Strona główna

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej opracowany dla dzieci 6- letnich na m-c wrzesień 2009 r przez Elżbietę Dubowicz


Pobieranie 59.72 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar59.72 Kb.
Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej opracowany dla dzieci 6- letnich na m-c wrzesień 2009 r. przez Elżbietę Dubowicz


Rodzaj aktywności

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Sytuacje edukacyjne

Ewaluacja planu

Aktywność społeczna

( obszar 1, 2, 15)Zapoznanie dzieci ze środowiskiem najbliższym- przedszkolem

Nabywanie przez dzieci wiedzy o swoim kraju rodzinnymDziecko:

- rozpoznaje swój znaczek indywidualny


- nawiązuje kontakty z rówieśnikami
- zna pomieszczenia przedszkolne
- przestrzega zasad ustalonych w grach, zabawach zespołowych
- wskazuje na mapie Polski ważniejsze regiony (morze , góry) oraz miasta (Łódź, Kraków, W-wa)

- Zabawa z rymowanką „Witamy się’

- Zagospodarowanie swojej półeczki

- Odszukanie w sali i łazience swojego znaczka

- Zabawy integracyjne; „Iskierka”, „Poznajmy się”, „Moje imię”, „W czym jesteśmy podobni”, „Wędrująca piłka”

- Wycieczka po przedszkolu- zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkolnymi

- „Czyj to znaczek?”, odgadywanie po opisie słownym i ruchowym


- „Nasz kodeks”- zawarcie kontraktu z grupą

- oglądanie ilustracji przedstawiających różne regiony Polski

- zab. ruchowa „Na szlaku turystycznym”

- rozmowy przy mapie Polski „Gdzie spędziłeś wakacje?”

- „Regiony Polski”- oglądanie obrazków

- gry i zabawy stolikowe

- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

- zabawy konstrukcyjne „Nasze miasto”

- „Nasza Polska „- rozmowy przy obrazkach

- „Nasza Łódź”- oglądanie zdjęć, widokówek, albumów, rozmowy indywidualne

- wycieczka do parku „Śladami Janusza”

- zwiedzanie Białej Fabryki

- słuchanie legend „Bazyliszek”, „O Smoku Wawelskim”

Aktywność językowa

(3, 7, 14)
Kształtowanie umiejętności dłuższego skupienia uwagi

Wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieciDziecko:

- prawidłowo artykułuje głoski i grupy spółgłoskowe


- swobodnie posługuje się mową dla wyrażenia swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych
- składa bez wzoru pocięty obrazek na 3 i więcej części
- wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym na temat obrazka i wysłuchanego utworu

- Słuchanie opowiadania U. Geisler „Pierwszy dzień” z wykorzystaniem sylwet

- Ekspresja słowna „Co lubię w moim przedszkolu?”, „Jest mi dobrze, gdy…”, „Przedszkole moich marzeń”

- Rytmizowanie tekstów z wyklaskiwaniem w parach

- Słuchanie wierszy „Nasze przedszkole”, „Przedszkolaki”

- „Pomieszczenia przedszkolne”- praca z obrazkiem

- „Nasze zabawki”- zabawa słowna

- Zabawy dramowe „Rozmowy dwóch znaczków

- „O którym koledze mówimy?”

- „O kotku, który nie miał imienia”- słuchanie opowiadania

- Ćw. logorytmiczne „Moje ciało”, „Dokończ’

- „Zabawy sylabami”- ćw. analizy i syntezy słuchowej

- „Zabawa Tygryska’- słuchowisko

- „Jak Tygrysek powinien naprawić szkodę?”- burza mózgów

- „Mój znaczek”- inscenizacja utworu I. Suchorzewskiej „Znaczki”

- Zabawa artykulacyjna na podstawie wiersza D. Gellner „Sweterek z lusterek”

- „W morskiej fali”, „Polska”- Cz. Janczarskiego, „Powrót z wakacji”, „Łódź”, „Pietryna”- E. Dubowicz- słuchanie wierszy

- ćw. oddechowe „Latające piórko”

- „Jaka jest Polska”- lista atrybutów

- „Regiony Polski”, „Co spotyka Wisła po drodze?”- praca z obrazkiem

- „O Warszawskiej Syrence”, „Legenda o Januszu”- słuchanie baśni muzycznych ilustrowanych w teatrzyku

kukiełkowym

- „Składanki- widokówki”, „Herb Łodzi”- ćw. analizy i syntezy wzrokowej

- „Wakacje”- ćw. logorytmiczne

- „Pamiątki z wakacji”, „Nasza Łódź”- ćw. słownikowe

- „Skarby”- rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych

- burza mózgów „co by było, gdyby nie było mórz, rzek, jezior?”

- „Jestem Neptunem”- analogia personalna

- „I nagle…”- tworzenie dalszego ciągu opowiadania

- ćw. słuchowe „Co słyszysz?”

Aktywność zdrowotne i fizyczna

(5, 6)


Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach, grach i zajęciach ruchowych

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad dbałości o zdrowieDziecko:

- prawidłowo czworakuje


- prawidłowo reaguje na ustalony sygnał wzrokowy i słuchowy
- rozumie potrzebę dbałości o higienę rąk i zębów- Zestaw ćwiczeń porannych nr 1-4

- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1-2

- Zestaw zabaw ruchowych nr 1-2

- zabawy ruchowe

- codzienny spacer lub zabawy na powietrzu

- wycieczka do parku

- ćw. relaksacyjne „Jestem powietrzem”

- „Kukuryku na ręczniku”- słuchanie opowiadania

- „Natka- Szczerbatka”- słuchanie wiersza

- pokaz właściwego mycia rąk i zębów


Aktywność muzyczna

(8)


Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych

Dziecko:

- potrafi zaśpiewać poznaną piosenkę zbiorowo i indywidualnie


- rozpoznaje głosy kolegów
- wyraża za pomocą ruchu lub instrumentów perkusyjnych zjawiska przyrodnicze

- Zagadki słuchowe „Kto mnie woła?”

- „Zbójnicy w przedszkolu”- zabawy muzyczne przy piosence

- melodyzacja i rytmizacja tekstu „Powtórz za kolegą”

- „Wakacyjna piosenka”- zab. rytmiczno- ruchowe

- „Wyklaszcz i wytup”- rytmizacja tekstów

- „W Królestwie Bałtyku”- ekspresja ruchowa

- „Płynie Wisła”- ilustracja ruchowa piosenki, słuchanie piosenki

- „Oczami Wisły”- ekspresja ruchowa przy muzyce i twórczym opowiadaniu

- ekspresja ruchowa „Burza”

- gra na inst.. perkusyjnych „Odgłosy burzy”

- „Jestem wodą”- ćw. relaksacyjne przy twórczym opowiadaniu


Aktywność plastyczna

( 9)


Doskonalenie umiejętności i zainteresowań plastycznych

Dziecko:

- prawidłowo posługuje się pędzlem


- tworzy prace plastyczne inspirowane przeżyciami z wakacji, obrazem i muzyką

- „Mój kolega”- malowanie farbami

- „Papieroplastyka”- twórcze zabawy gazetami

- „ Ulepianki z plasteliny”

„Lato”- malowanie muzyki A. Vivaldiego

- „Wakacyjna przygoda”- rysowanie pastelami na papierze ściernym

- rysowanie kolorowa kredą na płytach chodnikowych

- „Mieszkańcy Bałtyku”- lepienie z plasteliny

- „Wędrówka Wisły”- malowanie farbami

- „Nasze miasto”- bricollage rysunkowyAktywność przyrodnicza i techniczna

(10, 11, 12)Poszerzenie wiedzy o zjawiskach fizycznych w świecie


Dziecko:

- rozumie pojęcie „lustrzane odbicie”

„przenikanie się ciał”

- wyciąga wnioski po przeprowadzonych doświadczeniach z bursztynem, wodą, wiatrem
- „Zabawy badawcze „Lustro i jego tajemnice”

- oglądanie swojego odbicia w zgiętej folii, w łyżce

- Zabawa ruchowa „Lustro”

- Zabawy z lusterkiem- „Puszczanie zajączków”

- „Tajemniczy list”- odszyfrowanie tekstu w lusterku

- „Mokry i suchy piasek”- zabawy w piaskownicy z użyciem piasku, wody i naczyń o różnej pojemności


- zabawy badawcze wiatrem i wodą:- puszczanie baniek mydlanych, latawców, balonów, wiatraczków

- zabawy badawcze bursztynem „Bursztynowe korale”

- słuchanie opowiadania „Muszka w bursztynie”

Aktywność matematyczna

(4, 13)


Kształtowanie umiejętności klasyfikacji ilościowej zbiorów
Kształtowanie umiejętności rozróżniania kierunków od osi własnego ciała

Dziecko:

- przelicza poprawnie w zakresie 0-5

- różnicuje prawą i lewą stronę swojego ciała- „Policz litery w wizytówkach”- zabaw matematyczna

- Zabawa dydaktyczna „Na którym krześle jest moje imię?”

- „Prawa i lewa ręka”- zabawa słowno- ruchowa

- „Porządkujemy zabawki”- zabawa matematyczna

- zabawa matematyczno- ruchowa- liczenie baniek mydlanych

- „W drodze po skarb”- opowieść matematyczno- ruchowa

- „ Droga do skarbu”- tworzenie gier- ściganek

- ćw. kinezjologii edukacyjnej „Morskie zwierzęta”, „Ruchy naprzemienne”


Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej opracowany dla dzieci 6- letnich na m-c listopad 2009r. Elżbietę Dubowicz


Rodzaj aktywności

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Sytuacje edukacyjne

Uwagi

Aktywność społeczna

( obszar 1, 2, 15)Kształtowanie właściwego systemu wartości w odniesieniu do siebie samych i do istot słabszych
Wdrażanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych

Dziecko:

- rozumie potrzebę opieki nad zwierzętami

- nazywa własne stany emocjonalne

- korzysta z noża i widelca we właściwy sposób podczas spożywania posiłków

- wiąże sznurowadła


- „Schronisko dla zwierząt”- oglądanie filmu, rozmowy nt bezdomności zwierząt i roli człowieka w pomaganiu im

- burza mózgów „co to znaczy – żyć jak pies z kotem”

- zabawa odreagowująca stres „Wyładowanie złości”

- nauka korzystania ze sztućców

- nauka wiązania obuwia

Aktywność językowa

(3, 7, 14)
Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów i posługiwania się poprawną mową

Dziecko:

- prawidłowo wybrzmiewa wszystkie głoski

- opisuje wygląd i zwyczaje zwierząt domowych

- dokonuje oceny postępowania postaci literackich

-stosuje w wypowiedziach prawidłowe formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy


- „Skąd się wzięły koty?”- rozmowy nt wysłuchanego opowiadania E. Lachowicz

- lista atrybutów „Kot jest…”, „Koty lubią…”, „Mój pies jest…”

- ćw. artykulacyjne, ćw. warg i języka „Kocie kłopoty”, „Hau, hau, miau, miau”, „Papuzi język”

- swobodne wypowiedzi nt obrazków w książkach i czasopismach, zdjęć ulubieńców

- „Piesek Kruczek”- słuchanie wiersza M. Borowskiej

- zabawa dramowa „Rozmowy zwierząt domowych”

- ćw. logorytmiczne „Mały piesek”, „Moje zwierzęta”

- ćw. słuchowe i dźwiękonaśladowcze „Psie odgłosy”

- praca z serią obrazków „Psia praca”

- rozwiązywanie zagadek słownych „Zwierzęta domowe”

- „W gościnie u futrzanego psa”- rozmowy nt wysłuchanego opowiadania ilustrowanego serią obrazków

- ćw. słuchowe „Czyje to odgłosy?”

- rozmowy nt wysłuchanego opowiadania „Wiatr” Czesława Janczarskiego

- układanie opowiadania „Spotkanie z wiatrem”

- ćw. oddechowe „Wiatr i wichura”

- rozmowy nt wysłuchanego wiersza „Wiatr” B. Szurowskiej

- praca z obrazkiem „Co porusza wiatr?”

- lista atrybutów „Wiatr jest..”

- „Jesienna wichura” opowieść słowno- ruchowa połączona z ćw. artykulacyjnymi

- zabawa ortofoniczna wg wiersza H. Szayerowej „Szukaj wiatru w polu”

- ćw. logorytmiczne „Wietrzyk i dzieci”

- zabawa dramowa „Rozmowa pani z wiatrem”
Aktywność zdrowotne i fizyczna

(5, 6)


Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach , grach i zajęciach ruchowych

Dziecko:

- prawidłowo czworakuje

- poprawnie posługuje się nazwami części ciała

- tworzy ustawienia( koło, pary, rząd, szereg) zgodnie z umownym sygnałem wzrokowym- Zestaw ćwiczeń porannych nr 11-13

- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6-7

- Zestaw zabaw ruchowych nr 6-7

- ekspresja ruchowa „Ulubione zwierzątka”

- ćw. relaksacyjna przy muzyce i twórczym opowiadaniu „Gimnastyka kotów”

- zabawa integracyjna „Chodzi kotek”

- zabawy ruchowe

- ekspresja ruchowa „Wiatr i gazety”, „Liście na wietrze”

- codzienny pobyt na świeżym powietrzu

Aktywność muzyczna

(8)


Odkrywanie i rozwijanie własnych możliwości twórczych dziecka poprzez różne formy ekspresji

Dziecko:

- właściwie reaguje na zmiany agogiczne i dynamiczne

- tworzy improwizacje rytmiczne i melodyczne

- wyraża swoje stany emocjonalne i przeżycia za pomocą różnych form ekspresji- ekspresja ruchowa przy muzyce „Zabawa kotków”, „Jestem wiatrem”, „Psy na spacerze”

- improwizacje melodyczne „Kocie mruczanki”

- „Wesołe zabawy z wiatrem”- naśladowanie na instrumentach zjawisk przyrodniczych, tworzenie odgłosów wiatru

- „Piesek mój i ja”- zabawy inscenizacyjne przy piosence

- Zabawy rytmiczne „Przyjaźnimy się”- rytmizacja tekstu na przerwę w muzyce

- ćw. inhibicyjno- incytacyjne (reakcja na zmiany agogiki i dynamiki)


- analogia personalna przy muzyce „jestem wiatrem”

- zabawa muzyczno- ruchowa „Tańczący wiatr”

- zabawy rytmiczne przy piosence „Wietrzyku- psotniku”

- zabawa rytmiczna „Tworzymy rytmy”
Aktywność plastyczna

( 9)


Poszerzanie doświadczeń plastycznych

Dziecko:

- tworzy przestrzenne kompozycje z wykorzystaniem całej dłoni i wszystkich palców

- tworzy postać z plamy

- maluje wszystkimi palcami podczas słuchania muzyki- „Koty”- lepienie z plasteliny i materiału przyrodniczego

- „Piesek”- lepienie z masy solnej na butelce

- „Dziwne zwierzaki”- dmuchanki z tuszu, dorysowywanie pastelami- rysunek z plamy
- „Kolorowe wiatraczki”- praca przestrzenna

- „Odgłosy wiatru”- malowanie farbami podczas słuchania muzykiAktywność przyrodnicza i techniczna

(10, 11, 12)Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt
Poszerzania zainteresowań i doświadczeń technicznych

Dziecko:

- zna zasady postępowania ze zwierzętami hodowanymi przez człowieka i potrafi się zachować w ich

obecności

- zna pożyteczną rolę wiatru w przyrodzie- oglądanie filmów „Przygody kota Filemona’, „Przygody Reksia”

- oglądanie ilustracji „Psia praca”

- „Złe psy”, „Kamusia – łakomczusia”- słuchanie wierszy E. Dubowicz

- burza mózgów „Jak należy się zachować w obecności obcych zwierząt?”


- „Wesołe zabawy wiatrem”- zabawy badawcze balonem, latawcem, bańkami mydlanymi, wiatraczkami

- burza mózgów „co to jest wiatr, czy jest pożyteczny, jak powstaje ?”

- rozwiązywanie zagadek słuchowych „Odgłosy przyrody”

- bricollage rysunkowy „Praca wiatru”


Aktywność matematyczna

(4, 13)


Doskonalenie umiejętności myślenia matematycznego (klasyfikowania, porównywania, analizy i syntezy)

Dziecko:

- rozpoznaje przedmioty i obrazy za pomocą różnych zmysłów (węch, wzrok, smak)

- segreguje przedmioty wg kilku cech (wielkość, kształt, kolor)

- używa słów będących określeniem następstwa czasowego (teraz, wcześniej później)-„Dobry węch”- zabawa dydaktyczna

- ćw. spostrzegawczości „Ukryte pieski

- ćw. klasyfikacyjne „Duże i małe koty”

- segregowanie klocków wg wielkości i kształtu

- zabawy konstrukcyjne „Małe i duże wieże”, „Budy dla psów”, z użyciem klocków Dienes’a

- zabawa dydaktyczna „Podaj klocek, o którym mówię”

- zabawa dydaktyczna „W jakiej kolejności brzmiały dźwięki?”

- praca z historyjką obrazkową w oparciu o wiersz ”Wiatr, pani i kapelusz”©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość