Strona główna

Plan gospodarki odpadami gminy policzna


Pobieranie 369.34 Kb.
Strona1/10
Data20.06.2016
Rozmiar369.34 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY POLICZNAWÓJT GMINY POLICZNA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY POLICZNA

na lata 2010 – 2013

z uwzględnieniem lat 2014-2017

(aktualizacja)


Policzna 2010
SPIS TREŚCI:

1.WSTĘP 4

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY 13

3. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 17

4. PRAWO LOKALNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPAMI NA TERENIE GMINY POLICZNA 30

5. DIAGNOZA DOTYCHCZASOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI 30

6. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 31

6.1 Zmiany demograficznego prognozy zmian demograficznych ludności gminy, w latach: 2010, 2013 i 2017 wykorzystano dynamikę zmian prognozy demograficznych sporządzonej przez GUS na lata 2008-2035. 31

6.2 Prognozy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 31

6.3. Komunalne osady ściekowe 33

6.4. Odpady medyczne i weterynaryjne 33

6.5. Odpady budowlane 33

6.6. Odpady przemysłowe 34

6.7. Odpady opakowaniowe 34

7. KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY POLICZNA 35

7.1. Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów( w tym odpadów opakowaniowych) 35

7.2. Zbieranie odpadów ulegających biodegradacji 36

7.3.Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 37

7.4. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych 38

7.5. Odpady budowlane 38

7.6. Zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 38

7.7. System gospodarki niebezpiecznymi odpadami opakowaniowymi: 39

7.8. Gospodarka odpadami azbestowymi 39

7.9. Gospodarka osadami ściekowymi 39

7.10. Wraki samochodów 39

7.11. Przepracowane oleje 40

7.12. Zbiórka odpadów z cmentarzy 40

7.13. Padłe zwierzęta 40

7. 14 Odpady medyczne i weterynaryjne 40

8. ZAŁOŻONE CELE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 41

9. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 43

9.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 43

9.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego


oddziaływania na środowisko 43

9.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie


zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 43

9.4. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów 44

9.5. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 45

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 45

11. OSZACOWANIE KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 46

12. WYBRANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 49

13. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 53

14. ZASADY WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PLANU 54

15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 55
  1. WSTĘP

Aktualizacja „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Policzna” została sporządzona jako realizacja zapisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadziła obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami oraz ich aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami do 2011 roku dla gminy Policzna przyjęty został Uchwałą nr XXV/187/2005 Rady Gminy w Policznie z dnia 15 kwietnia 2005r.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Policzna zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy Policzna Nr VI/46/07 z dnia 30.03.2007r. i obejmowało okres od czasu uchwalenia planu do 31 grudnia 2006 r.

Drugie sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Policzna zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy Policzna Nr XX/154/09 z dnia 30.04.2009r. i obejmowało okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdania zostały także przedłożone Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego.

W 2009 roku upływa termin aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Policzna . Opracowana „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Policzna” stanowi jeden z elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami w kraju. Zaktualizowana wersja Planu przedstawia działania zmierzające do utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami na lata 2009 – 2016 zgodnego z Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2004-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (projekt) jak również Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami.

Plany gospodarki odpadami są stosowane, aby ułatwić osiągnięcie celów założonych w polityce ekologicznej państwa, praktycznie realizować zasady gospodarki odpadami, stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Pozwalają na uzyskanie ogólnego poglądu na temat gospodarki odpadami na danym terenie (ilość powstających i przetwarzanych odpadów, rodzaj i ilość instalacji itd.), co ułatwia zidentyfikowanie najważniejszych problemów gospodarki odpadami i rozwiązywanie ich w sposób systemowy.

Plan gospodarki odpadami określa:


  • aktualny stan gospodarki odpadami (rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania oraz rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów),

  • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

  • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

  • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

  • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

oraz w szczególności:

  • rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

  • rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

  • działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia:

  • ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

Ponadto plany gospodarki odpadami powinny obejmować wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren. Rozporządzenie wskazuje, które rodzaje odpadów powinny być w szczególności uwzględnione w określonych planach, tj. np. w planach gminnych - odpady komunalne.

Posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego takiego planu jest wypełnieniem jednego z podstawowych wymagań przy ubieganiu się o finansowe wsparcie projektów w zakresie gospodarki odpadami, w tym z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych. Przyjęcie planu ma również inne konsekwencje. Zgodnie z art.16 ustawy o odpadach przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Policzna jest integralną częścią Programu Ochrony Środowiska Gminy Policzna.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość