Strona główna

Plan realizacji materiału z języka polskiego w zakresie rozszerzonym wraz z wymaganiami edukacyjnymi dla klasy II lo im. I. Sendler w Skwierzynie w roku szkolnym 2014/2015


Pobieranie 312.43 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar312.43 Kb.
  1   2   3
Plan realizacji materiału z języka polskiego w zakresie rozszerzonym

wraz z wymaganiami edukacyjnymi dla klasy II LO im. I. Sendler w Skwierzynie

w roku szkolnym 2014/2015
Poniższy plan realizacji materiału z języka polskiego w zakresie rozszerzonym został opracowany na podstawie programu nauczania języka polskiego „Przeszłość to dziś” autorstwa Zofii Starownik (wydawnictwo Stentor, Warszawa 2012 r.).Lp.

Temat

Przydział godzin

Wymagania podstawowe

(uczeń potrafi…)

Wymagania ponadpodstawowe

(uczeń potrafi…)Lekcja organizacyjna

1

  • przedstawić program i cele nauczania, zasady organizacji zajęć i kryteria oceniania na lekcjach języka polskiego w zakresie rozszerzonym


Omówienie zasad nowej matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

2

  • przedstawić zasady nowej matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym


Skąd przychodzimy?

Język polski na tle języków europejskich i słowiańskich2

- wymienić języki indoeuropejskie

-zdefiniować język praindoeuropejski

-przedstawić polszczyznę jako język słowiański

-wymienić najważniejsze cechy wspólne języków słowiańskich

-wskazać wybrane cechy polszczyzny świadczące o jej przynależności do języków słowiańskich


-wymienić języki nieindoeuropejskie w Europie

-dokładnie usytuować polszczyznę na tle języków europejskich (współczesnych i dawnych)

-omówić klasyfikację typologiczną języków

-omówić cechy swoiste polszczyzny na tle języków słowiańskich

Funkcje języka

2

- nazwać i rozróżniać różne odmiany komunikacyjnej funkcji języka

- tworzyć teksty pełniące funkcję komunikacyjną

- omówić akt komunikacji językowej


- wskazać środki językowe charakterystyczne dla tekstów językowych pełniących określoną funkcję

- wyjaśnić, na czym polega stanowiąca i magiczna funkcja języka

- dostrzec funkcję impresywną w tekstach reklamowych i wskazać typowe dla niej środki językowe
Antyk, czyli korzenie naszej kultury


2

-wymienić cechy swoiste literatury

-odróżnić rodzaj od gatunku literackiego

-scharakteryzować każdy z trzech rodzajów literackich

-nazwać podmiot mówiący charakterystyczny dla każdego z trzech rodzajów literackich-wyjaśnić istotę opozycji literatura–retoryka oraz poezja–proza

-wskazać cechy rodzajowe w wybranym tekście literackim

-posługiwać się biegle terminologią teoretycznoliteracką dotyczącą klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej
Tak wielki był jej smutek… Cierpienie w mitologii greckiej.


2

-opowiedzieć historię Demeter i Kory

-scharakteryzować obie bohaterki przedstawione w hymnie, zwracając uwagę na przeżywane przez nie emocje

-wskazać sensy dosłowne i symboliczne mitu


-samodzielnie zinterpretować dowolną historię mitologiczną, wskazując na jej archetypiczny charakter

-rozpoznać w hymnie i nazwać środki językowe służące wyrażaniu emocji postaci

Swoje słowa układał przeciw śmierci… Reinterpretacja mitu orfickiego w wierszu Czesława Miłosza

2

-wykorzystać kontekst mitologiczny do interpretacji tekstu

-przedstawić kreację Orfeusza jako nieszczęśliwego kochanka

-rozpoznać elementy współczesności w świecie przedstawionym utworu oraz określić funkcję takiej kreacji


-przywołać różne przykłady nawiązań do mitu orfickiego w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce

-objaśnić, na czym polega reinterpretacja mitu w wierszu Miłosza

Liryka starożytna

2

- przedstawić postacie najważniejszych poetów starożytnych

-scharakteryzować lirykę jako rodzaj literacki

-podać przykłady różnych gatunków lirycznych

-wyjaśnić pierwotne znaczenie słowa liryka

-wyjaśnić terminy: poezja tyrtejska, elegia, strofa saficka, hymn, epigramat, epitafium, anakreontyk


-wskazać grecką etymologię niektórych słów występujących w języku polskim, np. liryka, strofa saficka, poezja tyrtejska, idylla, bukolika

-podać przykłady znanych sobie utworów z różnych epok, które można określić mianem tyrtejskich

-określić miejsce liryki wśród innych rodzajów literackich w literaturze starożytnej
Poezja Horacego, czyli Arkadia w cieniu śmierci

2

-wykorzystać kontekst biograficzny do interpretacji pieśni

-zinterpretować sens metafory otwierającej pieśń

-objaśnić, z czego wynika przekonanie podmiotu lirycznego o nieśmiertelności własnych dokonań

-odczytać znaczenie odwołania mitologicznego zastosowanego w wierszu

-scharakteryzować kreację podmiotu lirycznego w wierszach, odwołując się do kontekstu biograficznego

-wskazać i zinterpretować poetyckie obrazy alegoryczne w omawianych utworach

-nazwać cechy patrioty opisanego w pieśni Horacego

-odtworzyć i ocenić hierarchię i wartości starożytnego Rzymu-wskazać podobieństwa i różnice między fragmentami utworów Horacego i J. Kochanowskiego

-porównać koncepcje patriotyzmu ukazane w wierszach Horacego i Norwida

-objaśnić, na czym polega przekształcenie Horacjańskiego motywu w utworze Brodskiego
Wiem, że nic nie wiem… Filozofia grecka


1


-objaśnić, co jest istotą filozofii, odwołując się do omawianego tekstu

-posługiwać się w swojej wypowiedzi nazwami wartości (dobro, prawda, mądrość, cnota)

-skomentować wybrane myśli greckich filozofów, wskazując na wartości, które się w nich ujawniają

-scharakteryzować sytuację nadawczo-odbiorczą w tekstach

-rozpoznać w utworze środki językowe służące perswazji


-objaśnić różnice między filozofią a religią, wskazując na wykorzystywane w obu dziedzinach narzędzia poznania

-objaśnić symboliczne znaczenie Platońskiej alegorii jaskini

-omówić światopogląd Sokratesa
Wielokulturowa natura świata… Herodot czytany przez Kapuściń­skiego

2

-określić zawartość tematyczną dzieła Kapuścińskiego

-zaprezentować stosunek Herodota do opisywanych przez niego Egipcjan

-nazwać wartości, za którymi opowiadają się Herodot i Kapuściński


-wskazać w analizowanym utworze cechy eseju

-dostrzec funkcjonalność wykorzystanego gatunku dla prezentacji rozważań kulturowych Kapuścińskiego

U źródeł kultury: Biblia


1

-objaśnić znaczenie słów „biblia” i „testament”

-określić czas powstawania Biblii

-objaśnić istotę podziału Biblii na Stary i Nowy Testament

-podać lokalizację wybranego fragmentu Biblii, posługując się skrótem biblijnym-wymienić typy ksiąg biblijnych (historyczne, dydaktyczne, prorocze)

-opisać zawartość tematyczną wybranych ksiąg biblijnych

Prorocy Starego Testamentu - Izajasz

1

-krótko przedstawić kilku wybranych proroków ze Starego Testamentu

-wyjaśnić znaczenie słów: profeta, teofania

-przeczytać ze zrozumieniem fragmenty Księgi Izajasza, wskazując jej sensy dosłowne i symboliczne

-przedstawić wizję Izajasza

-na przykładach wskazać, jaka była rola proroków w ST

-wskazać charakterystyczne cechy stylu i główne środki stylistyczne Księgi Izajasza

-przeczytać ze zrozumieniem tekst popularnonaukowy, znajdując w nim tezy i argumenty


-wyjaśnić sens wizji Izajasza przedstawionej w czytanym fragmencie

-określić, jaki obraz Boga ukazany jest w teofanii Izajasza i jej związek z tradycją judaistyczną

-wyjaśnić, na czym polega uniwersalna wartość ksiąg prorockich

-dokonać streszczenia logicznego czytanego tekstu popularnonaukowego

Strach, niepowstrzy­many strach. Świat ludzkich uczuć wobec próby wiary

2

-wskazać podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w tekście biblijnym i współczesnym

-określić kompetencje narratora w obu tekstach-zinterpretować wymowę opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego, wykorzystując w funkcji argumentacyjnej cytaty z książki autora Rozmowy w Neapolu

-porównać sposób ukazania biblijnego motywu w dwóch dziełach Caravaggia

Gdyby przeżyła, miałaby dzisiaj siwe włosy… Opowieść o współczesnym Hiobie

1

-przedstawić losy Szulima i członków jego rodziny

-porównać historię Hioba i Szulima – bohatera opowiadania

-wyjaśnić, na czym polega wartość faktograficzna omawianego opowiadania


-wskazać w analizowanym tekście nawiązania do stylu biblijnego

-zinterpretować symboliczne znaczenie tafli lodowych upamiętniających ofiary Holokaustu

-sformułować własną opinię na temat sił rządzących ludzkim losem
‘’Człowiek z gnoju – Hiob” - Biblia w świecie poetyckim T. Nowaka

1

-wskazać aluzje i nawiązania biblijne w Psalmie nad śnieg bielszym

-objaśnić tytuł wiersza Nowaka (Psalm nad śnieg bielszy)

-odszukać i nazwać środki językowe budujące stylizację biblijną w Psalmie nad śnieg bielszym

-wyjaśnić, na czym polega reinterpretacja psalmu biblijnego w wierszu-samodzielnie zinterpretować Psalm o chorych nogach, odczytując obecne w nim przekształcenia tradycji biblijnej
Marność nad marnościami… Biblijna wizja losu ludzkiego

1

-objaśnić sens wyrazu „marność” w kontekście księgi biblijnej

-odszukać w tekście biblijnym i zinterpretować aforyzmy wyrażające prawdy o świecie i człowieku
-objaśnić tytuł Księgi Koheleta (Eklezjasty) oraz wskazać jej genezę i czas powstania

-wskazać językowe środki stylistyczne podkreślające refleksyjny charakter analizowanych tekstów

-porównać sposób przedstawienia przemijalności świata i życia ludzkiego w Biblii i w dziele malarskim
Apokalipsa, czyli księga nadziei

1


-opowiedzieć wydarzenia opisane we fragmencie

-scharakteryzować kreację człowieka przedstawioną w tekście

-wskazać w tekście cechy wypowiedzi proroczej


-objaśnić tytuł Apokalipsy św. Jana oraz wskazać jej genezę i czas powstania

-odszukać w tekście środki językowe służące obrazowaniu apokaliptycznemu

-wskazać sposoby kreacji apokaliptycznego przedstawienia rzeczywistości w dziełach malarskich
Praca klasowa z antyku grecko-rzymskiego i judeo-chrześcijańskiego

3


-wymienić etapy pracy nad wypowiedzią pisemną

-objaśnić zasady dotyczące planowania, komponowania, redagowania i adiustacji wypracowania-poprawić błędy językowe, stylistyczne i kompozycyjne we fragmencie dłuższej wypowiedzi pisemnej

-zredagować plan typowego wypracowania (w odniesieniu do tekstów / fragmentów tekstów literackich)

Symbolika katedry gotyckiej w filmie animowanym („Katedra”, reż. T. Bagiński)

2

-zaprezentować kreację bohatera przedstawionego w filmie

-opisać pejzaż i budynek oraz wskazać ich symboliczne znaczenie

-objaśnić sens finałowej sceny filmu


-omówić funkcjonowanie w filmie motywu przemiany

-porównać stosunek człowieka współczesnego do sacrum w wierszu Przybosia i filmie Bagińskiego

Bogurodzica – pieśń ojców w ujęciu K. K. Baczyńskiego


1

-odczytać wiersz głośno z właściwą intonacją

-odnaleźć w wierszu nawiązania do „Bogurodzicy” i wyjaśnia ich funkcje

-wskazać w wierszu stylizację modlitewną


-zinterpretować wiersz, sytuując go w różnych kontekstach

-podjąć rozważania na temat tradycji i dziedzictwa i ich roli w kształtowaniu się tożsamości narodu

Okrutność śmirci poznajcie!... Średnio­wieczny motyw danse macabre


1

-opowiedzieć wydarzenia opisane w dialogu

-scharakteryzować wygląd Śmierci

-wymienić stany i zawody ludzi uczestniczących w tańcu śmierci

-wskazać elementy grozy i komizmu w kreacji Śmierci oraz określić funkcję ich połączenia

-wymienić przyczyny zainteresowania tematem śmierci w średniowieczu


-wskazać genezę utworu i objaśnić znaczenie jego tytułu

-rozpoznać w utworze elementy obrazowania naturalistycznego i groteski oraz określić funkcje takiego przedstawienia

-określić podobieństwa między literacką a plastyczną realizacją motywu tańca śmierci
Już ci zgotowana deszczka… Satyra i humor w literaturze średniowiecza


1

-Scharakteryzować przedstawicieli zawodów i stanów wymienionych w średniowiecznym utworze

-wskazać środki językowe służące plastyczności obrazowania

-odszukać w tekście przykłady kontrastu i karykatury oraz wskazać ich funkcję

-określić nawiązania do średniowiecznego dialogu w wierszu M. Białoszewskiego-porównać sposób przedstawienia śmierci w średniowiecznym utworze i wierszu współczesnym, samodzielnie dobierając kryteria porównaniaW głębi ciemnego lasu… Poetycka summa średniowiecza


2

-objaśnić znaczenie tytułu dzieła i określić czas jego powstania

-opisać kompozycję utworu, wskazując na rządzącą nią symbolikę liczb

-określić sytuację egzystencjalną bohatera na podstawie analizy fragmentu

-wskazać w tekście i interpretować alegorię

-scharakteryzować świat przedstawiony dzieła

-wskazać i scharakteryzować przewodników Dantego

Porzućcie wszelką nadzieję… Średnio­wieczna i współczesna wizja piekła


1

-objaśnić znaczenie frazeologizmu „sceny dantejskie”, odwołując się do fragmentu utworu

-objaśnić genezę powstania piekła w utworze Dantego oraz omówić jego strukturę

-określić nawiązania i aluzje do utworu Dantego w wierszu współczesnym

-scharakteryzować współczesną rzeczywistość przedstawioną w wierszu Różewicza-wskazać charakterystyczne cechy Dantejskiej kreacji piekła

-dostrzec i nazwać swoiste cechy języka i stylu Różewicza

-objaśnić puentę wiersza
Czemu za tobą?... Średnio­wieczne idee – franciszka­nizm


1

-scharakteryzować bohatera, zwracając uwagę na jego stosunek do Boga, przyrody i innych ludzi

-rozpoznać elementy obrazowania symbolicznego i odczytać ich sens

-porównać modele życia zaproponowane przez obu świętych (według wskazanych kryteriów)


-wskazać genezę utworu i objaśnić znaczenie jego tytułu

-rozstrzygnąć i uzasadnić, do którego ze średniowiecznych modeli świętości odwołuje się w swoim wierszu J. Twardowski

-zabrać głos w dyskusji na temat postawy dwóch średniowiecznych świętych (ocenić te postawy)
Postacie świętych w filmie- Faustyna

3

-scharakteryzować postać świętej ukazaną w filmie

-nazwać swoje odczucia i emocje związane z filmem

-wymienić sceny, które zrobiły na nim największe wrażenie i wyjaśnić, dlaczego

-wskazać środki filmowe służące charakterystyce postaci

-porównać postać ukazaną w filmie z jej obrazem z innych przekazów

-napisać recenzję filmu, dbając, aby zawierała ona elementy informacyjne i oceniające-określić koncepcję świętości wpisaną w film

-omówić film, odwołuje się do wiadomości o warsztacie pracy reżysera filmowego

-wymienić elementy, które składają się na język filmu (np. montaż, plan filmowy, ruch kamery)

-zabrać głos w dyskusji na temat roli kina w kulturze współczesnej

-napisać recenzję filmu, stosując właściwe słownictwo

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość