Strona główna

Plan wynikowy


Pobieranie 137.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar137.49 Kb.
PLAN WYNIKOWY

FIZYKA KLASA III

NAUCZYCIEL : Jolanta Galach NUMER PROGRAMU DKW-4014-93/99
Nr

lekcji


Temat lekcji

Wymagania

Podstawowe

uczeń wie, umie:Ponadpodstawowe

uczeń wie, umie:


DZIAŁ: ANALIZA ENERGETYCZNA PROCESÓW CIEPLNYCH1.

Zapoznanie z programem nauczania fizyki w klasie III. Przedmiotowy system oceniania.

 • wie, z jakiego podręcznika będzie korzystał na lekcjach fizyki,

 • jakie wymagania i sposób oceniania będzie stosował nauczyciel,

 • określi kryteria ocen z fizyki,

 • wie, jakie przepisy bezpieczeństwa obowiązują w pracowni fizycznej,2.

Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.

 • co to jest energia wewnętrzna ciała,

 • jak można zmienić wartość energii wewnętrznej,

 • co to jest temperatura,

 • że zmiana temperatury ciała świadczy o zmianie jego energii wewnętrznej,

 • że ciepło może być przekazywane przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie,

 • jakie substancje są dobrymi przewodnikami ciepła i jakie są przykłady ich zastosowania,

 • jaka jest treść I zasady termodynamiki,

 • jakie są przykłady pracy wykonanej nad ciałem, która zmienia jego energię wewnętrzną,

 • zmierzy temperaturę ciała w C,
 • przeliczy C na K,

 • wyjaśni zmianę energii mechanicznej na energię wewnętrzną na podstawie modelu cząsteczkowej budowy materii,

 • zademonstruje doświadczenie pokazujące zmianę energii wewnętrznej wskutek wykonanej nad nim pracy oraz dzięki dostarczonemu ciepłu,

3.

Ciepło właściwe.

 • co to jest ciepło właściwe,

 • jak obliczyć ilość pobranego (oddanego) przez ciało ciepła,

 • odszukać w tabeli wartość ciepła właściwego dla danej substancji,
 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie pozwalające obliczyć ilość pobranego przez wodę ciepła,

 • obliczy wartość ciepła właściwego substancji na podstawie definicji,

4.

Bilans cieplny.

 • że po zetknięciu ciał następuje samorzutny przepływ ciepła od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej,

 • jak jest zbudowany kalorymetr i do czego służy,

 • co to jest bilans cieplny,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie polegające na wyznaczeniu temperatury końcowej mieszaniny,

 • wyznaczy ciepło właściwe wybranej substancji,
5. / 6.

Zasada bilansu cieplnego – rozwiązywanie zadań.

 • wyjaśni na czym polega zasada bilansu cieplnego,

 • poda, co można obliczyć korzystając z zasady bilansu cieplnego,

 • oblicza zadania rachunkowe z wykorzystaniem zasady bilansu cieplnego,
7.

Topnienie i krzepnięcie. Ciepło topnienia.

 • wie, co to jest topnienie i krzepnięcie,

 • wie, co to jest ciepło topnienia i krzepnięcia,

 • wie, że temperatury topnienia i krzepnięcia są sobie równe dla ciała o budowie krystalicznej,

 • korzysta z tablic fizycznych w celu odczytania temperatury topnienia i ciepła topnienia dla danej substancji,
 • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wiadomości o topnieniu i krzepnięciu,

8.

Parowanie i skraplanie. Ciepło parowania.

 • wie, co to jest parowanie i skraplanie,

 • wie, co to jest ciepło parowania i skraplania,

 • odszuka w tablicach fizycznych wartości ciepła parowania oraz temperatury wrzenia dla danej substancji,
 • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wiadomości o zjawisku parowania i skraplania,

9.

Zmiany stanu skupienia – rozwiązywanie zadań.

 • wymieni i wyjaśni, na czym polegają zmiany stanu skupienia materii, • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wiadomości o zmianach stanu skupienia substancji,
10.

Wpływ właściwości termodynamicznych wody na organizmy żywe.

 • wymieni właściwości termodynamiczne wody, które mają wpływ na klimat,

 • wie, jakie właściwości wody pozwalają zwierzętom wodnym przetrwać zimę,

 • wyjaśni, dlaczego woda jest naturalnym zbiornikiem energii cieplnej,
 • odszuka w tablicach wielkości fizycznych ciepło właściwe wody i innych substancji, porówna je i wyciągnie wnioski,

11.

„Analiza energetyczna procesów cieplnych” – podsumowanie wiadomości.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

12.

„Analiza energetyczna procesów cieplnych” – sprawdzenie wiadomości.

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.

DZIAŁ: ELEKTROSTATYKA13.

Zjawisko elektryzowania ciał. Dwa rodzaje ładunków elektrycznych.

 • wie, że niektóre ciała wykazują zdolność do elektryzowania się,

 • wie, że ciała naelektryzowane gromadzą ładunki elektryczne jednego rodzaju,

 • wie, że ciała naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi przyciągają się,
 • wykaże doświadczalnie właściwości ciał naelektryzowanych,

14.

Pole elektrostatyczne – rodzaje pól.

 • wie, że ciała naelektryzowane wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne,

 • wyjaśni pojęcie ładunek próbny,

 • poda jak powstaje pole jednorodne,

 • poda jak powstaje pole centralne,

 • wyjaśni, co to jest kondensator,
 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie potwierdzające istnienie pola wokół ciała naelektryzowanego,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie obrazujące pole centralne i jednorodne,

15.

Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego.

 • przedstawi budowę atomu,

 • wie, co to jest ładunek elementarny,

 • poda jednostkę ładunku elektrycznego,

 • wyjaśni jak powstają jony,

 • przedstawi model budowy atomu,
 • przedstawi jak zmieniały się poglądy na budowę atomu,

16.

Przewodniki i izolatory.

 • poda przykłady przewodników i izolatorów,

 • przedstawi budowę wewnętrzną przewodników i izolatorów,

 • poda zastosowanie przewodników i izolatorów,

 • wyjaśni różnicę we właściwościach przewodników i izolatorów,


17.

Wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych. Prawo Coulomba.

 • zna treść prawa Coulomba,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie obrazujące treść prawa Coulomba,

 • rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa Coulomba,
18.

Elektryzowanie przez pocieranie.

 • wyjaśni na czym polega elektryzowanie przez pocieranie,

 • zademonstruje elektryzowanie przez pocieranie,

 • wie, do czego służy elektroskop,

 • przedstawi budowę oraz zastosowanie neonówki,

 • zna treść zasady zachowania ładunku elektrycznego,

 • wie, na czym polega zobojętnienie ładunku, a na czym uziemienie,
 • poda pozytywne i negatywne skutki elektryzowania przez pocieranie,

 • poda przykłady zastosowania tego zjawiska w życiu,
19.

Elektryzowanie przez dotyk.

 • wyjaśni na czym polega elektryzowanie przez dotyk,

 • zademonstruje elektryzowanie przez dotyk,

 • wyjaśni zasadę działania elektroskopu,

 • wie, do czego służy maszyna elektrostatyczna,
 • poda pozytywne i negatywne skutki elektryzowania przez dotyk,

 • poda przykłady zastosowania tego zjawiska w życiu,20.

Elektryzowanie przez indukcję.

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie wykazujące zjawisko indukcji elektrostatycznej,

 • poda przykłady zastosowania tego zjawiska w życiu,21.

Wpływ elektryzowania ciał na organizm człowieka.

 • poda ujemne skutki wpływu zjawiska elektryzowania ciał na zdrowie człowieka,

 • poda sposoby zapobiegania skutkom elektryzowania ciał,
 • przedyskutuje wpływ elektryzowania ciał na organizm człowieka, .

22.

Podsumowanie wiadomości z działu „Elektrostatyka”.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

23.

„Elektrostatyka” – sprawdzenie wiadomości.

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.

DZIAŁ: PRĄD ELEKTRYCZNY24.

Napięcie i natężenie prądu elektrycznego.

 • wie, co to jest prąd elektryczny,

 • zna jednostkę napięcia elektrycznego,

 • wymieni warunki jakie muszą być spełnione, aby powstało napięcie elektryczne,

 • zna umowny kierunek płynącego prądu,

 • sporządzi rysunek odzwierciedlający układ ciał, między którymi istnieje napięcie elektryczne,

 • wie, co to jest natężenie prądu elektrycznego,

 • zna jednostkę natężenia,
 • rozwiąże zadanie z zastosowaniem wzoru na natężenie prądu elektrycznego,

 • wyjaśni jaki związek z prądem elektrycznym miał Aleksandro Volta i Andre Ampere,
25.

Obwody prądu elektrycznego. Pomiar natężenia i napięcia.

 • wie, co to jest obwód elektryczny,

 • wymieni podstawowe elementy najprostszego obwodu elektrycznego,

 • zmontuje prosty obwód elektryczny na podstawie narysowanego schematu,

 • wymieni przyrządy, którymi mierzy się napięcie i natężenie prądu elektrycznego,
 • zmontuje obwód elektryczny według schematu i zmierzy natężenie oraz napięcie między dwoma punktami obwodu elektrycznego,

26.

Przepływ prądu elektrycznego przez ciecze.

 • wymieni warunki jakie muszą być spełnione, aby prąd płynął przez ciecze,

 • wymieni chemiczne źródła energii elektrycznej,

 • wyjaśni budowę i zasadę działania chemicznych źródeł energii elektrycznej,
 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie wykazujące, że prąd elektryczny przepływa przez niektóre ciecze, a przez inne nie przepływa,

 • poda ciekawe informacje związane z budową ogniw galwanicznych,

27.

Przepływ prądu elektrycznego przez gazy.


 • poda warunki przepływu prądu elektrycznego przez gazy,

 • wyjaśni, w jaki sposób powstaje burza,

28.

Prawo Ohma.

 • poda treść prawa Ohma,

 • wyjaśni pojęcie opór elektryczny,

 • poda i wyjaśni jednostkę oporu,
 • zaprojektuje doświadczenie w celu zbadania zależności natężenia od napięcia, na podstawie pomiarów sporządzi wykres,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem zależności: U, I, R,

29.

Od czego zależy opór elektryczny.

 • wyjaśni od czego zależy opór elektryczny (rezystancja) przewodnika,

 • wie, co to są i do czego służą rezystory,
 • wykaże doświadczalnie zależność rezystancji przewodnika od jego długości i pola przekroju,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem wzoru na opór elektryczny,
30.

Praca i moc prądu elektrycznego. Energia elektryczna.

 • wyjaśni od czego zależy wartość pracy i mocy prądu elektrycznego,

 • poda jednostki pracy, energii i mocy prądu elektrycznego,

 • poda przykłady zamiany energii elektrycznej w inny rodzaj energii,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem wzorów na pracę i moc prądu elektrycznego,

31.

Praca i moc prądu elektrycznego – rozwiązywanie zadań.

 • wyjaśni pojęcia – praca i moc prądu elektrycznego,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem wzorów na pracę i moc prądu elektrycznego,

32.

Łączenie odbiorników energii elektrycznej.

 • wymieni i wyjaśni na czym polegają sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej,

 • wyjaśni związki między natężeniami, napięciami i rezystancjami na poszczególnych odbiornikach a wartościami całkowitymi (w gałęziach głównych) głównych łączeniu szeregowym i równoległym,

 • zna treść prawa Kirchhoffa,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem związków między natężeniami, napięciami i rezystancjami w łączeniu szeregowym i równoległym,

33.

Łączenie odbiorników energii elektrycznej – rozwiązywanie zadań.

 • wyjaśni na czym polega łączenie równoległe i szeregowe odbiorników energii elektrycznej – poda różnice,

 • wymieni wady i zalety łączenia równoległego i szeregowego,
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem związków między natężeniami, napięciami i rezystancjami w łączeniu szeregowym i równoległym,

34.

Domowa instalacja elektryczna – zasady bezpiecznego użytkowania.

 • wie, jak należy bezpiecznie korzystać z różnych urządzeń elektrycznych,

 • wyjaśni działanie bezpieczników,
 • narysuje przykładowy schemat domowej instalacji elektrycznej,
35.

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.

 • wie, jakie są skutki porażenia prądem elektrycznym,

 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy porażonym prądem elektrycznym,

 • zabezpieczy się przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • wygłosi referat na temat „Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.”

36.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Prąd elektryczny”.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

37.

Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Prąd elektryczny”.

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.

DZIAŁ: MAGNETYZM38.

Pole magnetyczne magnesu i Ziemi.

 • wie, że wokół Ziemi i trwałego magnesu istnieje pole magnetyczne,

 • wyjaśni pojęcie pole magnetyczne,

 • wie, jak oddziałują na siebie bieguny magnetyczne,

 • wymieni substancje, na które pole magnetyczne nie działa (np. miedź, aluminium, papier, drewno, szkło) oraz substancje, które stają się trwałymi magnesami (stal twarda) lub nietrwałymi (stal miękka), gdy umieści się je w polu magnetycznym,

 • jaki kształt mają linie pola magnetycznego utworzone przez magnes trwały (sztabkowy),

 • zademonstruje oddziaływanie biegunów magnetycznych,

 • wyznaczy bieguny magnetyczny i geograficzny Ziemi przy użyciu kompasu,

 • wyjaśni pojęcie ferromagnetyk,

 • wyjaśni, na czym polega namagnesowanie ferromagnetyka,

 • wykorzystać igłę magnetyczna do oznaczenia biegunowości pola magnetycznego,

 • wyjaśni zasadę działania kompasu,
 • wie co oznaczają pojęcia diamagnetyk, paramagnetyk,

 • wymieni czynniki powodujące zniszczenie magnesu,
39.

Pole magnetyczne prądu elektrycznego.

 • wymieni źródła pola magnetycznego,

 • wie, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne,

 • wie, jak wyznaczyć biegunowość pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd,

 • wie, jak oddziałują na siebie przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny,
 • wykażę, że przewodnik, przez który płynie prąd elektryczny, wytwarza wokół siebie pole magnetyczne,

 • przeprowadzi doświadczenie Ersteda i wyciągnąć z niego wnioski,
40.

Jak działa i do czego służy elektromagnes?

 • jak jest zbudowany i jak działa elektromagnes,

 • jakie ma zastosowanie elektromagnes,
 • zaprojektować i zbudować prosty elektromagnes,

41.

Przewodnik przez który płynie prąd w polu magnetycznym. Siła elektrodynamiczna.

 • jak pole magnetyczne działa na przewodnik umieszczony w tym polu,

 • co to jest siła elektrodynamiczna,

 • od czego zależy jej zwrot i wartość,

 • określić kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej,

 • zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie pokazujące, jak pole magnetyczne działa na przewodnik z prądem,

 • wyznaczy na podstawie wzoru wartość siły magnetycznej,

42.

Budowa i zasada działania silnika prądu stałego.

 • jak działa silnik elektryczny,

 • z jakich elementów składa się silnik prądu stałego,

 • że w silniku elektrycznym prądu stałego wykorzystano zjawisko oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik, przez który płynie prąd umieszczony w tym polu,
 • zademonstrować działanie silnika elektrycznego,

 • wskazać na modelu części, z których składa się silnik i zademonstrować jego działanie,

 • poda przykłady urządzeń wykorzystujących oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem (mierniki),

43.

Indukcja elektromagnetyczna.

 • n czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej,

 • jak wyznaczyć kierunek prądu indukcyjnego,

 • jakie są sposoby otrzymywania prądu indukcyjnego,

 • co to jest prąd przemienny,
 • jaki jest związek między okresem a częstotliwością prądu przemiennego,

 • sporządzi wykres zależności I = f(t) dla prądu przemiennego,

 • wzbudzać różnymi sposobami prąd indukcyjny,

44.

Budowa i zasada działania prądnicy prądu przemiennego.

 • jaka jest zasada działania prądnicy prądu przemiennego,

 • jakie jest zastosowanie prądnicy prądu przemiennego,

 • jakie cechy posiada prąd w domowej instalacji elektrycznej,
 • zademonstrować działanie prądnicy prądu przemiennego,

 • wskazać na modelu części, z których składa się prądnica prądu przemiennego,

45.

Budowa i zasada działania transformatora.

 • jak zbudowany jest transformator,

 • co to jest przekładnia transformatora,

 • jaka jest zasada działania transformatora,

 • jakie jest zastosowanie transformatora,

 • zna zależności między liczbą zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym a natężeniem i napięciem prądu w tych uzwojeniach,

 • że domowa instalacja elektryczna zasilana jest prądem przemiennym,

 • jak wytwarza się i przesyła energię elektryczną,
 • rozwiązywać zadania z wykorzystaniem zależności między liczbą zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym a natężeniem i napięciem prądu w tych uzwojeniach,

 • zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenie wykazujące zależności między: U,I, n na uzwojeniach transformatora,

46.

Pole elektromagnetyczne.

 • co to jest pole elektromagnetyczne,

 • jaki jest wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe,

 • zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem pół: magnetycznego i elektromagnetycznego,
 • jakie są założenia teorii Maxwella,

47.

Magnetyzm – rozwiązywanie zadań.

 • rozwiązuje proste zadania rachunkowe mając do dyspozycji podstawowe zależności i wzory dotyczące siły magnetycznej i działania transformatora,

 • rozwiązuje zadania z wykorzystaniem wzoru na siłę magnetyczną,

 • rozwiązywać zadania z wykorzystaniem zależności między liczbą zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym a natężeniem i napięciem prądu w tych uzwojeniach,

 • określi biegunowość magnetyczną zwojnicy,
48.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Magnetyzm”.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

49.

Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Magnetyzm”.

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.

DZIAŁ: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA50.

Fale elektromagnetyczne.

 • co to jest fala elektromagnetyczna,

 • jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych,

 • jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych,

 • co to jest światło białe,

 • że w widmie światła białego (słonecznego) występuje także promieniowanie niewidzialne (podczerwone i ultrafioletowe),

 • jak na organizmy żywe działa promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe,

 • jak powstają drgania elektryczne,

 • na czym polegają wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych (pojęcia: nadajnik, odbiornik),
 • jak działają: radio, telegraf, telefon, telewizor, radar,

 • jak na organizmy żywe wpływają poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych,

51.

Światło i jego właściwości.

 • jaka jest natura światła,

 • co to jest foton,

 • na czym polega zjawisko fotoelektryczne,

 • jakie są przykłady źródła światła,

 • jaka jest zależność między długością fali świetlnej, prędkością rozchodzenia się światła, częstotliwością fali świetlnej i okresem,

 • że światło w różnych ośrodkach przezroczystych rozchodzi się z różnymi prędkościami,

 • jaka jest wartość prędkości rozchodzenia się światła w próżni,
 • zaprojektować i wykonać doświadczenie potwierdzające prostoliniowe rozchodzenie się światła,

 • rozróżnić rodzaje źródła światła,

52.

Zjawiska: dyfrakcji i interferencji fal świetlnych.

 • co to są fale spójne,

 • na czym polega zjawisko dyfrakcji fal świetlnych,

 • na czym polega zjawisko interferencji fal świetlnych,
 • jaka jest treść zasady Huygensa,

 • zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko dyfrakcji fal świetlnych,

 • zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko interferencji fal świetlnych, świetlnych,
53.

Zjawisko odbicia fal świetlnych.

 • co to jest promień świetlny,

 • na czym polega prostoliniowość rozchodzenia się światła,

 • na czym polega zjawisko odbicia,

 • na czym polega odwracalność biegu promieni świetlnych,

 • na czym polega zjawisko rozproszenia światła,

 • poda przykłady odbicia światła z obserwacji życia codziennego,

 • poda przykłady rozproszenia światła z obserwacji życia codziennego,
 • wyjaśni dlaczego od pewnych przedmiotów światło odbija się lepiej niż od innych, (barwa przedmiotów),

 • rozwiąże zadania rachunkowe z prawem odbicia,

 • doświadczalnie zbada prawo odbicia światła,

54.

Rodzaje zwierciadeł i ich cechy.

 • co to jest zwierciadło,

 • jakie są rodzaje zwierciadeł,

 • co to jest: ognisko, ogniskowa, oś optyczna,

 • które zwierciadła skupiają, a które rozpraszają światło,

 • jakie cechy ma obraz otrzymany w zwierciadle płaskim,

 • poda zastosowanie zwierciadła płaskiego,
 • wyznaczy konstrukcyjnie położenie obrazu przedmiotu

w zwierciadle płaskim,

 • wyznaczy konstrukcyjnie położenie ogniska w zwierciadle kulistym wklęsły i kulistym wypukłym,

55.

Konstrukcyjne wyznaczanie obrazu w zwierciadłach kulistych.

 • poda cechy obrazu powstałego w zwierciadle wklęsłym,

 • wie jak wpływa na wielkość obrazu odległość przedmiotu od zwierciadła,

 • poda cechy obrazu powstałego w zwierciadle wypukłym,

 • wie co to jest powiększenie obrazu w zwierciadle,

 • zna równanie zwierciadła,

 • poda przykłady zastosowania zwierciadeł kulistych,
 • wyznaczy konstrukcyjnie położenie obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wklęsłym,

 • wyznaczy konstrukcyjnie położenie obrazu otrzymanego w zwierciadle kulistym wypukłym,

 • wyprowadzi i wyjaśni wzór na powiększenie obrazu i równanie zwierciadła,

56.

Zwierciadła – rozwiązywanie zadań.

 • zna wzór na powiększenie obrazu,

 • zna równanie zwierciadła,
 • rozwiąże zadania rachunkowe związane z obrazami otrzymywanymi w zwierciadłach,
57.

Zjawisko załamania światła.

 • na czym polega zjawisko załamania,

 • poda treść prawa załamania,

 • dlaczego na granicy dwóch ośrodków światło ulega załamaniu,

 • poda przykłady zjawiska załamania światła z życia codziennego,
 • przedstawić na rysunku zjawisko załamania,

 • narysować bieg promieni w płytce równoległościennej,

 • doświadczalnie zbadać zjawisko załamania światła,

 • wyjaśnić pojęcie: współczynnik załamania światła,

 • rozwiązać zadanie rachunkowe związane ze współczynnikiem załamania światła,58.

Zjawisko rozszczepienia światła.

 • co to jest pryzmat,

 • na czym polega zjawisko rozszczepienia światła białego,

 • jak powstają barwy,

 • zademonstruje zjawisko rozszczepienia światła białego w pryzmacie,
 • narysować bieg promieni światła monochromatycznego w pryzmacie,

 • narysować bieg promieni światła białego w pryzmacie,

59.

Obrazy otrzymywane za pomocą soczewki skupiającej.

 • co to są soczewki,

 • jakie są rodzaje soczewek,

 • co oznaczają pojęcia: ognisko, ogniskowa, oś optyczna, środek soczewki,

 • które soczewki skupiają, a które rozpraszają światło,

 • jakie obrazy można otrzymać za pomocą soczewek skupiających,

 • wyznaczyć ogniska w soczewce skupiającej,

 • narysować bieg wiązki promienni charakterystycznych przechodzących przez soczewkę,

 • za pomocą soczewki skupiającej otrzymać obrazy rzeczywiste,

60.

Obrazy otrzymywane za pomocą soczewki rozpraszającej,

 • jakie obrazy można otrzymać w za pomocą soczewek rozpraszających,

 • poda równanie soczewki,

 • wie co to jest powiększenie obrazu w soczewce,

 • co to jest zdolność skupiająca soczewki,

 • co to jest 1 dioptria,

 • poda zastosowanie soczewek w życiu codziennym,
 • wyznaczy ognisko w soczewce rozpraszającej,

 • rozwiązywać zadania rachunkowe związane z równaniem soczewki i powiększeniem obrazu w soczewce,

 • obliczyć zdolność skupiającą soczewki,
61.

Przyrządy optyczne: lupa, luneta, mikroskop.

 • w jakich przyrządach wykorzystuje się soczewki i zwierciadła,

 • jakie są przykłady przyrządów optycznych,

 • gdzie stosuje się przyrządy optyczne, • jaka jest zasada działania lupy, lunety, mikroskopu,

 • otrzymać obrazy za pomocą prostych przyrządów optycznych,

62.

Oko ludzkie jako przyrząd optyczny.

 • jak zbudowane jest oko ludzkie,

 • jaka jest zasada działania oka,

 • jakie są wady wzroku i jakie są sposoby ich usuwania,

 • na czym polega akomodacja oka ludzkiego,
 • na czym polega widzenie barw,
63.

Zjawiska optyczne w przyrodzie.

 • jakie są zjawiska optyczne występujące w przyrodzie,

 • że zjawisku załamania światła białego towarzyszy zjawisko rozszczepienia światła,

 • na czym polegają zjawiska optyczne występujące w przyrodzie (tęcza, refleksy świetlne, zaćmienie Słońca, Księżyca),

 • jak powstają tęcza, barwne refleksy,
 • wyjaśnić i zilustrować powstawanie cienia i półcienia,

 • modelowo przedstawić zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca,

64.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Optyka”.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

65.

Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu „Optyka”.

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.

DZIAŁ: ELEMENTY FIZYKI JĄDROWEJ I KOSMOLOGII66.

Promieniowanie jądrowe. Izotopy.

 • co to jest promieniowanie jądrowe,

 • co to są izotopy,

 • jakie jest zastosowanie izotopów,
 • jak duże znaczenie w życiu człowieka odgrywają izotopy,

67.

Energia jądrowa.

 • jak powstaje energia jądrowa,

 • na czym polega łańcuchowa reakcja jądrowa,

 • jaka jest zależność między masa a energią,

 • kim był Einstein,

 • jak zbudowany jest reaktor jądrowy,

 • jakie jest zastosowanie reaktorów,

 • określi wpływ wytwarzania energii elektrycznej w wyniku pracy reaktora na środowisko naturalne,
 • przedstawić schemat reakcji łańcuchowej,

 • rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru Einsteina,

 • wyjaśnić dlaczego energię jądrową określa się jako przyszłość światowej energetyki,

68.

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

 • jakie są rodzaje promieniowania,

 • jak człowiek wykorzystuje promieniowanie jonizujące w życiu codziennym,

 • w jakich jednostkach mierzy się promieniowanie jonizujące,
 • jakie są zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym i jak można wykorzystać to promieniowanie bez szkody dla środowiska przyrodniczego,

69.

Budowa Wszechświata i jego ewolucja.

 • jak zbudowany jest Wszechświat,
 • jakie są rodzaje galaktyk,

 • jakie są nazwy ciał niebieskich,

 • że budowa Wszechświata jest złożona,
70.

Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z poprzednich lekcji.

Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z poprzednich lekcji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość