Strona główna

Plan wy­ni­ko­wy edu­ka­cji re­li­gij­nej w za­kre­sie trzeciej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej


Pobieranie 462.93 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar462.93 Kb.
  1   2   3   4
Plan wy­ni­ko­wy edu­ka­cji re­li­gij­nej

w za­kre­sie trzeciej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej

W pro­po­no­wa­nym pla­nie wy­ni­ko­wym po­dzie­lo­no osią­gnię­cia ucznia (wy­ma­ga­nia) na dwa po­zio­my: pod­sta­wo­wy (wy­ma­ga­nia ko­niecz­ne i pod­sta­wo­we) i roz­sze­rzo­ny (wy­ma­ga­nia roz­sze­rzo­ne i do­peł­nia­ją­ce):

• wy­ma­ga­nia ko­niecz­ne obej­mu­ją wia­do­mo­ści, umie­jęt­no­ści i po­sta­wy sto­sun­ko­wo ła­twe do opa­no­wa­nia, cał­ko­wi­cie nie­zbęd­ne na dal­szym eta­pie kształ­ce­nia,

• wy­ma­ga­nia pod­sta­wo­we obej­mu­ją tre­ści o nie­wiel­kim stop­niu zło­żo­no­ści i pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści,

• wy­ma­ga­nia roz­sze­rzo­ne obej­mu­ją wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści bar­dziej zło­żo­ne, sta­no­wią po­głę­bie­nie i po­sze­rze­nie wy­ma­gań pod­sta­wo­wych, a ich opa­no­wa­nie jest ko­niecz­ne do opa­no­wa­nia tre­ści po­nad­pod­sta­wo­wych,

• wy­ma­ga­nia do­peł­nia­ją­ce obej­mu­ją tre­ści wy­ma­ga­ją­ce my­śle­nia twór­cze­go.

Speł­nie­nie wy­ma­gań pod­sta­wo­wych da­je pod­sta­wę do wy­sta­wie­nia oce­ny do­pusz­cza­ją­cej i do­sta­tecz­nej, na­to­miast roz­sze­rzo­nych – oce­ny do­brej i bar­dzo do­brej.

I. Pan Je­zus ob­da­ro­wu­je nas,

a my od­po­wia­da­my wdzięcz­no­ścią

Temat: 1. W sa­kra­men­cie po­ku­ty i po­jed­na­nia otrzy­ma­li­śmy od Pa­na Je­zu­sa dar prze­ba­cze­nia

Cel katechezy: przy­po­mnie­nie o wiel­kiej mi­ło­ści Bo­ga do czło­wie­ka, któ­ry ob­da­rza go swo­im prze­ba­cze­niem w sa­kra­men­cie po­ku­ty i po­jed­na­nia oraz bu­dze­nie pra­gnie­nia co­mie­sięcz­nej spo­wie­dzi.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: roz­mo­wa kie­ro­wa­na, ele­men­ty dra­my, pra­ca z pod­ręcz­ni­kiem, śpiew; pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: „je­żyk" (ewen­tu­al­nie mięk­ka pi­łecz­ka), Pi­smo Świę­te, świe­ca, ilu­stra­cja „Po­wrót sy­na mar­no­traw­ne­go”, lin­ka (sznu­rek), ilu­stra­cja „Je­zus Mi­ło­sier­ny w kon­fe­sjo­na­le”, ka­len­darz, pa­miąt­ka pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca, na­gra­nie pio­sen­ki „Wróć sy­nu, wróć z da­le­ka”, pod­ręcz­nik ucznia, ze­szyt ćwi­czeń.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, że w sa­kra­men­cie po­ku­ty i po­jed­na­nia otrzy­mu­je prze­ba­cze­nie od Pa­na Je­zu­sa,

– zna obiet­ni­ce, któ­re Pan Je­zus dał od­pra­wia­ją­cym na­bo­żeń­stwo pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca,

– ro­zu­mie i wy­ja­śnia wa­run­ki sa­kra­men­tu po­ku­ty i po­jed­na­nia,

– po­tra­fi uza­sad­nić war­tość na­bo­żeń­stwa pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca i wy­ra­ża chęć uczest­nic­twa w nich.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, co to jest ła­ska uświę­ca­ją­ca i przez co ją tra­ci­,

– wie, co to jest grzech,

– wie, co to zna­czy do­brze przy­go­to­wać się do sa­kra­men­tu po­ku­ty,

– wy­mie­nia 5 wa­run­ków sa­kra­men­tu po­ku­ty,

– wie z kim spo­ty­ka się w sa­kra­men­cie po­ku­ty,

– wie, ja­kich łask Pan Je­zus udzie­la w tym sa­kra­men­cie,

– zna obiet­ni­cę, któ­rą Pan Je­zus prze­ka­zał przez św. Mał­go­rza­tę Ala­co­que.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– wie, co to jest sa­kra­ment po­ku­ty,

– wy­ja­śnia po­szcze­gól­ne wa­run­ki sa­kra­men­tu po­ku­ty,

– uza­sad­nia, dla­cze­go do­brze jest od­pra­wić na­bo­żeń­stwo pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca,

– opo­wia­da przy­po­wieść o sy­nu mar­no­traw­nym i wy­ja­śnia ją,

– wy­ka­zu­je pra­gnie­nie prak­ty­ko­wa­nia pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca,

– śpie­wa pio­sen­kę: „Wróć sy­nu, wróć z da­le­ka”.

Temat:  2. Otrzy­ma­li­śmy od Pa­na Je­zu­sa Naj­święt­szy Sa­kra­ment – Eu­cha­ry­stię

Cel katechezy: przy­po­mnie­nie, jak wiel­kim da­rem jest Eu­cha­ry­stia, w któ­rej Pan Je­zus da­je nam sie­bie sa­me­go oraz po­głę­bia­nie pra­gnie­nia peł­ne­go i sys­te­ma­tycz­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: opo­wia­da­nie, okien­ko in­for­ma­cyj­ne, pra­ca z tek­stem bi­blij­nym, po­dróż w wy­obraź­ni, po­kaz, mo­dli­twa, „do­bre po­sta­no­wie­nia”; pra­ca w gru­pach, in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, świe­ca, opo­wia­da­nie „Naj­pięk­niej­szy dar”, ob­raz „Ostat­niej Wie­cze­rzy”, ko­lo­ro­we kar­tecz­ki, fla­ma­stry, kse­ro tek­stu Mt 26, 20. 26 – 28 dla każ­de­go ucznia, kosz, pu­deł­ko z kar­tecz­ka­mi, na któ­rych są wy­pi­sa­ne do­bre po­sta­no­wie­nia do­ty­czą­ce Eu­cha­ry­stii, plan­sze „okien­ka in­for­ma­cyj­ne­go”, pod­ręcz­nik ucznia, ze­szyt ćwi­czeń.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, co to jest Eu­cha­ry­stia,

– ro­zu­mie, że Msza Świę­ta jest spo­tka­niem z ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym Chry­stu­sem,

– po­tra­fi uza­sad­nić war­tość czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Ko­mu­nii Świę­tej,

– po­tra­fi wska­zać wa­run­ki peł­ne­go i god­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej,

– wy­ra­ża pra­gnie­nie czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Ko­mu­nii Świę­tej.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, co to jest Naj­święt­szy Sa­kra­ment,

– wie, co zna­czy god­nie przy­stą­pić do Ko­mu­nii Świę­tej,

– wie, jak po­dzię­ko­wać za Eu­cha­ry­stię,

– wie, że po prze­isto­cze­niu chleb jest Cia­łem, a wi­no Krwią Pa­na Je­zu­sa,

– wie, ile cza­su trwa post eu­cha­ry­stycz­ny.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– opo­wia­da wy­da­rze­nia Ostat­niej Wie­cze­rzy,

– cy­tu­je sło­wa, któ­re Pan Je­zus wy­po­wie­dział nad chle­bem i wi­nem,

– uza­sad­nia, dla­cze­go Eu­cha­ry­stia jest nie­zbęd­nym po­kar­mem w dro­dze do nie­ba,

– wy­ra­ża pra­gnie­nie czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie.

Temat: 3. Peł­ne uczest­nic­two we Mszy Świę­tej – wy­ra­zem na­szej wdzięcz­no­ści wo­bec Pa­na Je­zu­sa

Cel katechezy: uświa­do­mie­nie uczniom, że za wiel­ki dar Pa­na Je­zu­sa na­le­ży oka­zać wdzięcz­ność w czy­nach oraz po­głę­bia­nie pra­gnie­nia sys­te­ma­tycz­ne­go i peł­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: krzy­żów­ka, po­dróż w wy­obraź­ni, roz­mo­wa kie­ro­wa­na, praca z tekstem biblijnym, sło­necz­ko, mo­dli­twa; pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, na­gra­nie mu­zy­ki re­flek­syj­nej, świe­ca, pa­pie­ro­we ko­ło z na­pi­sem „Mój dar wdzięcz­no­ści za Eu­cha­ry­stię”, ma­łe kar­tecz­ki, ko­lo­ro­we pi­sa­ki, pod­ręcz­nik ucznia, ze­szyt ćwi­czeń.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, że Msza Świę­ta jest Ucztą za­po­wia­da­ją­cą Ucztę Nie­bie­ską,

– po­tra­fi opo­wie­dzieć przy­po­wieść o uczcie i wy­ja­śnić, co to jest sza­ta go­do­wa,

– pra­gnie oka­zać Pa­nu Je­zu­so­wi wdzięcz­ność po­przez czyn­ne i sys­te­ma­tycz­ne uczest­nic­two we Mszy Świę­tej.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, ja­ki­mi da­ra­mi ob­da­rzył go Pan Je­zus,

– wy­mie­nia wy­da­rze­nia, przez któ­re Pan Je­zus nas zba­wił,

– wska­zu­je, w ja­ki spo­sób moż­na oka­zać wdzięcz­ność Pa­nu Je­zu­so­wi za Je­go mi­łość,

– wie, co zna­czy god­nie przy­stą­pić do Ko­mu­nii Świę­tej.

Wymagania rozszerzone: – uza­sad­nia, dla­cze­go Msza Świę­ta jest Ucztą i Ofia­rą,

– mo­ty­wu­je, dla­cze­go we Mszy Świę­tej na­le­ży uczest­ni­czyć czyn­nie, sys­te­ma­tycz­nie i świa­do­mie,

– po­tra­fi wy­ja­śnić, w ja­ki spo­sób Pan Je­zus oka­zu­je nam mi­łość,

– opo­wia­da i wy­ja­śnia przy­po­wieść o za­pro­szo­nych na ucztę we­sel­ną,

– śpie­wa pio­sen­kę: „Czy dzie­ci ko­cha­ją Je­zu­sa?”

Temat: 4. Po­głę­bia­my więź z Pa­nem Je­zu­sem i ludź­mi.

Cel katechezy: uświa­do­mie­nie, że Pan Je­zus po­ma­ga nam bu­do­wać i po­głę­biać na­sze re­la­cje z Nim i in­ny­mi ochrzczo­ny­mi, zwłasz­cza dzię­ki sa­kra­men­to­wi po­ku­ty i pojednania oraz Eu­cha­ry­stii. Po­głę­bia­nie po­czu­cia przy­na­leż­no­ści do Ko­ścio­ła i pra­gnie­nia przy­stę­po­wa­nia do sa­kra­men­tów.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: kod literowy, ana­li­za tek­stu bi­blij­ne­go, re­cy­ta­cja/śpiew, pra­ca z pod­ręcz­ni­kiem, roz­mo­wa kie­ro­wa­na, me­to­da pla­stycz­na; pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, kart­ki z na­pi­sa­mi: „sa­kra­ment po­ku­ty” „Eu­cha­ry­stia”, sza­blon ser­ca (naj­le­piej kil­ka, że­by dzie­ci wy­ko­na­ły pra­cę w szyb­szym tem­pie), czer­wo­ny pa­pier, kred­ki, klej, no­życz­ki, na­gra­nie mu­zy­ki re­flek­syj­nej, pod­ręcz­nik ucznia, ze­szyt ćwi­czeń.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, że Chry­stus w sa­kra­men­tach po­ku­ty i Eu­cha­ry­stii umac­nia nas w mi­ło­ści do Bo­ga i bliź­nie­go,

– ro­zu­mie i wy­ja­śnia, do cze­go zo­bo­wią­zu­je uczest­nic­two w Eu­cha­ry­stii i przyj­mo­wa­nie Ko­mu­nii Świę­tej,

– po­tra­fi wska­zać ce­chy Wspól­no­ty Eu­cha­ry­stycz­nej i re­ali­zo­wać je w swo­im ży­ciu.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, że wła­ści­we re­la­cje z Bo­giem i z ludź­mi nisz­czy grzech,

– wie, że Pan Je­zus po­ma­ga od­bu­do­wać znisz­czo­ne re­la­cje w sa­kra­men­cie po­ku­ty i po­jed­na­nia oraz Eu­cha­ry­stii,

– wie, że po­wi­nien wy­ba­czyć bliź­nie­mu i na­pra­wić wy­rzą­dzo­ne mu zło, za­nim bę­dzie uczest­ni­czyć we Mszy Świę­tej.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– zna sło­wa Ewan­ge­lii Mt 5, 23-24 i po­tra­fi je wy­ja­śnić,

– po­tra­fi wy­ja­śnić, dla­cze­go dzię­ki Eu­cha­ry­stii two­rzy się wspól­no­ta serc,

– wy­mie­nia ce­chy łą­czą­ce Wspól­no­tę Eu­cha­ry­stycz­ną.

– zna i śpie­wa pio­sen­kę „Czy wy wie­cie, że je­ste­ście ro­dzi­ną?”.

Temat: 5. „Przyjdź­cie do mnie wszy­scy” – mó­wi Pan Je­zus, za­pra­sza­jąc nas na Mszę Świę­tą

Cel katechezy: przy­po­mnie­nie i po­głę­bie­nie praw­dy, że Eu­cha­ry­stia jest bar­dzo waż­na dla każ­de­go wie­rzą­ce­go. Za­chę­ta do przy­ję­cia Je­zu­so­we­go za­pro­sze­nia na Mszę Świę­tą.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: opo­wia­da­nie, pra­ca z tek­stem bi­blij­nym, roz­mo­wa kie­ro­wa­na, roz­sy­pan­ka wy­ra­zo­wa, uprosz­czo­na me­to­da me­ta­pla­nu; pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, świe­ca, za­pro­sze­nia na Mszę Świę­tą w ko­per­tach za­adre­so­wa­nych imien­nie, kart­ki A4, ze­szyt ćwi­czeń, podręcznik ucznia.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– zna ogrom­ną war­tość Eu­cha­ry­stii,

– ro­zu­mie sens Je­zu­so­we­go za­pro­sze­nia,

– po­tra­fi po­zy­tyw­nie od­po­wie­dzieć na za­pro­sze­nie Pa­na Je­zu­sa.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, że Pan Je­zus za­pra­sza wszyst­kich do sie­bie,

– wie, ja­ką obiet­ni­cę da­je tym, któ­rzy do Nie­go przyj­dą,

– wie, co to zna­czy „przyjść” do Pa­na Je­zu­sa.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– uza­sad­nia, dla­cze­go Eu­cha­ry­stia jest bar­dzo waż­na dla wie­rzą­cych,

– wy­ja­śnia, dla­cze­go Pan Je­zus chce, aby­śmy do Nie­go przy­szli,

– wy­ka­zu­je pra­gnie­nie utrzy­my­wa­nia bli­sko­ści z Pa­nem Je­zu­sem.

Temat: 6. Po­zna­je­my głów­ne czę­ści Mszy Świę­tej

Cel katechezy: przy­po­mnie­nie i utrwa­le­nie wia­do­mo­ści na te­mat struk­tu­ry Mszy Świę­tej oraz wy­cho­wy­wa­nie do świa­do­me­go uczest­nic­twa w Eu­cha­ry­stii.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: ana­li­za tek­stu bi­blij­ne­go, po­ga­dan­ka, przy­po­rząd­ko­wa­nie, ukła­dan­ka, me­to­da pla­stycz­na; pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, zdję­cia/ilu­stra­cje przed­sta­wia­ją­ce po­szcze­gól­ne czę­ści Mszy Świę­tej, na­gra­nie mu­zy­ki or­ga­no­wej, frag­men­ty pism Oj­ców Ko­ścio­ła: „Apo­lo­gia chrze­ści­jan” św. Ju­sty­na i „Di­da­che”, ksią­żecz­ki (wy­ko­na­ne przez uczniów w do­mu), na­pi­sy z na­zwa­mi czę­ści Mszy Świę­tej, pod­ręcz­nik ucznia, ze­szyt ćwi­czeń.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, że struk­tu­ra Mszy Świę­tej wy­wo­dzi się z Ostat­niej Wie­cze­rzy i cza­sów apo­stol­skich, pie­lę­gno­wa­na jest przez wie­ki w Ko­ście­le,

– wy­mie­nia czę­ści Eu­cha­ry­stii,

– wy­ja­śnia struk­tu­rę Mszy Świę­tej,

– wy­ko­nu­je Msza­lik.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wy­mie­nia po­szcze­gól­ne czę­ści Mszy Świę­tej,

– wy­ko­nu­je Msza­lik.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– wie, skąd wy­wo­dzi się struk­tu­ra Mszy Świę­tej,

– wy­ja­śnia po­szcze­gól­ne czę­ści Eu­cha­ry­stii,

– opo­wia­da, jak wy­glą­da­ła Msza Świę­ta pierw­szych chrze­ści­jan,

– opi­su­je na czym po­le­ga świa­do­me uczest­nic­two we Mszy Świę­tej.

Temat: 7. Dzię­ku­je­my Pa­nu Je­zu­so­wi za sa­kra­ment po­ku­ty i Eu­cha­ry­stii

Podsumowanie wiadomości

Cel katechezy: po­wtó­rze­nie, usys­te­ma­ty­zo­wa­nie, utrwa­le­nie wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści uczniów na te­mat sa­kra­men­tu po­ku­ty i pojednania oraz Eu­cha­ry­stii.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: ana­li­za tek­stu bi­blij­ne­go, gra dy­dak­tycz­na, śpiew; pra­ca w gru­pach i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, plan­sza do gry, pion­ki, kost­ka do gry, ze­sta­wy py­tań, pod­ręcz­nik ucznia, ze­szyt ćwi­czeń.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, czym jest sa­kra­ment po­ku­ty i Eu­cha­ry­stia,

– ro­zu­mie, że sa­kra­men­ty są usta­no­wio­ne dla zba­wie­nia czło­wie­ka,

– po­tra­fi oka­zać Chry­stu­so­wi wdzięcz­ność za dar prze­ba­cze­nia w sa­kra­men­cie po­ku­ty i za dar Eu­cha­ry­stii.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, co to jest sa­kra­ment po­ku­ty i po­jed­na­nia oraz z Kim się w nim spo­ty­ka,

– wie, co to jest sa­kra­ment Eu­cha­ry­stii i Kto jest w nim obec­ny,

– wie, że na­le­ży uczest­ni­czyć w nie­dziel­nej Eu­cha­ry­stii,

– wie, co to zna­czy w spo­sób peł­ny uczest­ni­czyć w Eu­cha­ry­stii,

– wie, co trze­ba zro­bić, by god­nie przy­jąć Ko­mu­nię Świę­tą.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– wy­ja­śnia, ja­kich łask do­stę­pu­je­my w sa­kra­men­cie po­ku­ty i po­jed­na­nia,

– wy­ja­śnia, dla­cze­go na­le­ży jak naj­czę­ściej kar­mić się Cia­łem Pa­na Je­zu­sa w Ko­mu­nii Świę­tej,

– opo­wia­da hi­sto­rię dzie­się­ciu trę­do­wa­tych,

– po­da­je kon­kret­ne przy­kła­dy, jak moż­na dzię­ko­wać Pa­nu Je­zu­so­wi za Je­go da­ry,

– śpie­wa pieśń: „Od świ­tu aż po zmierzch, chwa­lić bę­dę Imię Twe” oraz in­ne pie­śni po­zna­ne na ka­te­che­zach po­wta­rza­ne­go dzia­łu.

II. Pan Je­zus za­pra­sza nas na spo­tka­nie ze so­bą,

Bo­giem Oj­cem i Du­chem Świę­tym

oraz ca­łą wspól­no­tą Ko­ścio­ła

Temat: 8. Do Mszy Świę­tej po­win­ni­śmy się przy­go­to­wać

Cel katechezy: uka­za­nie ko­niecz­no­ści przy­go­to­wa­nia się do uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej, wska­za­nie kon­kret­nych form do­bre­go przy­go­to­wa­nia się na spo­tka­nie z Panem Je­zu­sem w Eu­cha­ry­stii i za­chę­ta do sto­so­wa­nia ich w ży­ciu.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: ana­li­za wier­sza, ana­li­za tek­stu bi­blij­ne­go, po­ga­dan­ka; pra­ca w gru­pach, pra­ca in­dy­wi­du­al­na.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, świe­ca, ma­za­ki: czer­wo­ny, zie­lo­ny, żół­ty, tekst wier­sza do pra­cy w 4-oso­bo­wych gru­pach, ilu­stra­cja Świę­tej Ro­dzi­ny, ma­pa Pa­le­sty­ny, ilu­stra­cja świą­ty­ni w Je­ro­zo­li­mie, ko­ścio­ła, ze­szyt ćwi­czeń, podręcznik ucznia, kse­ro do pra­cy in­dy­wi­du­al­nej.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, że pod­czas Mszy Świę­tej spo­ty­ka się z Pa­nem Je­zu­sem,

– ro­zu­mie, że do spo­tka­nia z Je­zu­sem na­le­ży do­brze przy­go­to­wać się,

– po­tra­fi przy­go­to­wać się na spo­tka­nie z Pa­nem Je­zu­sem w ko­ście­le.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, kto i w ja­kim ce­lu wę­dro­wał do Je­ro­zo­li­my,

– wie, że Pan Je­zus cze­ka na nas w ko­ście­le,

– po­tra­fi wy­ja­śnić, na czym po­le­ga do­bre przy­go­to­wa­nie się na spo­tka­nie z Bo­giem w ko­ście­le,

– wie, że ca­łą ro­dzi­ną przy­go­to­wu­je­my się i uczest­ni­czy­my we Mszy Świę­tej.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– oce­nia swo­je do­tych­cza­so­we przy­go­to­wa­nia się na Mszę Świę­tą,

– po­da­je przy­kła­dy do­bre­go przy­go­to­wa­nia się do Eu­cha­ry­stii,

– wy­ja­śnia, dla­cze­go po­win­ni­śmy przy­go­to­wy­wać się do Mszy Świę­tej.

Temat: 9. Czy­niąc znak krzy­ża, wy­zna­je­my wia­rę w Trój­cę Świę­tą

Cel katechezy: uświa­do­mie­nie, że przez mszal­ny znak krzy­ża wy­zna­je­my wia­rę w obec­ność ca­łej Trój­cy Świę­tej pod­czas Eu­cha­ry­stii. Za­chę­ca­nie do czy­nie­nia zna­ku krzy­ża z sza­cun­kiem.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: po­ga­dan­ka, pio­sen­ka, pra­ca z ilu­stra­cja­mi, pra­ca z tek­stem bi­blij­nym, test luk; pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środ­ki dy­dak­tycz­ne: Pi­smo Świę­te, ilu­stra­cje lub na­pi­sy: 1. Dziec­ko czy­ni znak krzy­ża przy kro­piel­ni­cy/ że­gna­my się wo­dą świę­co­ną, 2. Dziec­ko klę­czą­ce przed ta­ber­na­ku­lum/ Po­zdro­wie­nie Pa­na Je­zu­sa: „Nie­chaj bę­dzie po­chwa­lo­ny Prze­naj­święt­szy Sa­kra­ment, te­raz i za­wsze i na wie­ki wie­ków. Amen”, 3. Śpie­wa­ją­ce dzie­ci/ Pieśń na wej­ście; 4. Ka­płan ca­łu­ją­cy oł­tarz/ Ka­płan ca­łu­je oł­tarz; 5. Dziec­ko czy­nią­ce znak krzy­ża/ „W Imię Oj­ca i Sy­na, i Du­cha Świę­te­go. Amen”, sło­wa ka­pła­na po­zdra­wia­ją­ce­go wier­nych/ „Mi­łość Bo­ga Oj­ca, ła­ska Pa­na na­sze­go Je­zu­sa Chry­stu­sa i dar jed­no­ści w Du­chu Świę­tym”, ilu­stra­cja przed­sta­wia­ją­ca chrzest Pa­na Je­zu­sa, ze­szyt ćwi­czeń, podręcznik ucznia.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, że zo­stał ochrzczo­ny w Imię Trój­cy Świę­tej,

– wie, że Trój­ca Świę­ta obec­na jest pod­czas Mszy Świę­tej,

– ro­zu­mie, że znak krzy­ża jest mo­dli­twą ku czci Trój­cy Świę­tej,

– po­tra­fi z sza­cun­kiem uczy­nić znak krzy­ża świę­te­go i mo­dli­twą wy­ra­zić swo­ją wdzięcz­ność Trój­cy Świę­tej za opie­kę.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, kto to jest Trój­ca Świę­ta,

– wie, że zo­stał ochrzczo­ny w Imię Trój­cy Świę­tej,

– wie, że na Mszy Świę­tej spo­ty­ka się z ca­łą Trój­cą Świę­tą,

– wy­mie­nia po ko­lei czyn­no­ści od zna­ku krzy­ża przy kro­piel­ni­cy do roz­po­czę­cia Mszy Świę­tej.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– wy­ja­śnia zna­cze­nie że­gna­nia się wo­dą świę­co­ną z kro­piel­ni­cy przy wej­ściu do ko­ścio­ła,

– oma­wia po ko­lei ob­rzę­dy wstęp­ne do ak­tu po­ku­ty i wy­ja­śnia je.

Temat: 10. Sło­wo „Amen” – co zna­czy i dla­cze­go jest tak waż­ne?

Cel katechezy: uświa­do­mie­nie uczniom, że Pan Je­zus pod­czas Eu­cha­ry­stii cze­ka na na­sze wy­zna­nie wia­ry. Kształ­to­wa­nie po­sta­wy świa­do­me­go wy­po­wia­da­nia sło­wa „Amen”, a przez to wy­zna­wa­nia wia­ry.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: za­ba­wa w po­wi­ta­nia, roz­mo­wa kie­ro­wa­na, pra­ca z tek­stem bi­blij­nym, nie­do­koń­czo­ne zda­nia; pra­ca in­dy­wi­du­al­na, zbio­ro­wa, pra­ca w gru­pach.

Środ­ki dy­dak­tycz­ne: Pi­smo Świę­te, plan­sza ze sło­wem „Amen”, pla­kat za­chę­ca­ją­cy do świa­do­me­go wy­po­wia­da­nia sło­wa „Amen”, fla­ma­stry i kart­ki A4, ksią­żecz­ki do na­bo­żeń­stwa (z tek­stem Mszy Świę­tej), ze­szyt ćwi­czeń, podręcznik ucznia.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, co ozna­cza sło­wo „Amen”,

– wy­ja­śnia sło­wa Pana Je­zu­sa: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy nie wi­dzie­li, a uwie­rzy­li”,

– po­tra­fi uza­sad­nić, że świa­do­me wy­po­wie­dze­nie „Amen” to wy­zna­nie wia­ry.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, cze­go do­ma­ga się Pan Je­zus mó­wiąc: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy nie wi­dzie­li, a uwie­rzy­li”,

– wie, co ozna­cza sło­wo „Amen”,

– wie, ile ra­zy sło­wo „Amen” wy­po­wia­da­ne jest pod­czas Mszy Świę­tej,

– zna na pa­mięć dwu­wiersz o sło­wie „Amen”.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– opo­wia­da pe­ry­ko­pę o spo­tka­niu Zmar­twych­wsta­łe­go z nie­wier­nym To­ma­szem,

– wska­zu­je naj­waż­niej­sze mo­men­ty Mszy Świę­tej, kie­dy wy­po­wia­da­ne jest „Amen”,

– uza­sad­nia, że świa­do­me wy­po­wie­dze­nie „Amen” jest wy­zna­niem wia­ry.

Temat: 11. Prze­pra­sza­my za na­sze grze­chy po­peł­nio­ne my­ślą, mo­wą, uczyn­kiem i za­nie­dba­niem

Cel katechezy: przy­po­mnie­nie, że każ­dy grzech jest od­da­le­niem się od Bo­ga i nisz­czy wspól­no­tę Ko­ścio­ła. Bu­dze­nie u dzie­ci po­sta­wy na­wró­ce­nia i po­ku­ty.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: opo­wia­da­nie, roz­mo­wa kie­ro­wa­na, pra­ca z tek­stem bi­blij­nym; pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: tekst opo­wia­da­nia P. Le­fe­vre’a pt. „Jak zmie­nić swo­je ży­cie”, Pi­smo Świę­te, ilu­stra­cja przed­sta­wia­ją­ca jaw­no­grzesz­ni­cę, na­pis: „Prze­pro­śmy Bo­ga za na­sze grze­chy, aby­śmy mo­gli god­nie spra­wo­wać Naj­święt­szą Ofia­rę”, czer­wo­ne kar­tecz­ki, dzba­nek, ze­szyt ćwi­czeń, podręcznik ucznia.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– wie, kie­dy Pan Je­zus prze­ba­cza nam grze­chy,

– ro­zu­mie po­trze­bę wy­zna­wa­nia grze­chów i na­wra­ca­nia się,

– po­tra­fi zro­bić ra­chu­nek su­mie­nia pod ką­tem my­śli, słów, uczyn­ków i za­nie­dbań.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wie, że idąc na Mszę Świę­tą, po­wi­nien przy­po­mnieć so­bie grze­chy i za­nie­dba­nia po­peł­nio­ne w cza­sie ca­łe­go ty­go­dnia,

– wie, że kie­dy pro­si o wy­ba­cze­nie, po­wi­nien wzbu­dzić w so­bie skru­chę, żal i moc­ne po­sta­no­wie­nie po­pra­wy,

– wie, że spo­wiedź po­wszech­na uwal­nia od grze­chów lek­kich, z cięż­kich grze­chów trze­ba się wy­spo­wia­dać, aby w peł­ni uczest­ni­czyć we Mszy Świę­tej,

– zna mo­dli­twę: „Spo­wia­dam się Bo­gu…”.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– opi­su­je za­cho­wa­nie ko­bie­ty grzesz­nej,

– wy­ja­śnia zna­cze­nie bi­cia się w pierś przy sło­wach: „Mo­ja wi­na, mo­ja wi­na, mo­ja bar­dzo wiel­ka wi­na”,

– wska­zu­je na mi­ło­sier­dzie Pa­na Je­zu­sa, któ­ry cze­ka na każ­de­go grzesz­ni­ka,

– po­tra­fi zro­bić ra­chu­nek su­mie­nia z ca­łe­go ty­go­dnia i wie, za co ma Bo­gu dzię­ko­wać, a za co prze­pra­szać.

Temat: 12. Uwiel­bia­my Bo­ga hym­nem „Chwa­ła na wy­so­ko­ści”

Cel katechezy: za­po­zna­nie z tre­ścią hym­nu „Chwa­ła na wy­so­ko­ści Bo­gu” oraz kształ­to­wa­nie po­sta­wy ra­do­sne­go uwiel­bia­nia Bo­ga.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: kod li­te­ro­wy, po­ga­dan­ka, „bu­rza mó­zgów”, pra­ca z tek­stem bi­blij­nym, pra­ca z pod­ręcz­ni­kiem, śpiew, pra­ca in­dy­wi­du­al­na i zbio­ro­wa.

Środki dydaktyczne: Pi­smo Świę­te, plan­sza z na­pi­sem „Wiel­bię Bo­ga”; pod­ręcz­nik ucznia, zeszyt ćwiczeń.

Zamierzone osiągnięcia uczniów: uczeń:

– zna hymn „Chwa­ła na wy­so­ko­ści Bo­gu” i przy­po­rząd­ko­wu­je go do od­po­wied­niej czę­ści Mszy Świę­tej,

– ro­zu­mie treść hym­nu „Glo­ria”,

– po­tra­fi wy­ra­zić swo­ją wdzięcz­ność za otrzy­ma­ne da­ry, uwiel­bić Bo­ga ra­do­snym śpie­wem hym­nu.

Wymagania podstawowe: uczeń:

– wy­ja­śnia, za co pa­ra­li­tyk wiel­bił Pa­na Je­zu­sa,

– wie, za ja­kie da­ry wiel­bi­my Bo­ga,

– wie, że po ak­cie po­ku­ty uwiel­bia­my Bo­ga pie­śnią chwa­ły,

– na­zy­wa hym­n „Glo­ria” pieśnią chwa­ły.

Wymagania rozszerzone: uczeń:

– wy­ja­śnia zna­cze­nie sło­wa „wiel­bić”,

– po­da­je przy­kła­dy, jak w ży­ciu co­dzien­nym mo­że­my wiel­bić Bo­ga,

– zna na pa­mięć mo­dli­twę: „Chwa­ła na wy­so­ko­ści Bo­gu”.

Temat: 13. Pod­czas Mszy Świę­tej mo­dli­my się ra­zem z in­ny­mi (ko­lek­ta)

Cel katechezy: za­po­zna­nie uczniów z „ko­lek­tą” oraz za­chę­ca­nie do wła­ści­we­go prze­ży­wa­nia tej mo­dli­twy.

Metody dydaktyczne i formy organizacyjne lekcji: opo­wia­da­nie, po­ga­dan­ka, krzy­żów­ka, pra­ca z tek­stem bi­blij­nym, ukła­da­nie mo­dli­twy me­to­dą „pięć P”; pra­ca in­dy­wi­du­al­na, pra­ca zbio­ro­wa.

  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość