Strona główna

Plan rozwoju lokalnego obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 459.98 Kb.
Strona1/5
Data20.06.2016
Rozmiar459.98 Kb.
  1   2   3   4   5

Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO


 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) opracowano dla obszaru całej gminy Wołczyn. Do współpracy nad nim zaproszono poprzez stosowne ogłoszenia w prasie, informacje umieszczane w miejscach zwyczajowo przyjętych. Do ważniejszych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy wysłano indywidualne zawiadomienia. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata 2004 – 2006 (opracowanie szczegółowe) oraz 2007 – 2013 (opracowanie koncepcyjne) zgodnie z okresami planowania w Unii Europejskiej.

Do opracowania PRL został powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 162/2004 r. z dnia 19.03.2004 r. Zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego w składzie:


 1. Tomasz Olejnik

 2. Katarzyna Szozda

 3. Henryk Malkiewicz

 4. Marcin Dłubak

 5. Rafał Neugebauer

 6. Andrzej Maliński

Zadaniem zespołu jest zebranie koniecznych informacji i opracowanie PRL, monitorowanie jego realizacji a także ocena wyników planu rozwoju lokalnego.

Ustanowiono także Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego

w osobie Leona Chabraszewskiego.

Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego Plan Rozwoju Lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/191/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

I.AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY WOŁCZYN

 1. Położenie i relacje zewnętrzne z sąsiednimi terenami/ośrodkami:


a. Analiza istotnych układów odniesienia dla gminy (rzeźba terenu, warunki wodne, klimat, gleby, lasy)
Gmina Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego na Nizinie Śląskiej, należy do powiatu kluczborskiego, zajmuje zachodnią część powiatu kluczborskiego i graniczy z siedmioma gminami, z których dwie należą do woj. wielkopolskiego, a pięć do województwa opolskiego.

Gmina graniczy:
 • od północy z gminą Trzcinica i Rychtal (pow. kępiński, woj. wielkopolskie),

 • od zachodu z gminą Domaszowice (pow. namysłowski, woj. opolskie)

 • od południowego-zachodu z gminą Pokój (pow. namysłowski , woj. opolskie),

 • od południowego-zachodu z gminą Murów (pow. ziemski opolski, woj. opolskie),

 • od południowego-wschodu z gminą Kluczbork (pow. kluczborski, woj. opolskie),

 • od północnego-wschodu z gminą Byczyna (pow. kluczborski, woj. opolskie).

Powierzchnia gminy wynosi 241 km2, co plasuje ją na czołowym miejscu wśród gmin Opolszczyzny. W obrębie terytorium gminy, w jej środkowej części leży miasto Wołczyn (pow. 7 km2). Gmina Wołczyn leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego ta część Niziny Śląskiej nosi nazwę Równiny Oleśnickiej.

Obszar gminy charakteryzuje się rzeźbą płaskorówninną i płaską o nachyleniu terenu nieprzekraczającym 1-2%. Najwyższe wzniesienie gminy – 209 m n.p.m. - znajduje się w północnej części w rejonie wsi Szymonków, maksymalne obniżenie - około 160 m – leży na południowy zachód od wsi Wierzbica Górna. Deniwelacja terenu nie przekracza 50 m. Rzeźba terenu mało urozmaicona na większości obszaru ulega zróżnicowaniu w rejonie wsi Skałągi, Krzywiczyny i Szymonkowa

Gmina położona jest w dorzeczu Odry, w obszarze pozostającym w zlewiskach II rzędu: Stobrawy i Prosny. Rzeka Stobrawa odwadnia poprzez swoje dopływy: Wołczyńską Strugę i Czarną Wodę, południową i północno-zachodnią część gminy. Dolina Stobrawy tworzy szeroką, płaską dolinę pociętą siecią mniejszych kanałów i podmokłości. Doliny dopływów to formy nieckowate, słabo zaznaczające się w morfologii terenu. Również i w ich obrębie dominują mniejsze kanały i podmokłości. Północno-wschodnia część gminy odwadniana jest przez rzekę Pratwę wchodzącą w skład zlewni Prosny. Generalnie cieki wodne należą do typu nizinnego, z maksymalnymi wylewami w okresach wiosennych (roztopy) i letnich. Wody stojące stanowią niewielki odsetek powierzchni gminy. Są to najczęściej stawy bądź zbiorniki p. pożarowe. Na uwagę zasługują dwa kompleksy stawów: w miejscowości Komorzno oraz w rejonie Wierzbicy Górnej o nazwie Czarny Staw. Są one zagospodarowane, prowadzi się tam hodowlę ryb.Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne Wołczyna i gminy należą do typu umiarkowanie kontynentalnego. Zima jest zazwyczaj ostra i trwa długo, wiosna natomiast zaczyna się późno, nierzadko z okresami silnych chłodzeń. Poniższe dane pochodzą ze stacji meteorologicznej w Opolu. Średnia temperatura roczna wynosi +8,4 C (średnia z wielolecia 1951-1995).

Roczna amplituda wahań temperaturowych mieści się w granicach – 30 C w zimie do + 37,5 C w lecie (średnia z wielolecia 1981-1997). Średnia temperatura powietrza sezonu letniego wynosi +14,2 C, natomiast sezonu zimowego + 2,2 C. Długość okresu wegetacyjnego 210-220 dni w roku. Średni opad atmosferyczny kształtuje się na poziomie 558 mm rocznie (średnia z wielolecia: 1951-1995).

Na obszarze gminy przeważają wiatry z kierunków południowych, które stanowią około 34 % wszystkich wiatrów, oraz północno-zachodnich, których udział kształtuje się na poziomie około 33%. Łącznie wiatry z wymienionych kierunków stanowią około 67% wszystkich wiatrów. W sezonie zimowym nieco większa jest przewaga wiatrów z kierunków południowych (około 40%), a w sezonie letnim z kierunków północno-zachodnich (około 38%).


Gleby

Występujące na obszarze gminy rodzaje i typy glebowe warunkowane są budową geologiczną i czynnikami klimatycznymi. Większość gleb gminy wytworzona została z glin zwałowych oraz glin i piasków wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego. Doliny rzeczne wypełnione są glinami i piaskami pochodzenia wodnego oraz madami i torfami (bagienne).Lokalnie występują piaski wydmowe. Na obszarze gminy wyróżnić można cztery podstawowe rodzaje gleb: gleby gliniaste, gleby piaszczyste, gleby pyłowe i gleby bagienne w oparciu, o które wytworzyło się kilka typów gleb.

Są to:


 • gleby pseudobielicowe wytworzone z glin morenowych, pyłowych, piasków gliniastych głównie lek-kich i średnich zajmują szczególnie rozległe przestrzenie w środkowej części gminy. Są to gleby pszenno-buraczane i żytnie bardzo dobre i dobre, głównie III i IV klas bonitacyjnych. Pod względem mechanicznym są to gleby lekkie i średnie, z dobrze rozwiniętym poziomem próchniczym, o odczynach od lekko kwaśnego do kwaśnego. W części południowej (Wierzchy, Szum, Brynica) na obszarze występowania piasków i glin rzeczno-lodowcowych wykazują mniejsze wartości produkcyjne – stąd przynależność do V i VI klasy bonitacyjnej

 • gleby brunatne wytworzone na utworach gliniastych i piaszczystych występują na północy, a w większych kompleksach na południu gminy. Cechują się gorszymi własnościami fizyczno-mechanicznymi i zasobnością w materię organiczną, odpowiadają V i VI klasie bonitacyjnej. Największe powierzchnie tych gleb występują w rejonie wsi Szymonków, Wierzbica Górna, Krzywiczyny i Wierzchy.

Pod względem bonitacyjnym wśród gruntów ornych gleby bardzo dobre (I-III) stanowią 27%, gleby średnie klasy IV zajmują 52,9 %, pozostałe 20,1% należy do gleb słabych V i VI klasy. Wśród użytków zielonych gleby bardzo dobre i dobre (I-III) zajmują 44,8 %, gleby średnie zajmują 30,9 % a gleby słabe 12,2 %.
Kompleksy leśne
Kompleksy leśne zajmują powierzchnię 6447 ha, co stanowi 27,7 % obszaru całej gminy. Lasy występują w kilku rozproszonych zasięgach. Największe zwarte obszary porastają peryferyjną część gminy, gdzie zajmują znaczną część powierzchni wsi Wierzbica Górna, Brynica, Wierzchy, Brzezinki, Skałągi, Komorzno.

Pod względem administracyjnym lasy zaliczane są do dwóch nadleśnictw: • nadleśnictwo Kluczbork – Obręb Zameczek

 • nadleśnictwo Namysłów – Obręb Wołczynie

oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego – Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Sytuacja energetyczna miasta i gminy Wołczyn


 1. W zakresie ogólnym pokrycia potrzeb grzewczych

Na terenie gminy Wołczyn praktycznie 100%-owy udział paliwa węglowego w produkcji ciepła na potrzeby grzewcze i c.w.u. oraz w zakładach produkcyjnych i usługowych w zakresie zaspakajania potrzeb technologicznych i grzewczych, co daje dużą pewność zaopatrzenia w ciepło odbiorców z uwagi na przewagę produkcji ciepła w oparciu o paliwa węglowe pochodzące z krajowych zasobów.

Ale z kolei użycie paliwa węglowego powoduje znaczną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W mieście Wołczyn mamy duży udział paliw ekologicznych (gaz ziemny) w produkcji ciepła na potrzeby grzewcze i c.w.u. co korzystnie wpływa na stan zanieczyszczenia powietrza w mieście. 1. W zakresie systemów gazowniczych:

Brak gazyfikacji miejscowości wiejskich na terenie gminy Wołczyn. Natomiast system gazowniczy obejmuje swoim zasięgiem prawie cały obszar miasta Wołczyn. System gazowniczy funkcjonujący w mieście spełnia swoje zadanie w zakresie zaopatrzenia dostawy gazu. Znaczne rezerwy przepustowości w stacji pierwszego stopnia wynoszące ok. 50% zabezpieczają dużą pewność zasilania istniejących odbiorców na terenie miasta. Umożliwiają również podłączenie nowych odbiorców bez konieczności rozbudowy stacji.

 1. W zakresie systemów elektroenergetycznego

Gmina Wołczyn jest zelektryfikowana w 100%. Funkcjonujący system elektroenergetyczny spełnia zadania w zakresie zaopatrzenia odbiorców. Odbiorcy z terenu Gminy zasilani są z tylko jednego “Głównego Punktu Zasilania” zlokalizowanego w Ligocie Wołczyńskiej. Znaczna rezerwa w GPZ-cie wynosząca ok. 80% po stronie 15 kV oraz stacji transformatorowych SN/nn na poziomie ok. 33% mocy znamionowej umożliwia zaspokojenie ewentualnego wzrostu zaopatrzenia na energię elektryczną w dłuższej perspektywie czasowej Sieć na terenie gminy jest w głównej mierze wykonana jako napowietrzna, natomiast na terenie miasta jest w przeważającej części kablowa.


b. Położenie w kontekście sieci transportowych
Gmina Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego na pograniczu z województwem wielkopolskim. System transportowy gminy tworzą dwa układy: drogowy i kolejowy, które są wykorzystywane zarówno do przewozów pasażerskich jak i towarowych.

Przez teren gminy przebiega jedna linia kolejowa, dwutorowa, zelektryfikowana relacji Kluczbork – Oleśnica. W ciągu tej linii na terenie gminy Wołczyn zlokalizowane są stacje kolejowe w Wołczynie i Wierzbicy Górnej.

Ponadto przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu regionalnym nr 42 relacji Kluczbork – Namysłów – Oleśnica. Jest to droga IV klasy technicznej. Trasa przebiega przez miasto ulicami: Namysłowską, Rynek, Kluczborską. Ciąg ten stanowi główną oś miasta w kierunku wschód – zachód. Elementami kolizyjnymi w ciągu tej drogi na terenie miasta są :


 • jednopoziomowe skrzyżowanie z linią kolejową relacji Kluczbork – Oleśnica,

 • parametry wąskich ulic Wołczyna – nie odpowiadające funkcji jaką pełni ta droga w skali regionu..

Przebieg drogi krajowej nr 42 przez centrum Wołczyna stanowi poważne uciążliwości i zagrożenie dla mieszkańców miasta, wynikające z prowadzenia w tej relacji znacznego ruchu tranzytowego. Ponadto stanowi zagrożenie dla historycznej zabudowy śródmiejskiej objętej ochroną konserwatorską.

Uciążliwość komunikacyjną (hałas, drgania) odczuwają również mieszkańcy Ligoty Wołczyńskiej, w której zabudowa ciągnie się po obu stronach oraz Wierzbicy Górnej, którą droga dzieli na dwie części.

Oprócz drogi krajowej na terenie gminy Wołczyn podstawowy układ komunikacyjny tworzą również drogi powiatowe i gminne.
c. Analiza położenia w kontekście regionu.
Gmina leży w strefie rolno-leśnej województwa opolskiego, gdzie przeważają obszary o dobrej jakości dla produkcji rolnej. Gmina wyłączając miasto ma wybitnie rolniczy charakter. Preferencją winny być objęte działania na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa uwzględniające aspekty ekorozwoju.

Miasto natomiast oznacza się złożonością funkcji gospodarczych z wyraźną dominacją strefy działalności produkcyjnej.

W układzie hierarchiczno – funkcjonalnym sieci osadniczej miast województwa opolskiego Wołczyn pełni rolę ośrodka lokalnego obsługującego gminę. Gmina koncentruje urządzenia usługowe o zasięgu ponadlokalnym w zakresie ochrony zdrowia (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) i opieki społecznej (Dom Opieki Społecznej w Gierałcicach). Gmina Wołczyn w swych powiązaniach funkcjonalnych ciąży ku siedzibie powiatowej administracji państwowej zlokalizowanej w Kluczborku, ogniskującym funkcje w wymiarze subregionalnym. Położenie miasta Wołczyn w najbliższym sąsiedztwie (12 km) ośrodka subregionalnego, jakim jest miasto Kluczbork, tworzy układ zhierarchizowany, w którym dominującą rolę odgrywa jako ośrodek silniejszy miasto Kluczbork. Układ taki ze względu na większą atrakcyjność lokalizacyjną Kluczborka wynikającą z większego potencjału gospodarczego i ludzkiego oraz rozbudowaną infrastrukturę techniczną, może wpływać na spowolnienie tempa rozwoju miasta Wołczyn.

Przebieg przez terytorium gminy magistralnej linii kolejowej Wrocław – Lubliniec / Tarnowskie Góry, oraz drogi krajowej Oleśnica – Kluczbork, tworzy pomost między aktywnymi gospodarczo aglomeracjami dolno- i górnośląską.
 1. Ład przestrzenny


a. Główne strefy funkcjonalne, układy osadnicze, strefy gospodarcze, obszary cenne przyrodniczo itp.

Układ osadniczy gminy tworzy:

- jedno miasto zaliczane do grupy miast małych,

- 21 wsi (w tym 20 sołeckich) w skład których wchodzą 23 przysiółki, 5 kolonii, 4 osady.

W skład gminy Wołczyn wchodzą następujące miejscowości: Bruny, Brynica, Brzezinki, Duczów Mały, Duczów Wielki, Gierałcice, Komorzno, Krzywiczyny, Ligota Wołczyńska, Markotów Duży, Markotów Mały, Rożnów, Skałągi, Szum, Szymonków, Świniary Małe, Świniary Wielkie, Wąsice, Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna, Wierzchy. Głównym ośrodkiem (centrum) układu jest miasto Wołczyn. Miejscowości tworzą układ koncentryczny, wzdłuż dróg promieniście rozchodzących się z miasta we wszystkich kierunkach.

Rozmieszczenie jednostek jest równomierne między innymi dlatego, iż większe kompleksy leśne usytuowane są peryferyjnie (na obrzeżach) w stosunku do powierzchni gminy.

Gmina składa się z wyodrębnionych przestrzennie zespołów osadniczych tj. miasta Wołczyn oraz związanych z nim administracyjnie, funkcjonalnie i przestrzennie 21 wsi. Na zabudowę poszczególnych wsi w przeważającej części składają się zagrody będące składnikiem małych i średnich indywidualnych gospodarstw rolnych.

Pierwotny układ urbanistyczny miasta kształtował się konsekwentnie wzdłuż szlaku komunikacyjnego na kierunku wschód-zachód. Rynek usytuowany centralnie jest przesunięty nieco ku północnej granicy miasta. Z rynku wychodzą dwie główne arterie: ulica Kluczborska i ulica Namysłowska.

Koncentracja mieszkalnictwa i terenów usług podstawowych następować będzie w mieście. Przewiduje się rozwój zabudowy mieszkaniowej w kierunku północnym o północno-zachodnim (kierunki uzasadnione warunkami fizjograficznymi). Perspektywiczne potrzeby mieszkaniowe są ściśle powiązane z rozwojem ilościowym ludności, istniejącym deficytem mieszkań, (którego miernikiem jest stopień samodzielności zamieszkania), jakością zasobów mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia technicznego) oraz aspektami ekonomicznymi wynikającymi z polityki gospodarczej i społecznej państwa (zamożność społeczeństwa, dostępność do kredytów mieszkaniowych, miejsca pracy itp.). W jednostkach wiejskich rozwój mieszkalnictwa będzie sprowadzał się głównie do uzupełnienia istniejących luk zabudowy oraz podnoszenia wartości użytkowej istniejącej substancji mieszkalnej poprzez remonty, rozbudowy, wymianę zużytej technicznie zabudowy na nową oraz podnoszenie standardów wyposażenia w instalacje. Przyjmuje się zasadę wyposażenia terenów mieszkaniowych w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej dopuszczające realizację usług.

Gmina Wołczyn na rolniczy charakter, użytki rolne stanowią najwięcej, bo 65 % powierzchni gminy. Na terenie gminy istnieją gospodarstwa prywatne, spółdzielcze, państwowe i spółki utworzone na bazie dawnych gospodarstw państwowych. Przemysł rolno – spożywczy jest w gminie średnio rozwinięty.

Koncentracja terenów spełniających funkcje produkcyjne występują w południowej części miasta, wzdłuż linii kolejowej. Ogólna powierzchnia terenów przemysłowych w gminie wynosi 65 ha.

Rozwój funkcji wytwórczych w mieście należy koncentrować w południowej części miasta, posiadającą wyraźnie zarysowaną fizjonomię przemysłową (skupienie terenów przemysłowo-składowych, linii i sieci infrastrukturalnych, oraz urządzeń technicznych i bocznic kolejowych). W polityce gospodarczej w aspekcie przestrzennym należy dążyć do: • intensyfikacji terenów przemysłowych zwłaszcza “Linopłytu”

 • dopuszczenie do lokalizowania nowych funkcji produkcyjnych w wydzielonych strefach. Strefa ta winna rozwijać się po południowej stronie terenów kolejowych,

 • dopuszczenia możliwości przekształceń funkcji pierwotnych na funkcje wytwórczo-składowe np. obiekty po byłych SKR-ach, POM-ie, baz produkcji zwierzęcej i roślinnej,

 • tworzenie oferty dla lokalizacji działalności gospodarczej (tworzenie tzw. korzyści lokalizacyjnych, w tym dla nowych funkcji produkcyjnych działających na bazie nowoczesnych technologii).

Na układ wielkoprzestrzenny gminy nakłada się zespól form drobnoprzestrzennych o wysokich walorach przyrodniczych, podlegających ochronie konserwatorskiej. W jego skład wchodzą: • rezerwat przyrody “Komorzno”

 • rezerwat przyrody “Krzywiczyny”

 • istniejące zabytkowe parki wiejskie

 • Obszar Chronionego Krajobrazu borów Stobrawsko-Turawskich w okolicy Wierzbicy Górnej i Brynicy.b. Infrastruktura techniczna komunikacji lokalnej
Podstawowymi środkami komunikacji zbiorowej są autobusy PKS oddziału kluczborskiego, namysłowskiego i opolskiego.

Wołczyn nie posiada dworca autobusowego. Centralny przystanek – zatoka autobusowa zlokalizowany jest przy dworcu PKP. Czas pieszego dojścia do przystanków PKS dla większości mieszkańców gminy nie przekracza 15 minut. Przewozy pasażerskie PKP w obrębie gminy mają istotne znaczenie dla mieszkańców Wołczyna i Wierzbicy Górnej, gdzie zlokalizowane są stacje kolejowe. Gros dojazdów odbywa się do miasta Kluczborka.

Na terenie miasta zlokalizowana jest jedna stacja benzynowa PKN “ORLEN” (ul. Kluczborska), jedna stacja tankowania gazu LPG oraz stacja diagnostyczna i obsługi (ul. Szymonowska), zakłady rzemieślnicze branży motoryzacyjnej oraz parkingi dysponujące około 100 miejscami postojowymi.
c. Gospodarka terenami
Na terenie gminy Wołczyn ustala się podstawowe kierunki działań, dotyczące kształtowania poszczególnych obszarów funkcjonalnych w zakresie ogólnych zasad zagospodarowania i użytkowania przestrzeni, obszary o dominujących funkcjach wynikających z istniejącego i pożądanego zagospodarowania w tym:

a) obszary systemu ekologicznego – przyrodniczo – czynne, gdzie obowiązują ograniczenia w celu zachowania i ochrony równowagi występujących wartości przyrodniczych. Obszary tworzą:

- systemy terenów otwartych, w tym: obszary lasów, obszary projektowanych zalesień, obszary użytków rolnych, wody powierzchniowe

- obszary przepływu i wymiany materii, w tym: korytarz ekologiczny o znaczeniu ponad lokalnym (Dolina Stobrawy), sięgacze ekologiczne (układy linijne dopływów Stobrawy)

b) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, gdzie zasady użytkowania podporządkowane są utrzymaniu i rozwijaniu funkcji żywieniowej, w tym :

- obszary wyłączone z możliwości zabudowy (grunty najlepszych klas bonitacyjnych II-IV oraz pochodzenia organicznego),

- obszary rolne z ograniczeniami wynikającymi z położenia w orientacyjnej strefie ochrony zasobów ujęć wody, oddziaływania wysypiska gminnego, oddziaływania oczyszczalni ścieków.

c) strefa osadnicza, gdzie preferuje się utrzymanie i rozwój : mieszkalnictwa, usług podstawowych tj. obiektów użyteczności publicznej w zakresie usług handlu, gastronomii, oświaty, kultury i zdrowia, innych usług i drobnej wytwórczości (rzemiosła) w obiektach wbudowanych lub wolnostojących nie powodujących uciążliwości dla środowiska. 1. obszary koncentracji usług – gdzie należy utrzymać i rozwijać usługi z zakresu administracji, organizacji politycznych i społecznych, finansów i ubezpieczeń, kultury, szkolnictwa, służby zdrowia, handlu, gastronomii itp. o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, między innymi zagospodarowanie istniejących źródeł termalnych.

e) Obszary zabudowy funkcji wytwórczej – gdzie preferuje się utrzymanie i rozwój obiektów przemysłowo-magazynowo-składowych i innych wytwórczych.

f) Obszary sportu, rekreacji i wypoczynku – gdzie należy utrzymać i rozwijać obiekty i urządzenia usług, sportu, rekreacji i wypoczynku w formie obiektów wolnostojących lub wbudowanych oraz dopuszczać lokalizację usług obsługi ruchu turystyczno-rekreacyjnego typu mała gastronomia, handel itp. między innymi budowa zbiorników retencyjnych “Brzezinki” i “Wierzchy”,

g) obszary obsługi komunalnej – gdzie preferuje się utrzymanie i rozwój następujących elementów za gospodarowania : zieleń parkowa, cmentarze, wysypiska odpadów, oczyszczalnie ścieków,

h) obszary urządzeń komunikacji drogowej i kolejowej, na którą składają się : droga krajowa nr 42 z projektowaną obwodnicą miasta Wołczyn, drogi powiatowe, ważniejsze drogi gminne, miejsca obsługi podróżnych, tereny kolejowe.

i) obszary obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym : linie energetyczne wysokiego napięcia, główny punkt zasilania, gazociągi wysokoprężne, stacje redukcyjno-pomiarowe, gdzie zasady zagospodarowania należy dostosować do wymogów bezpieczeństwa, określonych przepisami szczególnymi.


 1. Kluczowe obiekty kształtujące ład przestrzenny gminy

Gmina składa się z wyodrębnionych przestrzennie zespołów osadniczych tj. miasta Wołczyn oraz związanych z nim administracyjnie, funkcjonalnie i przestrzennie 21 wsi. Przeważającymi typami genetycznymi wsi są: • ulicówki (np. Brzezinki, Wierzbica Górna, Wierzbica Dolna, Ligota Wołczyńska)

 • folwarki (np. Brynica, Bruny, Duczów Wielki, Świniary Wielkie)

ponadto występują :

 • łańcuchówki (np. Wąsice, Wierzchy, Szum)

 • wielodrożnice (np. Szymonków)

Na zabudowę poszczególnych wsi w przeważającej części składają się zagrody będące składnikiem małych i średnich indywidualnych gospodarstw rolnych. Uzupełnieniem zabudowy zagrodowej jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna, związana z funkcjonowaniem dawnych PGR-ów.

Obecnie w większości wsi układ zabudowy jest mniej lub bardziej regularny, zlokalizowany wzdłuż jednej bądź kilku ulic. Generalnie brak jest wykształconych świadomie centrów usługowych integrujących życie w poszczególnych wsiach. Większość usług występuje w formie rozproszonej.

Pierwotny układ urbanistyczny miasta kształtował się konsekwentnie wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego w kierunku wschód – zachód. Kształt miasta określiła sieć Strumienia Wołczyńskiego opasująca je. Rynek usytuowany centralnie jest przesunięty nieco ku północnej granicy miasta. Z rynku wychodzą dwie główne arterie: ulica Kluczborska i ulica Namysłowska. Podział poprzeczny miasta ma charakter lokalny. Z północnej pierzei rynku wychodzi ulica Byczyńska prowadząca do miejscowości Byczyna. Z południowo-zachodniego narożnika rynku wychodzi ulica Dworcowa prowadząca do dworca kolejowego. Obecna zabudowa miasta pochodzi z XIX i XX wieku i w zasadzie nie została naruszona do lat 70-tych. W latach 70-tych i 80-tych zrealizowano w rejonie ulicy Dworcowej i Opolskiej zabudowę wielorodzinną przekraczającą skalą sylwetę miasta. Układ zabytkowy w Wołczynie nie wybija się tak mocno jak w innych miastach. Tworzą go zachowana dawna linia obwodowa miasta, szachownicowy układ ulic, szerokość działek budowlanych narzucająca kalenicowy układ.

Koncentracja terenów spełniających funkcje produkcyjne występuje w południowej części miasta, wzdłuż linii kolejowej


3. Środowiska i jego ochrona.
3.1. Opis techniczny gminy
a) Zaopatrzenie w wodę
Za wyjątkiem kilku przysiółków osad gmina Wołczyn posiada zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Długość rozdzielczej sieci wodociągowej w mieście wynosi 105 km, a na obszarach wsi 128,5 km. Ujęcia wody występują w miejscowościach: Wołczyn, Mścisław, Folwark, Markotów, Brzezinki.
b) Oczyszczanie ścieków
Na terenie gminy tylko Wołczyn posiada zorganizowany system odprowadzania ścieków, z którego korzysta 95 % jego mieszkańców. Miasto posiada system kanalizacji rozdzielczej. Wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową do istniejących rowów i wód powierzchniowych, a ścieki sanitarne istniejącą kanalizacją sanitarną na mechaniczno-biologicznej oczyszczalnie ścieków w Wołczynie o przepustowości 1000m3/d. Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wynosi 18,6 km z tego:

 miasto Wołczyn: 16,9 km

 wsie Wierzbica Górna, Rożnów, Brzezinki: 1,7 km

Na terenach wiejskich ścieki odprowadzane są najczęściej do bezodpływowych zbiorników i wykorzystywane rolniczo lub przez zbiorniki chłonne wprowadzane wprost do ziemi lub pobliskich potoków bez oczyszczenia.

Na terenie gminy istnieją także trzy lokalne oczyszczalnie:

Wierzbica Górna – przepustowość 185 m3/d (właścicielem jest Gmina Wołczyn)

Rożnów – przepustowość 154 m3/d (właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „VITA”)

Brzezinki – przepustowość 82,5 m3/d (właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzezinkach)


c) Gospodarka odpadami
Funkcjonujący obecnie system gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych oparty jest na składowisku odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej. Zajmuje ono powierzchnie 3,25 ha. Zbiórką odpadów na terenie Miasta i Gminy Wołczyn zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Wołczynie. Na składowisko trafiają odpady z całego obszaru gminy Wołczyn w ilości około 2.500 Mg/r (dane za rok 2003). W chwili obecnej pojemność składowiska jest na wyczerpaniu, dlatego gmina opracowała projekt jego rozbudowy, przyjmując docelowo realizację inwestycji o charakterze ponadlokalnym, obejmujące swoim zasięgiem cały Powiat Kluczborski. Rozpoczęto również prace rekultywacyjne wyeksploatowanej części składowiska..

Jako ogniwo planowanej do wdrożenia w najbliższych latach kompleksowej gospodarki odpadami w Gminie Wołczyn planowana jest rozbudowa systemu istniejącej selektywnej zbiórki odpadów (objęcie systemem terenów wiejskich).

3.2. Środowisko przyrodnicze

a) Stan i funkcjonowanie środowiska


Środowisko przyrodnicze charakteryzuje się wysokimi wartościami i walorami potwierdzonymi wprowadzeniem szczególnych form ochrony. Wyróżnić tu należy:

 • Rezerwat „KOMORZNO” – urządzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 20.06.1969 r. (MP nr 36 z 23.08.1969 r.). Powierzchnia rezerwatu wynosi 3,70 ha, a utworzony został w celu ochrony fragmentów buczyny pomorskiej;

 • Rezerwat „KRZYWICZYNY” – utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 20.06.1969 r. (MP nr 36 z 23.08.1969 r.). Powierzchnia rezerwatu wynosi 19,84 ha, a utworzony został w celu zachowania fragmentów lasu mieszanego z domieszka jodły pospolitej.

Na terenie gminy ochroną prawną objęte są również obiekty chronione – pomniki przyrody ożywionej – pojedyncze drzewa lub grupy drzew, zabytkowe parki podworskie i pałacowe zakwalifikowane jako parki wiejskie.

W obszarze gminy występuje duża presja wewnętrzna na środowisko w wyniku: • spalania głównie paliw stałych w energetyce cieplnej i gospodarstwach domowych;

 • stosowania w środowisku przyrodniczym środków chemicznych oraz gnojowicy wytwarzanej w ośrodkach produkcji zwierzęcej o tej technologii

 • nieuporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej:

b) Obszary leśne


Gmina jest średnio bogata w lasy. Kompleksy leśne zajmują powierzchnie 6447 ha, co stanowi 27,7 % obszaru całej Gminy. W ogólnej powierzchni leśnej dominują lasy państwowe. Lasy występują w kilku rozproszonych zasięgach. Największe zwarte obszary porastają peryferyjną część Gminy, gdzie zajmują znaczną część powierzchni wsi: Wierzbica Górna, Brynica, Wierzchy, Brzezinki, Skałągi, Komorzno. Obszary leśne podlegają regulacjom „ustawy o lasach”. Obszary te wchodzą w skład Nadleśnictw: Namysłów i Kluczbork.

Gmina jest stosunkowo bogata w szpalery przydrożne, pełniące role przyrodniczo-krajobrazowo-ochronną. Dominują w nich lipy, klony, jesiony, lokalnie olchy. Inne skupiska zieleni wysokiej to zieleń towarzysząca obiektom usługowym, zieleń sadów i ogrodów, zieleń cmentarzy, zieleń towarzysząca siedliskom przydomowym. Wiele jest również pojedynczych egzemplarzy drzew uznanych za pomniki przyrody.

 1. Społeczność lokalna.
 1. Sytuacja demograficzna.

Ludność gminy Wołczyn według informacji GUS na podstawie przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego liczy 14 742 osoby. W porównaniu do danych z początku 2001 roku ludność zmniejszyła się o 281 osób. A więc nie sprawdziły się prognozy demograficzne, według których trend rosnący miał się dalej utrzymywać. A tymczasem jest przeciwnie. Okazuje się, że ilość ludności w gminie nie tylko nie wzrasta, ale zmniejsza się. Aktualne wielkości przedstawiono w poniższej tabeli.Tab. 1. Ludność według płci i wieku

L.p.

Odniesienie

Ogółem


w liczbach bezwzględnych

Mężczyźni

Kobiety

Kobiety


na 100

mężczyzn


1

Ogółem gmina

14 742

7 322

7 420

101

2

Miasto

6 314

3 062

3 252

106

3

Wieś

8 428

4 260

4 168

98

4

Województwo

1 065 043

517 043

548 000

106
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość