Strona główna

Pl europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


Pobieranie 43.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar43.07 Kb.Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu

PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sesja plenarna

Projekt porządku obrad Maj490. SESJA PLENARNA

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD

__________________
Środa i czwartek, 22 i 23 maja 2013 r.

Budynek im. Józsefa Antalla (Parlament Europejski)

Sala JAN 4Q2

B–1050 Bruksela

_____________


Otwarcie sesji: środa, 22 maja 2013 r., godz. 14.30

_____________
1.Stwierdzenie kworum
2.Przyjęcie projektu porządku obrad
3.Zatwierdzenie protokołu 489. sesji plenarnej z 17 i 18 kwietnia 2013 r.
4.Komunikaty przewodniczącego EKES-u Henri MALOSSE'A

5.Debata tematyczna „One Single Tarif”, środa, 22 maja 2013 r., godz. 17.00, z udziałem następujących gości:

  • Vincent CHAUVET, organizator europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie „One Single Tariff”

  • Martin WITTENBERG, organizator europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie „One Single Tariff”

  • Prezentacja” (nazwisko do sprecyzowania)

6.Debata tematyczna „Praca dla młodych ludzi – dobre praktyki”, czwartek, 23 maja 2013 r., godz. 10.00, z udziałem następujących gości:

  • Erich FOGLAR, przewodniczący Konfederacji Austriackich Związków Zawodowych (ÖGB)

  • Rudolf KASKE, przewodniczący Izby Pracowniczej Austrii (AK)

  • Christoph LEITL, przewodniczący Izby Gospodarczej Austrii (WKO)

  • Gerhard WLODKOWSKI, przewodniczący Izby Rolniczej Austrii (LKÖ)

  • Maroš ŠEFČOVIČ, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację7.Prace nad opiniami Komitetu (zob. załącznik)
8.Sprawy różne
9.Wyznaczenie terminu następnej sesji plenarnej


*
* *


ZAŁĄCZNIK
Prace nad opiniami Komitetu (kolejność, w której będą omawiane, zostanie ustalona w późniejszym terminie)

INT/671

W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online (komunikat)

COM(2012) 596 final

CESE 2514/2012 fin

Sprawozdawca: Daniela RONDINELLI (Gr. II-IT)
INT/673-INT/680

Postępowanie upadłościowe (komunikat)

COM(2012) 742 final

CESE 472/2013 fin

Postępowanie upadłościowe (zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000)

COM(2012) 744 final – 2012/0360 COD1

Sprawozdawca: Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE (Gr. I-PT)
INT/675

Ochrona przedsiębiorstw przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi i zapewnienie skutecznego wykonania – Przegląd dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (komunikat)

COM(2012) 702 final

CESE 1233/2013 fin

Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Gr. III-PT)
INT/677

Stan unii celnej (komunikat)

COM(2012) 791 final

CESE 998/2013 fin

Sprawozdawca: Jan SIMONS (Gr. I-NL)
INT/678

Plan działania: Europejskie prawo spółek i ład korporacyjny – nowoczesne ramy prawne na rzecz bardziej zaangażowanych udziałowców i zrównoważonych przedsiębiorstw (komunikat)

COM(2012) 740 final

CESE 982/2013 fin

Sprawozdawca: Edouard DE LAMAZE (Gr. III-FR)
INT/679

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (komunikat)

COM(2012) 795 final

CESE 941/2013 fin

Sprawozdawca: Gonçalo LOBO XAVIER (Gr. I-PT)

Współsprawozdawca: Ronny LANNOO (Gr. III-BE)
INT/684

Bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych (zmiana dyrektywy 2001/95/WE)

COM(2013) 78 final – 2013/0049 COD

CESE 1600/2013 fin – 2013/0049 COD

Sprawozdawca generalny: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Gr. III-ES)
INT/685

Nowy niezależny instrument nadzoru rynku

COM(2013) 75 final – 2013/0048 COD

CESE 1607/2013 fin – 2013/0048 COD

Sprawozdawca generalny: Jacques LEMERCIER (Gr. II-FR)
INT/694

Produkty lecznicze stosowane u ludzi / przejrzystość środków regulujących ustalanie cen / włączanie w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

COM(2013) 168 final – 2012/0035 COD

(kategoria C)
INT/696

Wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania (zmiana rozporządzenia (WE) nr 450/2008)

COM(2013) 193 final – 2013/0104 COD

(kategoria C)
ECO/334

Dziesięć lat po wprowadzeniu euro – co dalej? (Gospodarcza i polityczna przyszłość UE a nowy traktat) (opinia z inicjatywy własnej)

CESE 1929/2012 fin

Sprawozdawca: Carmelo CEDRONE (Gr. II-IT)
ECO/340

Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej – otwarcie debaty europejskiej (komunikat)

COM(2012) 777 final

CESE 166/2013 fin

Sprawozdawca: Carmelo CEDRONE (Gr. II-IT)
ECO/344

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

COM(2013) 45 final – 2013/0025 COD

CESE 1767/2013 fin – 2013/0025 COD

Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych

COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD

Sprawozdawca: Christophe ZEEB (Gr. I-LU)
ECO/345

Dyrektywa Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych

COM(2013) 71 final – 2013/0045 CNS2

CESE 1768/2013 fin – 2013/0045 CNS

Sprawozdawca: Stefano PALMIERI (Gr. II-IT)
ECO/346

Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego

COM(2013) 42 final – 2013/0023 COD3

Sprawozdawca generalny: M. Edouard DE LAMAZE (GRIII-FR)
ECO/348

Wprowadzenie instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności (komunikat)

COM(2013) 165 final

Koordynacja ex ante planów zasadniczych reform polityki gospodarczej (komunikat)

COM(2013) 166 final

Sprawozdawca: David CROUGHAN (Gr. I-IE)
SC/038

Społeczny wymiar unii gospodarczej i walutowej (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji Rady)

CESE 1566/2013 fin

Sprawozdawca: Luca JAHIER (Gr. III-IT)

Współsprawozdawcy: Henri MALOSSE (Gr. I-FR)

Georgios DASSIS (Gr. II-EL)
SOC/478

Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów

COM(2012) 788 final – 2012/0366 COD

CESE 841/2013 fin – 2012/0366 COD

Sprawozdawca: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Gr. I-ES)
SOC/481

Pakiet dotyczący inwestycji społecznych

COM(2013) 83 final

CESE 1557/2013 fin

Sprawozdawca: Oliver RÖPKE (Gr. II-AT)
SOC/483

Utworzenie programu rejestrowania podróżnych

COM(2013) 97 final – 2013/0059 COD

Sprawozdawca generalny: Cristian PÎRVULESCU (Gr. III-RO)
SOC/485

Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zmiana wniosku COM(2012) 496 final)

COM(2013) 146 final – 2011/0276 COD4

Europejski Fundusz Społeczny / uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1081/2006 (zmiana wniosku COM(2011) 607 final/2)

COM(2013) 145 final – 2011/0268 COD4

Sprawozdawca generalny: Mário SOARES (GR. II-PT)
CCMI/109

CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie (komunikat)

COM(2012) 636 final

CESE 2487/2012 fin

Sprawozdawca: Virgilio RANOCCHIARI (Gr. I-IT)

Współsprawozdawca: Monika HRUŠECKÁ (SK)
NAT/589

Fluorowane gazy cieplarniane

COM(2012) 643 final – 2012/0305 COD

CESE 2497/2012 fin – 2012/0305 COD

Sprawozdawca: Mário SOARES (Gr. II-PT)
NAT/590

Ekologiczna gospodarka – wspieranie zrównoważonego rozwoju w Europie (opinia z inicjatywy własnej)

CESE 2407/2012 fin

Sprawozdawca: Joana AGUDO I BATALLER (Gr. II-ES)

Współsprawozdawca: Pedro NARRO (Gr. III-ES)
NAT/602

Współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013

COM(2013) 159 final – 2013/0087 COD

Sprawozdawczyni generalna: Diljana SŁAWOWA (Gr. III-BG)

TEN/506

Strategia w zakresie paliw alternatywnych (komunikat) (Pakiet „Czysta energia dla transportu”)

COM(2013) 17 final

CESE 530/2013 fin

Rozmieszczanie infrastruktury paliw alternatywnych

COM(2013) 18 final – 2013/0012 COD

Sprawozdawca: Stefan BACK (Gr. I-SE)
TEN/507

Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego

COM(2012) 721 final – 2012/0340 COD

CESE 575/2013 fin – 2012/0340 COD

Sprawozdawca: Ask Løvbjerg ABILDGAARD (Gr. III-DK)
TEN/509

Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku (komunikat)

COM(2012) 736 final

CESE 917/2013 fin

Sprawozdawca: Isabel CAÑO AGUILAR (Gr. II-ES)
TEN/512

Europejska agenda cyfrowa – cyfrowe pobudzenie wzrostu w Europie (komunikat)

COM(2012) 784 final

CESE 959/2013 fin

Sprawozdawca: Thomas MCDONOGH (Gr. I-IE)
TEN/513

Bezpieczeństwo sieci i informacji w obrębie Unii

COM(2013) 48 final – 2013/0027 COD5

CESE 1414/2013 fin – 2013/0027 COD

Sprawozdawca: Thomas MCDONOGH (Gr. I-IE)
TEN/520

Infrastruktura energetyczna w Unii Europejskiej / projekty inwestycyjne (zastąpienie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010)

COM(2013) 153 final – 2013/0082 COD

(kategoria C)
REX/372

Godne życie dla wszystkich: Eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości (komunikat)

COM(2013) 92 final

CESE 2417/2012 fin

Sprawozdawca: Evelyne PICHENOT (Gr. III-FR)
_____________

1Konsultacja fakultatywna ze strony PE/Rady.

2Konsultacja obligatoryjna ze strony Rady.

3Konsultacja fakultatywna ze strony PE/Rady.

4Konsultacja obligatoryjna ze strony Rady.

5Konsultacja obligatoryjna ze strony Rady.

CES2985-2013_00_00_TRA_CONV-POJ - 02/05/2013 15:00 FR – ASZ,AL/mw .../...


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość