi połączeniami w ramach transportu publicznego

Pokój jednoosobowy: 71 EUR

Pokój dwuosobowy: 81 EUR

Pokój dwuosobowy dla jednej osoby: 81 EUR

Opłata recepcyjna:


1,50–2,50 EUR

Inne hotele (bez rabatu, ale położone blisko miejsca posiedzenia i konferencji):


NOVOTEL Bologna Fiera – v. Michelino 73 – tel. 0039 051 637771

AC HOTEL Bologna – v. S. Serlio, 28 – tel. 0039 051 377246

NH Bologna de la Gare – p.zza XX Settembre - tel. 0039 051 281611

Mercure Hotel – v. Pietramellara 59 – tel. 0039 051 42211


Obiad
W piątek, 17 października, w godz. 13.30–15.00 obok miejsca konferencji („Sala Polivalente”) w sali H zorganizowany zostanie obiad w formie bufetu na zaproszenie władz regionu Emilia Romania.
_____________

COR-2014-04032-00-04-CONVPOJ-TRA (EN) /2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość