Strona główna

Plan pracy Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 priorytety pracy zespołu szkół nr 2


Pobieranie 265.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar265.59 Kb.
PLAN pracy Zespołu Szkół nr 2 z oddziałami integracyjnymi

w roku szkolnym 2015/2016

priorytety pracy zespołu szkół nr 2

 1. Tworzenie warunków do budzenia i rozwijania osobistych zainteresowań, odkrywania uzdolnień i budowania poczucia własnej wartości uczniów (Szczególnie diagnoza uczniów klas I SP i nowoprzyjętych do szkoły).

 2. Szkoła bezpieczna i przyjazna dziecku - profilaktyka agresji i przemocy

 3. Prowadzenie klas integracyjnych – edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 4. Opracowanie i wdrożenie działań mających na celu poprawę wyników na egzaminach zewnętrznych.

 5. Realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego – 2014/2015

Cele główne 1. Szczególna opieka nad dziećmi sześcioletnimi.

 2. Stosowanie aktywnych metod w pracy – upowszechnienie elementów OK. – „NACOBEZU” i celów w języku ucznia, praca w grupach zwiększenie korzystania z środków multimedialnych na lekcjach

 3. Zwiększenie zaangażowania rodziców w pracę na rzecz dzieci

 4. Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych


PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016


I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Obszar: I. 1. Zarządzanie strategiczne

Działanie

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1. Monitorowanie realizacji zadań programu rozwoju szkoły.

Dyrektor –zespół doradczy

Raz w roku

Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Działanie

Odpowiedzialny -wykonawcy

Termin realizacji

1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych - ustalenie kierunków koniecznych zmian uwzględnianych.

zespoły przedmiotowe

Sierpień - Październik rada pedagogiczna

2. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.- diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej oraz nowoprzyjętych uczniów

Wychowawcy klas I

Wrzesień


- próbny sprawdzian umiejętności i wiadomości uczniów kl. VI

Wychowawcy klas VI – nauczyciele uczący w klasach

Styczeń

- próbny egzamin gimnazjalny

Wychowawcy klas III – nauczyciele uczący w klasach

Październik - Listopad

- test umiejętności uczniów klasy III szkoły podstawowej

Wychowawcy klasy III

Maj - Czerwiec

- sprawdzian umiejętności i wiadomości uczniów klasy VI

Dyrektor /M. Siegień

Kwiecień 2016

- egzamin gimnazjalny

Dyrektor/L. Grosz

Kwiecień 2016

- sprawdziany dyrektorskie V SP i II gim

Dyrektor/nauczyciele uczący

Maj 2016

3. W szkole analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań. Przeprowadzenie ankiet – październik – maj.

Wychowawcy klas

Dyrektor


Zebrania z rodzicami

Posiedzenia Rady RodzicówObszar: I. 3. Promocja

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Promocja szkoły w prasie lokalnej, Internecie.

Dyrektor

z –ca dyr. Henryk Łukaszewicz

Organizatorzy imprez, Wnuczko, Rutkowska, Borowska, Woźniak - Nowicka

Zespół do spraw promocji szkoły.Na bieżąco

Okazjonalnie2. Prezentacja osiągnięć szkoły w środowisku.

Wszyscy

Dyrektor


z –ca dyr. Henryk Łukaszewicz

Wychowawcy klas

Zespół do spaw promocji szkoły.

Liderzy OKNa bieżąco

3. Nauczyciele wpływają na promocję i korzystny wizerunek szkoły lub placówki w środowisku.

Wszyscy

Na bieżąco

4. Analiza i modyfikacja działań promocyjnych.

Dyrekcja

Sierpień 2016

5. Promocja szkoły w przedszkolach – plan działań

Dyrektor + Joanna Rejent + nauczyciele I-III SP + zainteresowani nauczyciele

Wrzesień – plan

X-II działaniaII. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Obszar: II. 1. Nauczyciele

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Analiza stanu zatrudnienia i potrzeb w tym zakresie.

Dyrektor

Kwiecień - Maj 2016

2. Przestrzeganie przepisów dotyczące wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli.

Dyrektor

Cały rok

3. Ustalenie zadań służbowych i zakresów obowiązków nauczycieli.

Dyrektor

Sierpień 2015

4. Należyte wykorzystanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego nauczycieli

Dyrektor, z-ca dyrektora

Cały rok

5. Racjonalne organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli

z-ca dyr. H. Łukaszewicz

Na bieżąco

6. Przydział nauczycielom prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor

Sierpień 2015,

Na bierzącoObszar: II. 2. Rozwój zawodowy nauczycieli

Działanie

Odpowiedzialny -wykonawcy

Termin realizacji

1. Rozpoznanie potrzeb rady pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego - WDN

Dyrektor

Wrzesień

2. Stworzenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dyrektor

Wrzesień

3. Realizacja indywidualnych planów rozwoju zawodowego nauczycieli.

Realizujący staż, Opiekunowie stażu

Na bieżąco

4. Przydział opiekunów nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole.

Dyrektor

Sierpień 2015

5. Nadzór i ocena pracy nauczycieli.

Dyrektor, z-ca

Na bieżąco wg harmonogramu

Obszar: II. 3. Warunki działalności szkoły

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Remont pomieszczeń i wyposażenia

Dyrektor, z-ca H. Łukaszewicz

Na bieżąco

2. Podjęcie działań w zakresie polepszenia bazy lokalowej niezbędnej do prowadzenie zajęć wychowania fizycznego- budowa hali sportowej

Dyrektor, z-ca H. Łukaszewicz
3. Systematyczne uzupełnianie księgozbioru bibliotecznego

Nauczyciele bibliotekarze

Na bieżąco

4. Przegląd warunków pracy i nauki w szkole

Dyrektor/ Lipczyński/M. Oniszczuk

Marzec 2016

Obszar: II. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Analiza przystosowania obiektów, pomieszczeń i wyposażenie szkoły pod kontem Bhp

Dyrektor/ Komisja

Kwiecień 2016

2. Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dyrektor/Społeczny Ins.Pracy/ Szkolny Inspektor BHP

Na bieżąco

3. Organizacja zajęć odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.

dyrekcja/ nauczyciele

Na bieżąco

4. Zapewnienie uczniom odpowiedniej opieki podczas zajęć

Nauczyciele

Na bieżąco

5. Objęcie uczniów odpowiednią opieką podczas przerw między zajęciami

Nauczyciele dyżurni

Na bieżąco

6. Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyrektor, z-ca H. Łukaszewicz, Szkolny Inspektor BHP

Sierpień 2015

7. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w szkole

Wychowawcy klas

Wrzesień 2015

8. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszyscy

Na bieżąco

Obszar: II. 5. Kierowanie szkołą i obieg informacji

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem szkoły oraz innymi aktami wewnętrznymi.

Wychowawcy klas

Wrzesień 2015

2. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania.

Wszyscy

Cały rok

3. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego, a w razie potrzeby wdrażane jest postępowanie związane z egzekwowaniem tego obowiązku

wychowawcy/ pedagog / dyrektor

Cały rok

3. Partnerska współpraca z rodzicami i uczniami

Wszyscy

Cały rok

4. Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO oraz zasadami OK.

Wychowawcy, nauczyciele

Wrzesień 2015

5. Zapoznanie rodziców z dziennikiem elektronicznym.

Wychowawcy

Wrzesień 2015

III. KSZTAŁCENIE

Obszar: III. 1. Programy nauczania

Działanie

Odpowiedzialny wykonawcy

Termin realizacji

1. Aktualizacja szkolnego zestawu programów nauczania.

Dyrektor/ nauczyciele

Do 31.08.2015

2. Realizacja programów nauczania.

Nauczyciele

Na bieżąco

3. Dostosowanie programów nauczania realizowanych w szkole do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów.

Nauczyciele

Wrzesień / na bieżąco wg potrzeb

Obszar: III. 2. Organizacja procesu kształcenia

Działanie

Odpowiedzialny wykonawcy

Termin realizacji

1. Opracowanie planów nauczania zgodnie z przepisami prawa, zapewniających realizację programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

Nauczyciele

Do 3 września 2015


3. Sporządzenie arkusza organizacji szkoły zgodnie z przepisami prawa.

Dyrektor

Maj 2016

4. Opracowanie tygodniowego rozkład zajęć zgodnego z zatwierdzonym arkuszem organizacji i uwzględnieniem wymogów higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.

Dyrektor/z-ca dyrektora H. Łukaszewicz

Styczeń 2016 /Sierpień 2015

5. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.

Nauczyciele

Na bieżąco

6. Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrektor

Wychowawcy klas integracyjnychNa bieżąco

7. Rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

Wychowawcy klas

Na bieżąco

8. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce oraz udzielania im pomocy.

Pedagog, nauczyciele, psycholog, logopeda

Na bieżąco

10. Analiza kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej analizie i ocenie

Dyrektor

2x w roku

11. Wdrażanie OK.

Liderzy, nauczyciele

Na bieżąco

Obszar: III. 3. Przebieg procesu kształcenia

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową

Nauczyciele

Cały rok

2. Realizacja treści kształcenia zgodnie z przyjętymi planami nauczania.

Nauczyciele

Cały rok

3. Realizacja ścieżki edukacyjnej: Edukacja prozdrowotna

Nauczyciele w-fu

Cały rok

4. Stosowanie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli odpowiadającym celom kształcenia i potrzebom uczniów

Nauczyciele

Cały rok

5. Zadawanie prac uczniom wymagających korzystania z posługiwania się technologią informatyczną

Nauczyciele

Cały rok

6. Wdrażanie uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój

Wychowawcy/ nauczyciele

Cały rok

7. Tworzenie przyjaznych, ale nie koleżeńskich relacji z uczniami

Wychowawcy/ nauczyciele

Cały rok

8. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

Wychowawcy, świetlica

Cały rok

9. Określenie i dostosowanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów wymagań edukacyjnych

Wychowawcy/ nauczyciele

Wrzesień 2015

10. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole

Wychowawcy

Wrzesień 2015

11. Ustalenie wymagań edukacyjnych uczniom z poszczególnych zajęć oraz form i sposobów oceniania oraz poinformowania o nich uczniów i rodziców.

Nauczyciele przedmiotów, Wychowawcy

Wrzesień 2015

12. Bieżące ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności osiągniętych przez uczniów zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z ustalonymi wymaganiami edukacyjnymi.

nauczyciele

Na bieżąco wg WSO

13. Bieżące i rzetelne informowanie o osiągnięciach lub niepowodzeniach uczniów i rodziców

Wychowawcy/ nauczyciele

Systematycznie wg WSO

14. Wdrażanie OK.

Liderzy, nauczyciele

Systematycznie

15. Analiza i ocena systemu wewnątrzszkolnego oceniania

Dyrektor/ zespoły przedmiotowe

maj 2016

Obszar: III. 4. Efekty kształcenia

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Diagnoza i ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Dyrektor

2x w roku

2. Eksponowanie osiągnięć uczniów

Zespół do promocji szkoły

Samorząd Uczniowski

Dyrektor


Na bieżąco

3. Analiza losów absolwentów

Pedagog/ wychowawcy

Październik 2015

4. Realizacja programów nauczania w celu zapewnia uczniom spełnienie standardów wymagań egzaminacyjnych

Nauczyciele

Na bieżąco

5. Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Dyrektor

2x w roku

6. Udział uczniów w konkursach, turniejach i olimpiadach

7. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów z przedmiotów ścisłychDyrektor,

nauczyciele przedmiotów

A. Grygoruk


II półrocze

II półrocze8. Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników konkursów języków obcych na szczeblu szkolnym

A. Hempel - Łapińska

II półrocze

9. Analiza wdrażania OK.

Liderzy, nauczyciele, dyrekcja

Systematycznie

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA

Obszar: IV. 1. Równość szans

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły lub placówki odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Dyrektor

Cały rok

2. Przestrzeganie prawa dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedza o tych prawach.

wychowawcy/ nauczyciele / rzecznik praw ucznia

Cały rok

3. Prowadzenie klas integracyjnych w celu zapewnienia równych szans rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrektor, wychowawcy klas integracyjnych

Cały rok

4. Opracowanie indywidualnych programów nauczania uczniom ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

Wychowawcy/ Nauczyciele przedmiotów

Wrzesień 2015

5. Zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym możliwości rozwoju.

nauczyciele

Na bieżąco

6. Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych

Dyrektor, nauczyciele

Wrzesień 2015

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom z orzeczeniami

Pedagog/ wychowawcy/ nauczyciele

Wrzesień 2015

Obszar: IV. 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki, zgodnie z przepisami prawa we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii.

- opracowanie planu pracy wychowawcy z klasą

Nauczyciele, pedagog, psycholog

WychowawcyNa bieżąco

wrzesień 20152. Otoczenie szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę w szkole, stosownie do potrzeb, odpowiedniej opieki i pomocy.

Nauczyciele, pedagog, psycholog

Na bieżąco

3. Rozpoznawanie problemów wychowawczych uczniów oraz uwzględnienie ich potrzeby w tym zakresie.

Nauczyciele, pedagog, psycholog

Na bieżąco

4. Rozszerzenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

Nauczyciele, pedagog, psycholog

Na bieżąco

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z planami wychowawcy klasowego we współpracy z uczniami i rodzicami.

Nauczyciele

Na bieżąco

6. Zwiększanie samorządności uczniów.

Opiekunowie SU

Na bieżąco

7. Przestrzeganie praw i egzekwowanie obowiązków uczniów.

Nauczyciele

Na bieżąco

8. Przestrzeganie postanowień statutu szkoły w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar.

Nauczyciele

Na bieżąco

9. Analiza wskaźników obecności uczniów na zajęciach.

Nauczyciele

Na bieżąco

10. Analiza trudności wychowawczych.

Nauczyciele, pedagog, psycholog

2x w roku

Obszar: IV. 3. Praca opiekuńcza szkoły

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Pełne rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami.

Wychowawcy / pedagog

Na bieżąco

2. Praca świetlicy szkolnej

Schabowska

Na bieżąco

3. Opieka nad uczniami w ramach imprez szkolnych, miejskich, wycieczek

Nauczyciele

Na bieżąco

4. Opieka nad uczniami o specjalnych wymaganiach edukacyjnych

Nauczyciele, Pedagog, Psycholog

Na bieżąco

Obszar: IV. 4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły

Działanie

Odpowiedzialny - wykonawcy

Termin realizacji

1. Program wychowawczy i program profilaktyki zawierają kryteria efektywności działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych.

Nauczyciele

Na bieżąco

2. Szkoła lub placówka dokumentuje efektywność pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej.

Nauczyciele

Na bieżąco

3. Uczniowie przestrzegają zasad zachowania.

Nauczyciele

Na bieżąco

4. Działania podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Na bieżąco

5. Na bieżąco i zgodnie z potrzebami są analizowane i oceniane efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Na bieżąco

6. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej są zbieżne z założonymi celami.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Na bieżąco

Imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Rodzaje imprezy

Odpowiedzialny

 Termin

Miejsce

Uwagi


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

Dyrektor Szkoły

Hymn i sprzęt Jan Wasiluk 1.09.15 r.

Boisko szkolne

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU wychowawcy klas IV-VI i I –III Gm.

 wrzesień

Szkoła

według opracowanej ordynacji wyborczej inwencji samorządów klasowychUdział w akcji „Sprzątanie Świata”K. Jakoniuk, M. Kordecka, M. Downarowicz, wych. klas III SP i I gim

wrzesień 

teren wokół szkoły i miasta

sprawozdanie z akcji, współpraca z Urzędem Miasta HajnówkaImpreza integracyjna „Jesień w Puszczy Białowieskiej”

E.Kilp, E. Olejniczak – Treszczotko, K. Szymczuk, wych. klas II SP

Wrzesień - Październik

Puszcza Białowieska


Organizowanie plebiscytów: najlepszy sportowiec, uczeń.

Nauczyciele wf-u, SU

 Cały rok

szkoła

 Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

SU, wych. klas III gim,

13.10.15 r.

sala gimnastyczna


Ślubowanie klas I

Wych. klas I SP – koordynator wychowawca klasy I a

Listopad

szkoła


Ceremoniał ślubowania klas pierwszych, Scenariusz Dnia Patrona

- pasowanie na uczniów

-program artystyczny klas pierwszych

- występ chóru

Dzień patrona

SU, wych. klas V SP i II gim, N. Szczuka

listopad

szkoła


Konkurs Matematyczny „Kangur 2016”

n-le matematyki, I. Wasiluk

marzec

sale

lekcyjne


 Konkurs Matematyczny „Młody matematyk”

L. Grosz, I. Wasiluk

Marzec - kwiecień

szkoła


Święto Niepodległości

wych. klas I gim, Jakimiuk A.

SU, ZUCHY, HARCERZE 11 listopad

sala, miasto

 „Dzień Języków”

n-le języków, wych. klas VI SP

26 wrzesień

Szkoła

Własny programSpotkanie Wigilijne, Wieczór Kolęd

n-l religii A. Wawreszuk, A. Sajewicz, M. Maciuka, B. Sosnowska

 grudzień

Szkoła

wg inwencji organizatora, własny programChoinka Noworoczna

SU, wych. klas IV SP

 styczeń

sala gimnastyczna

własny programWyjazd do teatru lalek, kino

n-le przedmiotowi, wychowawcy

 cały rok

teatr, kino

 Konkurs ortograficzny

wych. klas I SP, H. Wasiluk

II semestr

budynek B

 współpraca z metodykiem nauczania zintegrowanegoKonkurs recytatorski

wych. klas III SP

II semestr

szkoła


Pierwszy Dzień Wiosny

Szkolny Dzień TurystykiWychowawcy klas, SKKT, Samorząd Uczniowski

 21 marca

rzeka, obiekt szkoły

Topienie Marzanny kl. I-III

Na podstawie propozycji organizatorów

Konkurs „Polish yuor English” - miejski

A. Hempel-Łapińska, nauczyciele angielskiego

Marzec – kwiecień

szkoła


Międzynarodowy Dzień Ziemi

n-l przyrody, koordynator M. Downarowicz

 20 kwietnia

szkoła

własny programPrzegląd małych form teatralnych I-III SP.

wych. klas II SP, Jakimiuk

kwiecień

szkoła


Rocznica Konstytucji 3 Maja

wych. klas II gim, Samorząd Uczniowski, zuchy, harcerze

maj

szkoła, uroczystości miejskie


Dzień Matki

wych. klas VI SP i III gim

maj

sale szkolne

 Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o BRD 

J. Wasiluk, M. Sawczyński, M. Siegień

zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu DrogowegoEgzaminy na kartę rowerową

M. Sawczyński, J. Wasiluk, policja

maj

szkoła


Dni Sportu Lekkoatletyczna liga szkolna

n-le wf ( A. Lipczyński, M. Sawczyński, L. Waszkiewicz, B. Downarowicz, M. Kordecka)

Koordynator: H. Łukaszewiczczerwiec

obiekt szkoły, OSiR

własny programDzień Dziecka

wych. klas III SP

czerwiec

szkoła

własny programDziałalność Gromady Zuchowej

B. Teresiak, J. Parfieniuk i U. Skalska

cały rok

szkoła

własny programDziałalność drużyny harcerskiej


B. Downarowicz ?

cały rok

szkoła

własny programDzień zdrowej żywności


wych. klas V SP

II semsetr

szkoła

Scenariusz dnia zdrowej żywnościUdział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

M. Kozak, M. Oniszczuk, K. Zajkowska

II semestr

szkoła, miasto


Realizacja programu „Cienka granica”

K. Zajkowska, M. Oniszczuk wychowawcy klas III Gim

I semestr

areszt, szkoła

Własny programProwadzenie programu profilaktycznego DROPS

M. Kozak,
szkoła

wg programuDziałalność UKS

Nauczyciele wf

cały rok

szkoła, miasto rejon


Działalność PCK

Mamałgorzata Wisz.

cały rok
wg planuDziałalność SKKT

K. Jakoniuk, M. Kordecka

cały rok
wg planuDziałalność świetlicy

Schabowska, M. Czurak

cały rok

świetlica

wg planuDziałalność LOP

M. Downarowicz

cały rok
wg planuDziałalność koła muzycznego

A. Sajewicz

cały rok

szkoła

wg programuWycieczki, biwaki

dyrektor

jesień/wiosna
wg zapotrzebowaniaZajęcia w Ośrodku

Edukacji Przyrodniczej w Białowieży

Koło ekologiczne


n-le przyrody, H. Wasyluk, J. Rejent

cały rok

szkoła

BiałowieżaCyklicznie wg programuDni Teatru

A. Rutkowska, G. Wnuczko, A. Jakimiuk,

maj

szkoła

wg programuTydzień ortografii w klasach VI

M. Borowska

Wiosna 2016

szkoła


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

n-le klas, Dyrektor

hymn + sprzęt Jan Wasilukczerwiec

Plac apelowy

 

Opiekunowie stażu w roku 2015/16:

Małgorzata Wiszniewska – opiekun Małgorzata Kozak 14/17

Katarzyna Perestret – opiekun Anna Hempel – Łapińska 14/17

Ewa Tewzadze – opiekun B. Sosnowska 15/16

Osoby realizujące staż na dyplomowanego:

A. Artemiuk 14/17; M. Łukaszuk 14/17; J. Kierdelewicz 12/15; E. Olejniczak-Treszczotko 12/16; I. Sadowska 12/16; A. Bowtruczuk 13/16; I. Wasiluk 13/16


ZESTAWIENIE ZADAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS

Wychowawcy klas

Zadania przeznaczone do realizacji

I SP

Ślubowanie – Koordyn. Ia

Konkurs ortograficzny
II SP

„Jesień w puszczy”

Przegląd małych form teatr.

Dzień zdrowej żywności

III SP

Sprzątanie Świata

Konkurs recytatorski

Dzień Dziecka

IV SP

Choinka Noworoczna

Przegląd małych form teatr.
V SP

Dzień Patrona

Dzień zdrowej żywności

Sprawdzian dyrektorski

VI SP

Dzień języków

Dzień Matki

Sprawdzian próbny

I Gim

Sprzątanie Świata

Święto niepodległości
II Gim

Dzień Patrona

Konstytucja 3-go Maja

Sprawdzian dyrektorski

III Gim

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Matki

Egzamin próbny

W szkole pracują zespoły przedmiotowe i zadaniowe: 1. Zespół Promocji Szkoły – przewodnicząca Grażyna Wnuczko

 2. Zespół Nauczycieli Wychowawców – przewodnicząca M. Downarowicz (??)

 3. Zespół Nauczycieli Języków Obcych – przewodnicząca Joanna Kierdelewicz

 4. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – przewodnicząca Ilona Wasiluk (??)

 5. Zespół DS. Nowelizacji Statutu –Nela Szczuka

 6. Zespół Nauczycieli Oligofrenopedagogów – przewodnicząca M. Szumarska

 7. Zespół Humanistów - Mirosława Borowska

 8. Zespół Doradczy – uzupełniam skład o M. Szumarską

Zadanie dostosować program wychowawczy i profilaktyki do końca stycznia 2016 roku – zespół

Olejniczak, Łukaszuk,Bowtruczuk, Oniszczuk, Zajkowska
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość