Strona główna

Plan odnowy miejscowośCI


Pobieranie 38.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.5 Kb.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XXXIX /286/2010
Rady Gminy Dołhobyczów
z dnia 28 czerwca 2010r.
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

WITKÓW


na lata 2010-2017

Plan Odnowy Miejscowości Witków dotyczy lat 2010-2017. Podstawową jego część stanowi opis zasobów wsi i tkwiącego w niej potencjału. Na tej podstawie przeprowadzona została analiza słabych i mocnych stron miejscowości oraz analiza szans i zagrożeń. Pozwoliła ona na określenie wizji rozwoju miejscowości, oraz wyszczególnienie działań, które będą realizowane. Zapotrzebowanie na dokumenty planistyczne, jakim jest Plan Odnowy Miejscowości wynika najczęściej z następujących przesłanek: • włączenie odpowiedzialnej części społeczeństwa w proces diagnozy i planowania w celu urzeczywistnia potrzeb mieszkańców wg ważności kryteriów, które faktycznie występują na terenie wsi,

 • ubieganie się o środki pomocowe ze źródeł zewnętrznych,

 • ukierunkowanie rozwoju i ograniczanie bezładu.

Dokumenty planistyczne to generalnie sposób osiągania wyznaczonych celów przyszłych poprzez sterowanie rozwojem. Rozwój traktowany jest jako długoterminowy proces ukierunkowanych zmian, które prowadzą do poprawy stanu funkcjonowania. Odpowiadają na potrzebę kompleksowego długofalowego podejścia do rozwoju w szybko zmieniającym się otoczeniu. Planowanie strategiczne nie daje gwarancji sukcesu, ale znacznie zwiększa jego prawdopodobieństwo. Mieszkańcy Witkowa to osoby związane z miejscem zamieszkania, otwarte na nowe wyzwania. Pragną uczynić wieś piękniejszą, atrakcyjną turystycznie, przyjazną dla inwestorów.

Wieś musi dysponować Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału oraz szans rozwojowych. Dokumenty planistyczne są niezbędne


w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie ,,Odnowa i rozwój wsi”. Wypracowane priorytety i konkretne działania są dobrem wspólnym, a ich realizacja leży w interesie współtwórców tego dokumentu.

Plan Odnowy Miejscowości Witków wpisuje się w cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 oraz jest zgodny z dokumentami strategicznymi Gminy t. j. Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Dołhobyczów na lata 2005-2013 i Strategią Rozwoju Gminy Dołhobyczów na lata 2007-2020. Jest także kompatybilny z dokumentami o znaczeniu ponad lokalnym. 1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja
Mapa Gminy Dołhobyczów
Witków jest wsią położoną na zachodnim skraju gminy Dołhobyczów, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Przed 1396 rokiem Witków wraz z Modryniem należał do Dymitra z Goraja, który w tym roku wymienił obie miejscowości z królem Władysławem Jagiełło na inne wsie leżące bliżej włości szczebrzeskiej. Witków został wtedy włączony do księstwa bełskiego i poddany władztwu Ziemowita IV. W 1471 roku Andrzej Magiera z Przewodowa otrzymał królewskie zezwolenie na wykup Witkowa. W 1472 roku wieś jako własność królewska należała do starostwa bełskiego i liczyła 1 łan użytków. W roku następnym jej dzierżawcą był Stanisław Wątróbka. Rejestr poborowy z 1531 roku notował tu pustą cerkiew. W 1553 roku Witków został nadany Janowi Strzałkowskiemu, sędziemu ziemskiemu lubelskiemu. W 1578 roku wieś należała nadal do Strzałkowskiego, który posiadał tu 8 łanów użytków, 4 zagrodników bez ziemi i 2 komorników. Wkrótce jednak Witków powrócił do dóbr królewskich. W 1658 roku sejm Rzeczpospolitej za zasługi Stanisława Sarbiewskiego, starosty grabowieckiego, który własnym kosztem odbudował zamek w Grabowcu przyłączył wieś do tego starostwa. W cztery lata później Witków, uchwałą konstytucji sejmowej za zasługi wojenne, otrzymał jako dzierżawę Franciszek Rudnicki. Jeszcze w 1772 roku wieś była królewszczyzną, choć w 1754 roku jako dziedzic Witkowa notowany był Michał Skalski herbu Suchekomnaty. Jednak dopiero pod koniec XVIII wieku wieś stała się własnością, zapewne drogą sprzedaży lub wymiany, Antoniego Idziego Pawłowskiego, ożenionego z Domicellą Dwernick. W 1809 roku właścicielem wsi był Wojciechowski, właściciel sąsiedniego Poturzyna. Około 1830 roku wieś odziedziczył w spadku jego syn Tytus Wojciechowski. W 1880 roku dobra kupił Władysław Wojciechowski, który wkrótce zmarł, a majątek po nim objęła Alojza Wojciechowska. Od niej w 1899 roku wieś nabył Wincenty Rulikowski herbu Korab, syn Władysława, a w 1923 roku Witków przeszedł w ręce jego syna Józefa Kajetana Rulikowskiego.

W 2 poł. XIX wieku założono we wsi cmentarz grzebalny o powierzchni 0,19 ha. Przed 1939 rokiem ze względu na zapełnienie cmentarza pochówkami, założono nowy cmentarz czworoboczny o powierzchni 0,17 ha, który był użytkowany do czasu wysiedlenia Ukraińców po II wojnie światowej.

W 1929 roku we wsi utworzono, z inicjatywy Stefana Gularda i Wiktora Domaradzkiego, Ochotniczą Straż Pożarną. W 1958 roku strażacy otrzymali motopompę, a w 1974 roku samochód. W 1969 roku wybudowano we wsi remizę strażacką.Wiejska remizo – świetlica w Witkowie

W 1941 roku Niemcy utwardzili drogę w Witkowie. W tym samym roku rozebrali odcinek kolei wąskotorowej Wojsławice - Uchanie (linia Gozdów - Wojsławice), a z pozyskanych w ten sposób materiałów zbudowali linie Dziekanów - Strzyżów oraz Łaszczów - Witków. W 1990 roku rozebrano większość istniejących na Zamojszczyźnie torów wąskotorowych, w tym odcinek Łaszczów - Witków.

Na początku lutego 1943 roku oddział partyzancki z Dołhobyczowa Anatola Aleksandrowicza "Brawury" zlikwidował pod Witkowem grupę ośmiu żandarmów. Na przełomie marca i kwietnia 1944 roku nacjonaliści ukraińscy zamordowali w Witkowie 6 osób i spalili ich gospodarstwa.

Już na początku XX wieku powstała we wsi 1 – klasowa szkoła. W 1904 roku jako nauczycielka pracowała tu Maria Zbykowska. W okresie międzywojennym istniała w Witkowie szkoła 4-klasowa, która mieściła się w parterowym budynku drewnianym. Jej kierownikiem był nieznany z imienia Dumaradzki. W czasie wojny budynek szkolny spłonął. W 1948 roku otwarto ponownie 4-klasową szkołę, która podwyższała swój stopień organizacyjny aż do szkoły 8-klasowej. Początkowo mieściła się w jednym z budynków pofolwarcznych, przystosowanych na ten cel. W 1958 roku wybudowano we wsi drewniany, parterowy, z zewnątrz oszalowany budynek szkolny. Posiadał on 4 sale lekcyjne i 2 pokoje nauczycielskie. Budowę szkoły przeprowadzono sposobem gospodarczym, z własnego materiału mieszkańców. W latach 1956-1981 kierownikiem szkoły w Witkowie był Mieczysław Kostecki. Od 1973 roku obniżono jej stopień organizacyjny i utworzono punkt filialny z klasami 1-4. Funkcję kierownika tej placówki w latach 1982-1984 pełniła Stanisława Kałuska. W 1984 roku kierownikiem, a później dyrektorem została Halina Struzik, która pełniła tę funkcję do 1999 roku. Od 1984 roku podnosiła corocznie stopień organizacyjny szkoły aż do 8-klasowej w 1988 roku. W 1988 roku budynek szkolny został odremontowany. W 1999 roku ponownie obniżono stopień organizacyjny szkoły do 4-klasowej, a rok później szkołę zlikwidowano. Przez ostatni rok funkcjonowania placówki kierował nią Franciszek Struzik.

Budynek byłej szkoły w Witkowie

W 1969 roku wybudowano we wsi elewator zbożowy, który wchodził początkowo w skład Państwowych Zakładów Zbożowych w Lublinie, a później w Jarosławiu. Od 1991 roku tutejsze magazyny stanowią własność Zakładów Zbożowo-Młynarskich "Elwerb" w Werbkowicach.

Około połowy lat 50-tych XX wieku wieś została zelektryfikowana. Kolonia Witków natomiast otrzymała prąd dopiero w 1970 roku. Kolejną inwestycją we wsi było zbudowanie w latach 1981-1983, według projektu Zygmunta Nowaka z Tomaszowa Lubelskiego, murowanego kościoła filialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego.Kościół filialny w Witkowie
W 1973 roku w Witkowie było 687 mieszkań­ców, a w 2002 roku w sołectwie Witków mieszkało 398 osób. Wówczas wieś liczyła 1384 ha po­wierzchni. W 2010 roku wieś liczy 363 mieszkańców.
2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
W Witkowie znajduje się las położony po północno - wschodniej części wsi, niedaleko okolicznych zabudowań. Las obfituje w wiele gatunków grzybów, dlatego też grzybobranie jest bardzo popularnym sposobem spędzania wolnego czasu, preferowanym zarówno przez ludzi starszych jak i młodzież. Administracyjne lasy państwowe podlegają Nadleśnictwu w Mirczu. Obszary o cennych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych objęto ochroną tworząc Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący 1.826,36 ha lasów gminy Dołhobyczów. Obszar ten został utworzony w celu zapewnienia równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. W obrębie lasu znajduje się ścieżka dydaktyczna.

Przez wieś przebiega droga wojewódzka Nr 844 z relacji Chełm - Hrubieszów – Dołhobyczów – granica państwa oraz droga wojewódzka nr 852 relacji Witków – Tomaszów Lubelski.

Skrzyżowanie dróg wojewódzkich w Witkowie

Klimat ma wyraźne cechy kontynentalne. Średnie temperatury stycznia wahają się od – 4,00C do – 4,50C, a lipca powyżej 180C. Średnie roczne opady kształtują się od 550 do 650 mm. Długość okresu wegetacyjnego jest przeciętna i wynosi 200 – 210 dni.

Na obszarze sołectwa występują gleby lessowe, spośród których przeważają czarnoziemy o wysokiej wartości użytkowo – rolniczej. Są to gleby o pyłowym wyjątkowo wyrównanym składzie granulo - metrycznym. Poziom próchnicy jest wysoki. Dobre właściwości tych gleb sprzyjają osiąganiu na nich wysokich plonów bez dużych nakładów.

Obecnie miejscowość liczy sobie 363 mieszkańców. W większości są to ludzie starsi, większość młodzieży wyjechała w poszukiwaniu pracy.3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja
Słabą stroną wsi Witków jest wysokie bezrobocie. Większość młodych ludzi musiała opuścić swoje rodzinne strony i wyjechać w poszukiwaniu pracy do większych miast oraz za granicę. Młodzi ludzie narzekają na brak miejsc, w których mogliby się spotykać i aktywnie spędzać czas.

Problemem jest także brak oświetlenia ulicznego w niektórych rejonach wsi oraz braki w utwardzeniach dróg lokalnych. W okresie zimy w wyniku wysokich opadów śniegu, zawiei i zamieci wiele dróg dojazdowych jest nieprzejezdnych.


ANALIZA SWOT


Silne strony

Słabe strony

 1. Wysoki udział gleb brunatnych i czarnoziemów.

 2. Klimat umożliwiający wydajną produkcję roślinną.

 3. Czyste środowisko.

 4. Cieki wodne.

 5. Położenie przy dwóch drogach wojewódzkich..

 1. Trudności z odrolnieniem gruntów pod tereny inwestycyjne.

 2. Brak wyróżniających atrakcji turystycznych.

 3. Braki w infrastrukturze drogowej.

 4. Słaby stan techniczny miejsca spotkań mieszkańców.
Szanse

Zagrożenia

 1. Produkcja żywności ekologicznej.

 2. Wprowadzanie i rozwój kierunków upraw bardziej opłacalnych.

 3. Rozwój agroturystyki.

 4. Położenie przygraniczne.

 5. Rozwój handlu.

 6. Rozwój przetwórstwa.

 1. Brak środków na rozwój.

 2. Brak spójnej polityki rozwojowej.

 3. Oddalenie od dużych ośrodków miejskich.

 4. Słaba promocja wsi.

 5. Przestępczość przygraniczna.

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.


L.p.

Nazwa zadania

Cel

Przeznaczenie

Lata realizacji

Kwota i źródła finansowania

1

Remont wiejskiej remizo –świetlicy z zagospodarowaniem przyległego terenu

Poprawa jakości życia mieszkańców Witkowa

Organizacja imprez kulturalnych

Organizacja zebrań wiejskich2010-2013

450 tys. zł

budżet gminy,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013


2

Utwardzenie dróg gminnych

Poprawa spójności komunikacyjnej miejscowości

Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego poruszania się w obrębie miejscowości

Ułatwienie dojazdu do pól uprawnych2010-2017

500 tys. zł

budżet gminy,

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych


3

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Usprawnienie komunikacji i zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się pieszych

2010-2012

800 tys. zł

budżet gminy,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


4

Przebudowa zbiornika p-poż

Poprawa bezpieczeństwa względem ochrony p-poż

Usprawnienie akcji OSP Witków


2011

20 tys. PLN

budżet gminy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


5

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Usprawnienie poruszania się w obrębie miejscowości

Zapewnienie bezpieczeństwa poruszania się

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych2010 - 2012

40 tys. PLN

budżet gminy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość