Strona główna

Plan gospodarki odpadami dla miasta I gminy bodzentyn


Pobieranie 0.67 Mb.
Strona1/20
Data18.06.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA MIASTA I GMINY BODZENTYNOpracował:

Kielce, 2004 r.
SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP. 6

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU GMINY BODZENTYN. 7

2.1. Położenie geograficzne. 7

2.2. Sytuacja demograficzna. 8

2.3. Sytuacja gospodarcza. 9

2.4. Środowisko przyrodnicze w aspekcie gospoadrowania odpadami. 10

2.5. Warunki glebowe mogące mieć wpływ na lokalizacje instalacji związanych z gospoadrowaniem odpadami. 10

2.6. Warunki hydrologiczne mogące mieć wpływ na lokalizacje instalacji związanych z gospoadrowaniem odpadami. 11

2.7. Zarys budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne w aspekcie gospoadrowania odpadami. 12

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI. 13

3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach. 14

3.1.1. Odpady komunalne. 14

3.1.2. Odpady opakowaniowe. 16

3.1.3. Komunalne osady ściekowe. 17

3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji. 18

3.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym. 20

3.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym. 20

3.3. Odpady niebezpieczne. 21

3.3.1. Oleje odpadowe. 21

3.3.2. Baterie i akumulatory. 22

3.3.3. Środki ochrony roślin. 22

3.3.4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 22

3.3.5. Wycofane z eksploatacji pojazdy. 23

3.3.6. Odpady medyczne i weterynaryjne. 23

3.3.7. Odpady zawierające azbest. 23

3.3.8. Odpady zawierające PCB. 26

3.3.9. Możliwości minimalizacji ilości powstawania odpadów niebezpiecznych. 27

3.4. Opis stanu realizacji obowiązków przez posiadaczy odpadów. 27

3.5. „Dzikie wysypiska ŚMIECI”. 29

3.6. Zestawienie istniejących programów zawierających elementy gospodarki odpadami. 30

PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 33

4.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach. 334.1.1. Odpady komunalne. 33

4.1.2. Odpady opakowaniowe. 33

4.1.3. Komunalne osady ściekowe. 35

4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji. 36

4.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym. 36

4.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym. 38

4.3. Odpady niebezpieczne. 38

ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 40

5.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym. 40

5.1.1 Cele krótkookresowe 2004 – 2007. 40

5.1.2 Cele długookresowe 2008 – 2014. 41

5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym 415.2.1 Cele krótkookresowe 2004 – 2007. 42

5.2.2 Cele długoterminowe 2008 – 2014. 42

5.3. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI. 435.3.1. Sektor komunalny. 43

5.3.2. Sektor gospodarczy. 46

6. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 47

6.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 47

6.2. edukacja ekologiczna. 48

6.3. PROGRAM usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 50

7. ANALIZA EKONOMICZNA I INSTRUMENTY FINANSOWE 52

7.1 Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów i zadań 52

7.2. Harmonogram realizacji i wdrożenia planu 59

8. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLAN. 62

9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 66

9.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu 66

9.2. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko 66

10. STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 67

11. SPIS TABEL 70

12. SPIS LITERTURY 70

Załącznik 1 71

woj. kujawsko-pomorskie 73

woj. warmińsko-mazurskie 74

woj. zachodnio-pomorskie 74

Załącznik 1 - Gmina Bodzentyn na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.Załącznik 2 - Składowiska na terytorium Polski przyjmujące odpady zawierające azbest.

Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w Planie gospodarki odpadami


 1. Cel w gospodarowaniu odpadami - to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć w gospodarowaniu odpadami,

 2. Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

 3. Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

 4. Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

 5. Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany,

 6. Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

 7. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji,

 8. Odpady medyczne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,

 9. Odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

 10. Odpady weterynaryjne - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach,

 11. Oleje odpadowe – rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,

 12. Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu opadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach,

 13. Odzysk energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

 14. PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie,

 15. Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

 16. Przebudowa składowiska – rozumie się przez to działania mające na celu dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów prawnych,

 17. Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

 18. Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową (w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

 19. Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

 20. Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

 21. Składowisko odpadów przemysłowych – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, z wyłączeniem odpadów komunalnych,

 22. Spalarnia odpadów – rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia,

 23. Stabilizacja odpadów – rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko,

 24. Strategia gospodarki odpadami - sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami,

 25. System gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi dokumentami, zmierzających do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

 26. Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów,

 27. Unieszkodliwianie - rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

 28. Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,

 29. Zadania - działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów,

 30. Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość