Strona główna

Plan rozwoju lokalnego


Pobieranie 0.88 Mb.
Strona1/18
Data18.06.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007 - 2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

POWIATU ŁASKIEGO

NA LATA 2007 - 20131. Wprowadzenie 4

2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 5

2.1. Podstawy prawne dla okresu programowania 2007- 2013 6

2.2. Powiązanie z dokumentami strategicznymi kraju i województwa 7

3. Zadania powiatu wg Ustawodawcy 13

4. Podstawowe informacje o województwie łódzkim 14

5. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu łaskiego. 17

5.1. Położenie, powierzchnia, sytuacja demograficzna. 17

5.2. Środowisko przyrodnicze 19

5.2.1. Ukształtowanie powierzchni 20

5.2.2. Budowa geologiczna i gleby. 20

5.2.3. Środowisko przyrodnicze. 22

5.2.4. Stosunki wodne. 23

5.3. Powiat łaski – krótki rys historyczny. 24

5.4. Powiat łaski – krótki rys kulturowy 26

5.5. Powiat łaski - ocena atrakcyjności turystycznej 286. Zagospodarowanie przestrzenne. 29

6.1. Infrastruktura techniczna. 29

6.1.1. Infrastruktura komunikacyjna. 29

6.1.2. Infrastruktura komunalna. 30

6.1.3. Infrastruktura energetyczna, ciepłownicza, gazownicza. 30

6.1.4. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. 31

6.2. Nieruchomości 32

6.2.1. Własności terenów i nieruchomości. 32

6.2.2. Zasoby mieszkaniowe. 32

6.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 33

6.4. Uwarunkowania ochrony środowiska 36

7. Sfera społeczna 38

7.1. Sytuacja demograficzna i społeczna 38

7.2. Warunki i jakość życia mieszkańców 40

7.2.1. Warunki życia mieszkańców 40

7.2.2. Bezpieczeństwo publiczne 40

7.3. Oświata i edukacja 42

7.4. Opieka zdrowotna. 43

7.5. Pomoc społeczna. 47

7.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 48

7.7. Rynek pracy 50

7.7.1. Stan i struktura bezrobocia 50

7.7.2. Zatrudnienie w powiecie 518. Sfera ekonomiczna 52

8.1. Gospodarka. 52

8.1.1. Struktura podmiotów gospodarczych. 52

8.1.2. Największe przedsiębiorstwa. 54

8.2. Rolnictwo i leśnictwo. 55

8.2.1. Struktura użytkowania gruntów w powiecie 55

8.2.2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 55

8.3. Turystyka 56

8.4. Instytucje otoczenia biznesu i wspierające rozwój gospodarczy. 57

9. Identyfikacja najważniejszych problemów 58

9.1. Zidentyfikowane problemy 58

9.1.1. Sfera gospodarki 58

9.1.2. Sfera rolnictwa 58

9.1.3. Sfera społeczna 59

9.2. Analiza SWOT. 5910. Cele ogólne i szczegółowe rozwoju powiatu łaskiego 60

10.1. Cele ekonomiczne 60

10.2. Cele społeczne 62

10.3. Cele ekologiczno - przestrzenne 6511. Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na danym obszarze. 66

12. Realizacja zadań i projektów. 67

13. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie powiatu. 82

14. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 84

15. Plan Finansowy na lata 2007 – 2013 86

16. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. 92

17. Sposoby monitorowania , oceny i komunikacji społecznej. 96

a. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego. 96

b. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego. 97

c. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 97

d. Działania informacyjne i promocja Planu Rozwoju Lokalnego 98

18. Spis wykresów 100

19. Bibliografia 1011.Wprowadzenie


Przygotowując się do nowego okresu programowania budżetu Unii Europejskiej, a tym samym do wykorzystywania nowych programów operacyjnych, między innymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, powiat łaski zobligowany został do aktualizacji swoich planów i przedsięwzięć, których realizacja miałaby obejmować nowy okres budżetowania.

Dokumentem, który pozwoli na zaplanowanie i bieżącą aktualizację założonych przedsięwzięć jest Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007 – 2013.

Potrzeba opracowania nowego i uzupełnionego Planu Rozwoju Lokalnego (poprzedni sporządzony był w 2004 roku) wynika:


  • ze zmian horyzontu czasowego (tracą aktualność plany związane z latami 2004-06 zawarte w Planie z czerwca roku 2004 oraz przesuwa się realizacja niektórych zadań z tych lat na okres późniejszy),

  • z nowych celów rozwoju na następne lata, jakie zostały zaproponowane w wyniku konsultacji społecznych w środowisku samorządowym, biznesowym oraz wśród społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych,

  • z pojawiających się możliwości współpracy z gminami i powiatami ościennymi, jako partnerami w realizacji przyszłych projektów.

Posiadanie i konsekwentna aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego ma istotne znaczenie dla szans realizacji zrównoważonego rozwoju powiatu. Dokument ten jest wynikiem procesu planowania strategicznego, podczas którego formułowane są długofalowe cele powiązane ze ściśle określonymi potrzebami, określane są jednostki odpowiedzialne za ich wdrożenie oraz wskazywane realne szanse, bądź też występujące zagrożenia warunkujące rozwój regionu. Konieczne jest zatem przeanalizowanie potrzeb i zaplanowanie działań zmierzających do ich realizacji z uwzględnieniem sposobów finansowania.

Plan Rozwoju Lokalnego stanowi istotną przesłankę pozytywnych, pożądanych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji, które są jasne dla wszystkich mieszkańców.

Starano się, aby w proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu włączone zostało jak najszersze spektrum odbiorców późniejszych działań. Dlatego oprócz dyskusji prowadzonych na spotkaniach Rady Powiatu, stworzono możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych, dzięki którym władze powiatu łaskiego poznałyby potrzeby poszczególnych społeczności lokalnych w zakresie hierarchii ważności planowanych do realizacji inwestycji. Działanie takie pozwoliło na wyartykułowanie interesów lokalnej społeczności, a konsekwentnie realizowana strategia da mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucie stabilizacji i zmniejszy niepewność, co do przyszłości w kontekście zmian lokalnych władz. Współudział partnerów społeczno-gospodarczych stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Monitorowanie przez partnerów społecznych i czasowe aktualizacje służą dodatkowo zapewnieniu koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania.

Plan Rozwoju Lokalnego, jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o źródła finansowania z funduszy Unii Europejskiej. W praktyce niemożliwe jest bowiem pozyskanie środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych Unii Europejskiej bez rzetelnego i jasnego zaprezentowania wizji rozwoju. W rozpoczynającym się okresie programowania, posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym czynnikiem pozwalającym na ubieganie się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, który to program, zarządzany przez Zarząd Województwa Łódzkiego będzie najbliższym powiatowi źródłem finansowania inwestycji.

Dodatkowo dokument ten ułatwia tworzenie studium wykonalności dla inwestycji ujętych w programie, a jednocześnie pozwala na łatwiejsze zawiązywanie porozumień partnerskich dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość