Strona główna

Plan nauczania i zakres materiału wiedzy o kulturze dla klas o ukierunkowaniu humanistycznym w roku szkolnym 2010/2011


Pobieranie 66.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar66.79 Kb.
Plan nauczania i zakres materiału wiedzy o kulturze dla klas o ukierunkowaniu humanistycznym w roku szkolnym 2010/2011.
Plan nauczania wiedzy o kulturze – zakres rozszerzony nr DKOS-4015-207/02 autorstwa Krzysztofa Chmielewskiego i Jarosława Krawczyka prowadzony jest w oparciu o podręcznik „Wiedza o kulturze”, Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, WS PWN. Klasa II i III o ukierunkowaniu humanistycznym kształcone są w wymiarze nauczania 2 godz. tygodniowo w II klasie i 1 godziny tygodniowo w III klasie, co daje 101 godzin w dwuletnim cyklu realizacji (70 godz. – kl. II, 31 godz. – kl. III).

Plan nauczania i zakres materiału wiedzy o kulturze dla klasy II i III o ukierunkowaniu humanistycznym

L.p.

Temat jednostki lekcyjnej

Cele kształcenia

Uwagi na temat metod i środków dydaktycznych

Czas realizacji

1.

Człowiek w świecie kultury

Świat, kultura, jednostka, zbiorowość; rozpoznanie zainteresowań, rola człowieka w kulturze

-wykład z elementami dyskusji

1

2.

Istota i funkcje sztuki

Jak patrzeć na dzieło sztuki? Jak rozumieć sztukę; funkcje sztuki i jej rola w życiu jednostki i społ.

-wykład z elementami dyskusji

1

3.

Źródła kultury

Kultura i sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu

- wykład z elementami dyskusji

-praca pod kierunkiem (tekst źródłowy)2

4.

Korzenie antyczne kult. europejskiej – sztuka starożytnych Greków i Rzymian

Klasyczne rozumienie piękna a wrażliwość współczesnych; najsłynniejsze zabytki i ich twórcy

-wykład z elementami dyskusji

- praca pod kierunkiem (tekst źródłowy)

-film video, fragm. „Dzieje kultury greckiej“


5

5.

Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska

Bizancjum jako centrum kultury, religia i sztuka

-wykład z elementami dyskusji


1

6.

Bogactwo i złożoność kultury średniowiecza – romanizm i gotyk

Cechy sztuki romańskiej i gotyckiej; karnawalizacja sztuki, mistycyzm, naturalizm, alegoryzm, służebna rola sztuki

-wykład z elementami dyskusji

-film video7

7.

Idee humanizmu w kulturze renesansu.

-poszukiwanie analogii między filozoficznymi założeniami renesansu a ich artystycznym wyrazem; hedonizm Tycjana, melancholia Durera, harmonia van Eycka, apokaliptyczność Bosha

-wykład z elementami dyskusji

-film video

-W. Fraenger „Bosh”


2

8.

Włoscy geniusze odrodzenia: L.da Vinci, M. Anioł, R. Santi

-definicja pojęć: artyzmu, geniuszu, indywidualizmu art., sacrum dzieła

-zaprezentowanie sylwetki człowieka renesansu (Vinci)

-omówienie ideału piękna


-M.Ałpatow „Historia sztuki”

-film video

-referat uczniowski


2

9.

Brunelleschi, Donatello, Alberti – piękno zamknięte w kamieniu

-umiejętność prezentacji smaku architektury renesansu

-dostrzeżenie inspiracji artystycznej w antyku-T. Broniewski, „Historia architektury dla wszystkich”

-praca z materiałami ikonograficznymi

-wykład


2

10.

Konsekwencje reformacji. Sztuka w służbie chrześcijaństwa

-przedstawienie sztuki barokowej w kontekście przewartościowań światopoglądowych – katolicyzm a protestantyzm

-dostrzeżenie specyfiki malarstwa niderlandzkiego-wykład z elementami dyskusji

-film video3

11.

Światło i cień – dramat w malarstwie Caravaggia. Przezwyciężenie manieryzmu

-analiza dzieł malarza

-komentarz siostry Wendy

-rozmowa nauczająca2

12.

„Dmijcie wichry”- żywioł w malarstwie Rubensa

-identyfikowanie motywów w malarstwie Rubensa: antyczne mity, chrześcijańskie legendy, współczesne alegorie

- wykład

-odwołanie do wiersza W.Szymborskiej „Kobiety Rubensa”2

13.

W cieniu Saskii. Piętno śmierci w twórczości Rembrandta

-zrozumienie twórczości artystycznej jako formy osobistej wypowiedzi

-dowiedzenie znaczącej roli symboliki kolorów i światłocieni

-powinowactwa Rembrandta z malarstwem Caravaggia


-wykład z elementami dyskusji

-film video2

14.

Polifoniczny charakter muzyki barokowej. Harmonia wielogłosowości

- analiza polifonii barokowej

-referat ucznia

-nagrania z muzyką J.S.Bacha, i Vivaldiego1

15.

Sztuka dyskursem nieba gwieździstego i prawa moralnego

-wymienienie głównych przedstawicieli i dzieł nurtu klasycznego

-dostrzeżenie rozdziału państwa od Kościoła

-wyjaśnienie pojęć: naturalizm, racjonalizm, encyklopedyzm


-wykład z elementami dyskusji

-film video

-praca w grupach


2

16.

Przeciw utopii rozumu. Malarstwo J.H.Fussliego i W.Blake’a

-dostrzeżenie tendencji odejścia od klasycyzmu w malarstwie

-wyjaśnienie pojęcia surrealizmu-praca z tekstem (wiersze W.Blake’a)

-wykład


-praca z podręcznikiem

3

17.

XVIII-wieczna architektura geometrii – subtelny duch klasycyzmu

-wymienienie głównych przedstawicieli i dzieł nurtu klasycznego w architekturze

-wyjaśnienie pojęć: palladianizm, lekkość, harmonia proporcji
-wykład z elementami dyskusji

-film video3

18.

Klasyka wiedeńska w muzyce Heydena, Mozarta i Beethovena w II poł. XVII w.

-dostrzeżenie powinowactwa formy muzycznej, architektonicznej i malarskiej

- rozpoznanie reprezentatywnych utworów przedstawicieli epoki-wykład z elementami dyskusji

-wybrane utwory muzyczne
1

19.

Wyrafinowana forma opery jako harmonia słowa, muzyki i plastyki

-definiowanie pojęcia opery

-określenie relacji pomiędzy integralnymi częściami opery (aria, chór, orkiestra)-J.Waldorf, „Ósme sekrety Polihymni”

-film video1

20.

Człowiek trawiony poczuciem niespełnienia – różne oblicza sztuki romantyzmu

-dostrzeżenie zmienności sposobu wizualizacji jako dynamicznego układu zmiennych

-odczytywanie znaczenia i symbolicznego przekazu pejzażu romantycznego-wykład z elementami dyskusji

-film video

-praca w grupach


3

21.

„[...] Możesz go zabić – narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy [...]”. Malarstwo F.Goi i E.Delacroix

-dostrzeżenie tematyki obrazów

bunt jako charakterystyczna postawa romantyzmu-wykład z pogadanką o tle historycznym epoki, korelacja wiadomości z historii

-film video3

22.

Muzyka – najczystszy wymiar uczuć (Chopin, Liszt, Paganini, Schubert, Verdi)

-rozpoznanie reprezentatywnych utworów

- dostrzeżenie różnorodności form muzycznych-fragmenty nagrań

-rozmowa nauczająca1

23.

W poszukiwaniu kontekstów realizmu malarskiego G.Couberta

- zdefiniowanie pojęć realizmu i naturalizmu

budowanie koncepcji sztuki zaangażowanej społecznie-dyskusja panelowa

-wykład


-film video

2

24.

Konfrontacja mieszczańskiego gustu i estetyki impresjonizmu

- zdefiniowanie pojęć impresjonizmu, prowokacji artystycznej i kiczu

-wymienienie głównych przedstawicieli nurtu: Moneta, Degasa, Renoira, Pissarra
-wykład z elementami dyskusji

-film video

-praca w grupach


2

25.

Horyzonty XX wieku – sztuka kreacją niezależnej rzeczywistości

-dostrzeżenie symptomów współczesności w rozwiązaniach urbanistycznych i możliwości technologicznych

-wyjaśnienie pojęcia sztuki użytkowej w kontekście secesji-praca pod kierunkiem z materiałami ikonograficznymi

-wykład


-praca w gr. 2-osobowych

3

26.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”. Europejskie konteksty sztuki polskiej XIX w.

- umiejętność wymienienia wybitnych twórców

- inspiracja Zachodem-wykład z elementami dyskusji


2

27.

Na początku były „izmy” – smak brzasku XX wieku i nowych form wyrazu artystycznego

- próba ustalenia czym jest sztuka w kontekście prowokacji Duchampa

-pojęcia: konceptualizmu, fowizmu, kubizmu, futuryzmu

-umiejętność wydawania własnych opinii o sztuce


-A.Vallentin, „Picasso”

-referaty uczniów

-film video


6

28.

Od surrealizmu do pop-artu – próżne poszukiwania jednoznaczności

-pojęcia: surrealizmu, konstruktywizmu, neoplastycyzmu, pop-artu, antysztuki

-odnajdywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów kultury masowej-praca pod kierunkiem z materiałami ikonograficznymi

-wykład2

29.

Marcel Duchamp, „major” Frydrych – historia happeningu i performance

-wskazanie nowych zjawisk w kulturze począwszy od dadaizmu

-odniesienie się do poglądów dotyczących negacji estetyzmu-wykład

-dyskusja

burza mózgów


2

30.

Na pohybel „wielkiej płyty” – w hołdzie Wrighta, Le Corbusiera i WTC

-pojęcia: architektury organicznej

- ocena nowoczesnej architektury-praca pod kierunkiem z materiałami ikonograficznymi

-wykład1

31.

Postmodernizm – schyłek epoki

-próba przedstawienia postmodernizmu jako przewrotu mieszającego sztukę i kulturę masową,

-pojęcie homogenizacji-M.Giżycki „Koniec i co dalej? Szkice o postmoderniźmie, sztuce współczesnej i końcu wieku”

-dyskusja2

32.

„Opowiedzcie nam o waszej sztuce”. Kultura hip-hopu, graffiti, „Ich Troje”

-świadome odbieranie kultury współczesnej przez ucznia

-prezentacje uczniów

1

33.

Historia sztuki regionu

-przygotowanie zagadnień w zespołach

-prace projektowe: plansze, mapy, artykuły do prasy, amatorski film video

1

34.

Język kina

- rozpoznanie klasyków kina i poszczególnych gatunków

-wykład

-prezentacje uczniów

-film video


9

35.

Teatr na przestrzeni dziejów

-różnice pomiędzy komedią, dramatem a tragedią

-rozwój teatru-praca pod kierunkiem z materiałami ikonograficznymi

-wykład


-film video

6

36.

Fotografia

-korelacje z malarstwem

-praca pod kierunkiem z materiałami ikonograficznymi

-pogadanka
1

37.

Audiowizualność

-media jako nośniki kultury masowej

-nowoczesne technologie w służbie kultury-wykład

-dyskusja

burza mózgów


1

38.

Lekcje powtórzeniowe i prace klasowe

-ugruntowanie wiadomości i ich sprawdzenie

-testy i pytania przygotowane przez nauczyciela

9

39.

Prezentowanie aktualnych wydarzeń kulturalnych.

-nabywanie umiejętności poruszania się we współczesnym świecie kultury.

-informacje przygotowane przez nauczyciela i uczniów

-dyskusja uczniów2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość