Strona główna

Plan realizacji materiału z historii w klasie drugiej Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2011/2012- semestr drugi


Pobieranie 26.04 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar26.04 Kb.
Plan realizacji materiału z historii w klasie drugiej Liceum Ogólnokształcącego

w roku szkolnym 2011/2012- semestr drugi


Tematyka lekcji

Kluczowe daty

Wymagania ( jednostka lekcyjna)

Umiejętności ucznia ( oceny)

1. Reformacja, kontrreformacja i wojny religijne w Europie.


1517r-wystąpienie Marcina Lutra

1521r.- edykt wormacki- wyjęcie Lutra spod prawa

1530r.- augsburskie wyznanie wiary

1534r.- akt supremacyjny

1536r.- Kalwin ogłasza doktrynę predestynacji

1541r.- kalwińska gmina wyznaniowa w Genewie

1555r.- pokój augsburski

1562-1570-wojna religijna we Francji

1534r.- założenie zgromadzenia jezuitów

1542r.- inkwizycja organizacja scentralizowana

1545-1563- sobór trydencki

1559r.- indeks ksiąg

zakazanych


1. Religijność późnego średniowiecza. Przyczyny reformacji. Luteranizm.

( jaka była sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego w XV/XVI wieku?, czym były odpusty?, okoliczności wystąpienia Marcina Lutra, dlaczego reformacja narodziła się w Rzeszy Niemieckiej?, założenia luteranizmu, przebieg oraz konsekwencje wojen religijnych w Rzeszy).
2. Kalwinizm a wojny religijne we Francji. Powstanie Kościoła anglikańskiego. ( kim był Jan Kalwin?, na czym polegała nauka o predestynacji?, na jakich zasadach funkcjonowała gmina kalwińska w Genewie?, dlaczego doszło do wybuchu wojen religijnych we Francji?, kim byli hugenoci?, przebieg wojen religijnych we Francji, jakie były założenia edyktu nantejskiego z 1629 roku?, Dlaczego Henryk VIII zerwał z Kościołem rzymskokatolickim?, jakie były założenia Aktu supremacji?, jakie zmiany w doktrynie anglikańskiej wprowadziła Elżbieta I?, kogo określano mianem-purytanie?).
3. Kontrreformacja- narzędzia ( jaka była odpowiedź Kościoła rzymskokatolickiego na postępy reformacji w II połowie XVI wieku?, kim byli jezuici?, jaką rolę odegrał sobór trydencki?).

- zna pojęcia: odpust, sekularyzacja, wielka protestacja, predestynacja,

hugenoci, noc św. Bartłomieja,

Kościół anglikański, purytanie, kontrreformacja, inkwizycja, cenzura, jezuici, wskazuje przyczyny reformacji-2.

- jw. + prezentuje poglądy Marcina Lutra, omawia sytuację polityczną i religijną we Francji i Anglii

w XVI w., prezentuje założenia kalwinizmu-3.

- jw. + okoliczności wybuchu reformacji w Anglii,

przedstawia działania represyjne i reformatorskie prowadzone w ramach kontrreformacji-4.

- jw. + jakie były konsekwencje reformacji dla Kościoła rzymskokatolickiego-5.

2. Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej


1520r.- zakaz rozpowszechniania pism protestanckich

1544r.- założenie uniwersytetu w Królewcu

1552r.- uchylenie przez Zygmunta II Augusta antyprotestanckich dekretów swego ojca

1562r.- bracia polscy odłączają się od kalwinów

1564r.- sprowadzenie jezuitów

1570r.- zgoda sandomierska

1573r.- konfederacja warszawska

1596r- unia brzeska

1638r.- likwidacja ariańskiej Akademii Rakowskiej1. Główne kierunki reformacji w Polsce. Kościół narodowy. Konfederacja warszawska.( w jakich okolicznościach pojawiła się reformacja na ziemiach polskich?, jaka była reakcja na tzw., nowinki ze strony króla Zygmunta I Starego?, na jakich ziemiach polskich rozprzestrzenił się luteranizm a kalwinizm?, kim byli bracia polscy?, jaką rolę odegrali bracia czescy?, jakie były założenia Kościoła narodowego?, konfederacja warszawska -synonim pokoju religijnego).


2. Kontrreformacja w Polsce. ( jakie były założenia ofensywy kontrreformacyjnej na ziemiach polskich?, jakie były zasługi biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza?, rozwój kultu maryjnego, jaka była rola jezuitów w Polsce?, jakie były zasługi, ks. Piotra Skargi?, jaka była sytuacja Cerkwi prawosławnej w Polsce?).

- zna pojęcia: dysydenci, unici,

dyzunici, tumult, Kościół narodowy, bracia polscy, bracia czescy, Konfederacja warszawska-2.

- jw. + omawia główne kierunki reformacji

w Polsce, ofensywa kontrreformacji w Polsce, Hozjusz, Skarga-3.

- jw. + ocenia wyjątkowy charakter konfederacji warszawskiej, dostrzega rolę kultu maryjnego w działaniach kontrreformacyjnych-4.

- jw.+ wyjaśnia, dlaczego w drugiej połowie XVII w. zmienił się stosunek
katolików do niekatolików,

omawia sytuację prawosławnych w Polsce-5.
3. Rzeczpospolita złotego i srebrnego wieku-społeczeństwo i państwo.


1569r-unia lubelska

1526r.- inkorporacja Mazowsza

1525r.- hołd pruski

1561r.- Inflanty

1562-1564- włączenie księstw śląskich- zatorskie i oświęcimskie oraz siewierskie

1618r.- układ w Dywilinie

1657r-traktaty welawsko-bydgoskie1. Ewolucja terytorialna Rzeczpospolitej w XVI/ XVII wieku

( jakie było znaczenie unii lubelskiej?, różnica pomiędzy unią personalną a unią realną, jaki był status ziem Rzeczpospolitej?, przedstaw proces włączania ziem w powyższym okresie, jak przedstawiał się podział administracyjny państwa polskiego?)
2. Społeczeństwo stanowe ( analiza struktury demograficznej ludności polskiej, rola ksiąg parafialnych a statystyka ludności, jakie prawa i przywileje posiadały poszczególne stany?, jakie powinności spoczywały na „ barkach” ludności chłopskiej?, analiza struktury mniejszości etniczno-stanowej -jakie grupy mniejszościowe zamieszkiwały państwo polskie?, jakie ziemie zasiedlili?, jakie otrzymali prawa?, jakie były ich zajęcia?).

- zna pojęcia: unia personalna, unia realna, złoty i srebrny wiek Rzeczypospolitej,

społeczeństwo stanowe,

reprodukcja ludności, nobilitacja, indygenat, klientela, ludzie luźni,

przedstawia okoliczności zawarcia i warunki unii lubelskiej-2.

- jw. + omawia rozwój liczebny ludności

Rzeczypospolitej w XVI

i XVII w., jakie nabytki terytorialne uzyskała Rzeczpspolita-3.

- jw. + wymienia najważniejsze przywileje

generalne dla szlachty,

omawia skutki wydawania

przywilejów dla szlachty przez polskich władców-4.

- jw. + charakteryzuje pozycję społeczną szlachty, mieszczaństwa, chłopów i mniejszości etniczno- stanowych-5.

4. Sąsiedzi Rzeczpospolitej w XVI wieku.


- 1515r.- zjazd wiedeński

- 1519-1521- ostatnia wojna polsko-krzyżacka

- 1525r.- sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego

- 1561r.- sekularyzacja zakonu krzyżackiego w Inflantach

- 1563-1570- I wojna północna

1577-1582- wojna Rzeczypospolitej z Rosją o Inflanty

1581r- Szwedzi odbierają Rosji Narwę

1588r.- klęska Niezwyciężonej Armady1. Polityka dynastyczna Habsburgów

( ewolucja terytorialna państwa Habsburgów na przełomie XIII/ XV wieku, jaką politykę dynastyczną prowadził Maksymilian I?, jakie były zasługi w budowie imperium cesarza Karola V?, jaką rolę odegrała Hiszpania w XVI wieku?).


2. Polityka państwa sąsiednich ( jakie były konsekwencje wojny polsko- krzyżackiej z lat 1519-1521?, jakie były założenia traktatu krakowskiego?, w jakich okolicznościach Albrecht Hohenzollern uzyskał niezależność?, jakie były konsekwencje wojen Litwy z Moskwą?, jakie były konsekwencje ekspansji wschodniej Moskwy?, polityka wewnętrzna cara Iwana Groźnego- ocena).
3. Państwa nadbałtyckie ( okoliczności rozpadu unii kalmarskiej, okoliczności oraz przebieg I wojny północnej, czym była żegluga narewska?, jakie były konsekwencje wojny z Moskwą w okresie rządów króla Stefana Batorego?, jakie było znaczenie unii polsko -szwedzkiej w XVI wieku?).

- zna pojęcia: hołd, sekularyzacja, elektor, car, bojar, kniaź, duma, dworianie, oprycznina, samodzierżawie,dominium maris Baltici,

omawia rozwój terytorialny

monarchii Habsburgów-2.

- jw. + omawia okoliczności ostatniej wojny polsko-krzyżackiej oraz warunki traktatu krakowskiego z 1525 r., wskazuje na mapie zmiany terytorialne po wojnie-3.

- jw. + przedstawia rozwój

terytorialny Wielkiego Księstwa Moskiewskiego

wskazuje na mapie granice Rosji w XVI w., charakteryzuje politykę wewnętrzną Iwana IV Groźnego-4.

- jw. + omawia wojny o Bałtyk

w XVI w., zna okoliczności zawarcia unii polsko-szwedzkiej i konfliktu Zygmunta III Wazy z Karolem

Sudermańskim, okoliczności rozpadu unii kalmarskiej-5.


Zadania- klasa II sd:


 • ćwiczenia-2,3,6/95-17.01.2012r.

 • ćwiczenia-1-2/107-14.02.2012r.

 • ćwiczenia-2,3,5/137-27.03.2012r.

 • ćwiczenia-2,3,4/193- II połowa maja 2012r.

 • ćwiczenie-3/215-II połowa maja 2012r.Projekt: Dokonaj analizy oceny dziejów Rzeczpospolitej złotego i srebrnego wieku- społeczeństwo i państwo.

Przedstaw jego wady i zalety-06.03.2012r.Dodatkowe zadania:


 • ćwiczenie-5/107-14.02.2012r.

 • ćwiczenie-9/179-24.04.2012r.Sprawdziany- klasa II sd:


 • Reformacja+ wojny religijne we Francji- 24.01.2012r.

 • Zagadnienie- 1-21.02.2012r.

 • Zagadnienia-1-2- 13.03.2012r.

 • Zagadnienia- 3-4- 24.04.2012r.

Opracowałamgr Sylwia Sykosz

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość