Strona główna

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej publicznego gimnazjum nr 21 im. Marii skłodowskiej – curie w łodzi na rok szkolny 2012/2013


Pobieranie 104.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar104.63 Kb.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2012/2013


Na plan pracy dydaktyczno – wychowawczej składają się:

 • Plan pracy: pedagoga, psychologa, biblioteki, samorządu szkolnego klas I – III, zespołów przedmiotowych, koordynatora ds. bezpieczeństwa, koordynatora wychowania komunikacyjnego;

 • Plany wychowawcze klas I – III;

 • Kalendarz przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych;

 • Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami;

 • Wykaz klas i wychowawców;

 • Przydział zajęć pozalekcyjnych;

 • Przydział czynności dydaktyczno – wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły;

 • Tygodniowy rozkład zajęć oraz tygodniowy rozkład dyżurów;

 • Zestaw szkolnych programów i podręczników;

WYKAZ KLAS I WYCHOWAWCÓW W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


L.P

KLASA

WYCHOWAWCA I PRZYDZIAŁ SALI

1.

IA

Aleksandra Godlewska - Kaftan– s.408

2.

IB

Paweł Walczak – s.406

3.

IC

Dorota Staszewska-Banasiak – s.505

4.

ID

Justyna Kmiecik s. 405

5.

IE

Iwona Przybyłek – s.507

6.

IF

Magdalena Olejnik –Nosko – s.403a

7.

IIA

Lidia Modrzejewka – s.406

8.

IIB

Łukasz Krakowiak – s.402

9.

IIC

Małgorzata Spychała – s.407

10.

IID

Elżbieta Nawrocka – s.502

11.

IIE

Urszula Gajda – s. 508

12.

IIF

Maria Dąbrowska – s.509

13.

IIIA

Małgorzata Markowska – s.503

14.

IIIB

Monika Kikosicka – s.403

15.

IIIC

Rafał Dunajczan – s.401

16.

IIID

Agnieszka Muszyńska – s.504

17.

IIIE

Ewa Sołtysiak – s. 404

18.

IIIF

Anita Kozik – s. 504

Dodatkowo powierzam opiekę nad salą:

 • Czytelnia i biblioteka – p. Sylwia Wojtasik

 • 401 – p. Monika Bartczak

 • 402 – p. Magdalena Możdżeń i p. Dorota Wróblewska

 • 403a – p. Ewelina Garłowska

 • 404 - p. Julia Urbaniak

 • 404a - p. Wiśniewska Agata i p. Martyna Nowak

 • 406 – p. Marcin Iskierka

 • 407 – p. Małgorzata Krajewska

 • 501 – p. Piotr Soliński

 • 504 – p. Anna Przystańska

 • 505 – p. Paweł Adamczyk i ks. Marcin Majda

 • 506 – p. Teresa Sobczak


PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Termin

Tematyka

Odpowiedzialni

31.08.2012 r.

1.Organizacja roku szkolnego 2012/2013

 • Zatwierdzenie planu pracy szkoły

 • Zatwierdzenie przydziału godzin, organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć dodatkowych i planu dyżurów

2.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2011/2012

3.Przedstawienie sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego

4.Sprawy różne


Dyrekcja, nauczyciele, pedagog

11.09.2012 r.

1.Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012.

2.Omówienie zmian w prawie oświatowym

3.Sprawy bieżące dotyczące spotkań z rodzicami


dyrektor

23.10.2012 r.

1.Omówienie wyników egzaminu gimnazjalnego pod kątem EWD z części matematyczno-przyrodniczej, humanistycznej oraz j. angielskiego i niemieckiego.

2.Rada szkoleniowaDyrekcja, nauczyciele

Prowadzący z zewnątrz24.01.2013 r.

Rada klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna

Dyrektor, nauczyciele

29.01.2013 r.

Rada plenarna – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze

 • Zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej

 • Semestralne sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego

 • Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej
  w I semestrze

 • Sprawy różne

Dyrektor, nauczyciele

19.03.2013 r.

1. Powołanie komisji ds. egzaminu gimnazjalnego

2. Przypomnienie procedur obowiązujących podczas egzaminu gimnazjalnego

3.Szkolenie rady pedagogicznej


Dyrektor, nauczyciele

Prowadzący z zewnątrz20.06.2013 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Dyrektor, nauczyciele

25.06.2013 r.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji końcoworocznej

Dyrektor, nauczyciele

30.08.2013 r.

Rada plenarna – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013

Dyrektor, nauczyciele

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Spotkania odbywać się będą we wtorki w godzinach: 17.30 – 19.00Terminy:

Zebrań z rodzicami – 11.09.2012; 23.10.2012; 29.01.2013; 19.03.2013

Konsultacji z rodzicami – 11.12.2012; 21.05.2013

Pierwszy semestr kończymy 25.01.2013 roku

W szkole funkcjonują zespoły, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie. Przewodniczącym w/w zespołów jest wychowawca, który prowadzi zeszyt spotkań nauczycieli uczących w poszczególnych klasach. Osobami wspierającymi są: pedagog i psycholog szkolny.

W gimnazjum funkcjonują zespoły przedmiotowe:


 • Humanistyczny – przew. mgr Łukasz Krakowiak

 • Matematyczno – przyrodniczy – przew. mgr Elżbieta Nawrocka

 • Językowy – przew. mgr Monika Kikosicka

 • Wychowania fizycznego – przew. mgr Marzena Gumowska

 • Wychowawczy – przew. mgr Beata Dąbrowska

Plan dydaktyczno – wychowawczy został opracowany zgodnie z założeniami dydaktycznymi i wychowawczymi zawartymi w Programie Wychowawczym Szkoły oraz w Szkolnym Programie Profilaktyki.

SKŁAD ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1.ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

Agnieszka Muszyńska, Dorota Staszewska – Banasiak, Iwona Przybyłek, Anita Kozik, Anna Przystańska, Marcin Iskierka, Paweł Walczak, Łukasz Krakowiak, Lidia Modrzejewska, Dorota Wróblewska, Magdalena Możdżeń, Sylwia Wojtasik, Paweł Adamczyk, ks. Marcin Majda2.ZESPÓŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY

Bogumiła Adamska, Małgorzata Spychała, Urszula Gajda, Aleksandra Godlewska – Kaftan, Małgorzata Krajewska, Maria Dąbrowska, Tomasz Barański, Monika Bartczak, Rafał Dunajczan, Elżbieta Nawrocka, Teresa Sobczak, Małgorzata Markowska, Anna Milczarek, Jerzy Kozłowski.3.ZESPÓŁ JĘZYKOWY

Anna Dworniak – Kijewska, Justyna Kmiecik, Julia Urbaniak, Ewa Sołtysiak, Monika Kikosicka, Magdalena Olejnik – Nosko, Ewelina Garłowska, Martyna Nowak, Agata Wiśniewska, Soliński Piotr4.ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Marcin Dębski, Izabela Maj, Marta Lewandowska, Marzena Gumowska, Katarzyna Jakubowska, Dominik Fortuna5.ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Beata Dąbrowska, Magdalena Brzozowicz oraz wychowawcy klas I – IIIPRZYDZIAŁ OPIEKUNÓW STAŻU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego

 • p. Agata Wiśniewska – opiekun p. Justyna Kmiecik

 • P. Lidia Modrzejewska – opiekun p. Iwona Przybyłek

 • P. Piotr Soliński – opiekun p. Ewa Sołtysiak

CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z POTRZEB SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

IMIĘ I NAZWISKO

PRZYDZIAŁ ZAJĘĆ

Anna Dworniak - Kijewska

Opracowanie tygodniowego planu lekcji oraz planu dyżurów, ewakuacja

Agnieszka Muszyńska, Aleksandra Godlewska – Kaftan, Monika Kikosicka, Magdalena Olejnik - Nosko

Opiekun Samorządu Szkolnego klas I - III

Rafał Dunajczan + powołany zespół

Opracowanie EWD dla absolwentów w roku szkolnym 2012/2013 oraz opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego

Małgorzata Markowska

Prowadzenie edukacji ekologicznej i prozdrowotnej

Małgorzata Spychała
Teresa Sobczak

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Magdalena Możdzeń

Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych, wystrój plastyczny szkoły. Opieka nad tablicą informacyjną, Wyjścia do Teatru Wielkiego.

Teresa Sobczak

Aktualizacja szkolnej strony WWW, administrator dziennika elektronicznego

Elżbieta Nawrocka

Społeczny inspektor bhp

Anna Dworniak – Kijewska, Maria Dąbrowska,

Współpraca zagraniczna

Anita Kozik, Monika Bartczak

Promocja patrona szkoły, organizacja wycieczek dla klas I i II do Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie
w Warszawie

Izabela Maj

koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze – opracowanie harmonogramu

Marcin Iskierka

Szkolne koło wolontariatu

Łukasz Krakowiak

Koordynator do spraw obrany cywilnej

Dorota Staszewska - Banasiak

Edukacja teatralna i klas I – III, wyjścia do teatru

Izabela Maj

Udzielanie pierwszej pomocy

Ewa Sołtysiak

Prowadzenie edukacji filmowej klas I – III, wyjścia do kina

Paweł Adamczyk

Nabór elektroniczny

Beata Dąbrowska

Koordynator ds. bezpieczeństwa

Magdalena Brzozowicz

Koordynator ds. pomocy pedagogiczno - psychologiczna

Maria Dąbrowska

Koło turystyczne

Sylwia Wojtasik, Agnieszka Muszyńska

Prowadzenie kroniki szkolnej

Nauczyciele gimnazjum

Protokołowanie rad pedagogicznych

Agata Wiśniewska, Martyna Nowak, Łukasz Krakowiak

Europa w szkole

Maria Dąbrowska

Koordynator do spraw ewaluacji

Katarzyna Jakubowska

Koordynator do spraw wychowania komunikacyjnego

Aleksandra Godlewska - Kaftan

Koordynator do spraw projektów gimnazjalnych


ORGANIZACJA KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, kształtowanie potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności oraz ich prezentacji na forum szkolnym i poza szkolnym„Łódź – miasto wielokulturowe, wielowyznaniowe”

Konkurs międzyszkolny

I - III

Paweł Adamczyk, Ewa Sołtysiak, D. Staszewska – Banasiak, ks. Marcin Majda

Konkurs konsumencki

Konkurs międzyszkolny

I - III

Maria Dąbrowska

Konkurs fotograficzny

Konkurs międzyszkolny

I - III

Elżbieta Nawrocka

Konkurs „Bezpieczny gimnazjalista”

Konkurs międzyszkolny

I - III

Teresa Sobczak, Małgorzata Spychała

Promocja zdrowia

Konkurs międzyszkolny

I - III

Małgorzata Markowska, Lidia Modrzejewska, Małgorzata Krajewska, Monika Kikosicka

Konkurs promujący sylwetkę patrona szkoły

Konkurs wewnątrzszkolny

I - III

Monika Bartczak

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘC DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


UROCZYSTOSCI SZKOLNE I KLASOWE

Działania kształtujące tożsamość narodową i regionalną oraz przygotowujące uczniów do świadomego


i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym

Data

Przedsięwzięcia

Temat

Klasy

Osoby odpowiedzialne

3.09.2012

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Powitanie uczniów
i rodziców

I - III

Dyr. B. Adamska

w-ce dyr. A. Dworniak – Kijewska1-7.09.2012

Pogadanki klasowe

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz na terenie placówki

I - III

Wychowawcy klas

1-7.09.2012

Pogadanki, prelekcje

Wydarzenia związane
z rocznicą wybuchu II wojny światowej

I - III

Wychowawcy klas, nauczyciele historii

14.09.2012

Integracja środowiska szkolnego

Sprzątanie świata

I - III

Małgorzata Markowska

17.10.2012

Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego

Ślubowanie klas pierwszych

I

Sylwia Wojtasik

Opiekunowie samorządu szkolnego31.10.2012

Działania dowolne

Święto Zmarłych

I - III

Wychowawcy klas

Listopad 2012

Akademia rocznicowa

Święto Odzyskania Niepodległości

I - III

Marcin Iskierka

05.12.2012

Tradycje i obyczaje narodowe

Jarmark Bożonarodzeniowy

I - III

Paweł Adamczyk,
ks. Marcin Majda,

Ewa Sołtysiak, Dorota Staszewska - Banasiak21.12.2012

Wigilia dla nauczycieli

Tradycje świąteczne

I - III

Anita Kozik
Anna Przystańska,

Sylwia WojtasikStyczeń

Promocja klasy dwujęzycznej

Spotkania z rodzicami uczniów kl. VI

I - III

Nauczyciele języka niemieckiego

08.02.2013

Integracja środowiska szkolnego

Bal klas trzecich

I - III

Wychowawcy klas III
i p. Izabela Maj, p. Marzena Gumowska

12.03.2013

Promocja szkoły i integracja środowiska szkolnego

Drzwi otwarte

I - III

Wszyscy nauczyciele

29.04.2013

Akademia okolicznościowa

Konstytucja 3 maja

I - III

Paweł Walczak

31.05.2013

Integracja środowiska szkolnego

Święto szkoły, Dzień Dziecka

I - III

Elżbieta Nawrocka, Iwona Przybyłek, Dorota Staszewska – Banasiak

Opiekunowie Samorządu Szkolnego oraz nauczyciele wychowania fizycznego28.06.2013

Podsumowanie pracy szkoły. Bezpieczeństwo w czasie wakacji

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

I - III

Agnieszka Muszyńska, Anita Kozik

Wychowawcy klas III©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość