Strona główna

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia


Pobieranie 169.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar169.49 Kb.

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia

II rok nauki – 1 godzina (33 godz.)

Podręcznik:
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II . Jolanta Pańczyk
(Nr dopuszczenia — 75/2009)
Program nauczania:
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III. Jolanta Pańczyk

Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.)

został pozytywnie zaopiniowany przez:

Włodzimierza Kruszwickiego – opinia dydaktyczno-merytoryczna

Zdzisława Nowakowskiego – opinia dydaktyczno-merytoryczna
Materiały dodatkowe dostępne na stronie http://edukacja.helion.pl

Zawarte w planie wynikowym treści są zgodnie z nową podstawą programową oraz programem nauczania, podręcznikiem i poradnikiem metodycznym autorstwa Jolanty Pańczyk.
Cel główny

Celem głównym jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.
Cele szczegółowe

  1. Przygotowanie do bezpiecznego, samodzielnego posługiwania się zestawem komputerowym i oprogramowaniem oraz korzystania z sieci kom­pu­terowej.

  2. Omówienie podstawowych pojęć informatycznych.

  3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji pochodzących z różnych źródeł informacji, w tym z internetu.

  4. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  5. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych.

  6. Rozwiązywanie za pomocą komputera problemów praktycznych z zakresu różnych przedmiotów, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego.

  7. Realizacja projektów z wykorzystaniem różnych programów użytkowych.

  8. Ukazywanie społecznych, etycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju informatyki oraz ocena zagrożeń i ograni­czeń.

  9. Uwrażliwienie na zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystania dostępnych informacji.

  10. Umożliwienie realizacji własnych zainteresowań.


1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań. Opisywanie innych zastosowań informatyki. Ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

1.1.

Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki.

1

Uczeń:

- stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej;

- wie, jak należy zachowywać się w pracowni;

- zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka;

- zna tematykę zajęć w danym roku szkolnym.

Podręcznik s.131.2.

Zagrożenia i pożytki wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji.


1

Uczeń:

- wie, jakie zagrożenia i pożytki wynikają z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji;

- umie wyszczególnić, które treści wśród znalezionych w internecie są pozytywne, a które negatywne;

- zna pojęcia prawo autorskie, licencja;

- wypowiada się, do czego zobowiązują licencje.

- wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;- wie, co w internecie objęte jest prawem autorskim;

- wyszukuje w internecie strony WWW związane z tematem.Uczeń:

- rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych przesłanek związanych z ochroną własności intelektualnej;

- wypowiada się na temat konsekwencji istnienia w internecie treści pozytywnych i negatywnych.


Podręcznik, podrozdział 1.2

str 19 – 22

Podręcznik, podrozdział 1.4

str 25 – 26

2. System operacyjny [2 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

2.1.


Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych?

1

Uczeń:

- wie w jakim celu należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i aktualizacje;

- wie, jak dbać o komputer i zgromadzone w nim zasoby;

- wie do czego służy zapora systemu Windows i jakie spełnia zadania;

- umie wyjaśnić, dlaczego należy włączać funkcję automatycznych aktualizacji;


- wie, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

Uczeń:

- wie dlaczego wykonuje się kopię zapasową plików i ustawień;

- wyjaśnia na czym polega przywracanie plików z kopii zapasowej.


Podręcznik, podrozdział 3.7


2.2.

Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej.

1

Uczeń:

- wie, gdzie znajduje się Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows;- wie, jakie funkcje udostępnia Pomoc;

- wie, do czego służy pomoc zdalna;- umie wyjaśnić, w jakich sytuacjach pomoc techniczna może okazać się niezbędna.


Uczeń:

- umie wymienić czynności, które są niezbędne do uzyskania pomocy zdalnej;

- wie, jak rozpocząć sesję pomocy zdalnej oraz jak ją przerwać;

- umie wyjaśnić, czy osoba, która nawiązała połączenie z danym komputerem, może podczas udostępniania przejąć nad nim całkowitą kontrolę.
Podręcznik, podrozdział 3.8


3. Podstawy grafiki [2 godz.]

Podstawa programowa:

Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

3.1. 3.2.


Importowanie grafiki. Przetwarzanie obrazów. Fotomontaż.

2

Uczeń:

- wie, co to jest skanowanie, na czym ono polega;

- wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie;

- przegląda w danym programie obrazy i zdjęcia ;

- otwiera i zamyka obrazy i zdjęcia, zapisuje je oraz dopisuje do nich zmiany;

- umie pobrać obrazek z internetu;

- tworzy obrazy na zasadzie fotomontażu;

- umie wykonać spójną kompozycję graficzną.Uczeń:

- umie zaimportować obraz z innego komputera w sieci;

- wie, na czym polega przetwarzanie obrazów;

- potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla fotomontażu.Podręcznik, podrozdział 4.4, 4.54. Praca w edytorze tekstu [5 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

4.1.

Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków.

1

Uczeń:

- wie, jakie elementy można wstawić do dokumentu tekstowego;

- zna pojęcia obiekt, osadzanie obiektu;

- umie wstawić dźwięk do dokumentu tekstowego;

- wie, jak się wstawia wzory do dokumentu tekstowego;

- wie, w jakich dokumentach nie wstawia się ozdobnych elementów i dźwięków.


Uczeń:

- umie wyjaśnić na czym polega mechanizm OLE;

- wypowiada się, na czym polega połączenie dokumentu z plikiem źródłowym;

- wie, w jaki sposób można aktualizować plik graficzny połączony z plikiem źródłowym.
Podręcznik, podrozdział 5.4


4.2.


Praca z dokumentem wielostronicowym  zakładka i hiperłącze.

1

Uczeń:

- umie poruszać się po dokumencie wielostronicowym;- wymienia cechy dokumentów wielostronicowych;

- podaje przykłady dokumentów wielostronicowych;- zna pojęcia: zakładka, hiperłącze, nagłówek, stopka;

- wyjaśnia, w jakim celu stosuje się nagłówek i stopkę oraz numerację stron.Uczeń:

- umie wstawić do dokumentu zakładkę i hiperłącze;

- wyjaśnia celowość wstawiania zakładki i hiperłącza;

- posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem.


Podręcznik, podrozdział 5.4


4.3. 4.4.

Realizacja projektu „Folder o mojej szkole”. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk.


2

Uczeń:

- wie, na czym polega realizacja projektu: „Folder o mojej szkole”;

- gromadzi do folderu materiały, zdjęcia i obrazy;

- stosuje różne układy strony;

- wpisuje tekst;

- wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia;

- wie, jakie otaczanie tekstem zastosować do obrazów;

- wie, jaki zastosować układ tekstu;

- umie formatować teksty i obrazy;

- wie, jak dopracować szczegóły;- sprawdza poprawność ortograficzną dokumentu;

- drukuje folder;

- ocenia pracę swoją i innych oraz uzasadnia tę ocenę.

Uczeń:

- opracowuje plan działań;

- umie dzielić tekst na kolumny;

- właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach;

- dba o estetykę i właściwą formę folderu;

- dokonuje poprawek;

- wie, jak przemieścić pomiędzy kolumnami tekst i obrazy.


Podręcznik, podrozdział 5.3.2


4.5.

Sprawdzian.


5. Multimedia [3 godz.]

Podstawa programowa:

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych.


Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

5.1.

Prezentacje multimedialne — zasady pracy z programem PowerPoint.


1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna;- wie, jakie dokumenty można nazwać multimedialnymi;

- umie otwierać i zamykać program do tworzenia prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy;

- zna podstawowe funkcje programu PowerPoint;

- samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów projektów.

Uczeń:

- stosuje narzędzia programu do tworzenia prezentacji multimedialnych;

- wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji;

- posługuje się zaawansowanymi funkcjami programu PowerPoint.


Podręcznik, podrozdział 6.5


5.2.

5.3.


Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): „Organizujemy wycieczkę klasową do…”, „Moje miasto”, „Najpiękniejsze miejsca świata”, „Oferty biura podróży”.

Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji.2

Uczeń:

- wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji;- wie, jak ułożyć plan pracy;

- potrafi wstawiać nowe slajdy;

- dobiera tło;

- wpisuje i formatuje teksty na slajdach;

- wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów;- potrafi formatować wstawione obiekty;

- dokonuje animacji wstawionych obiektów;- wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji;

- wie, jak ustalić przejścia między slajdami;

- zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji;

- tworzy spójną tematycznie prezentację;

- zapisuje efekty swojej pracy;

- wie, jak przygotować prezentację do pokazu;- potrafi wyświetlić wykonaną prezentację w formie pokazu.

Uczeń:

- potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji;- wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny;

- potrafi zapisać prezentację jako: standardową, przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz;

- rozpoznaje i określa po wyglądzie ikon, jaki zastosowano zapis prezentacji;

- wie, w jakich formatach można zapisać prezentację;

- potrafi odtworzyć zapisaną w różnych formatach prezentację;- dostrzega błędy w prezentacji i je usuwa;

- ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę.


Podręcznik, podrozdział 6.5

6. Internet i sieci [6 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci kom­pu­terowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

6.1.

Usługi internetowe.

1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: usługi internetowe, poczta elektroniczna, konto e– mail, protokół FTP, telnet;- wymienia najbardziej powszechne usługi internetowe;

- zna programy do rozmów w sieci;

- wie, jakie zasady obowiązują podczas rozmów w sieci;

- wie na czym polega e-praca, e-nauka, działalność e-banku.

Uczeń:

- umie uzasadnić, dlaczego warto korzystać z usług internetowych;

- wymienia pożytki i zagrożenia wynikające z korzystania z usług internetowych.

Podręcznik, podrozdział 7.3 (wersja Windows XP), 7.4 (wersja Windows Vista)

6.2.


Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości.

1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: poczta elektroniczna, konto e - mail;

- umie założyć własne konto e -mail;

- wie jak odbierać i jak wysyłać listy e -mail;

- wie, jak korzystać z poczty elektronicznej.

- wie, co powinien zawierać list elektroniczny.Uczeń:

- wie, jakie zasady obowiązują podczas dobierania adresu poczty elektronicznej;- potrafi wysłać i odebrać list z załącznikiem;

- wie, jak korzystać z opcji „odpowiedz”;

- umie korzystać z książki adresowej.


Podręcznik, podrozdział 7.3 (wersja Windows XP), 7.4 (wersja Windows Vista)

6.3.


Praca grupowa nad projektem „Prezentacja mojego regionu”. Dyskusja na forum z zachowaniem zasad netykiety.


1

Uczeń:

- zna cel główny projektu;

- wie, jakie są etapy projektu i co będzie należało wykonać;

- zna zasady netykiety stosuje się do nich;

- wie na czym polega dyskusja na forum i potrafi się przyłączyć do prowadzonej dyskusji.


Uczeń:

- umie odszukać forum dyskusyjne i rozpocząć dyskusję.
Podręcznik, podrozdział 7.4 (wersja Windows XP), 7.5 (wersja Windows Vista)

6.4.

6.5.


„Prezentacja mojego regionu” - gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł.


2

Uczeń:

- wie, jakie elementy i w jakiej formie ma zaprezentować;

- gromadzi teksty, obrazy, zdjęcia i muzykę;

- dobiera formę prezentacji zgromadzonych materiałów (program PowerPoint lub Windows Movie Maker);

- tworzy opracowanie współpracując ze swoją grupą;

- dołącza wyszukane elementy do swojej prezentacji;

- korzysta z różnych opcji programu, w którym tworzy swoją prezentację;

- wie, jak zaprezentować dorobek grupy.Uczeń:

- wykorzystuje zaawansowane opcje wybranego programu do wykonania swojego opracowania;

- dobiera stosowny podkład muzyczny;

- w efektowny sposób prezentuje efekty pracy swojej grupy.Podręcznik, podrozdział 7.4 (wersja Windows XP), 7.5 (wersja Windows Vista)

6.6.

Sprawdzian.


7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [4 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1.


Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym — kalkulacja kosztów wytworzenia gazetki klasowej, folderu, kosztów wycieczki klasowej (kontynuacja rozpoczętych w edytorze tekstu projektów).

1

Uczeń:

- potrafi zaprojektować tabelę arkusza;- wie na czym polega adresowanie względne, bezwzględne i mieszane;

- rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym;

- wie, na czym polega kalkulacja kosztów;

- rozwiązuje zadania polegające na kalkulowaniu kosztów;

- umie planować koszty podejmowanych przedsięwzięć.

Uczeń:

- do rozwiązania zadań stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane;- rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym zadania różnymi sposobami;

- różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane w arkuszu;

- umie poszukiwać rozwiązań zadań w arkuszu kalkulacyjnym.


Podręcznik, podrozdział 8.3 (i 8.4 jeśli będą tworzone wykresy)


7.2. 7.3.


Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Graficzna prezentacja danych i wyników.

2

Uczeń:

- rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym;- wie, na czym polega kalkulacja kosztów;

- tworzy poprawne formuły;

- wie na czym polega graficzna prezentacja danych i wyników;

- tworzy i formatuje wykresy w arkuszu kalkulacyjnym.

Uczeń:

- różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane z arkusza;

- umie poszukiwać rozwiązań zadań w arkuszu kalkulacyjnym;

- modyfikuje i uzupełnia wykresy;

- dobiera typ wykresu do prezentowanych danych.


Podręcznik, podrozdział 8.3 i 8.4

7.4.

Sprawdzian.


8. Bazy danych [1 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1.

Bazy danych — podstawowe pojęcia.

Wykonywanie operacji w gotowej bazie danych.
1

Uczeń:

- zna podstawowe pojęcia: baza danych, tabela, wiersz, kolumna, kwerenda, formularz, raport;- wie, jakie zastosowanie mają bazy danych;

- wymienia i omawia rodzaje baz danych;

- wie, w jakim programie można wykonywać operacje na bazie danych;

- umie otwierać i zamykać program do obsługi baz danych.

- wie, jak przeglądać utworzoną bazę danych;- umie zaznaczać rekordy;

- potrafi wyszukiwać dane w bazie;

- wie, jakie operacje można wykonywać na utworzonej bazie;- umie kopiować, wstawiać i usuwać dane z tabeli;

- wie, jak zmieniać dane w tabeli bazy danych;- zna podstawowe polecenia programu MS Access.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia, co to są obiekty bazy danych;- potrafi sortować dane;

- wie, jak importować bazę danych;

- wykonuje operacje na zaimportowanej bazie danych.
Podręcznik, podrozdział 9.1, 9.29. Algorytmy [6 godz.]

Podstawa programowa:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1. 7.2.


Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań.


2

Uczeń:

- zna pojęcia: algorytm, instrukcja;- zna rodzaje algorytmów;

- wie, na czym polega przedstawianie algorytmów za pomocą opisu słownego, listy kroków i schematu blokowego;

- zna rodzaje skrzynek do przedstawiania algorytmu za pomocą schematu blokowego

- potrafi przedstawić algorytm w postaci słownej;

- podaje przykłady algorytmów w postaci listy kroków;

- podaje przykłady algorytmów w postaci schematu blokowego;

- tworzy schematy blokowe algorytmów.


Uczeń:

- podaje przykłady algorytmicznego rozwiązywania problemów;

- zna zasady niezbędne podczas tworzenia schematów blokowych algorytmów.
Podręcznik, podrozdział 10.1, 10.2, 10.3


7.3.

Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm liniowy i algorytm z warunkiem.

1

Uczeń:

- wie, co to jest algorytm;

- wymienia rodzaje algorytmów;

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się algorytm liniowy, a czym warunkowy;

- stosuje algorytmiczne podejście w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin;

- umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do algorytmicznego rozwiązywania problemów.Uczeń:

- umie podać przykłady algorytmów liniowych, warunkowych;

- wyjaśnia, co to jest iteracja w algorytmie;

- podaje przykłady iteracji;

- wie, na czym polega zapętlenie algorytmu;

- wie co to jest rekurencja;

- tworzy schematy blokowe różnych rodzajów algorytmów.

Podręcznik, podrozdział 10.1, 10.2, 10.3


7.4. 7.5.

Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania.


2

Uczeń:

- wie, jak uruchomić program ELI 2.0 i jak wygląda okno programu;

- zna podstawowe klocki do budowania algorytmów w programie;

- umie tworzyć proste algorytmy w programie ELI 2.0;

- potrafi wpisywać instrukcje do poszczególnych klocków;

- wie, jak uruchomić algorytm zbudowany w programie.

Uczeń:

- tworzy algorytmy, uruchamia je i sprawdza poprawność działania;

- wprowadza poprawki i zapisuje utworzone algorytmy;

- wie, jak korzystać z pomocy programu.


Podręcznik, podrozdział 10.5


7.6.

Sprawdzian.


10. Modelowanie i symulacje [2 godz.]

Podstawa programowa:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1.

Modelowanie i symulacje. Zastosowania symulacji w różnych dziedzinach.

1

Uczeń:

- zna pojęcia: symulacja, model;

- wyjaśnia, na czym polegają symulacje na modelach;

- potrafi wymienić dziedziny, w których ma zastosowanie symulacja.
Uczeń:

- wie, w jaki sposób komputer pomaga w przeprowadzaniu symulacji;

- potrafi wyjaśnić, na jakich obiektach przeprowadza się symulację.


Podręcznik, rozdział 11


7.2.


Symulacje w internecie. Wyszukiwanie informacji w internecie na temat symulacji, gier symulacyjnych. Symulatory.

1

Uczeń:

- umie wyszukać w sieci informacje na temat symulacji;- umie podać przykłady symulacji;

- potrafi wymienić gry symulacyjne;

- umie wyjaśnić, co to są symulatory..


Uczeń:

- wyjaśnia na podstawie znalezionych informacji, na czym polega symulacja w grach komputerowych;

- wie, na czym polega symulacja za pomocą modelu abstrakcyjnego (przykłady w podręczniku).


Podręcznik, rozdział 11©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość